DE EEMIANDÊU BELANGRIJKSTE NIEUWS JOH. DE HEER Bowsovemcht Vrijdag 22 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 273 fortmann en hehenkamp NOODLOTTIGE VAL VAN EEN MARINEVLIEGTUIG ERNSTIG ONGELUK OP DEN MOEZEL HEVIGE WOLKBREUK PIANO- EN 0RGELHANDEL DE SCHERPE KRITIEK DER D.A.Z. LICHT OP 9 uur 28 min. L. J. LUYCX ZOON HERRÏ0T TEGEN DEN „ANSCHLUSS" 1 ORKEST LACZl FARKAS 1 Thee-Concert Soiree-Dansante Familie-dancing" AMER3F0ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandtn vaor Aacr»foor, f MO. pn- mud f 075. po (met gratia wzekoUg legen ongelukken) f 0.171/» Binnenland Iranco per posl per 3 meenden IJ... Aflonderll|ke nummera I OjOI. POSTREKENING 57910 TELEFOON INTERG >1] PRIJS OER ADVERTENTIE,) van 1—4 regel» M.05 «i inbegrip va» ces txwljsoomncr, ellcc regel meet (0.2$. Liefdadigheids-advertentie» voor ét Wtft via den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bj) vooruitbetaling 1—4 regel* SO eest «Ik» regel meer 10 etst, drfenaaJ pissteen I L—Bewijsnummer extra OM Het Belgische kabinet afge treden. Een militaire kwestie vormde de aanlei ding. Dat het kabine.t-J'aspar geen lang leven meer beschoren was, 6tond bij velen vast', maar toclvwas i.et nog cenigözins een ver rassing. dat het reods gisteren, na prec.ies vijf jaar aan het b.ewind te zijn geweest, om hals is-gebracht. De jongste reorgani satie van het ministerie, waaraan dp mi nisterpresident een dictatoriaal karakter gaf, heeft niet jn onbelangrijke mate ertoe bij gedragen. dat het katholiek-liberale kabi net zich tenslotte voor zoo n berg van moei lijkheden zag geplaatst, dat aftreden feite lijk onvermij-delijk was geworden. Eer. militaire, aangelegenheid was giste ren de rechtstreekschc aanleiding lot het heengaan vim het minisleric-Jaspar. Toen de credicten voor de landsverdediging een punt van behandeling uitmaakten, werden drie amendementen ingediend door Vlaamsch-Kathoiiekc leden (christen-demo craten). Eén daarvan was afkomstig van burggraaf professor dr. Prosper Poullet, den oud-premier, die bezwaren maakte te gen vestingbouw rondom Antwerpen cn de desbetreffende plannen derhalve voor on bepaalde» tjjd wilde, verdagen; op zijn beurt stelde Marck voor de militaire cre dicten. met 125 raillioen te verlagen als uit vloeisel van de niet-tenuitvoerieggirjg van het Antwerpsche fortcnplan, zoodat de bui tengewone defcnsicbegrooting van 300 mil- lioen op 175 millioen francs kon worden gebracht; professor Sap van zijn kant be pleitte in zijn'amendement geen militaire werken uit te laten voeren in hel gebied rondom Gent. De minister-president wilde van Sap's voorstellen, ten aanzien waarvan hij des noods clc vertrouwenskwestie zou stellen, niots weten, doch met de beide éérste amen dementen kon hij zich wel voreenigen; ook dc minister van oorlog, De Broqueville, was bereid- er genoegen mee te nemen, (lat de militaire credicten met 125 millioen werden Verminderd. JASPAR. Hel standpunt van Jaspar en De Brocpie- villc wekte groote beroering in dc kringen der liberalen, wier leidei:, Devèze, onmid dellijk een feilen aanval richtte op don pre mier, wicn het kwalijk werd gcn'omcn, dat hij de cischcn der Katholieke democraten inwilligde.' Dc pas benoemde liberale mi nister Bovesse, die door de regeering blijk baar in het geheel niet was geraadpleegd, evenmin als de andere liberalen, diende dan" ook tijdens de zitting zijn ontslag in, daarmee geheel in den geest zijner partij- vrienden handelende. Er ontstond een on beschrijfelijk rumoer, waarbij iemand lino- ren en zien verging, hetgeen voor don pre sident der Kamer aanleiding was de zit ting te schorsen. Toen dc vergadering opnieuw begon, worgde Jaspar, die met zijn ambtgenooton had beraadslaagd, voor ccn verrassing; hij kondigde n.l. aan, dat do regeering bij den koning een verzoek om ontslag had inge diend. Natuurlijk rijst, nadat dc" houding der liberalen, één der regeeringspartijon, den val van het kabiaet heeft veroorzaakt, on middellijk de vraag hoe dc crisis, die reeds geruimen tijd latent was, zich verder zal ontwikkelen. Zai cr een ontbinding plaats vinden van het parlement en zullen er nieuwe verkiezingen-worden uitgeschreven? De liberalen voelen wéinig voor deze oplos sing en do Katholieke conservatieven zijn daar eveneens huiverig voor, omdat beide groepen terecht vreezen, dat een nieuwe stembusstrijd zeer waarschijnlijk ten gun ste van dc Vlaamsch-nationalcn en de so cialisten zal uitvallen. Aan een terugkeer van Jaspar valt dit maal niet te denken, daar hij zich den laatsten tijd onmogelijk heeft gemaakt door het halfslachtige van zijn houding, die noch dc coalitiegenootcn, noch dc oppositie kon uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. bevredigen. Wel komt aan Jaspar dc eer toe, dat liij met Franqui de stabilisatie van de Belgische franc heeft bewerkstel ligd, terwijl zijn houding tevens de vcr- n c dei'lahdsc li i rig van Gents lioogc6chool mogelijk heeft gemaakt, doch daar staat tegenover, dat hij tijdens heel zijn ambts periode steeds zijn heil zocht in oplossin gen van slechts klein formaat. Slechts sqhoorvoctond cn aarzelend kwam hij aan enkele wcnschen der Vlamingen tegemoet, die hij nooit op royale wijze heeft behan deld, zoodat dc ontevredenheid over deze noodlottige uitstelpolitiek steeds ernstiger vormen aannam. Natuurlijk worden reeds nu namen ge noemd van personen, die Jaspar's plaats zouden kunnen innemen. Vooral Poullet, een democratisch Katholieke cn Vlaarnsch- gezindc persoonlijkheid, schijnt een goede kans tc maken, maar liet blijft de vraag, of de liberalen met hem zullen willen sa menwerken. Aan den anderen leant is in verband met de onaangename ervaringen, die men bij een vorige gelegenheid met dezo proefneming heeft opgedaan, een op nieuw samengaan van Katholieken en so ciaal-democraten evenmin een voor dc hand liggende oplossing. Kortom; dc toestand is zeer verward en men mag benieuwd zijn op welke wijze tenslotte de knoüp zal wor den doorgehakt Vier inzittenden om 't leven gekomen P a r ij s, 21 Mei (H.N.). Een Fransch .ma- rinevliegtuig, dat deel had genomen aan oefeningen, welke van boord van een moe derschip voor vliegtuigen af werden uitge voerd, is bij de kust van Marokko van ccn hoogte van iOO meter neergestort, waarbij dc vier inzittenden om hot leven zijn geko men. Het vliegtuig werd \ernield. Coblenz/21 Mei (V.D.). lieden is op den Moezel-oen ernstig ongeluk gebeurd. Toen ccn vader, die met zijn twee zoons in een bootje uit varen was. wilde uitwijken voor een sleepboot, slóeg het vaartuigje plotseling om. zoodat zij gedrieën te water eraakten. Zij poogden zwemmend den oe ver te bereiken. De vader, die zijn elfjarig zoontje,,dat niet kon zwemmen, wilde red den, raakte, ecliter, voor hij aan land kon komen, uirrapul, zoodat beiden verdronken De andere zoon slaagde er in zich in veilig heid tc brengen. Breslau, 21 Mei (V.D.). Gisteren ont laadde zich boven het district Leobschuiz een lievig onweer, dat gepaard ging met een wolkbreuk. Vooral liet gebied van de Troja had van den ohgekend hevigen regenval te lijden en bij Bladen steeg het water een halven .meter, tengevolge .waarvan ccn dijk. doorbrak en de gcheclc streek overstroom de. Aan dc tc velde staande gewassen is groote schade aangericht, vooral in de ge meenten Badewitz, Loewitz en Sauenvitz. Menschenlcvens werden Wel bedreigd, doch gelukkig konden alle in gevaar verkeeren den gered worden. Tengevolge van dc over strooming is het electricïteitsbedrijf in de streek gestoord, zoodat in den afgeloopcn nacht het reddingswerk in het donker moest worden voortgezet. De overslrooming heeft ccn grootcren omvang dan die in het voor jaar 1020. Varkensmiarkt 5 Tel. 1309 Een goede raad eerst even bij ons kijken ONTMOETING TUSSCHEN CURTIUS EN BRIAND. Genève, 20 Mei. .(V. D.) In het eerste persoonlijke onderhoud tusschen Curtius cn Briand, dat heden plaats vond, zijn, naar gemeld wordt, in het bizonder ter sprake gekomen de verschillende economische voorstellen, welke in de Europeesche com missie zullen worden behandeld, alsmede dc algemeene 6ituatic. Briand zal op een der volgende dagen bij Curtiu6 een tegen bezoek afleggen. Een weck van teleurstellingen! Dc vas» tc houding voor aandeden Koninklijke Petroleum op Woensdag 1.1. sprak veler verwachting uit dat het slotdividend mes dc zou vallen eii dat dc pessimisten ons gelijk zouden krijgen. Tot 240% steeg de koers nabeurs. Daarop plotseling een ins zinking toen het dividend der Shell tc Londen bekend raakte cn dc conclusies daaruit voor de Royal Dutch voor dc hand lagen. Toeh mag het dividend op zichzelf niet onbevredigend worden geacht, ges zien dc tijden en dc omstandigheden. Als leen in het licht van tevoren gegeven Dis rcctieverklaringcn kon het zoo tegenval» len. En al spoedig was men ter beurs ge» reed met de somberste opninics over volgende declamaties. Dc reactie vrat duchtig aan de Icocrscn cn. bleef cr even slechts 20S% ovqr. „Op hoop van zegen" uit Amerika volgde ccn gering herstel. En deze zegen is maar zeer matig ges wcest. Een andere teleurstelling voor hoogc taxateurs leverden aandeelcn Philips. Met 6.werd, den' mooisten verwachting gen, door directioneel optimisme ges kweekt cn' gekoesterd, de kop ingedrukt. En zóó dat men het kraken hoorde. De koers liep, in korte spanne tijds, terug tot 135%, ceri nog niet geziencn koer... Er. of nu het einde der misère cr al is? Vroolijk ziet het cr nog in gecncn dcclc uit. Ook Amerika bleef teleurstellen, vrijs wel dag aan dag. Er trad, om zoo te zeg» gen, geen vcrpoozlng in en zoowat icde» ren ayond opnieuw was het mis. Steels belandden dientengevolge reeds beneden dc 100% cn het kocrslijstjc begint lang» zamerhund op ccn snippcrverzaraclinkje te lijken. Aandeden met een verleden en een wercldstanding notecren nog slechts lut» tele procenten en kunnen welhaast in de plaats van ccn vol lot in de Staatsloterij worden gekócht. Zoo Shell Unions cn andere! Het is wel overbodig om tc dé» taillccren. Over dc gcheclc lijn werden opnieuw zware koersverliezen geleden en slechts enkele fondsen konden zich ont» trekken aan dc steeds verder ingrijpende malaiscsopvattingcn. Tabakken, die het nog geruimen tijd gehouden hadden, moesten tenslotte op hun beurt mede offeren aan dc algemee» ne aftakeling. Ook Scheepvaarten brokkelen meer cn meer af en men begint, ook uit dc divj» denden te begrijpen dat proportioneel het kocrspeil hier soms vrij hoog mag hees ten. temeer waar wellicht voor onze Ins dischc lijnen sommige vervoeren wel eens blijvend verloren konden zijn. Ims mers dc Japanschc concurrentie gaat steeds grootcrc rol spelen cn dc kleinere afstand van ons Indië bevordert deze zeer zeker niet weinig. Rubbcrwaardcn konden hier cn daar wat verbeteren. Aanleiding hiertoe was ren besprekingen, welke thans plaats hebben. Maar of deze wel heel veel res sultaten 2ullen hebben? Dit temeer waar ccn gelijke opvatting van zaken bij dc verschillende RubbersDirectics nog steeds verre tc zoeken is. En dc wereld» voorraden hebben inmiddels verbijstes rende hoogte bereikt. Er z<d lang cn met goede maag gepeuzeld moeten worden om deze verorberd te krijgen! Bovendien iedere restrictie zal steeds cn altijd het merkteeken der kunstmatigheid blijven dragen. Heel veel nieuwe gczichtspuns ten deden zich niet voor cn het klim» mende licht, dat dc economische duisters nissen moet verdrijven, kleurt nog in gecncn declc den horizont. Inmiddels vergadert men tc Genève en doet aan politiek. Prolongatie noteerde van 1% tot V/2V0. FRANSCHE'VLIEGERS IN DUITSCHLAND VEROORDEELD. Schweinf urt, 20 Mei. (V. D.) Van daag hebben de Franschc marincvliegers zich voor. den snelrechter moeten verant woorden, omdat zij Zaterdag, door bij Scbwcinfurt tc dalen, de luchtverkeers- voorschriften hebben overtreden. Het von nis tegen den vaandrig René luidde 250 Mark boete en dat tegen den korporaal Pei ler 100 Mark. De onder-korporaal Benèze werd eveneens tot betaling van 100 Mark veroordeeld; de kosten van hot proces ko men ten laste van de beklaagden. De inter- neering is opgeheven; de drie vliegers heb ben in gezelschap van den Franschen con sul uit Neurenberg de terugreis aanvaard. BUITENLAND. Ernstig ongeluk op den Moezel. (Eerste Blad pag. 1). Noodlottige val van een Marine-vliegtuig (Eersto Blad, pag. 1.) Henderson's voorzitterschap der ontwa peningsconferentie. (Derde Blad pag. 1). liet Belgische kabinet afgetreden. ;Derdc Blad, pag. 1) BINNENLAND. Horecaf en de musici. (Tweede Blad, pog. 2). UIT DEN OMTREK. Gemoentcraad van Soest. (Dorde Blad, pag. 1;. SPORT Dc Stadionwieierbaan geopend (Derde Blad, pag. I). De rijksregeering verweert zich B c r 1 ij 11, 2 0 M c i. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld: Dc D.A.Z. richt een aanval op den rijksminister van buitonlandsche za ken, wiens autoriteit 6chokt zou zijn door de gebeurtenissen te Genève. Zij motiveert dezen aanval met de bewering, dat de Vol kenbondsraad zich voorbehouden heeft, in de kwestie der Duitsch-Obstenrijkschc tol linie» zclfö in geval van een gunstieo beslis sing van het Ilaagschc Ilof, de politieke as pectcn van <leze aangelegenheid te bespre ken. In dit verband moet geconstateerd wor den, dat van een zoodanig besluit van den Volkenbohdsraad geen sprako kan zijn. Dc Raad heeft, overeenkomstig het Britsche voorstel, niets anders besloten dan de juri dische zijde van deze aangelegenheid door het Haagsche Ilof te doen behandelen. Een reserve om het Duitsch-Oostenrijksche plan later, voor wat betreft dc politieke zijde, op tc lossen, is slechts door enkele tegen standers van het plan gemaakt. Van Duit- 6che zijde is hiertegen met de grootste be slistheid opgekomen. Geen 6laat kan zich bij een internationale bespreking c-r tegen vrijwaren, dat door andere staten indirecte voorstellen tegen zijn plannen worden in gediend. Hierbij komt liet er 6lechts op aan dergelijke bedoelingen te niet te doen. Dat heeft de rijksminister van buitcnland- oche zaken bereikt door zijn herhaalde, met de grootste scherpte afgelegde, verklarin gen. Niet door de gebeurtenissen te Genève zal dc autoriteit van den minister van bui- tenlandsche zaken geschokt worden, doch door uitingen, zooals door de D.A.Z. op een oogenblik, waarop de Duitsche -vertegen woordigers midden in hun strijd voor de Duitsche belangen 6taan, worden noodig geacht. GROOTE PAKHUISBRAND TE PHILIFPOPEL. Sofia, 21 Mei. (V.D.) Tc Philippopel is een zes verdiepingen boog tabakspakhuis tot den grond toe afgebrand, waarbij een groote hoeveelheid regietabak in vlammen opging. De 50Ö in het gebouw werkzame arbeiders slaagden cr met veel moeite in zich in veiligheid te stellen. Tcngovolg van de enorme hittè-uitstraling kon de brand weer niet veel tegen bet vuur uitrichten. De brand, die een aanzienlijke niatorieele schade heeft aangericht, werd vermoedelijk door kwaadwillig» aangestoken. Slechts een deel van. den voórraad was verzekerd. DE VLOOTREVUE VOOR PRESIDENT HINDENBURG. Kiel, 20 Mei. (V.D.) Begunstigd door fraai weder vond heden de vlootrevue voor den rijkspresident plaats. President von Hin denburg volgde op den kruiser Konigsbcrg dc verrichtingen der oorlogsschepen. Een groot aantal stoomschepen en jachten ver levendigde het schouwspel. Na afloop der vlootrevue begaf het grijze staatshoofd zich te kwart voor drie naar het 6tation, waar een cere-compagnie stond opgesteld, welke door den president werd geïnspecteerd, waarna deze naar Berlijn te rugkeerde. HOOGVERRAADSPROCES TEGEN EEN COMMUNIST. Leipzig, 20. Mei. (V. D.) In het ooog- verraadproces tegen den communisti6chcn rijksdagafgevaardigde en partijsecretaris Remmele heeft de openbare aanklager we gens voorbereiding tot hoogverraad en hulp verleening aan vijandelijke machten een vestingstraf van twee jaar en negen maan den geëischt, Donderdag zai vonnis wór den gewezen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 775.5 te Abisko. Laagste Barometerstand: 753.8 te Valenlia. Verwachting: Zwakke tot matige O. tot Z. of Z. W. wind, meest zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, mogelijk eenige regen, iets warmer. Langestraat 49-51 Tel. 190 Extra lange KINDER KOUSEN. Macco en Fil d'Ecosso SOKJES. Een gevaar voor den Euro peeschen vrede Parijs, 21 Mei (V.D.) Gisteren hield het partijbestuur dor radicaal-socialistische par tij een vergadering, die in hoofdzaak ge wijd was aan de presidentsverkiezingen. Dc Kamerfractie verklaarde zich met algemee ne stemmen tegen de verkiezing van den nieuwen president Doumcr en nogmaals yérzekerde zij, dat zij, ondanks de gehcimo stemming, vóór den minister van buiten- landscho zaken, Briand, hadden gestemd. Herriot hield vervolgens een inleiding over do kwestie der Duitsch-Oostenrijksche aaneensluiting. Men had hem verweten, dat hij in zijn groote rede over dezo kwestie in de Kamer tegen Briand had gesproken, doch vóór Briand had gestemd. In zijn rcic had hij niets anders dan den waren vrede verdedigd. Hij gaf toe, dat weliswaar eens ccn dag zou kunnen komen, waarop gevn eenstemmigheid noodig zou zijn om de vre desverdragen te doen herzien- Het ging echter niet aan. dat een staat zich zelf ge noegdoening wilde verschaffen. Dc herzie ning van een verdrag moet altijd weder- keerig zijn, aangezien men anders weer te rug keert tot cle politiek van het vodje pa pier. In elk geval achtte Herriot de Düitsch- Oostcnrijk6che aaneensluiting een gevaar voor den Europeeschen vrede. Frankrijk had tot taak zijn politieke tegenstanders te ont wapenen. BRIAND'S ONDERHOUD MET GRANDI. Hoopgevende vooruitzichten* Parijs, 21 Mei. (V.D.). In politieke krin gen tc Parijs hecht men algemeen groote waarde aan het onderhoud tusschen Briand en Grahdi, dat gisteren in Genève plaats vond. Naar verluidt, zou dc vlootkwestie slechts kort cn in het kader der geheelc Fransch- Italiaonschc politiek tor sprake zijn geko men, doch niettemin zou er hoop bestaan op spoedige hervatting der ondcrhandelin- P"5C' r Jag AxUUlUIk iriniirrr-crem ikMUk.kututuigifiSI gg H Huize n „De Stichtsche Heuvel" n H RESTAURANT - THEETUIN H Tel. 1290 - Amersf. Berg - Tel. 1290 r. r? 'p. VAN 23 MEI TOT 15SEPTEMBER lederen dag van 35 uur: van 811 uur Zaterdagavond 23 Mei in de Zaal Avondtoilet verzocht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1