TAXI MOLENAAR I DE EEMIANDEU BERICHT ioh.de heer „PEUGEOT WILL GO" RIT, Vrijdag 8 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 262 Beiteolaindsch Overzicht TEL. 1210 (3 LIJNEN) MET CHAUFFEUR OOK VOOR HEELE DAGEN TE HUUR P.Nierop fortmann en hehenkamp Buitenland „LEVE ORANJE" IN LEUVEN DREIGENDE CRISIS IN NOORWEGEN KOOG WATER !N DUITSCHLAND DE INT. ONTWAPENINGS CONFERENTIE DE VEELBESPROKEN T0LUNIE FELLE 0NEENIGHEID ONDER DE NAZI'S LICHT OP 8 uur 5 min. L. J. LUYCX ZOON BELGIE'S MILITARISME AANGEVALLEN 26000 K.M. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bi j WILLGO - AMERSFOORT AMEI^ rOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS *0°' Amerifoort f 2.10 per maand I 073. pa week (met gratia vtrzaktrlag teg«o ongelukk*®» f 0.171/» Btaoeotaad franco per post per 3 manden f 3k- Afzonderlijk» nummer» OM. rOtTREKENING 47910 TELEFOON IN TELG «IJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» t 1.05 mei inbegrip vu cro ocwt|SDumaM*. elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiCn voor da helft van deo prijs - Kleine Advertenties „KE1TIES" bil vooruitbetaling 1 —4 mgela 99 cent «Ik» regel meer 10 cent, driemaal plaatjes f I.—. Bewijsnummer extra OM Onze Bureaux zijn geopend van half-negen tot half-zes. 's Zaterdags van half-negen tot half-één. Telefoon 513 'Buiten de kan tooruren kan men opbellen in spoedcischende gevallen: Directie 609. Redactie 1407. Advertenties 820. Aanval in de Franschc Kamer op do Duitsch-Oostenrijksche douaae-nnie. De door Duitschland en Oostenrijk ont worpen tarief-unie is gisteren in do Fran sche Kamer de schijf geweest, waarop me nig schot is gelost. De vcroordeeling van het initiatief der beide voormalige vijanden was vrijwel algemeen; verschillende spre kers gaven als hun opvatting te kennen dat het sluiten der douanc-overeenknmst niet vereenigbaar was met de vcrplichtin gen, welke Duitschland en Oostenrijk heb ben aanvaard tegenover de staten, welke zich kunnen beroepen op de bepaling inza ke de „meestbogunstiging." Het gevolg *-r van zou zijn, aldus de strekking van som miger uiteenzetting, dat het bedrijfsleven in Europa er volkomen door in de war zou worden gestuurd. Ken aantal critci liet zelfs nadrukkelijk uitkomen, dat de douane-unie neerkwam op een politiek nccoord ter voor bereiding van de aaneensluiting der beide Duitsch sprekende staten, hetgeen hun de voor de hand liggende opmerking ontlokt", dat Wcencrv en Berlijn derhalve hadden gezondigd tegen de verdragen. In enkele beschouwingen werd betos-zd, dat Duitsch land aanstuurt op uitbreiding zijner hege monie en \verd bijgevolg de raad gegeven met man cn mneht zich tegen het Duitsche streven te verzetten, dat volgens sommige woordvoerders met internationale samen werking niets heeft te maken. Het spreekt vanzelf, dat vooial uiterst rechts op de Duitsch-Oostenrljksche daad heel wat had aan te merken en deze voor stelde als een brutale uitdaging, waartoe Duitschland zich te eerder dorst vermeten, omdat de conccssiepolitiek tegenover dezen staat Berlijn overmoedig had gemaakt Geeft men Duitschland een vinger, aldus de zin der kritiek, dan neemt het schaam leloos de geheele hand. De uiterst recht sche elementen spaarden echter evenmin de Fransche regcering, waartoe Briand als mi nister van buitcnlandsche zaken behoort Den gezanten te Weenen cn Berlijn werd het euvel geduid, dat zij niet de lucht had den gekregen van hetgeen er in de steden, waar zij geaccrediteerd zijn, werd voorbe reid. Ook werd de regeering feitelijk voor dc voeten geworpen, dat zij in activiteit te kort had geschoten, waardoor het mogelijk is geworden, dat Italië en Engeland zich niet met dezelfde mate van verontwaardi ging over de douane-unie hebben uitgesoro ken als Frankrijk, dat zoodoende practisch alleen is komen te staan. Rechts cischto dan ook tegenover Duitsch land een veel vastberadener Fransche poli tiek dan tot dusver was gevoerd en kantte er zich tegen jegens Duitschland een ar te toegeeflijke houding aan tc nemen. Briand heeft gisteren nog niet zijn met spanning verwachte uitvoerige rede gehou den. maar hot feit, dat de groep-Marin - houding kritiseerde en de entente cordiale met een bevroren thermometer vergeleek, is voor den minister van buitcnlandsche zaken nieltpmin aanleiding geweest nu al vast mee te deelen, dat het onjuist is het voor tc stellen, alsof Frankrijk een geïso- leerde positie inneemt. Ten bewijze voerde hij aan, dat zijn Kngelsche ambterenoot Henderson een lans heeft gebroken voor de behandeling der geheele aangelegenheid door den Volkenbondsraad, terwiil Italië aan de hand deed de controlecommissie, waaraan in 1922 het aanziin is gegeven, bijeen te roepen. Hieruit leidde Briand, voor ons gevoel wel wat al te ontimisf^rh een Franscb-Fmrelsch Ttnlisausehe overeen stemming af. Vandaag zal hii echter stelhg gelegenheid vinden het standnunt der Frnnsche regeering nader te nreeiseeren Ondertnsschen mag men niet vergeten, dat de aanval, dien de nationalisten nu rpeds on Briand hebben ondernomen, mede liet uitvloeisel is van minder nobele bijbe doelingen. Zooals men weet, wordt, Briand 5 Te!. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Billijke stemabonnementen Vakkundig stemmen. TUINSLANG 50 ct. p. M. m. spiraal. SCHOP, HARK, SCHOFFEL 3.— per stel- GRASMACHINES 13.25, 13.75, 14 25. Grasmachines, slijpen, repareeren. Ui/vocsm. QOJtL.260 huiskamer en uitschuiftafels f 14.50—f 18.—. als een der ernstigste candidaten voor hel presidentschap der republiek beschouwd; de heetgebakerde nationalisten, die liever zien. dal één der. hunnen Doumorgue ver vangt, willen nu een poging doen oni Briand onmogelijk te maken en een smet te werpen op zijn beleid Bij de Fransche Kamerdebatten gaat het momenteel dan ook niet slechts om dc geruchtmakende Duitsch Oostenrijk,sche douane unie. maar wordt tevens een strijd uitgestreden, waar hij het presidentschap van den staat een ver van ondergeschikte rel speelt Betoogingen van Vlaamsche studen ten bij de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan kardinaal Mercier Brussel, 17 Mei (V.D.) Heden heeft tc Leuven in tegenwoordigheid van het Belgi sche koningspaar cn vertegenwoordigers van buitcnlandsche universiteiten de inwij ding plaats gehad van het monument ter nagedachtenis van kardinaal Mercier. De Vlaamsche studenten van de universiteit van Leuven hebben van de aanwezigheid van den koning gebruik gemaakt om een Vlaamsche betooging op touw te zetten. Ongeveer 300stu denten hadden zich in de straat verzameld, welke dc koning zou passecrcn. Twee te genover elkaar gelegen huizen waren ge heel met studenten bezet cn toen de koning voorbijkwam, ontplooide zij de Vlaamsche kleuren, terwijl zij uitriepen: „Leve Oran je!!!" Dc politie, die geassisteerd werd door dc gendarmerie, trad tegen de betoogers niet op. Oslo, 6 Mei. (H.NIn Noorwegen dreigt een kabinetscrisis. Het kabinet-Mowinckel. dat thans drie jaar aan het bewind is, ht eft n.l. bij hel parlement een wetsontwerp in gediend, om de deelneming van buitrn- landsch kapitaal aan de Noorsche industrie te regelen, welk wetsontwerp in het parle ment veel tegenstand ondervindt. Dc minister-president heeft vandaag ver klaard. dat dc regcering gedwongen zal zijn af tc treden, als het wetsontwerp geen meer lerhéid in het parlement mocht vinden. De groote politieke partijen komen vanavond bijeen om hun houding te bepalen. DE MOORD OP DEN BRIEVEN- BESTELLER. Reins bekent Berlijn, 7 Mei. (V.D.) Dc Berlijnsche politie heeft telefonisch bericht ontvangen uit Genua, dat Reins volledig bekend heeft den moord op den Berlijnschen brievenbe steller te hebben gepleegd. Hij bekent den moord zorgvuldig te hebben voorbereid en voor zijn doel op 29 April een kamer bfj mevr. Moebius .te hebben gehuurd Op 1 Mei heeft hij den man in de kamer gelokt en heeft hij hem van achteren aangevallen De moordenaar ontkent dat zijn zusters iets met den moord te maken hebben, zooals gemeld werd. Hij zou haar -400 Mark van het geroofde geld gegeven hebben Bij «le zusters werd evenwel in de klecren ver stopt 1800 Mark gevonden, terwijl bij Reins zelf 1740 mark werd gevonden. Reeds menschenlevci.- le betreuren Vele verkeersstoringen Karlsruhe. 7 Mei. (H.N.) Tengevolge van de wolkbreuken, dio boven de Boven Rijnschö laagviükte neervielen, bestant overal in Baden het gevaar voor hoog wa ter. Overal zijn reedc overat room ïngen voor gekomen. Bij Baden- Baden staan uitge strekte opprvlaktan onder water, op somral ge punten staat het water een halven me ter hoog Het tramverkeer moest worden stopgezet. Ook het spoorwegverkeer onder vindt groote 9t «ringen daar op verschillen de plaatsen dc spoordijken ondcrwoeld zijn, of de rails loshangen liet trcinver keer Karlsruhe—-Stuttgart—München moest worden gestaakt De D-trèincn worden langs andere lijnen gedirigeerd. Verkeeisstoringen in Würtemberg. Volgens een mededecling van de spool wegdirectie Stuttgart zijn tengevolge van de o verst room iugeii in W'ürtemburg ver schillende verkeersstoringen opgetreden Vooral in do buurt van Liebcnsell hebben de overstroomingen groeten omvang aange nomen F.en spoordijk is op twee punten weggespoeld, zóodnt het verkeer gestaakt moest worden Op verschillende trajecten moet met verminderde snelheid worden ge reden. Tusschen verschil lende plaatsen zijn met behulp van autobussen nooddiensten ingesteld. Onderlranken geteisterd. Neurenberg, 7 Mei. (H.N.) Ook Onder- franken is vanmiddag door een zware wolk breuk bezocht Ken dorp liep geheel onder water. Uit Aschaffenburg wordt gemeld, dat een groep jongelui, die door den wolkbreuk werd overvallen, door liet water meege sleurd werden. Drie personen worden ver mist. Men vreest dat zij verdronken zijn. Als voorzitter worden genoemd: Henderson, Benesj, Jhr. Mr. Dr. van Kamebeek en Dr. Colijn G c n v e, 7 Mei. (V.D.) In welingelichte kringen verluidt, dat het meerendecl van de in den Volkenbondraad vertegenwoor digde regeeringen voorstander is van Je verkiezing van den Engelschen Minister van buitenlandsche zaken Henderson tot voorzitter van de Ontwapeningsconferentie. De ondersteuning van Henderson's candi- datuur door de Duitsche en Italiaansche regeeringen is zoo goed als zeker. Het gerucht loopt, dat Frankrijk liever niet zou zien. dat Henderson bpnoemd werd en wederom Benesj wenscht te candidte ren. Mocht er geen sprake kunnen zijn van een eenstemmige benoeming, dan zou een neutrale candidaat in aanmerking kom-n Als candidaten worden in dit verband genoemd dc vroegere Nederlandsche Mi nister van Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr Dr. van Karnebeek cn de voorzitter van de Gencefsche Douaneconfcrentio Dr H. Colijn. Sedert de revolutie in Spanje zijn Je kansen van Barcelona aanzienlijk vermin derd, zoodat onder de gegeven omstandig heden Genève wel weer in aanmerking zal komen als conferentiestad. ITet in de buitenlandsche pers meermalen opgedoken plan om de Ontwapeningscon ferentic uit tc stellen, vindt hier geen gun slig onthaal. GEWELDIGE BRAND TE BUFFALO. Brandstichting in het spel? New York, 7 Mei. (V.D.) Naar gemeld wordt is te Buffalo een groot wapendeput van de Amcrikaansche veldartillerie, co- vuld met ccn groote hoeveelheid wagens en munitie, tengevolge van brand vernie tigd. De brand sloeg over op de belendende gebouwen en verwoestte in totaal 50 hui zen en een kerk. De materioele schade be draagt 10 millioen dollar. Men vermoedt brandstichting. De lang verwachte „Anschluss" debatten in de Fransche Kamer begonnen Parijs, 7 Mei. (V D I O» lang verwachte „Anschluss" debatten zijn heden in dc Ka mer begonnen. De tribunes waren slechts matig bezet en ook op de perstribune hcepschte c«:n weinig geïnteresseerde stem ming. Ren en ander houdt waarschijnlijk vcr- ind met het feit, dat de belangstelling in .oofdzaak geconcentreerd is op de eerst Vrijdag te verwachten grooto rede van Briand. Als eerste spreker betrad de radicaal-so cialist Ncgaro de sprekerstribune, die be toogde, dat de Duitsch Oostenrijksche tol- unie. die voor een economische geste moet doorgaan, in werkelijkheid oen politieke ac tio is. die tot een werkloosheidscrisis in Oostenrijk moei leiden Spreker verzette zich tegen voorkeursverdragen en bepleitte het principe van moeslbegunstiging. De president van de dnunnecommissic mo l'veerde vervolgens namens de groep-Tar- dieu zijn interpellatie, die hierop neerkomt lat de tollinie volgens hem in strijd is met don vrede en het protocol van Genève. De Fransche minister van buitenlandsche za ken dient de tolunie tegemoet tc treden met een energiek „non possum us". Daarna sprak Ybnrnegarny van de groep Marin, die zich keerde togen Duitschland en Oostenrijk cn tevens tegen Briand cn de Fransche vertegenwoordigers te Berlijn cn Weenen. Hij vergeleek de tolunie als een don ierslag bij helderen hemel Hij richtte ernstige verwijlen togen de reeds genoemde gezanten, iie niets bemerkt hebben en hij sprak zijn verwondering uit over het feit, dat zij nog in functie zijn. Kloppartij op een ver gadering W upper th al, 7 Mei. (V. D.) Woens dagavond is het tot een heftig tumult geko men in een vergadering, die de strijdorga nisatie van revolutionaire nationaal-socia listen onder leiding van Ottó Straseer had bijeengeroepen. In de vergadering, die voor ongeveer de helft door nationaal-socinlis- ten van dc richting-Hitier werd bijge woond, terwijl de andere helft uit Strasscr- aanhangers bestond en er ook nog commu nisten aanwezig waren, was de stemming reeds, voordat dc spreker met zijn rede aan ving, opgewonden, zoodat de politiewacht met ontruiming van de zaal dreigde. Toen de voorzitter der vergadering cenige woor den gesproken had, kwam het tot een heftig tumult, dat onmiddellijk in een vechtpartij ontaardde. Er werd met tafels cn 6toclen geworpen terwijl ook bierglazen en traan- gasbomr.. a werden gebruikt. Een groot aantal personen, onder wie ook politiebe ambten, werd gewond. De politie ontruim le daarop met den gummistok de zaal, wel ker inrichting totaal verwoest werd. Tot in de late avonduren duurde het tumult in de imliggendc straten voort. ONGELUK OP EEN ONBEWAAKTEN OVERWEG. Een doode en twee zwaar gewonden. Brussel, 7 Mei. (V.D.) Op een onbe waakten overweg bij Doornik is een vracht auto door een passcerenden personentrein gegrepen. De bestuurder van den auto werd gedood. Dc andero inzittenden werden zwaar gewond. HET NOORSCHE KABINET AFGETREDEN. Het Noorsche kabinet is afgetreden nadat het Lagerhuis zich met 77 tegen 55 stem men had uitgesproken tegen de door de re gcering voorgenomen verdeeling der z.g. Tiileborg-concessie. (V.D.) ERNSTIGE AUTO-ONGEVALLEN Boekarest, 7 Mei. (V.D.) Bij Kronstadt is een autobus, die geheel bezet was, in een sloot gestort. Veertien personen werden ge wond, van wie zeven ernstig. Tegelijkertijd verongelukte te Schassburg een auto. Eén persoon werd gedood en vijf werden gewond. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 771:2 te Jan May en. Laagste Barometerstand: 755.G teo Hamburg. Verwachting: Meest matige \V. tot N. wind, gedeeltelijk bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk enkele regen buitjes, iets koeler. Langestraat 49-51 Tel. 190 PULL-OVERS en VESTEN met en zonder mouwen vanaf f 2,90. Een scherpe motie der Vlamingen ITet bestuur van den Raad van Vlaande ren, vergaderd to Antwerpen op 2 Mei J.I., overwegende dat de veiligheid der kleine volken alleen kan worden verzekerd djor do voortschrijdende ontwikkeling der inter nationale rechtsgedachte, die, naar het woord van paus Beneuictus XV in zijn vre desboodschap van 1917 en volgens de r» so luties der in 1923 te Hamburg weder opge richte socialistische a beiders internationa le, de mur.ecle macht van het recht moet doen zegevieren boven (le matcrieelc macht; dat do deskundige kritiek op de militaire plannen zoowel op dia welke door generaal Hcllebaut als door den chef van den B» lgi- schen generalen staf. generaal Galet zijn uitgewerkt, het afdoende bewijs levert, dat in bewapening geen ve.ligheid is te vinden; dat de annexatie van Eupen, Malmedv en St. Vith, alsmele de eenzijdig naar Frank rijk georiënteerde bulenlandsche pol'tiek van de Belgische regiering, waarvan het Fransch-Belgisch militair* accoord van 7 September 1920 den hoeksteen vormt, het oorlogsgevaar in West Vlaanderen oproept; stelt vast, dal het kabinct-Jaspar èn zich zelf cn dj Fransche regeering misleidt, wanneer het militaire plannen bouwt op de volkomen ongegronde verwachting, dat het Vlaam sche volk opnieuw bereid zou zijn de leven de strijdkrachten te leveren voor een oor log, waarbij Vlaanderen geen enkel be'ang heeft, verklaart, dat de nationale bewustwording in Vlaan deren de moreelc zekerheid schept, dat de politieke zelfstandigheid van het Vlaam sche volk in een nabije toekomst zal worden verwezenlijkt; dat do eerste daden van het zelfstandige Vlaanderen behooren te zijn 1 do erkenning van het zelfbeschikkings recht der bevolking van F.upen, Malm°dy en St. Vith om desgewenscht zich opnieuw aan te sluiten bij haar Duitsche vaderland; 2 do afbraak der forten en militaire ver sterkingen, die op Vlaamschen bodem zijn gebouwd; 3. de afschaffing var het leger, dat ver vangen behoort tc women door een beperkte veiligheidsmacht; doet een beroep op de gekozenen van het Vlaamsche volk om te stemmen tegen alle kredieten voor militaire doeleinden, die uiteraard als een gevaar voor den vred* en als volkomen nutteloos voor de veiligheid moeten verworpen wjrderi; deze motie ter kennis te brengen van do pers. DE BRAND IN YAMANAKA. Drie dooden en meer dan honderd gewonden. Londen, 7 M ei. (V.D.j Bij den enor- men brand in de Japansche badplaats Yamanaka werden volgens de tot nu toe ontvangen berichten drie personen gedood en meer dan honderd gewond. 3500 per sonen zijn dakloos.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1