1 BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER BELANGRIJKSTE NIEUWS DE EEMLANDER Dinsdag 26 Mei 1931 Buitenlandsch Overzicht Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 275 DOOR A. A. L. CRAUMANS NOG GEEN ACCOORD IN NOORD-FRANKRIJK ERNSTIG ONGELUK IN EEN STEENGROEVE LICHT OP 9 uur 34 min. L. J. LUYCX ZOON WAPENWINKELS IN DE LUCHT GEVLOGEN AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per (nel gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco pet post per 3 nndn f J,-. Ahonderll|k, nummert I OM. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. UJ PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regelt I 1.05 mi inbegrip van een bewijsnummer. eJkc regel mee» f0.25. Llcfdadlgheldt-advcrtentito voor de Wife van den prijs. Kleine Advertentie» „KEITJES" bQ vtxjruitbetaling 5 t«geit 90 ceat, alke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Bewijtnoauner extra I 0.05 Curtius boekt te Geneve toch nog een succes. Verdaging van de discussies inzake de minderheden. Men kan niet zeggen, dat Duitschland in de jongste bijeenkomst van den Volken- bondsraad, waarvan dc laatste zitting op Mei plaats had, over liet algemeen lau weren heeft geoogst. Wat het vraagstuk van de Duitsch-Öóstenrijksche douane-unie be treft, namen de beide staten, wier iniatia- tief zoo\eel beroering heeft gewekt, een zeer geïsoleerde positie in. Ook had üuitsch land geen succes, toen liet aandrong op volledige publicatie van den stand der be wapeningen; geen enkel lid van den Vol- kenbondsraad wilde hiervan iets weten. Voor het aanzien van Curtius, den Duit- schcn minister van huitcnlandsche zaken, was het dan ook een buitenkans, dat hij te elfder ure namelijk Zaterdag j.l. nog een belangrijk succes behaalde. Zooals men weet, laat dc behandeling der Duitschc minderheden in Polen wel eens iets te vvcnschcn over. Tc Genève heeft Duitschland den Poolschcn autoritei ten zoo voor en na dan ook menige tekort koming verweten. Dc beschuldigingen va ren zoo ernstig, dat dc Raad van den Vol kenbond een onderzoek dringend noodig achtte en van Polen maatregelen verlang de, opdat aan de buitensporigheden, waar van dc Düitsche minderheid meermalen het slachtoffer- is geworden, voorgoed een ein de zou komen. Krachtens het raadsbesluit van Januari moest de Poolsche regeering tijdig tc Genève een rapport indienen, waarin dc* maatregelen opgesomd behoor den te worden, door Warschau te nemen, opdat de tot dusver heerschendo ongezond© toestanden een stuk verleden zouden wor den. Polen heeft het bedoelde rapport ook inderdaad ingediend, maar pas in den loop der jongste Ra'adsbijeönkomst. Zoo doende was er, naar de Duitschers van oordeel waren, geen voldoende tiid bcschik- baar om het verslag nauwgezet te bèstu- deeren, hetgeen voor Curtius aanleiding was voor te stellen de verdere behandeling van de aangelegenheid uit te stellen tot de volgende bijeenkomst van den Volken- bondsraad, die in September wordt gehou den. Z.i, maakte een oppervlakkig inkij ken van het lijvige Poolsche rapport hot on mogelijk nu reeds vast te stellen, of het doel, dat bij het raadsbesluit van Januari voorzat, n.l. het herstel van het vertrouwen der Opper-Silezische mindcrhcidsbevolkfng in de autoriteiten en dc mecrderheidsbcvol- king, nu reeds was bereikt. De Poolsche gedelegeerde in den Raad, minister Sokal, kantte zich met man en macht tegen de verdaging, omdat volgens hem dc Poolsche regeering haar verplich tingen loyaal was nagekomen; hij had be zwaren tegen de verdaging, omdat dc pacl- ficatie-arbeid daardoor z.i. zou worden be moeilijkt en vertraagd; naar Sokal liet uit komen, was de normale toestand in Opper- Silezié hersteld en het pad geëffend voor een samenwerking tusschcn meerder- cn minderheid. Het spreekt vanzelf, dat Po- lens standpunt van Franschc en Zuid-Sla vische zijde werd gesteund, maar Curtius bleef hardnekkig, doch op ccn waardig© wijze, aan zijn zienswijze vasthouden. liet had er dan ook allen schijn van, dat Cur tius de ocnige zoo zijn, die het in den Vol- kenbondsraad opnam voor dc minderhc den, doch tot aller verbazing nam Hender son, dc Engelsclie minister van buitenland- sclio zaken, plotseling het woord om met zeer veel nadruk te verklaren, dat het hem ton zeerste speet, dat de zaak niet defini tief geregeld kon worden. Hij gaf echter to kennen volkomen in te stommen met dr. Curtius' standpunt, daar de tijd, om het Poolsche rapport te bestudeeren, inderdaad veel tc kort was geweest. Zelf gaf dc Brit- sche minister toe niet in staat tc zijn ge weest na te gaan, of de Volkcnbondsraad nu werkelijk na het rapport der Poolsche rcgcering bevoegd is het vraagstuk van zijn agenda af te voeren. Hccleniaal niet eens was Henderson het met de ver klaring dor Poolsche regeering, dat zij thans elke verantwoordelijkheid van de hand wijst, wanneer nu nieuwe spannin gen mochten ontstaan. Verdaging der kwestie was z.i. de cenige oplossing; hier toe werd dan ook inderdaad besloten. Het behoeft geen betoog, dat men te Berlijn Engeland buitengew oon dankbaar is, omdat, het op liet. laatste oogenblik Duitschland zoo energiek bijsprong, zoodat aan het vraagstuk der minderheden nu de aan dacht kan worden besleed, welke deze be langrijke zaak zoozeer verdient. VREES VOOR HET VERGAAN VAN DE WERELD. Te Concjtuntinopel liepen de faalde da gen geruchten, dat de wereld zou vergaan. Duizenden nienschcn hebben den nacht van Donderdag tot Vrijdag onder den blooten hemel doorgebracht. De leiders van de ster renwacht te Constantinopel werden voort durend telefonisch opgebeld cn lastig ge vallen met de vraag, of het waar was, dat een verschijnsel aan den hemel den laat- 6ten dag zou aankondigen. In de moskeeën brandden overal kaarsen. Ulvenhout, 19 Mei 1931. Menier, De Mei sneeuwt uit de lochten, die vol gewemel zijn van dwèrclende blomblaaikes. Kruinagelpluimen van melkwit tot bloeiend pèèrs staan te wiegen boven 't sap pig gruün uit, op d'r raanke stelen. D'n bloeiende boogaard schuimt in d'n blossom, die aan dc bonkige takken vlokt. En op on sen erft, daar patsen zwaar de cingerdikke, gruunc blossempuntcn in duuzenden van d'n notenlèèr af, teugen d'n grond. De koekoeken 6chèren in zeilende vlucht laag over 't rietgewas in de bloeiende sloo- tcn, die spiegelen tusschcn de witte wilde blommen, die sluiers van ouwen kant spreien zoover as oew oogen kunnen zien. 't Is of deur 't langzame veurjaar, nomv alles tegelijk in proppensvollen bloei staat, d'n buiten nog veul schonder is, as 't ooit wel is gewikt. D'n vlierboom is beklonterd mee de suiker van z'ncn blossom. Dc kas tanjes staan bepluimd in zo'nen overdaad, dat dc takken zwiepen van dc blommen- vracht. D'n meidoorn, zuut as taarteschuim, geurt over dc wegels da gc 'm pruuft in oew keel. En de Mark, glaanzend in d'n klèèren dag, draait mee kolkskes laangs de bottergele dotterbloemen weg as vloeiend zuiver. M'n oogen zijn tc klein voor die groote schoonheid. Giest erena vond was de schepping zoo schoon as 'n vertcsseltjc. 't Was éénc won dere 6prook die kwam stralen uit 't koper rood aan den gloeienden ender van 't Wes ten. 'n Rij van dieppèèrsc wilgen, schaduw den diep in 't trillende avondlicht en zwart paalden ze 't gouwen slootwater in! De dol- tcrblomraen vouwden d'r blaaikes tot 'nen gelen boterbol. De vergectmenietjes blikten as engclcnogskés uit 't gras omhoog. En de velden, die waren zochtgolvenden meren, waar de zon in verzonk, mee aan d'n aan- deren ender d'n raand van dc bosschen, die as 'nen zwaren fraanjc aan den stra- lcndcn liemcl hong. W'a was ons dürpke 6choon! 'tWas 't prentje bij dc sprook. 'tLag er as gegroeid uit 't Brabaantsche Mei-laand- schap, mee z'n vierkaante dakskes as uit 'n kleurige bouwdoos, roodvlakkend deur 't donzignuuwe gruun van 't slruische struik gewas. Alleen 't draaien van de meulenwic- ken, die stukken hakten uit d'n zonnegloed, bewees asdat er men6chcn woonden daar in da doovend durpkc. Vlammen, die oew oogen de.jen tranen, lekten in de boogramen van ons kerksko, zoo spoot de zon d'r licht er in. En d'n raanke toren, met z'n witblin kende leien piekte 'nen witte wolkeklodder aan z'nen spits lijk 'nen viirk in 'nen blom- migen eigenheimer. En toe.n ik laang getuurd had in al die pralende pracht, waar ik middenin sting mee m'n klompen, toen zwommen op 't lest m'n oogen in 'n kleurenzee da'k stekeblind wier. Toen sluierden gesmolten kleuren om m'nen kop of dc klonters aan m'n oogharen bleven plekken en 'k suf wier van da-d- overdadig schoons. En toen 'k zoo mee m'n knusten in m'n oogen sting tc vrij ven, deuzig van dieën wegsmeulondcn Meidag, toén klonk er in eens 'n bekend oud stommeke: „Dré, zijn oew oogen zat?" En 't. stemmeke schokte tot Ti lachske, da nie ver weg klonk in de stilte van 't soezende laand, dat rusten gong en z'n blommcknopkes toesloot. 'k Hiew m'n haanden nog vcur m'n oogen, waant er gloeiden nouw twee zon nen in cn 'k zee: „gc het 'm aan 't goei end vast, menier pustoor. Wa zegcl-aanders van deuzen avond." „Da's nie te zeggen, Dré," zee-t-ie: „maar ik kos 't in huis nie meer houwen. D'r viel deur m'nen tuin 'nen golf zonnepoeicr naar binnen en toen ben 'k naar buiten gespoeid om 'n klein bietje meer te kunnen genie ten," en mee wees ie naar den ender, waar sjuust de zon verzonken was. Toen kon 'k 'm zien. De lichtpijn was m'n oogen uit en 'n oorcjooltjc van gesponnen goud da trilde om z'n grijze krullen onder 't zwarte hoedje. Z'n dunne oorkes waren as de blomblaai- en van 'n klaproos zóów dcurschenen. 't Zwart figuurkc gong gedragen op 't licht da wegsmculdc. Steunverleening aan gezinnen van stakers. Parijs, 23 Mei (H.N.). Dc besprekingen van den minister van arbeid met dc-ver tegenwoordigers der vakverenigingen in dc Noord-Fransche textielindustrie hebben gis teren nog geen resultaat opgeleverd en zul len Woensdag worden voortgezet. Jouhaux, dc secretaris-generaal van den algemeenen vakverecnigingsbond, die bij dc besprekin gen aanwezig was, verklaarde na afloop van het onderhoud, dat de arbeiders den moei lijken toestand in de industrie beseffen, doch een nauwgezet onderzoek betreffendo de oorzaken van do crisis verlangen, voor dat over een loonsverlaging kan worden gesproken. De burgemeesters van het door de staking getroffen gebied hielden gisteren te Roubaix een vergadering en besloten steun te vcrleènen aan dc noodlijdende ge zinnen van d stakers. De gemeenteraad van Roubaix heeft reeds een crcdiet van 500.000 francs daarvoor goedgekeurd. Tc Roubaix is het gisteren weer tot relle tjes gekomen, die door communisten uitge lokt werden, doch spoedig door dc politie onderdrukt konden worden. S cli m i c d c f e 12 3 M e i. (V. D.) Heden is tijdens werkzaamheden in de schacht van de steengroeve alhier een stellage ingestort, waardoor zes werklieden van 'den eersten morgenplocg bedolven werden. Door de tegenwoordigheid van geest van den opzich ter konden bp het allerlaatste oogenblik nog vier andere arbeiders vastgegrepen worden. Het reddingswerk in de 50 M. diepe schacht is zeer moeilijk. Tot in den laten middag werden er vier lijken geborgen. GODSDIENSTVRIJHEID IN SPANJE. De Spaansche ministerraad heeft besloten, dat voortaan in Spanje algeheele vrijheid van godsdienst zal bestaan. Iedere gods dienstige gemeenschap zal voortaan haar godsdienstoefeningen openlijk kunnen hou den. Ook mogen voortaan aan staatsambte naren geen vragen meer worden gesteld om trent hun godsdienstige gezindheid. BUITENLAND. Schitterend succes van Henderson. (Kcrsto Blad. pag. 2). Briand geestdriftig gehuldigd. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Doodclijkc ongelukken op den Pinkstcr- (Twcede Blad, pag. 1) Jong liberale conferentie. (Tweede Blad pag. 1). STADSNIEUWS. Voordracht van B. en W. voor extra-bij dra gen aan den kapitaaldienst 1930. (Eerste Blad pag. 2). Verslag van den Prov. Bond van Open bare Leeszalen. (Eerste Blad, pag. 3) Weok-end van dc Links-socialisten in de School voor Wijsbegeerte. (Eerste Blad, pag. 3,. SPORT. H. V. C. speelt een gelijk spel tegen Duis burg Laan 'OG. (Derde Blad, pag. 1) Quick wint met 3—1 van Amsvoorde. (Derde Blad, pag. i>, EEN HERINNERING AAN DE ROERBEZETTING. Een monument voor Schlageter onthuld. D u s s e 1 d o r f, 23 Mei. (ILN.) Vanmiddag had bij Dusseldorf, ter plaatse waar dc koopman Schlageter tijdens de Roerbezet ting door de Franschcn gefusilleerd werd, dc onthulling van. het te Zijner nagedachte nis opgerichte geclenktcekcn plaats, in te genwoordigheid van talrijke autoriteiten. De rijks regeering was vertegenwoordigd door minister Trcviranus en den tweeden voorzitter van den rijksdag. Dr. Jarres, die tijdens dc Roerbezetting minister van binnenlandsche zaken wan, hield de herdenkingsrede, waarin hij hul de aan de nagedachtenis van Schlageter bracht en verklaarde, dat door de Roer- bezetting het nationale bewustzijn in Duitschland weer is ontwaakt, zoodat het geheele Duitsche volk eensgezind wérd in den strijd tegen de vreemde overmacht. Het gedenktcekcn moet alle Duitschers verma nen eensgezind en trouw te zijn, evenals degenen, die voor dc ontruiming van Roei en Rijn gestreden hebben. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.3 tc Yan Maycn. Laagsto Barometerstand: 755.7 te Thorshavn. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit O. richtingen, helder tot licht bewolkt, droog weer be houdens kans op onweer, warm. Langestraat 49-51 Tel. 190 HANDSCHOENEN OGIacé, Suède, Nappa, Gazelle, Wildleder. Nieuwste Modellen. Vele huizen verwoest. Vermoede lijk bomaanslagen. Athene. 25 Mei. (V. D.) In Cavalla brak in een winkel van wapens en munitie brand uit. De munitie kwam tot ontplof fing. Dc ontploffingen duurden een half uur en wekten den indruk, alsof dc stad onder zwaar vuur stond. Vier huizen vlo gen in de lucht en 150 werden beschadigd. Tot op 1000 Meter afstand worden dc ven sters vernield. Onder de inwoners der stad brak een paniek uit. Er zijn 2 ernstig en ccn groot aantal licht gewonden. Doodcn zijn niet te betreuren. Ook in Drama vloog een wapcnwinkel met twee huizen in de lucht. Er zijn vele ernstig en licht gewonden. Het vermoeden bestaat dat men hier te doen heeft met communistische aanslagen, daar reeds cenige dagen geleden in cenige wapenzaken brand is uitgebroken. „Ziedc wa-d-aan me?" vroeg-ic. „Ja," zee ik, „as ge nie oppast, dan s.ueltc dalijk uit oewen toog!" .En! dec ie. „As ge niet oppast smelt oewen toqg leeg, menier pustoor." lichtte-n-ik 'm in: „ge zij- d-eelegaar al deurgloeid as 'n kriek in de plattebuis." Z'n perkamentig kopko was er rossig van. ,,'t Is ier nouw zoowa gedaan," gong ik deur: „stapte effen mee naar Truië? Wem men nog 't een en aander over van ons flest." „Da doei ik," lachte-n-ie: „om d'n braand te blusschcn." 'k Nam d'n krui wag el mee gruuntes op en zoo stakken me samen 't laand deur, d'n weg over en gongen op huis aan. „En" vroeg ie onderwcugc: „veul plazier g'ad van de week?" „Kollesaal," zee ik: ,,'t leek op 't lest wel 'n gouwen in plak van 'n vijfendartigjarigc bruiloft. D'n Blaauwc was wa-gc-noemt „op stoot" en hee op z'nen trekürgël gespuid da-d-eel 't gezelschap mesjokke wier. Xeee, as 'k oew da-d-allegaar gong vertellen," cn meteen schoot ik weer in m'nen lach, da'k m'nen kruivvagcl neer rnocest zetten, om er de spullen nie uit te lachschokken. En tellekens as 'k aan -die stuip denk, dan mot ik weer "overnuuw lachen, da's nouw al 'n paar dagen zoow. Van d'n mergen docht 'nen klaant al da'k ze sting tc be- laaitafelen, waant mee da'k de èèrpels af woog, sprong me da weer in m'n kop. Ge mot dan weten, wemmen thuis 'n klei ne partijko aangericht g'ad vanweuges on zen vijfeiidartigjarigen trouwslag. 'k Geef oew toe, arnico, 't is nouw dalek gin getal, 35 jaren, om cr 'n fiest-van-gewcld van tc maken cn da was ok hcelcgaar ons plan nic. Maar nouw zo'nen dag heelemaal tc laten passeeren as 'nen rengclachtigcn heiligendag, da lag nog veul minder in onze bedoeling. En s avonds van te veuren lia'k al teu gen Trui gezeed: „ik hoop da me mee niks te kort komen, zeg, waant ge wit genogt mee zulke aardighedens hoe da gaat: Gc wit wel waar gc begint, meer op gin stuk ken na is 't end er soms van te zien." „Daar is op gerekend," zee Trui mee 'n lachske in dv' oogen, da betcckende: ons kent ons! Maar affijn, laat ik bij m'n apprepoow, die stuip blijven. Alles was present, dc kienders, de fermi- lie van weorskaanten, dc kammeraden en dus ok d'n Blaauwe, d'n Fielp en d'n Jaan. Tusschen die drie lieveneerbeesjes spuide natuurlijk 't stuk. „Kek 's," zee d'n Tiest op 'n oogcnblikske da-d-et kalm was, om dat ie de rnonica zoolaank in 'nen hoek had gezet om ok 's leeg te drinken: „kek 's, sport en gimmelcstie, ik zeg maar zoow, da's de grotste flaauwc kul die er beslaat." Hij zat teugenover mijn, temidden van d'n Fielp en d'n Jaan cn die woorden waren aan mijn gericht, zonder da'k cr wa van snapte, woant ik nie en 'n aander nic en gin mensch was er die beweerd had, da sport en gimmelestic gin flaauwc kul was. Maar toen keek d'n Blaauwe me zóów eigenaardig aan, da'k ineens snapte waar ie naar lor 'wouw. Dus zee ik toen: „da ben ik toch c:<i -gaar nie mee oew e~ns. Ties:! Sport en gimmelestic, ollee, wa za 'k zeg gen, da's, da's saantjes, drinken gui- lio nog 's uit, Volk van Ulvenhout!" ,,'t Is sjuust zooas d'n Dré t zeef', smak te Janus mee z'n lippen, „sport cn gimme lestic, da's, da s cn toen dronk ie nóg 's. Ge mot weten, Janus lot niks over sport zeggen, waant hij is 'nen reuzen-voetbaldcr (deur dc Radejoow) en vruuger was hij veurwerker op 'n gimmelesticvcreeniging, maar toen woog ie honderd pond lochter en da vergit ie altij. „Leg nic te zeeveren", zee d'n Ticst toen teugen Janus: „wa witte gij, gij nouw van sport?!" Toen had ie Janus op z'n perdje, net as ie 't bedoelde. „Hier, da's werk!" riep d'n Tiest vol vuur: „zo'n taart bakken," en hij wees de brui lofstaart aan, deur d'n Fielp gebakken: „dci's kunst!" Nouw, 't was 'n (link. 't Waren zeuven taarten opmekare, mee stokskes er tus schen. Net genogt om 'n heel weeshuis z'n maag te laten bederven. „En waarom is da nouw zo'n kunst, so- dcjabel?" viel d'n Janus uit. „Alleen ier al om," zee d'n Tiest, alles lustorde nouw mee: „omda d'n bakker, die nouw zestig' jaren is cn tw eehonderdveftig pond weegt of is 't driehonrlerdveftig Fielp? da werk nog beter doet as toen ie achttien was cn honderddertig woog. En gij mee oew ermzalige tweehonderd pondjes verkensvleesch nog gineens meer op oew handen kunt staan, deurbuigen op oew el- lcboogen cn weer oprichten." „Wel soodejuu! Wie zee da!" kwekte d'n Janus en hij sloeg mee de vüst op tafel, dat dc taart begon tc bibberen. „Kwaadmaken 6chiettc niks mee op Janus,' zoog d'n Blaauwe deur en toen teugen d'n Fielp die ok in 't komplot scheen te zitten: „hè 'k gelijk of nic, bakker?" „Hapseluut," knikte d'n Fielp en zette oogen op as krentenbrooikes, „hapseluut, niks teugen in te brengen! Of „Nouw, of, of, offofof, wa-d-is-t-er nouw te offen?" drong Janus aan: „vertel op!" „Of ge mot laten zien, wa-d-ik ók gedaan eb, (cn d'n Fielp wees as 'nen koning naar de taart), wa ge nog kunt." Heel do tafel riep: „Sjuust! Da's goed gesproken!" En zooas altij, d'n Blaauwe had cr dc heele zwik weer tusschcn, waant niemand had in 't snotje waar 't d'n Tiest om gc- gonnen was. „Doen," tartten ze allemaal d'n Janus cn Janus dee z'ncn teniek al uit cn trok 'n ge zicht van: ,,'k zal me laten kullen!" Amico, k'acl 't spul in de gaten, heclc- gaar! Ik ken d'n Tiest van binnen cn van buiten, of ik 'm zei vers gemokt cm, dus ge mot nic vragen wa'k allemaal uitgestaan cb. M'nen buik piekte van d'n lach. „Klaar?" vroeg d'n Tiest mee 'n ernst om akelig van tc worren. ,,Ol reed," zee Janus op zijn Engcl6ch. „Kek", regelde d'n Tiest toen: „Dré, mag ie die bovenste taart er aan verdienen? (ik knikte, waant praten kon 'k nie meer van cl n lach). „Kek, die taart leggen me op d'n grond, op 'n bordje. Da's zooveul as dc kontrolle. Gc buig deur in oew ellebo gen en dan pikte mee oewen bek die kers d'r af." ,,'t Is gin kers," zee d'n Fielp. „Ok goed, kalmeerde d'n Blaauwe; „dieèn zuur bal dan en as 't oew lukt, meugde de taart houwen!" „Daar gaat ie," zee Janus en hoep, daar sting ic op z'n haanden mee z'n gezicht bo ven de taart. Toen nam d'n Ticst z'n pilskc, gooide-n- et in d'n Janus z'n linker-broekspijp, d'n bakker gaf 'm 'nen douw cn Janus zat mee heel z'nen kop in de roomtaart. Sodemckajer, amico, zooiets hoop ik nooit meer mee te maken. En vcur Janus wiest wat r gebeurd was, hij was ongeveer buiten kennis, zat d n Tiest in d'n hoek en gaf 'nen kollesalcn wals da-cl-alles begos te daansen om d'n Janus henen. Ieder oogenblik schiet mo die stuip in m'nen kop en dan, affijn, da vergeet ik nooit. „Menier pustoor," zee ik toen 'k weer uitgelachen was, ga-de gij laanks veuren, ik krui effen deuzen vvagel de schuur in. Ik had mee dieen schoonen Mei-avond te loank weggebleven en Trui cr alleen veur laten 6taan en ik docht zoow: bette gij er nouw maar eerst d'n kpp af, dèni koom ik wel binnen. Ja, amico, as ge dc vijfendartigjarigc achter oewen rug hèt, dan vangen z'oew nie mee veur elk gat! Kom, ik schei er maar af. 'k Ben meer as vol. Veul groeten van Trui en as altij gin horkc minder van oewen toet a voe DRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1