DE EEMLANDEU TAX! MOLENAAR Moderne mantels firma duim burger voor oudere dames Hl VOORNAAMSTE INHOUD Beiteolaodsclb Overzicht Buitenland PEUGEOT WILL GO" RIT t /-M rn&m GEEFT ZONDER MOEITE VLOEREN; EEN PRACHT!GEN SPIEGELGLANS] ABONNEMENTSPRIJS 3 a'andc° w Am«r»foon 12.10 pet maiod I 075. Zaterdag 9 Mei 1931 PRIJS DER ADVEBTENT1EN 1-4 ^,9,1,105 «begnp na ee» DcwdsouooMr Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: flrnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 263 VERSNIPPERING HEVIG VUURGEVECHT MET EEN BANDIET HET N00RSCHE KABINET AFGETREDEN GEEN KANS OP EEN VL00TVERGELIJK? LICHT OP 8 uur 7 min. L. J. LUYCX ZOON ONDERJURKEN U wilt een motor koopen? yy 28000 K.M. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bi j WILLGO - AMERSFOORT TEL. 1210 (3 LIJNEN) RUIME EN GEMAKKELIJKE ZITPLAATSEN ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK: AMERSFOORTSC! week (met gratia vwttkerlag lagen ongelukken! I 0.I71/, Binnenland tronco pei post pet 5 maanden I J.- Afaonderlijke nnmmen OOJ. POSTREKENING 42910 TELEFOON I NT EEC US DAGBLAD diet regel «nee» 10.25 Ltefdndtghetda-advemntlto voor dt ketfl van den prt)l - Kleine AdvertenlICn .KEIT1ES' b# vooruitbetaling, i -i ragde ew. eika regel maai 10 cast, ddtaaal plaatacn l.— 8cwi)inommer tal ra OOJ cloor H. G. C ANNE GIETER. In een roman van Georges Duhamcl, die het zieleleven van een allcdaagschen, ecn- voudigen kantoorklerk beschrijft, werpt dez9 zich in een moedeloozc bui op een bank in een park en verdiept zich daar in een zelfbeschouwing, waarin hij zichzelf van allerlei onaangename eigenschappen boticht. Zijn blik valt op den stam van een for- schen boom in zijn nabijheid en hij denkt: „Hij, deze boom, weet to kiezen: hij put uit den grond, waarin zooveel sappen zijn, zoo veel bestanddcelen, zooveel voedsel en drank; waarin zooveel bouwstoffen rondom zijn wortels opgetast liggen. IIij put en hij neemt slechte het noodige. Hij verwaar loost dc rest. Hij doet een keuze uit den chaos. Maar ik, ik kan niet kiezen. Klke ronddwalende gedachte vindt een toevlucht in mijne ziel. Kik zaadje, dat op mijn wezen neerdwarrelt, kan er ontkiemen." In dezen mijmerenden kantoorklerk vin den wij iets van onszelf terug. Wat deze alledaagsche en eenvoudige man hier uit spreekt, behoort immers tot do algemeen menschelijke ervaringen. Het valt den mees ten onzer moeilijk, zich tc concentreeren, hun gedachten tc bepalen bij hetgeen voor hen van het meeste belang is. Betreft deze versnippering alleen onze gedachten? Maar ook ouzo belangstelling in personen en zaken beperkt zich niet stel selmatig tot hetgeen ons inzonderheid pn«t en on/o bemoeiingen zijn vaak zóó veelzij dig, dat wij uit overgroote drukte van bezig heden geen tijd hebben om een enkel ding goed tc doen. Inderdaad benijden wij allen den boom De boom, zooals dc kantoorklerk hem ziet, belichaamt het moderne ideaal bij uitne mendheid en de alledaagsche, eenvoudige kantoorklerk, die hora benijdt, is derhalve het type van den modernen mensch. Heet niet het ideaal van den modernen tijd efficiency? Het is moeilijk een juiste vertaling van dit gebruikelijke woord te geven, maar de boom is efficient. Hij ver spilt geen energie, verknoeit geen tijd, ver beuzelt geen aandacht aan nutteloozc cn overbodige dingen. Hij bepaalt zich tot den arbeid en de bouwstoffen, die het meest „nuttig effect" opleveren. Doelmatigheid cn doeltreffendheid zijn de beginselen, waarop zijn bestaan is gebouwd. De man, die 6laagt in het leven; de on derneming, .welke de meeste winsten af werpt; de leuze, welke dc menigte pakt, i6 die, welke geconcentreerd is en geconcen treerd arbeidt. Uit alle bestan^deelenx welke het leven ons toevoert, een keuze tc doen, en dan de juiste, weloverwogen keuze, dit is de levenskunst. De rest verwaar- loozon. Afblijven van hetgeen geen profijt oplevert, het onverteerbare laten staan, het overbodig afsnijden. Helaas ja, wij versnipperen ons te veol. Maar het leven is ook zoo rijk en zoo bont en zoo vol afwisseling! Is de bodem, waarin de boom geplant staat, dit niet? Duizendvoudig zijn dc be- standdeclen van de aarde, maar de boom heeft aan een dozijn zouten en zuren ge- noe' I \as ja, maar wij zijn geen boom! De b i staat aan zijn plek vastgenageld; wij be .vegen ons vrij in alle mogelijko richtin gen. De takken van den boom richten zich in verstarring naar boven, de wortelen lig gen roerloos recht daar beneden zooals ze eenmaal gegroeid zijn. Maar onze armen kunnen grijpen naar hoog en laag en onze beenen raken op hun draf heen cn weer den bodem 6lcchts vluchtig aan. De boom heeft geen oogon om de duizendvoudige klanken te hooren. De boom heeft geen stem om zich te mengen in dc oneindige ge- dachtcnwisscling met genooten. Voor den boom is 't gemakkelijk zich te concentreeren! Want hem ontbreekt het be wustzijn, dat als een dier met honderdon vangarmen nlle6 waarnemen, begrijpen, liefhebben wil. Het mcnschelijk bewustzijn, gedifferentieerd in een ontwikkeling van eeuwen, heeft aan geen dozijn zouten cn zuren genoeg. Het vergt een meer samen gesteld voedsel en een gemengder drank. Toch kan dit alles ons niet tot veront schuldiging strekken, wanneer wij de levenswet van de zelfconcentratic verwaar- loozen cn ons versnipperen tot een on samenhangend complex van gevoelens, ge dachten cn bezighoden. Onze persoonlijk heid, ons karakter moet als een forschc boom zijn, die alle winden trotseert, omdat zijn wortels in vasten bodem geplant zijn. Laat elke ronddwalende gedachte een toevlucht vinden in onze ziel, mits wij haar maar op den toetssteen onzer persoonlijk heid verwerken; laat elk zaadje, dat op ons wezen neerdwarrelt, daar ontkiemen, mits ons karakter maar hovenier blijft in eigen hof en weet te snoeien en tc wieden, zoodat er uit alle groeisel en blociscl een levensstijl wordt. Versnippering is een tekortkoming, maar veelzijdigheid en zelfbepaling zijn dc twee polen, welke ons bestaan in evenwicht moe ten houden. Voortgezette discussies in de Fransche Kamer ovor de ont- worpon douane-unie. Briand behaalt de zege. De Fransche minister van buitenlandsche zaken, Briand, heeft gisteren heel wat aan vallen in het parlement moeten verduren in verband met de douane-unie, die Duitschland en Oostenrijk hebben ontwor pen. Ook Vrijdag kwamen dc discussies der verschillende sprekers n.%cr op een al- gemcene veroordeeling van den Duitscb- Oostenrijkschen stap, die onvereenigbaar werd geacht met het beginsel der Europcc- 6che samenwerking en die werd voorge steld als een schennia der verdragen; het felst attaqueerde echter Franklin Bouillon, die de merkwaardige opmerking maakte, dat Briand, die anders in de wereld door gaat voor een oprecht vredesvriand, er ton zeerste toe bad bijgedragen, dat de vrede werd bedreigd. Franklin Bouillon nam het den minister van buitenlandsche zaken kwalijk, dat deze niet inziet, dat Duitsch land allerlei boosaardigs in den zin h»eft; dit land stuurt volgens ham niet alleen aan op de ongeoorloofde aansluiting bij Oosten rijk zoowel economisch als politiek maar is tevens voornemens het plan-Young, waarin de regeling, van het vraagstuk der schadevergoeding is belichaamd, te torpe- decren. Ilij loochende nadrukkelijk h*t be weerde democratisch karakter van Duitsch land en gaf als zijn opvatting te kennen, dat in Duitschland een dictatuur hcerscht, die zich baseert op do rijksweerbaarheid Ook andere sprekers gispten Duifsch- lands houding en zelfs de partij van Har riot, die der radicaal-socialisten (in het Ne- d srlandsch ongeveer to vertalen door vrij zinnig-democraten) sprak als zijn gevoelen uit, dat de pacifisten zich tegen de douane- unie dienden te kanten. Overigens nam hij, in tegenstelling met Franklin Bouillon, Briand in bescherming, dien hij prees als een minister, die den strijd heeft aange bonden tegen de politiek, welke dc vijand schap tusschen de volkeren wil bestendi gen. Merkwaardig was verder een uitspraak van den radicaal-socialisten leider, waaruit bleek, dat hij zich in beginsel niet tegen herziening der verdragen kant, maar een dergelijke revisie mag, volgens hem, alleen het uitvloeisel zijn van gezamenlijk overleg en niet eenzijdig geschieden. Aandacht heeft het eveneens getrokken, dat sommige spre kers, ofschoon zij het Duitsch-Oostenrijk- initiatief niet toejuichen, nochtans begrip toonden tc bezitten voor de positie van Duitschland, in welken staat volgens som- miger uitspraak „een wanhopige toestand" hcerscht. hetgeen o.a. blijkt uit het feit, dat vele millioencn door de werkloosheid wor den getroffen. Zakelijke hu'pverleening aan Duitschland achtten zij dan ook op haar plaats cn althans verre te verkiezen boven een politiek, die in Duitschland verbittering wekt. Men ziet dus, dat Briand dan ook van verschillende kanten werd bijgespron gen en zelf hield hij een rede, waarin hij zich handig cn overtuigend tegen de ver wijten verweerde. liet gevolg is dan p.ok geweest, dat hij de meerderheid der Kamer op zijn hand kreeg cn de motie van ver trouwen met een zeer groote meerderheid werd aanvaard, een motie, waarin de ont worpen tol-unie werd veroordeeld, maar aan den anderen kant dc voortzetting van de internationale verzoeningspolitiek werd bepleit. Het schitterende succes, dat Briand hoeft behaald, vergroot ook zijn kansen met be trokking tot de verkiezing van een nieuwen staatspresident; algemeen neemt men aan, dat dc Fransche minister van buitenland sche zaken, wanneer deze candidaat wordt gesteld, Doumcrguc's opvolger zal worden. GESPANNEN TOESTAND IN ARGENTINIË. Montevideo, 8 Mei. (V. D.) Volgens hier uit Argentinië ontvangen berichten is de politieke toestand aldaar zeer gespan nen. Een scherpe censuur is ingesteld ooi- do dagbladen, evenals voor het telegraaf- verkeer. Gebruik van bommen en machinegeweren New-York, 8 M o i. (V. D.) De politie heeft met v«jel moeite dc hand gelegd op den beruchten bandiet Francis Crowley. Crowley had zich verschanst in een groot Brownstonc-huis, hetgeen de politic ter oore was gekomen. Donderdagmiddag werd een cordon van driehonderd politieagenten om het gebouw getrokken. Machinegeweren werden opgesteld, waarna de strijd begon. Behalve machinegeweren worden geweren, revolvers en traangasbommen door do po litie gebruikt. In totaal werden ongeveer duizend schoten gelost. Crowley, die gezocht werd wegens den moord op den politie agent Frederick Hirsh op Long Island cn arïdcro misdaden, word tenslotte gearres teerd. Hij had vijf schotwonden. Met Crowley gaf zich aan de politic over Ru dolph Durnigcr, die beschuldigd wordt van den moord op do danseres Harlem, wier lijk ecnigc weken geleden onder een heg werd gevonden. Dc politic deelt medo, dat Durnigcr dezen moord tijdens het over brengen naar het politiebureau heeft be kend. Tegelijk met de beide bandioten werd vorder gearresteerd Helen Walsh, een zes tienjarig meisje, die in gezelschap van Crowley zou zijn geweest, toen deze den politieagent Hirsh heeft vermoord. Zij zul len waarschijnlijk terecht staan wegens medeplichtigheid aan moord. Het gebouw, waarin de bandieten zich erschnnst hadden, was na den strijd als doorzeefd van kogels Crowley was gewond aan beide beenen on in den arm. (Nadruk verboden). Oslo, 8 Mei. (H.N.) Het kabinet Mo- winckel heeft zijn ontslag ingediend. Do koning heeft het kabinet verzocht zich voorloopig met de leiding van de zaken te blijven belasten. Hij heeft den voorzitter van het Oldesting, den heer Volstad, die tot de agrarische partij behoort, met de opdracht tot vorming van het nieuwe ka binet belast. Het ontslag van het kabinet is oen gevolg van den tegenstand, welke hot wetsvoorstel, dat de deelneming van het buitenlandsch kapitaal in Noorsche indu- strieele ondernemingen zou regelen, in het parlement ondervond. De berichten luiden zeer ongunstig Londen, 8 Mei (V O.) Volgens be:! hton in de Londenschc bladen zijn de vlootonder- handelingcn mislukt ondanks het feit, dat het officieel communiqué deed verwachten, dat er nog hoop bestond op het bereiken van overeenstemming. Dc commissie van deskundigen, die de Kuropeesehe vlootover- eenkorast definitief zou opstellen, is, naar do diplomatieke mod-jworker van do Daily Telegraph verneemt, voor onbepaaldon tijd verdaagd. De regeeringen van Frankrijk, Italië en Engeland konüen het tot nu toe niet eens worden over de belangrijkste kwestie, n.l. die van h3t bouwen van nieu we schepen voor oudo door Frankrijk, zoo dat verdere arbeid voor de deskundigen geen zin heeft. Gemeld wordt, dat de vertegenwoordiger van het Fransche ministerie van buiten landsche zaken reed6 naar Parijs Is ver trokken. De deskundigen zullen elkaar, naar do Daily Herald verneemt, weer te Genève ontmoeten. EEN FRANSCH-ENGELSCH KERSENGESCHIL. P arij s, 7 Mei (H.N.) De invoer van Fran sche kersen naar Engeland heeft tot mee- ningsverschillen tusschen beide landen aan leiding gegeven. Do Engelsche rogeering heeft n.l. den invoer van Fransche kersen verbodon wegens het voorkomen van een plantenziekte, waardoor gevaar voor be smetting van do Engelsche boomgaarden bestaat. Aangezien ongeveer de helft van de Fransche productie naar Engeland gaat, hebben de Fransche kersentelcrs tegen deze houding van Engeland geprotesteerd en verlangen van de Fransche regeering tegen maatregelen. DE MAATREGELEN TEGEN DE FOKKER VLIEGTUIGEN. Thans weer opgeheven. Washington, 8 Mei (V.D). Het depar tement van handel heeft toegestaan, dat de Fokkcrvliegtuigen weer voor passagiersver voer en handeisvluchton worden gebruikt, nadat zekere wijzigingen in de constructie ziju aangebracht. BUITENLAND. Toluniedebai in de Fransche Kamer. (Vierde Blad, pag. 1). Geduchte regenval in Duitschland. (Eerste Blad, pag. 2). Geen kans op een vlootvergelijk (Eerste Blad, pag. 1) BINNENLAND. Persstemmen over de benoeming van Jhr Mr. B. C. de Jonge, tot gouverneur-generaal, i Het oordeel van Prof. Treub. (Tweede Blad, pag. 2). Een aanranding te Klarcnbcok (Gld.). waarvan de vermocdelijko dader is gearres teerd. (Tweede Blad, pag. 1). Een onderhoud met den nieuwen grjv.- gencraal. Zijn benoeming reeds in da Staatscourant. (Vierde Blad, pag. 5). Zitting der Tweede Kamer. (Derde Blad, pag. 1). Dc regenval van Donderdag j.l. (Tweede Blad, pag. 1). UIT DEN OMTREK. Prinses Juliana opent een nieuw pavil joon in de Prins Alexandor stichting te Zeist (Derde Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. De nieuwe monsterkamer aan do gasfa briek geopend. (Eerste Blad, pag. 3). Ilct Heemraadschap De Eem in 1930. (Eerste Blad, pag. 2). SPORT. Voorbeschouwing over den voetbalwed strijd II.V.C.De Vole.vijckers (Derde Blad, pag. 2). Concours Hippique op Birkhoven. (Derde Blad, pag. 2). WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 771.9 te Jan Mayen. Laagste Barometerstand: 7S5.4 te Vardö. Verwachting: Zwakke tot matige, ver anderlijke wind, later uit Z. richtingen, tijdelijk opkla rend, weinig of geen regen, iets warmer overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 moderne lengte, prima kwaliteit, dubbel Charmeuse f 4,25. Goed gesorteerd in groote en extra groote maten. Prachtig! dochweest verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame Let vooral op de repu talie van den motor Wij bieden dc grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davldson, Sunbeam en Francis Barnett dt motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395.— Amersfoortschc Motorhandel Lavendeistr. 9!> 12 Tolot 1093 NIC. BOVEE W' Overal verkrijgbaar in groote en kleine doozen. DONKERE MANSION voor DONKERE HOUTSOORTEN N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ RECK1TTS. ROTTERDAM

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1