DE EEMLANDEQ Maandag 11 Mei 1931 Uitgave: VAIKHÖFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaargang Mo. 264 SAMENZWERING ONTDEKT TE ATHENE ONGEREGELDHEDEN IN BUENOS AIRES? fortmann en hehenkamp STOFZUIGERS rniTTTTTrr-a 8 uur 10 min. L. J. LUYCX ZOON PIANO- EN 0RGELHANDEL 11 X BE 11 PROVBfc KUSSVS 28030 K.SVS. O" CSE TEL. 1210 (3 LIJNEN) Na üw telefoontje staan wij direct voer Uw deur amersfoortsch dagbja ABONNEMENTSPRIJS mo - wce)( (no gratia vtrxckarlag »tg«n ongelukken» f 0.17V* Bioaealftod franco per post per 3 aunéte I 3»-. Afxonderll|ke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG «1 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» f I 03 ®ei inbegrip v«# een oewi|sni>m®€f elke regel mee* f 0.25 Liefdadigheids advertentie# voor de helft van den prijs - Kleine Advertinïlêo „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1 —3 tgtU 50 ccat. dta regel mmu 10 «at, drttMol plMtrea I I.— 0««l|JcumiMi tun 0.0) Nogmaals: de overwinning van Briand. Herriot als „patriot". Het heeft zin nog even terug te komen op dc belangwekkende rede, die Frankrijk's minister \an buitcnlandsch zaken, Briand, Vrijdag in de Kamer heeft gehouden. Wan neer men zijn woorden herleest, blijkt, dat hij niet alleen het onpolitieke karakter van het DuitschOostenrijksche initiatief toe gaf, maar tevens het recht der beide lan den erkende zich bij elkaar aan te 6luiten. Dit recht wordt hun in de vredesverdra gen niet onthouden, doch slechts afhanke lijk gesteld van de toestemming door den Volkenbond. Duitschland en Oostenrijk had den volgens Briand alleen de fout begaan, dat zij, in plaats van zich te wenden tot de bevoegde instanties, de wereld voor een voldongen feit hadden gesteld; dit was echter evenmin een reden om het geschil te dramatiseercn en een regeling anders dan op vreedzame wijze te zoeken. Mocht men er te Gcnève niet in 6lagcn overeenstemming te bereiken, dan is er nog altijd het Haagsche Hof, waarvan dc uitspraak door alle betrokkenen moet worden aanvaard. Voor den economischen nood, voor de misère van den honger, die te Berlijn en Weonen het plan inzaire de douane-unie deden rijpen, toonden Briand bovendien zeer veel begrip te bezitten. De bereidheid van Frankrijk om te hel pen. die in de aangekondigde Franschc te genvoorstellen practisch zal worden gere aliseerd, werd ook Vrijdag niet nader ge preciseerd. Zelfs werd niet eens aangeduid in welke richting zich het „constructieve plan voor de organisatie der economische samenwerking" zich beweegt. De vredeswil, dc verzoeningsgezindheid van het Franeche volk zijn ook Vrijdag weer op schoone wijze vertolkt, maar daar aan heeft men, zooals de Duitsche pers opmerkt, niet al te veel, wanneer on- dertüsschcn de daden achterwege blijven. De Vossische Zeitung vraagt dan ook: zal het daar eenmaal toe komen? In hetzelfde uur. dat Briand namens Frankrijk ver klaarde. dat over de rechtmatigheid van het Duitsch- Oostenrij ksche optreden alleen dc Volkenbond, resp. het Haagsche Hof, bevoegd is e.cn oordeel Uit te spreken, waar aan geen der betrokken retreeringcji zich kan onttrekken, heeft 'ie Kamer op deze beslissing, vooruit trachten te loepen door een formeele, in een motie neergelegde, ver oordeeling' van de douane-unie. die, naar gezegd werd. indruischto tegen dc verdra gen en dc politiek der internationale samen werking. Van het socialistische protest te gen deze aanmatiging en van Brumbach's verklaring, dat er geen onaantastbare ver politiek zou zijn, wanneer Frankrijk zich ten eeuwigen dage uit nationale zelfzucht tegen een herziening op vreedzame wij ze zou verzetten, werd nauwelijks notitie genomen. Over de interventie van Herriot zijn de Duitschers evenmin bijster te spreken. Hij ging op een onstuimige wijze te keer tegen Duitschland, dat hij beschuldigde van moedwil'igc schennis der verdragen en var. het terugkeeren tot dc methodes van 1914. Zijn scherpe polemiek tegen Oostenrijk werd door rechts in ko >r toegejuicht. Her riot, zoo spot de Vossische, schijnt niet voor niemendal twee jaren lang minister van het nationale blok te zijn geweest: wilde hij met zijn manoeuvres de nieuwe concentratie, den terugkeer van de radicaal-socialisten in de regcering voorbereiden of wilde hij zich zelf aanbevelen als minister van bui- tcnlandsche zaken, wanneer Briand de Qua* d'Orsay eens mocht verwisselen met het Rlyséc? Hierop is, zooals men weet, zeer veel kans, daar dc linksche groepen van dc Kamer, onder den indruk van Brand's succes, hebben besloten hem ertoe te be wegen een candidatuur voor het president schap tc aanvaarden. Dank zij een list der regeer/ng Athene, 9 Mei. (II.N.) Te Athene is een samenzwering ontdekt. De minister van binnenlandsehe zaken deelt mede, dat te zijner kennis is gekomen, dnt het signaal voor het uitbreken vail dc revolutie door een vliegtuig zou worden gegeven, dat bo ven de stad zou verschijnen. De regeering heeft daarop van een list gebruik gemaakt en zelf een vliogtuig boven de stad later» vliegen. De samenzweerders zijn daarop op een piein bijeengekomen, waar zij door dc po litie. die gereed stond, gearresteerd werden Alle regeeringsgebouwi.n worden thans door troepen bewaakt. COMMUNISTISCH RIJKSDAGLID VEROORDEELD. B e r 1 ij 11, 9 Mei (V.D.) Dj juryrechtbank Berlijn-ccntrum heeft den communistischen rijksdagafgevaardigde Scbncller wegens .openbare belcedigir.g in de pers tot drie dragen bestaan cn dat het een gevaarlijke maanden gevangenisstraf veroordeeld. New York, 9 Mei (V. D.) Naar uit Montevideo gemeld wordt, is de binnen landsehe politieke toestand in Buenos Aires gedurende dc laatste 24 uur zeer verscherpt. Verscheidene vergaderingen van studen ten, waarop tegen do regcering van Uri- buru stemming werd gemaakt, zijn met ge weld ontbonden, waarbij vele personen ge wond werden. Ter onderdrukking van de studentenon- lustcn zijn cenigc regimenten ruiterij, waar op de regcering kan vertrouwen, in Buenos Aires aangekomen. De socialistische bladen Libertad en Cri tica zijn verboden. De uitgever van de Cri tica werd gearresteerd Dc algeraeenc verkiezingen zijn officieel vastgesteld op 8 November a s. VREDESCONGRES TE LUIK. Op 22 en 23 Mei 1931 wordt tt? Luik de vierde internationale grensbijcenkomst der vredcsvcrcenigingcn van België, Duitsch land. Frankrijk. Luxemburg en Nederland gehouden. Deze congressen zijn bedoeld om de vriendschappelijke verhoudingen, die lusschcn de volkeren van Luropa dienen te bestaan, tc bevorderen en te versterken. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuid. vraagt prijsopgave. Elcctro!r.~ Vampyr Proles Mielc. ZjUVGtSSTK*. QOJ£L.28ö Reparatie spoedig cn billijk. BINNENLAND. Ernstige vechtpartij op de kermis te Gro ningen. (Tweede Blad, pag. 1). Ernstig auto-ongeluk tc Wagcningcn. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT. Ruiterfeest der Kon. Ned. Jachtverceni- ging. (Tweede Blad, pag. >4). H.V.C. wint met 4—1 van De Volewijckers. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Deken Fock gehuldigd bij zijn 25-jarig jubileum. (Eerste Blad, pag. 3). Propaganda-avond van den A.N.W.B. in Dc Valk. (Eerste Blad, pag. 3). MUITERIJ OP EEN SPAANSCHEN KRUISER. Madrid, 9 Mei. (H. N.) Uit Ferrol wordt gemeld, dat de bemanning van den kruiser Jaime 1 gemuit heeft. Zij beklaag de zich over de ölechte verpleging en pro testeerde ook i -gen de hou ling van don tweedon commandant. De muiters zijn in hechtenis genomen, maur toch is do toeze, ging gedaan, dat hun klachten ter kennis van de regeering zullen worden gebracht P a r ij s, 9 M e i. (H. N.) Behalve te Ferrol is het ook te Cartagena tot incidenten op dc vloot gekomen. WEERBERICHT Iloogs'e Barometerstand: 770.3 tc Memel. Laagste Barometerstand: 717.0 tc Tborhavn. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot Z. W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk eenige regen met kans op onweer, weinig verandering in temperatuur. Ê3: Langestraat 49-51 Tel. 190 ONDERJURKEN moderne lengte, prima kwaliteit, cïubbcl Chartreuse f 4,25. Goed gesorteerd In groote en extra groote maten. DE ONRUST IN PORTUGAL. Lissabon. 9 Mei. (V.DDc politie hcetf tc Lissabon ruim 200 zware bommen gevon den, hetgeen als een aanwijzing wordt be schouwt!, dat er plannen bestaan voor cei> nieuwe revolutionnairo beweging. Er zijn talrijke personen gearresteerd. M. 5??s Varkensmarkt 5 Te!. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. Morgen, Dinsdagavond 9 uur finish bij Will Go, huldiging tier drie kra nige chaufteurs, daarna rondrit door de stad. Ulvenhout, 5 Mei 1931. Menier, Is 't veur mekaar gekomen of nie? As de Mi maar in 't laand is, hè 'k altij ge roepen, dan zulde 't belèven! En op d n oogcr.blikOlec, 't is om over oewen kop to duikelen, tusschen d'n malsch-gruunen klaver, die as beddekes zoo zocht, as donscn kussens, verspreid staat in de graslaandcn. 't Windeke dat er laanks oewen kop aait, vol os 't is van blossem- en van dennengeu ren, 't is as d'n zucht van 'nen waaier van véeren, dcurtrokken van viooltjes- cn kruinagclslocht van 't wefkc dat 'm han teert. 't Is om zot te worden van genol. En zoc3s ik nouw in ons ..museum". Trui d'r beste kamer. dit briefke zit te potlooien, veur 't open raam. waarveur de gordijntjes zochtjes beven op 't ademke van de bosschen; waar 't /onneke deurhenen zeeft en gouwen spikkels strooit op m'n vel- leke pompier; de veugcltjes d'r rollerkes en d'r liedekes om m'nen kop springen mee fluwcelzoclit gefluit; de schaduws van taks- kes bewegen in 't licht dat er fonkelt uit de pure lochten, zoow is zelfs 't gepotlooi veur 't open raam 'n uurke van vredig en zocht- zuut genot. Mei? Ja, lach maar: 't is d'n schonsten *jid van 't jaar. *'n End hout, zoow dor as d'nen bezem steel, da-d-eel d'n winter veur oew raam hong tc piepen op d'n sturm as 'n verroeste scharnier, das huilerig en pokkelig van 't ie ven dat er brikt deur z'n harde, scheu rend vel. Knobbekes, pèèrs nog van prillcn ouwer lijk de lipkes van 'n borelingske, per een d'r eigen deur da dooie hout, trillend naar de broeiende zon. En ocw bietje ver staand da 6taat 'r bij stil, maar ocw haart bloeit open lijk 'n klaproos, as ge da-d-on- tcmbaar leven barsten ziet op duuzend plakskes tegelijk uit zonen dooien knoest En as dieen „paal", krom van rimmeltiek, as 't ware,- over 'n maand éénen rist van klonterende blossembloci is, as 'n 'nen bruidstak is geworren van 't smettelooste wit cn 't zuutsto rose, as de stckebie-kes d'r zoemend en gonzend omhenen staan te zwe ven mee d'r goud bronzen vlicsvleugeltjes, aangetrokken op 't zuutig gegcur van dieén schuimenden blossemtak. as 't zonncke dan die duuzenden blommekcs mee gouwen poeier bestuift, dan is zo'ncn tak van don zige pracht en van tintelenden praal teu gen 't klaarhelder blaauw van d'n puren hemel, één groot wonder van Goddelijke makelij. En as ie dan leeg begint té sneeuwen en d'n erft wit bedekt, dan dan zoude dieén ouwen knoest zochtjes stroelcn mee oew oogen as 'n gift zóów uit Onzenlieveneerkc z'n haanden En zie ik naar d'n okkubaa, daar laankst de 6chuur op onzen erft, waar nouw 't jonge blaaike, ter grotte van 'nen pink. omhoog staat, zóó dun en helder da-d-1 zonncke die rechte, puntige blaaikes heelegaar deur- licht, dan is dieén struik lijk 'nen grooten kandelaber uit ons kerkeke mee duuzenden lekkende kèèrscnviammekes. Wa-d-is da jonge léven, getooverd uit al da-d-onaanzienlijke kale hout, van 'n aan doenlijke pracht. Rooie bessen, as kersen zoow groot, gloei ende onder de blaren, lijken d'r in gehan gen as 'n versiering deur de smaakvolste haandjee van 't aldcrschonste fee-ke. I)e sappige graslaandcn, overgoten mee 't licht uit d'n klèèren hemel, waar nog plassen in staan die as plakaten van de hooge locht zijn komen zeilen teugen d'èèrdc aan, zóó puur, waar dc madclievekes en boi 'crblommekcs uit óp-blooien in ijdelen spie geiglaans, waar ze nat en wermte voor 't drinken emmen da ze bros zijn van vrucht bare groeikracht, de graslaandcn bont van 't roomgeel, gloeiend zuringrood en madelie ven-wit, zijn velden van schoonheid as uit 'nen droom. Van d'n mergen, toen 'k vruug al in de akkers zat, klam nog van 't malsche pomp water, toen 'nen lichte nevel over d'èèrde daauwde en drupkes tikten van d'n blom kool in 't vette nkkcrlaand, toen 'nen leeu werik, dol van plazier dc locht inschoot om jeloers op 'm te worren, zingend as 'nen engelensopraan toen m'n pepke krakend gloeide in de morgenstilte en rose gloed uit 1 Oosten vloeide over heel de schoone chop ping, toen 't kerkcklokske luien gong mee siiuxRcnde klaankskes die deur d'n rozen gloed gedreven kwammen, toen was 't ol Onzenlievenccr „gociënmèrgen" teugen me zee. En toen 'k de groeikracht zien kon, v u u- 1 c n, toen 'k dc vruchtbaarheid zag tril len in d n lilligen nevel die 't laand ovcr- toog, 't nuuwe leven van d'n hemel zijgen zag op al da-d-open akkcrlaand, toen er wèrmte as van 'n kattenvelleke op m'n pèèrskouwc haanden streelde deur 't rijzen de zonncke dat daar ginder d'n onder al bloeiend verbrokte, toen 'k d'n scÜeppings- draang in de ruimte vuulde leven as 'nen goudvisch in 'nen glazen ba!, toenja hoe za'k da zeggen. toen, wel toen cm ik, zoo maar. mee m'n haanden in d'n vet ten grond, „gocienmergen" truggezecd, za'k t maar noemen, cn m'n pet op 'nen blom kool gezet. En as m'n pepke leeg was en m'nen krui- waget vol van bedaauwdc gruuntcn, besla gen mee koelte of 't dori6 van 'nen perziek, was, as t zonncke al in dc boomen zat cn 't bosch begon te gloren, dc blommekcs mee 'n knikskc wakker wieren, d'r kopkc recht omhoog 6nuktcu en d'r blomblaaikcs open vouwden of ze geeuwden van genot, 'nen zwartfluweelen rnèrel op 'nen tak z'n vlerks kes uitsloeg of ie z'n eigen uitrekte en toen z'nen zang in stukskes om 'm henen strooi de; de nuchtere, pittige Vcurjaarslucht in m'nen buik spoelde da'k scheel van d'n hon ger wier, toen ben 'k naar huis gegaan om Trui „d'r oogen van d'ren kop te frètcn" lijk as da ze noemt. En op d'n erft rook ik dc koffie al. De geur slierde deur de reine Mei-mergenlocht, nèt in m'n neusgaten da ze 'r van trilden „Trui", riep ik toen 'k m'nen kruiwagil neerzette- ,,'k wouw da ge 's wiest wa'nen honger of ik heb. Keb 'nen buik as 'nen leege èèrpclzak; schep op!" „Schepte gij maar niet zoow op," zee ze: ,,'t sta-d-allegaar al jaank guied, 't spek is al koud, waar blijfdc toch van den mèr- gen?" „Prullemuts, 't is daarbuiten 'n wonder van schoonheid cn pracht; ge kunt 'r nie van scheien; kèk 's effe dóór", 'k wees naar m'nen kruiwagel, „\va zegde van m'nen blomkool?" Mee één ogsko keek zo 'r naar en toen zee ze op 'n toontje asof ze 'nen kleinen brak om 'n pakske thee stuurde: „inokt er meer goed geld van in de stad, hij is 't dub bel t-endik wèèrd!" ,,'k Zal 't zeggen," lichte-n-ik: „maar gift me eerst dc pan mee spek s aan, waant d'r zit 'n muzickskc in m'nen buik van d'n honger!" Ah! amico, da «smokte. As ge zoo al n uurke op d'n akker hèt gewerkt, as dc straal van de pomp 'nen polsdik over oew ziclement hoe gcplcnst, as g'ocw eerste pep ke al geprüufd hèt en ocw karrekas dcur- stroomd is van d'n pittigen krachtigen Mei- mergen, as oew bloed al 'n uurke deur ocw lijf hee gerauscht da go 't vuulde kloppen in oewen r >k. 't nuchter morgenwindje 't eerste zwc1 van oew veurhoofd streek, as go dol va plazier dan thuiskomt mee 'n gevuul of ge verjaart vandaag, dan snakte naar wa snejen brosse boeremik, die naar den haver ruukt, naar n kom kof fie, die ocw neusgaten kiedelt, naar 'n pan- nckc sissend spek da-d-et laanks ocw kin doet druppen. En as ge dan gedaan hèt, ópstaat mee 't gevuul van 'nen (nog nie afgedaankten) koning cn oew pepke weer stopt, dan lopt er al water in oew taanden nog veur ge 't aangestoken hèt! 'n Protje mee Blek, die ongeduldig is van 't woehten om naar de stad te gaan mee d'n gruuntenwagel, laanks de gruune cn zonnige dreven, teer ovcrschauwd deur 't jonge kastanjeblad, dat er bijstoat om in te happen. Ochottekes, was zijn die Mei-mergens van 'n kollesaal genot. En as ik dan in de 6tad koom, as d'n wagcl haard botst op dc graauw» keien, in die stad waar 't zonneke nog achter de huizen zit, waar de slaap nog zit in de oogen van bekaanst alle men- schcn, as ik dan bij m'n klaanten koom en daar komt 'n wefkc veur mee n polleka- kopke as 'nen drogen spons, 'n kopke waar dc pluuskis van de dekens nog in haken, mee 'nen grooten vuurrooien of haard- blaauwcn jas over d'ren nachtpon, dan denk ik wel 's- mensch, mensch, wa-d-edde weer 'n schoon stuk van oew korte leventje verspuld in de bedstee! En 'n bui emmen die menschcn. amico, 'n bui, of all: Ficst- dagen afgeschaft zijn. Van de week kwam ik 'r bij zoo eentje cn die zee, mee 'n gezicht of 't slonk: „hé, wa komde toch altij vruug: gij haalt de menschcn uit bed, mee ocw gespook." „Vruug juffrouw," vroeg ik: „vruug? Keb er al 'nen dag opzitten horra en'nen schooncn! As ge toch van mergen dieén op gaank van 't zonneke gezien had, ollee, dan hadde mee mijn 'n daanske gemokt in de wei!" „Keb vannacht genogt ge- daanst,' zae ze: „en schiet nouw maar 'n bietje op, 't is te koud!" Koud. amico! „Wa zullen me 's eten vandaag," docht ze toen haardop. „Da zal ik oew 's zeggen, juffrouw, asteblieft, blomkool, as ge 'm nergens ziet, mee d'n daauw d'r nog op, n kwartje maar!" Toen wier ze pas wakker. En mee 'n paar oogen as glazen bollen en 'n gezicht van wa-d-éb-ik-jouw-daar, zee ze: „6chaan- dc!" „Eigenlijk wel," was ik ze veur: „zo'n 6tuk is 'nen haal ven gulden wèèrd, maar omda gij 't zijt, veur dc helft, dèèr!" „Afzetter," zee ze toen. Ja. amico, zaken doen valt nie mee 'k Werk m'n eigen liever de pip op m'nen akker, dan da'k later veur m'nen arbeid nog pingelen mot, maar ollee, wat doc-d-'r aan! „En dan," gong ze deur: „wa zijn ocw èèrpels toch slecht! Keb er giesterén wel de helft van weg motten gooien, alles rot!" En dan amico, as me zóóver zijn, dan zie ik weer de madclievekes wakker wor ren, de mèrels heur ik rlnn zingen, d'n blos- semgeur krult in m'n kokkerd, clan snak ik weer naar m'nen hof Waant as ge dan laank teugen zo'n halX- wakker klaantje aan staat te kijken, dan krijgde op 't lest 'n gevuul of ge zeivers ók nog nie gewasschen bent. Affijn, toen me-n't ééns waren, hé'k gaauw afgerekend en om m'n gemoed te koelen, mee 't weggaan gezeed: ..Dag juf frouw, tot mèrgen, wel te rusten!" Maar d'r zijn ok aandere wefkes horre! Die komen mee d'n daauw van d'r gezond heid cn schoonheid, op d'r gezicht, lachend en mee ogskes as vuurbonkskes veur d'n dag. Die emmen 'n smoeltje om ze 'n ben- neke spinazie veur niks te geven. Die vra gen hoe 't op d'n buiten is en of de ère- becsjcs al gaan werken. En hoe "t mee d'n nieuwen èèrpel er veur staat, omdat dc ouwe slecht gaan worren! En dan lach ik, licht m'n petje op en toon m'nen kalen kop en zeg dan: „ja, juffrouwke, as me oud worren, gaat er do blom af, ee," en dan ommen 'n plazier, dat d'n lach teugen d'n overkant aan slaat. En dan doei ik 'r nog 'n haandje hekstra spinazie bovenop, weeg d'n èèrpel wa re- jaal cn beloof zo 'nen bos schoone blom men as d'n erft in d'n bloei staat strak. Dan is 't léven weer 'n lust. Kom, ik kan wel blijven schrijven van- dcuzen keer, waant 't is hier toch zoo lek ker veur 't open raam in 't zonneke, ee! Maar d'r mot nog meer gedaan worren. dus tot de noste week. Veul groeien van Trui en as altij gin horkc minder van oewen toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1