TAXI MOLENAAR I tra :::ch ongeval DÊ ÊEMLANDEB Woensdag 6 E^ci 1931 Uitgave: VALKHÖFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 260 II DE LÜXIEUSE FIAT 'S ZIJN DAG EN NACHT VOOR BESCHIKBAAR DE AARDBEVING IN TRANSKAUKASIE NA DE OVERGAVE DER REBELLEN DE ZES MIJNWERKERS GERED fortmann en hehenkamp ERNSTIGE ONLUSTEN IN SPAANSCH MAROKKO De straatgevechten duren voort GEWELDIGE BRAKD SN QUEBEC FEUGïOT WILL ISO" RIT, 36000 K.M. NON STOP WSLLGO - AtVBEKSFOORT MUSSOLINI'S WIERMACHT DUURDER BROOD IN DUITSCHLAND WOLKBREUKEN IN DUITSCHLAND HHffi13 8 uur I min. L. J. LUYCX ZOON WOLLEN GEORGETTES EEN „Cr.üET" AAN SPANJE MET EEN AUTO JOH. DE HEER PIANO- EN 0RGELHANDEL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amersfoort f 2.10 per maand i 0.75. per 11week (met gr at It verzekering ttgeo ongelukken! f 0.17*/* Bionenlaod franco per post per 3 osanden I 3.- Afzondrrlljke nummert f 0.01. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEI1C «13 PRIJS DER ADVERTEWTIEN van I —4 regelt f I 05 oei inbegrip va> re© r>ewi|snumtne». 1 elke regel mee» f 0-25 Ltefdadtghcids-advcrtentlfcn voor da helft van den prijs Kleine Advertentiüo _KE!T|ES' bi) vooruitbetolinv -r«g»U 50 cent, elks regel meer 10 cent, driemaal ploawen I I.— Bcwijsoummci utr» 0.05 Spanje's politiek inzake Marokko. Een stem tegen koerswijziging. Toen Primo de Rivera nog geen dictator was, heeft hij nicer dan eens en zelfs zeer nadrukkelijk het opgeven van het Spo.an- 6Che bezit in Marokko bepleit. Toen hij echter de eerste leider van s lands zaken werd, nam hij een volkomen tegenoverge steld standpunt in en toonde hij metter daad, dat er hem veel aan gelegen was Spanje's heerschappij in Marokko een ste- vigen grondslag te bezorgen. De opvattingen der Spanjaarden omtrent het al dan niet prijs geven van het Ma- rokkaansche bezit hebben steeds ten zeer ste uiteengelööpen. Sommigen huldigen de opvatting, dat Marokko zooveel aan geld en bloed heeft gekost, dat men er verstan dig aan doet zich maar uit het Xoord-Afri- kaansche gebied terug te trekken. Neen, zegt een andere groep, Spanje mag terwille van zijn prestige er nooit ofte nimmer aan denken zijn belangen in Marokko op te geven. Ook nu zich in Spanje "een groote staat kundige ommekeer heeft voltrokken en de monarchie plaats heeft gemaakt voor le republiek, wordt weer de vraag aan de orde gesteld, of Spanje al dan niet wijs handelt, wanneer het zich van zijn koloniale gebie den ontdoet. Daar de kwestie, van zeer groote betecke- nis is, heeft het zin kennis te nemen van de opvattingen, zooals die onder woorden zijn gebracht door Perez Caballero Deze is vroe ger niet alleen gezant geweest te Parijs, maar hij is vooral een man van gezag omdat hij in 1905 gevolmachtigde der Spaansche regeering is geweest- op de con ferentie van Algeciras. In het bekende monarchistische blad A. B. C. laat Cabnllcro een waarschuwende stem hooren tegen het. denkbeeld om wijzi ging te brengen in de tot dusver gevoerde politiek inzake Marokko. Ilij meent, dat Spanje het moge een monar •hïstischen dan wel een rcpliblikeinschen staatsvorm hebben zijn buitcnlandsche politiek onder geen beding mag wijzigen, wanneer bet althans .zijn internationalen invloed niet wil verliezen. De oude diplomaat brengt in herinnering, dat Spanje-na de ineenstorting van zijn wereldheerschappij gelei lelijk weg zijn ge weldige koloniale rijk zag inkrimpen De ligging van Spanje in het uiterste Zuid Westen van Europa tusschen den Allanti.- schcn Oceaan en de Middellandsche Zee en op slechts enkele mijlen afstands van Ma rokko, bepaalt zijn invloë 1 op dc Europee- sche politiek. Wanneer het van zijn post wijkt, die het momenteel op vredelievende wijze in Marokko inneemt, dan zou het niet alleen zijn nationale waardigheid prijs ge ven en dan zouden niet alleen alle offers waardeloos zijn gemaakt, die het terwille van het Marokkaansphe bezit heeft ge bracht. maar zou het ongetwijfeld door een dergelijkcn stap de ernstigste internatio nale conflicten in hat leven roepen. Het verbreken van den tegenvvoordigen status quo in de Middellandsche zee zou, naar Caballcro van oordeel is, den wereld vrede in gevaar brengen en Spanje zou, nis veroorzaker van een dergelijke cata strophe, ook als eerstj dc consequenties daarvan moeten dragen. Spanje's medewerking op de conferentie te Algeciras, wat de verdeeling dor belan gensferen in Marokko betreft, heeft, zijn diplomatieke crediet en zijn internationaal aanzien na den verloren oorlog met Ame rika weer hersteld. Do positie, welke Span»e op het oogenblik in dc internationale poli tiek inneemt, dankt bet volgens Caballcro in hoofdzaak aan zijn betrekkingen met Marokko. Hst Westelijke gedeelte van de Middellandsche zee is verdeeld onder Enge land. Frankrijk en Italië en z.i. mag aan het weinige, dat Spanje nog buiten zijn landsgrenzen bezit, door niemand worden getornd. Overigens behoeft Caball?ro, naar het schijnt, niet beducht te zijn voor dc hande lingen der rcpublikeinsche regcering, want nog maar enkele dagen geleden beeft Ler- roux, de minister van buitenlandsche zaken, verzekerd, dat, zoolang hij zijn ambt ver vult, dc Spaanschc politiek inzake Marokko op geenerlei manier zal worden gewijzigd. IIET TALENVRAAGSTUK IN BELGIa Brussel. I Mei (V-O.) Heden is het wetsontwerp inzake het gebruik der F rail sche en Vlaamschc talen in dc centrale, provinciale en gemeentelijke besturen goed gekeurd. Hierbij wordt de vcrvlaamsching van bet bestuur in Vlaanderen, doch met beperkingen, geregeld DE SOCIALISTISCHE INTERNATIONALE. Zurich, 4 Mei (V.D.) Gisteren is de zit ting geopend van het bureau van de socia listische arbeiders Internationale onder voorzitterschap van Vanderv.dde. In de eer ste zitting werden de vraagstukken bespro ken. die door de voorgenomen Duitsch- Oostenrijkschc tollinie zijn ontstaan. TEL. 1210 (3 LIJNEN) i sr-vzw. rxxssssm&vsBByfr. Zeer ernstige omvang van de ramp Moskou, -1 Mei. (V.DVolgens de laat ste gegevens is dc aardbeving in zijn gevol gen ernstig „u* dan de laatste aardbeving van 192Ö. In de streek Sissiani zijn 27 van de 30 dorpen volkomen verwoest. Uit de overblijf selen zijn 237 lijken geborgen, terwijl in to laai 5500 stuks vee omkwamen. In het Yon centrum zijn alle openbare gebouwen v »r woest, uitgezonderd liet gebouw van het executief comité, flat tot hospitaal is inge richt. De plaatselijke hulporganisaties heb ben aanzienlijke middelen bijeen gebracht. De ontzaggelijke omvang van de ramp maakt dit echter nog geenszins voldoende. Het centraal bestuur der kolchozen heeft een speciale commissie naar het getroffen gebied gezonden en een rnilli >en roebel lie schikbaar gesteld. In geheel Rusland wordt gecollecteerd om een fonds bijeen te bron gen voor de slachtoffers.' Tal van openbare organisaties stellen groote bedragen be schikbaar. Er beslaat geen gevaar i'oor de vreemdelingen Londen, 4 Mei. (V.D.) In antwoord op vragen tón aanzien van den toestand op Madeira doelde de minister van buiten landschc zaken, Henderson, mede, dat 7,a terdag j I. de opstandelingen getclegra feerd hebben aan den commandant der I'ortugeescho regeer ingslroepen, dat zij zich wilden overgeven. De meeste insurgente officieren en eeni ge burgers hebben een toevlucht gezocht aan boord van de London. Kcnigen hebben zich reeds vrijwillig overgegeven, terwijl verwacht wordt, dat ten aanzien van de anderen spoedig een bevredigende schik king zal kunnen worden getroffen. Voor zoover den minister bekend, waren geen Britsche onderdanen gemolesteerd. Kr zijrr evenmin medcdeelingëri binnengekomen, of schade is toegebracht aan Britsche eigen dommen. Het feit, dat dc Britsche consul van oordcel is. dat dc aanwezigheid van de London niet langer vereischt is, wettigt de onderstelling, dat de Britsche onderdanen geen gevaar loopen. Brussel, 4 Mei. (V.D). De zes in de mijn Horna bij Bergen afgesloten mijnwer kers zijn Dinsdag och iend vroeg levend ge borgen. Ofschoon zij 130 uur in de 6chacht hebben gezeten, maken zij liet naar om standigheden goed, daar het mogelijk was hen van levensmiddelen te voorzien. DE KLEINE ENTENTE BIJEEN Boekarest, 4 Mei (V.D.) De resulta Ion van de eerste zitting, die de ministers der Kleine Entente Zondag hebben gcheu den, zijn zeer sober. In de ochtenduren werd de agenda vastgesteld, terwijl verder de al- gcmecne toestand in Europa werd bespro ken, waarbij opnieuw werd vastgesteld, dat lusschen de stalen der Kleine Entente ten opzichte van de Europeesehc politiek vol komen overeenstemming bestaat In den namiddag werden besproken alle vraagstukken, die verband houden met den Volkenbond, in het bijzonder de aanslaan de ontwapeningsconferentie Tegelijkertijd werd het standpunt «lor Kleine Entente voor dc Volkenbondsvergadering in Septem her vastgesteld. I-Icden zullen de ministers do kwestie van dc Duitsch-Oostcnrijksche tolunie bespreken. alle bekangerswerkzaamhsden worden verricht door vlugge zeer bekwame vakraenschen. AnlUrepublikeïnsche betoogingen te Tetoean Londen, 5 Mei. (V. D.) In Spaansch Marokko is het, volgens berichten uit Te- toean, tot groote anli-republ:kcin6che on lusten gekomen. In Villa Snnjurjo had Vrijdag j.l. een bot sing plaats tiifischen leden van het vreemde lingenlegioen, die met de vlag der mo narchie door de straten trokken, én Spaan schc infanterie, versterkt door inlnndschc troepen. Bij dez? botsing zouden velen ge dood en gewond zijn De leden van bet vreemdelingenlegioen moesten zich in dc kazernes terugtrekken. Toen het bericht van deze botsing liet hoofdgarnizoen van liet vreemdelingen legioen bereikte, werd ook daar de vlag fier monarchie geheschen. Dp bevel van Gen opper commissaris rukten daarna een regi ment inlanders en drie Spaanschc com pHgnleön van Ccnlrt naar het hööfügarni- zoeh, «lat omsingel 1 word Later kwamen versterkingen aan, waarna het vrcemdelin geirljpgioen zich na korten strijd overgaf. Zestig gewapende leden van het vreemde lingenlegioen vluchtten naar de in de nabij he.id wonende inlandscho stammen. De overige leden van het legioen moesten alle tot nu loe door hen bcz.'.tte posten aan de regeering6troepen overgeven. Zij werden daarna naar Larasj en Arsila op transport gesteld. Deze gebeurtenissen zijn aanleiding ge weest tot onlusten onder de inlander., van Tetoean. Maandag werd daar lot de alge- men tic slaking besloten. Alle winkels wer den gesloten. Ongwecr drie duizend sta kers eischten gelijke behandeling als de Spaanschc 'arbeiders, den achtiirigcn ar beidsdag, arbeid voor werkloozen, enz. De opper commissaris ontving weliswaar oen delegatie, doch daarna vielen demonstranten het regeeringsgebouw aan, vernielden de vensters der ambtswoning van den commissaris en plunderden de Euró- peesche winkels. De inlandsche cavalerie, die gebruikt werd om de orde te herstellen, moest door infanterie en machinogcweer- afdeelingen versterkt worden. Dc troepen moesten tenslotte van de vuurwapens ge bruik maken. De straatgevechten duurden Maandagmiddag nog voort. Londen, 5 Mei (V.D.) In Quebec (Ca nada) brak Maandagmiddag een enorme brand uit. welke zich over drie fabrieKs- gebotiwen uitbreidde en vandaar naar twee woonhuizen oveisloeg. Eerst .na vele uren slajgdc de brandweer erin het vuur mees tor te worden. Alle aangetaste gebouwen brandden volkomen af. Dc schade bedraagt meer dan 50.000. EEN ONDERSCHEIDING VOOR LORD IRWIN. Londen, 4 Mei. 'V.D.) Lord Irwin, die Zaterdag naar Engeland is teruggekeerd na zijn vijfjarig vice-koningschap van In- dié, is door den koning benoemd tot rid ilcr in de Orde van den Kouseband, de hoogste orde van het Britsche Rijk. 9? Aankomsten v^rirelv eiken avonden ochtendSnurbi; Kritiek op Frnnkrijks militaire uitgaven Rome, 4 Mei (V.D.) Heden is het door generaal Baistrocchi uitgebrachte rapport van de begrootingscommissie over de oor logsbegroóting gepubliceerd. D_> rapporteur wijst er o.a. op, dat bij eenige andere naties (waarschijnlijk worden hiermede Zuid-Sla- vië en Frankrijk bedoeld) 'le neiging bestaat de militaire uitgaven tc mnsqueeren ionr bedragen on.Ier andere hoofden onder te brengen of groot1» uitgaven door bizondere wetsvoorstellen te doen goedkeuren en zoo doende niet onder het totaal fier militaire uitgaven te doen vallen In Italië daarente gen is niets gemasqueerd. Italië geeft on geveer 2K milliard lire uit voor zijn strijd krachten met inbegrip van de buitengewone uitfaven voor de verdediging van;, zij ge bieden. V »rvolgcns geeft het rapport een verge lijking tUsschcn do Franscne en Italiaan- sche oorlogöbegrootingcn, waarbij de na druk gelegd wordt op het feil. dat de Ita liaanschc begrooting slechts 50% bedraagt van dc Fransche. Ten opzichte van de vredessterkte van het Italiaansche leger wordt opgemerkt, dat deze met inbegrip van do politie weinig meer bedraagt dan G0% van de Fransche. Hierna ge»ft het rapport vergelijkingen met de Zuid-Slavische militaire uitgaven, welke 23% van de totale begrooting bedragen. De regcering-Brüning zal maat: regelen nemen B e r 1 ij n. 4 Mei. (IT.N.) Morgen zullen opnieuw onderhandelingen over do vot- hooging van den broodprijs worden «e voerd tusschen den rijksminister van lnnd bouw en de vertegenwoordigers dor Ber- üjrtschc bakkerijen en der molenaars. Dr. Bruiniiig ontving vandaag de beide voor zitters van de rijksdagfactie der staatspar tij, met wie hij over verschillende agrari sche vraagstukken sprak. De. vertegen woordigers der staatspartij verklaarden dat een verhooging van den broodprijs niet ge duld kan winden en daartegen met krach tige maatregelen moet worden opgetreden De rijkskanselier verklaarde, flat de re geering besloten is een verhooging van den broodprijs terstond krachtig legen te gaan Verder werd ook het vraagstuk der werk loosheid besproken. De vertegenwoordigers der staatspartij verklaarden, dat dit vraag stuk principieel behandeld moet worden. Een niet te dragen verhooging van de bij dragen moet worden voorkomen evenals een in de war sturen van de rijksfinanciën, wat later moeilijk meer goed te maken zou zijn. Hamburg, 4 Mei. (V.D.) Op het zachte weer van gisteren volgde heden een hevi ge regen, die vrijwel den geheel en dag ge duurd heeft en reeds des middags op de weerstations een hoogte van 37.5 m.M. be reikte. Op tal van plaatsen stroomden' de huizen in de binnenstad onder. Maagdenburg, 4 Mei. (V.D.) Boven den Hakcl, een voorgebergte van de TIarz, heeft zich heden een wolkbreuk ontlast, die zeer groote materieelc schade aanricht te. De regen was zoo hevig, dat men geen 10 meter ver kon zien. Tal van plaatsen werden geteisterd. JUSTITIE-AMBTENAAR VERMOORD. Malchow, 4 Mei. (V.D.) Hedenavond tegen 7 uur is de justitioneel e ambtenaar b. d. Glaser geboeid en vermoord gevon den. Glaser had opdracht gekregen een ze keren Jonas bij zijn werk te controleeren. Deze Jonas naar thans blijkt een op lichter beweerde zonder bijzondere ener gie waterstofgas uit water te kunnen ver vaardigen Daar men aanvankelijk niet kon bewijzen, dat zijn „uitvinding" op zwendel beruste, had men hem toegestaan onder toezicht van c« n juistitioneel arnbte naar zijn proeven voort te zetten. Vandaag nu was Jonas met Glaser in een auto weg gereden. Men meende, dat het een dienst reis betrof en maakte zich dus niet onge rust over het uitblijven van Glaser. Pas laat in den avond werd zijn lijk gevonden. Men vermoedt, dat dc dader getracht heeft hel buitenland tc bereiken. GAAT MAURA NIET HEEN? Madrid, 5 Mei. (H. N.) Het gerucht over Maura's aftreden wordt ongegrond verklaard. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 772.5 te Stockholm. Laagste Barometerstand: 751.0 te Va lent ia. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit O. richtingen, meest half bewolkt, droog weer, behou dens kans op onweer. Iets warmer. Lzngestraat 49-51 Tel. 190 Dunne wollen CREPES voor zomoriaponnen. Mooie keuze in elfen en fantasie. Tumult in de Franse-* Kamer Parijs, 5 Mei (V.D.). In de Kamerzitting ati heden verlangde de socialist Brumbach, lat aan de Spaansche Republiek vanwege de Kamer oen groet zou worden gezonden, hetgeen door de linkerzijde en aan de re- geonugstafel alleen door Tardicu werd toe- ge juich tl. Dok Paul Boncour verklaarde zich voorstander hiervan. Dc minster-president Laval stelde daarop „een hartelijke groet aan de Spaansche Republiek" op. Bij de stemming hiervoor kwam het lot een bot sing tüeschcn den communist Marty en den rechtschen afgevaardigde Ambrosini. Dc eommüriist Cachin verklaarde, dat de com munistische partij de Spaansche Republiek /.ou begroeten, zootlra het burgerlijk regiem communistisch zou zijn geworden. Hierop brak een geweldig tumult los. Ambrosini lie zich op Kachel wilde werpen, werd door Marty met een vuistslag tegengehouden. Hij beantwoordde dezen èlau rnet een klinken den oorveeg, waarop Marty den minister president iets in het gezicht wierp, liet duur ie geruimen tijd voor de rust hersteld was. 11 el voorstel van Brumbach werd met 540 tegen 6 stemmen aangenomen. De zitting werd tol Donderdag verdaagd. Drie inzittenden verdronken Parijs, 5 Mei. (V.D.) Ken tragisch auto- ongeval heeft in de nabijheid van Boulogne sur Mer plaats gehad. Een auto, waarin behalve de eigenaar diens zesjarige zoor» *»n een zakenvriend zaten, stortte door het bre ken der stuurinrichting in een langs den weg loopend kanaal, dat juist op die plaats zeer diep was. De inzittenden konden niet uit het wa;cr komen en zijn alle drie ver dronken. LUITENANT WAGHORN GEWOND. Londen. 5 Mei (H.Nliet vliegtuig van luitenant Waghorn, die in 1929 don Schnoiderbokaal won, is vanmiddag boven Farnborough neergestort. De vlieger cn zijn begeleider wisten tijdig mot hun va' - uit het vliegtuig tc springen, doch Wag horn werd bij het neerkomen op den grond vrij ernstig gewond.. Zijn begeleider, die op het dak van een loods terecht kwam, werd lichter gewond. DE MILLIONAIR.VLIEGER KIDSTON VERONGELUKT. L o n d e n, 5 Mei (V D De Engelsche liegcr-millionair Glen Kidston is in Natal tezamen met den kapitein-vlieger T A. Gladstone dooJeliik verongelukt. Kidston had vorige maand een nieuw record geves tigd door het traject LondenKaapstad in 7.es dagen af te leggen. Daar het ongeluk in het binnenland heeft plaats gehad ontbre ken nog nadere bijzonderheden. Varkensmarkt 5 Teï. 1309 Vakkundige reparatie.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1