IJMUIDER VISCHHANDEL DE ÊEMLANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS Donderdag 21 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 272 STAKINGSONLUSTEN IN 'T DISTRICT KRAKAU DE TOLUNIE VOOR HET HAAGSCHE HOF CHINEESCHE BANDIETEN ONTVOEREN ZENDELINGEN ONTWAPENINGSKWESTIE IN DEBAT BRAND TE HULL EISCHT ZES D00DEN Alleen: UTRECHTSCHESTRAAT 40, TELEFOON 92 KABINETSCRISIS DREIGT IN OOSTENRIJK BRIAND'S TERUGKEER NAAR PARIJS LICHT OP 9 uur 26 min. L. J. LUYCX ZOON AARDSCHOKKEN IN PORTUGAL HEVIGE AARDBEVING OPGETEEKEND AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 "oo' Ktm/ifoort 2.10. ptr maud 0.75, pv *i—week (dm grett* «wiekerlag tegen oogelokke») f 0.171/» Btooeolaod franco per post po 3 sanies f A-. Ahooderlljke oommtn f O-Of. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG «11 PRUS DER AOVERTENTIEN 1-4 «gtui 1.09 mb^np elk* regel meo f 0.2$. LJefdndlgbelds-advertentie» voor ét totft va» den prijs. Klein* Advertentie» „KEITJES"' bi) vooruitbetaling 1—5 regel* 10 ent. aÜH regel caaer 10 etst, driemaal plaatacn f I.—. BcarQcaommcr extra I OjQS Henderson's „succes" met be trekking tot de Daitsch-Oosten- rljksche donane-nnie. Hoe de Engelschen de zaak zien. Te Londen is men dè opvatting toege daan. dat. dc verscherping der Fransch- Duitscho tegenstellingen is voorkomen, nu Henderson's voorstel, om de kwestie voor te leggen aan het llaogschc Hof. door de betrokken partijen is aanvaard. In verband met dezen loop van zaken heeft de Engel schc minister van buitenlandschc zaken een goede pers; dc Engelschc bladen zeg gen dpn ook. dat het aan hem te danken is geweest, dat het gezonde menschenver- stand heeft gezogevierd. De Londenschc correspondent der Frank furter Zeitung bekijkt dc kwestie onder- tusschcn oen beetje nuchterder en meent, dat de Tingelschè minister alleen heeft we ten te bereiken, dat dc oplossing der moei lijkheden haar een tijdstip in de toekomst is verschoven; de verdienste, de zaak defi nitief beperkt to hebben tot een louter juri dische aangelegenheid, zal hem pas toeko men, wanneer hij er zeker van is. dat Briand, de Fransche. minister van buiten- landsche zaken, afgebracht is van zijn standpunt, dat een politieke bestudeering van het douane-ontwerp door den Volken bondsraad in elk geval noodzakelijk is. Dat Henderson tenslotte zijn toevlucht heeft gonomen tot het Haag9cho Hof, toont de ernstige moeilijkheden aan, waarvoor hij zich zag geplaatst, toen hij in den loop van voorafgaande vertrouwelijke bespre kingen een vergelijk tot stand trachtte to brengen. De Engelschc minister verliet Londen namelijk in de hoop om op don dag. voorafgaande aan het begin der offi- cieele Goneefsche werkzaamheden, gedu rende een intiem, onderhoud met dc be trokken ministers van buitenlandschc za ken het probleem zoo al niet te kunnen oplossen dan toch het hatelijk karakter eraan te ontnemen. Mot zijn regeering was hij van oordcel. dut een verwijzing naar het Haagsche Hof cngewenscht was, om dat de uitspraak van dit instituut, hoe zij ook mocht uitvallen, de tegenstellingen slechfs op- noodlottige wijze zou kunnen verscherpen. Henderson heeft bij. zijn eer- sle besprekingen te Geneve onmiddellijk moeten vaststellen, dat de Duitsch-Fran- scho afgevaardigden, hoe gunsig dc. atmos feer te Genève anders ook is voor een com promis, een beletsel was voor een vergelijk Tenslotte zat er voor Henderson niets an ders meer op dan een beroep ">p Den Haag te doen en hiermee verried hij aan heel'de wereld welk een diepe kloof er nog steeds gaapt tusschen dc Duitscbc e.w Fransche opvattingen. Dat de methode, om enkele maandentijd to winnen, voor het Goneefsche forum gcén compliment is, wordt ook door vele Engel schen ingezien. Bovenal trekt het de aan dacht, dat het niet heclemaal duidelijk is, of Duitschland cn Oostenrijk zich verplicht hebben, zoolang het Haagsche rapport niet is afgekomen, elke diplomatieke onderhan deling over.de douane-unie achterwege te laten, of lot dit tijdstip slechts af te zien van het sluiten van oen verdrag. Ook het Foreign Office heeft te dezer zake nog geen vaststaand oord cel, te meer niet, daar nóg niet valt te beschikken over den officicelcn tekst van de redevoeringen, die gehouden zijn. In elk geval wordt dit punt to Lpn- den van zeer groot gewicht, geacht, aange zien mén meent, dat de zuivering der at mosfeer in de naaste toekomst er in aan merkelijke mate van afhangt. Ondortusschcn wijdt de Times een zake lijke beschouwing aan wat het blad noernt het Fransche tegenplan. Het En gelschc blad is van meening, dat dc Fran sche methode practisch zooveel voorafgaan de onderhandelingen noodig maakt, dat do economische werking er van tot in het. on eindige wordt, uitgesteld. De onverschillige wijze, waarop de regc-eringen de conclusies der economische conferentie van 1927 heb ben bejegend, alsmede haar onmacht iets tot stand tc brengen ton gunste van de economische solidariteit, hebben Duitsch land cn Oostenrijk er vanzelf toe gebracht op eigen houtjo op te treden. Moge de di plomatieke methode al een ongelukkige nihVerking hebben gehad, niettemin was één barer goede gevolgen, dat zij de regec- rjngen uit haar dadeloosheid heeft opge schrikt en genoodzaakt eindelijk te hande len. Dc Times laakt het, dat men Zater dag te Genève de economische kwestie heeft aangegrepen om oen politieke polemiek tc voeren en betoogt, dat de economische moeilijkheden, waarvoor Europa zich ziet geplaast, alleen van een economisch stand punt uit kunnen worden opgelost. Politieke rivaliteiten en antipathieën mogen hierbij niet in het minst een rol spelen. gerlijke luchtvaart verder ontwikkeld moet worden. De militaire luchtvaart zal zich op iedere mogelijkheid voorbereid houden met het onwrikbare besluit, de luchtruim- te boven Italië onschendbaar te houden. Dc zucht naar den vrede Tnog er niet toe lei den, dat Italië op het stuk der verdediging zou verslappen. Dc Italiaanscho luchtvaart zal derhalve niet op haar lauweren blijven rusten, die bij de vlucht over den Atlanti- schcn oceaan zijn behaald. Een aantal clooden en gewonden K a 11 o \v i t z, 20 Mei (V.D.). Vandaag hebben op de mijn Jaworzna in het kolen bekken van Krakau bloedige botsingen plaats gehad tusschen stakende mijnwer kers en politie, waarbij zes arbeiders Wer den gedood, 15 ernstig cn een aantal ande ren licht gewond. Terwijl de loonsonderhandelingcn tus schen de arbeidersvortegenwoordigers on de mijncommissie plaats hadden, verzamel den zich voor hot gebouw 7 k 8000 arbeiders om het resultaat van dn besprekingen af te wachten. Uit de menigte werd gejouwd en één der werknemersvertegenwoordigers be trad daarop het balcori van het direct iegc- bouw om de wachtenden te kalmeereh. On derwijl probeerden communistische, ngita toren de menigte over te halen zich naar het cleclrisch krachtstation te begeven om het bedrijf buiten werking te stellen. Toon de politie den stoet, die zich vormde, wilde tegenhouden, kwain het tot ernstige botsin gen met het bovenvermelde gevolg. De staking duurt nog voort.. Men hoopt de arbeiders, die ten gevolge van de inci denten in staat van opwinding verkeeren. tot hervatting der werkzaamheden tc bewe gen. Amerika betuigt zijn instemming New-York, 2 0 Mei. (V. D.) Het besluit van den Raad van den Volkenbond om de kwestie, van de Duitsch-Opsfenrijksch.e tol linie aan het Permanente Hof van Interna tionale Justitie tc Den Maag voor te leg gen, wordt in de geheele Amerikaansche pers met groote instemming begrpet. Alle bladen leggen er den nadruk op, dat thans een politiek conflict, dat ernstige gevolgen zou kunnen hebben, is voorkomen cn 'dat daardoor de noodzakelijkheid is aange toond van het', besluit der Verëenigdc Sta ten om toe te treden tot het Internationale Gerechtshof. DE TOEKOMST VAN ITALICS LUCHTVLOOT. Rome, 20 Mei. (H.N.) Balbo, de Italiaan sche luchtvaartminister, heeft in de Kamer een rede over dc toekomst van cle Italiaan sche luchtvaart gehouden, waarin hij o.a. als -zijn opvatting verkondigde, dat de bur- Londen. 21 Mei (V.D.). Uit Peking wordt gemeld, dat Chineesclie bandieten het Katholieke missiestation in cle provin cie Hoepeh hebben overvallen en den bis schop en vier Italiaanscho priesters gevan gen hebben genomen en ontvoerd. Bij den overval werden drie Chineesche Katholieke priesters gedood. LUITENANT GELYNCHT. Londen, 19 M e i. (V. D.) Naar uit Lima in Peru wordt- gemeld, is dé voormalige onderprefect van Arequipa, eerste luitenant Abel Salazar, door een woedende men- sclicnmenigtc gelyncht. Zijn lijk werd in zee geworpen. Salazar had, voor hij gegre pen werd, één zijner aanvallers niet een revolverschot gedood. De behandeling verdaagd tot Vrijdag Groote tegenstellingen Genève, 20 Mei. (V.D.) Bij de verdere debatten over de Duitsche en Engelschc voorstellen inzake de publicatie van don stand der bewapening heeft de Italiaan scho minister van buitcnlandscho zaken, Grandi er op gewezen, dat de Dqitsche voorstellen doelmatiger cn beter zijn dan de Engelsche. omdat zij liet noodzakelijke juiste overzicht over dc bijzonderheden van de tegenwoordige bewapening kunnen leveren. Hij vreesde evenwel, dat de Duit sche, voorstellen tot nieuwe moeilijkliedon cn verwikkelingen zouden leiden en om practische redenen verklaarde hij zich daar om voor het Engelsche voorstel, hoewel hij dit onvoldoende acht. Dc definitieve publi catie van den tegen woord igen, stand der bewapening moet op dc Ontwapeningscon ferentie plaats hebben. De Japanschc gedelegeerde vcrklaardo er prijs op te stellen, dat de stand van de bewapening algemeen wordt bekend ge maakt, daar anders ecnigo landen daarin een achteruitzetting moeten zien. De Zuid-Slavische minister van buitcn landscho zaken, Marinkowi.tsj verklaarde, dat men er zich voor hoeden moet, de door de vragenlijst verkregen opgaven inzake den stand der bewapening als basis tc no men voor de algemeeoe beperking der be wapening op de Ontwapeningsconferentie De vragenlijst geeft een objectief beeld van den stand der bewapening der verschillen de landen en van huri militaire behoeften Do tegenwoordige stand der bewapening njag op do Ontwapeningsconferentie niet als uitgangspunt voor de algemecnc be perking der bewapening genomen worden. De Duitsche voorstellen zijn in strijd met de wetten van lAhdsYerdediging van de verschillende landen. Zij zouden tot be kendmaking van militaire geheimen lel den en moeten daarom afgewezon worden. Dc Poolsche minister van buitcnlandscho zaken, Zalcski, dio voor de eerste maal zijn verklaring in den Raad in het. Poolse)) aflegde waarschijnlijk als demonstratie togen de verklaringen in het Duitsch van den Duilschcn minister van buitcnlandsche zaken wees eveneens de Duitsche voor stellen af. Daar ccnigc mogendheden niet bij 'den Volkenbond zijn aangesloten en de meerderheid van do mogendheden niet in den Raad vertegenwoordigd is. bestaat in het geheel niet do mogelijkheid een ver plichte publicatie van den tegonwoordi- gén stand der bcw-apehing van dc verschil lende landen te eischen. Een dergelijk be sluit moet daarom principieel worden afge wezen, daar dc Raad van den Volkenbond niet liet recht heeft bekendmaking van bewapèningscijfer's te eischen. Om evenwel tegemoetkoming te toonen wil hij nis ma ximum de Engelsche voorstellen onder ze kere vóorwaaiden aanvaarden. In verpand met de groote tegenstellingen welke in den Raad van den Volkenbond tusschen de Duitsche en F.ngelsche voor stellen aan den dag zijn gekomen, heeft de Raad besloten deze kwestje tot de zit ting van Vrijdag te verdagen. D'r. Curtius deelde als president mede, dat intusschcn getracht zou worden een oplossing te vinden. Londen, 20 Mei. (H. N.),Bjj een brand in: een w oonhuis te IIuil, welke in de vroege morgenuren uitbrak eh waardoor het ge heele huis in de vlammen opging, zijn zes personen om het leve.il gekomen, o.a. dc beide ouders en drie kinderen uit cén ge zin. Vier personen, die in het. benedenge deelte woonden, zijn met zware brandwon den naar het ziekenhuis gebracht. Een zeldzame visch, weger, de bijna ÏOO pond, zooals nog nooit Is aangevoerd en waarschijnlijk nooit meer aangevoerd zal worden, is vanaf heden te bezichtigen in één onzer étalages. Visch-experts vermoeden dat het een verdwaalde tropische visch is. Dit kunnen WIJ ALLEEN U bieden, door ons eigen inkoopkantoor te IJmuiden. BUITENLAND. Aardschokken in Portugal. (Eerste Blad, pag. 1). Stakingsonlusten in het district Krakau. (Eerste Blad, pag. 1). Chineesche bandieten ontvoeren zeilde- lingon. (Eerste Blad, pag. 1). Zal de Ooétenrijköche regeering aftreden? (Eerste Blad, pag. 1). Hevige aardbeving opgeteckcnd. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Opening van dc nieuwe Bossche markt hallen. (Derde Bind, pag. Het drama in den Majellatoren (Derde Blad, pag. 1;. Begrafenis Johan da Meester. (Derde blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Als de Rand van Arbeid inspecteert (Tweede Blad. pag. 1). Jaarvergadering van Kinderzorg. (Eerste Blad pag. 2). Vergadering der Kamer van KoopbanJcl. (Eerste Blad pag. 2). Verkadc's Bedrijfsfilm in Amicitia. (Eerste Blad, png. 3). Het jaarverslag der openbare leeszaal. (Tweede Blad, pag. 1) Kinderliulde aan Deken Fock. (Eerste Blad,, pag 2). Blauwe Weck-méetir.g. (Tweede Blad. pag. 1) De uitbreidingsplannen van de Ambachts- séhool. (Eerste Blad. pag. 2i. De afwatering van dc Geldersche Vallei (Tweede Blad, pag. 1), De agenda voor dc a.s. raadszitting. (Eerste Blad. pag 2V Minderheidsregeering onder Kienböck? Decorrespondent der N.R.C. Ie Wecncn meldde gisteravond: De avondbladen beoordeelcn den binnen- landsclven poUtickcn toeeland zeer pessi mistisch. De linkschc bladen voorspellen, dat het kabinet-Endër morgen zal aftreden. Het zou vervangen worden door een min derheidskabinet, bestaande uit christclijk- socialen en landbond. Men acht het waar schijnlijk lat dc vroegere christelijk^socia 1c minimi- r van financiën, Kienböck, tot bondskanselier benoemd zal worden. De nieuwe regeering zou dan den Na- tionalen Raad ontbinden. Dc verkiezingen zouden plaats hebben iu October, gelijk met die voor den bondspresident. Tot zoolang zou de regeering zonder parlement regceren Men meldt, nader aan het geciteerde blad: Dè groot-Duitschers hebben thans defini tief verklaard hun hoestemming tot het fi nancieel herstelprogramma der rogecriug niét te kunnen geven, in het bijzonder niet ten aanzien van de verlaging van dc arable narenealarisscn. Zij zullen hun vertegen woordiger in de regeering, don minister van justitie Schurft terugtrekken. P a r ij s, 20 Mei (V.D). De terugkeer van Briand naar.Parijs wordt in politieke krin gen Vrijdag a.s. of op zijn laatst Zaterdag verwacht. Briand zal heden een bespreking hebben met den Duitschen minister van buitenlandschc zaken Curtius cn Donder dag vermoedelijk Grandi en Litwinof ont vangen. Op 14 Juni zal Briand te Gourdon een vergadering bijwonen an oud-strijders en in deze vergadering een groote rede hou den. BRUTALE BANKOVERVAL. Bochum, 19 Mei. (V. D.) Te Eikel bij Bochum hebben drie jeugdige, goedge'kleedc mannen, die met revolvers gewapend wa ren, een overval gepleegd op het filiaal van de Kommerz-und Privatbank. Zij boeiden het aanwezige pereönéél en maakten zich met een bedrag van vele duizenden Mark uit de voeten. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 774.7 te Abisko. Laagste Barometerstand: 752.5 te Yalentia. Verwachting: Zwakke tot matige, N. O. tot O. wind, meest zwaar be wolkt, weinig of geen regen, iets zachter. Langestraat 49-51 Tel. 190 SPORT-KOUSEN voor Jongens en Meisjes. Wol, Katoen, Fil d'Ecosse. Gevolg van een ernstige zeebeving? Londen, 20 Mei (V.D.). Naar uit Lissa bon wordt gemeld, werd in den afgeloopcn nacht een hevige aardschok waargenomen, kort daarna door een tweede gevolgd. Bei de schokken duurden ongeveer 10 secon den. In panische angst verlieten de bewo ners hun huizen. In dc muren van ccnigc huizon ontston den groote scheuren. Vele vensterruiten \Vcrderf vernield. De matei iecle schade i6 evenwel goring. Dc schokken werden eveneens in andere declcn van het land waargenomen. Reeds den dag te voren werden in do provincie Bcira cn m het bijzonder to Ca6a Branca éenige gebouwen door aardschokkon be schadigd. Op het eiland Madeira duurde de aardschok in den afgeloopcn nacht onge veer 25 seconden. Ook daar was de materi- oele schade betrekkelijk gering. Naar het schijnt zijn de aardschokken het gevolg van een ernstige zeebeving. Het is mogelijk dat aan de Portugeesche cn Marokaanschc kust als gevolg van de aardschokken springvloed zal ontstaan. Frankfurt, 20 Mei. Do seisrnografi- scho inrichting op den kleinen Feldberg heeft Woensdagochtend te 3 uur 27 een zeer sterke aardbeving geregistreerd. H o'hc nhcim, 20 Mei. Ook de seismo- grafische inrichting alhier heeft hevige aardbevingen geregistreerd en wel op een afstand van ongeveer 2450 K.M. De haard lag vermoedelijk in Klein-Azië of de Krim. De schokken waren zoo sterk, dat de wij zere doorsloegen. Te 5 uur kwamen de toe stellen weer in ru6t, NIEUWE STEUN VOOR DE SPAANSCHE REPUBLIKEINEN. Parijs, 20 Mei. (H.N.) Volgens een be richt uit Madrid hebben de voornaamst© politici, die vroeger in do club der consti- tutionalisten vcrecnigd waren, besloten zich bij do burgerlijke repubükeinscho par tijen aan te «luiten, nadat Santiago Alba, de vroegere leider clcr linkschc liberalen, in een lang manifest tot zijn aanhangers een oproep heeft gericht om clo republiek te steunen. Alba verklaart, dat hij aan de be vestiging van de republiek wil meewerken en dit ook als afgevaardigde van de natio nale vergadering zal doen. GROOTE OVERSTROOMINGEN IN ZWEDEN. Stockholm, 20 Mei (H.N.) In het cen trale gedeelte van Zweden zijn groote over- etroorningon voorgekomen. Een dijk van de Dol-clf is gebroken, waardoor honderden bedreigd worden. Het verkeer op dc wegen is nog slechts met booten mogelijk. Het op de velden gezaaide kan als verloren wor den beschouwd. ERNSTIG ONGEVAL IN EEN STEENGROEVE. B e r 1 ij n, 20 M e i. (V.D.) In een steen groeve bij Wcrnsdorf heeft hedenmorgen een ernstig ongeval plaats gehad. Een steenmassa van ongeveer vijftig kubieken meter stortte plotseling naar beneden. Vijf arbeiders werden bedolven. Twee van hen werden gedood. De drie andere arbeiders werden ernstig gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1