DÊ EEMLANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS Dinsdag 2 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 281 ONTPLOFFING VAN EEN HANDGRANAAT AANSLAG OP EEN TREIN 25pCt. VERLAGING G. BROUWER DE MC0RD OP DEN ZOON VAN DAUDET VATICAAN EN FASCISME LICHT OP 9 uur 42 min. L. J. LUYCX ZOON DREIGENDE CONFLICTEN IN ENGELAND DE TWEEDE RONDE TAFELCONFERENTIE AMERSfOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 »1>ndtn v00r A"««fooi« f 2,10. per Bind I 0.7J. ptr - week (mei gratis verzekering ttgea ongelukken) I 0.I71/» Binnenlend franco per post per 3 aanéén f 3»-. Afzonderlijke nummer* f OXff, POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TELG UI PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» I 1.03 act Inbegrip va cco OewijsnuinSMr. elke regel mee» f 0.25. Lltfdadlgheids-odverteDtlèo voor éa helft van den prijs. Kleine Advertenties .KEITJES" bi) vooruitbetaling >—3 regels 90 ent, elke regel meer 10 cent, értcsxxl plaatsen f I.—. Bewijaoommcr extra 0j09 Verscherpte strijd tusschen Vaticaan en fascisme. Ex cessen tegen de Katholieke actie. Zaterdag hebben wij te dezer plaatse ons reeds uitvoerig bezig gehouden met het zeer ernstige conflict, dat in Italic tusschen kerk en staat is gerezen. Aan het einde der thans verstreken week heeft liet geschil zich nog verscherpt. Zoowel uit Rome als uit vele steden van Midden- en vooral van Boven- Italie worden buitenSDomhed'én gemeld, die niet alleen gericht waren tegen de le den en de instellingen der Katholieke Actie, maar eveneens tegen den clerus en zijn ge houwen. Zelfs kreten en opschriften als „Dood aan den paus! Dood aan de pries ters!" ontbraken niet. Ook de bisschoppe lijke residenties, o.a. te Verona, of exter ritoriale gehouwen, zooals de ca.ncélleria te Rome, moesten het ontgelden. Dc toon van dc anii-clericale Lavoro Fascista wordt met den dag heftiger; liet blad beweert niet al leen. dat de Katholieke Actie een anti-fas cistisch karakterdraagt, maar ook, dat liet officieele pauselijke blad dc Oeservatore Romano, zich solidair verklaart met den tc- rechtgestelden anarchist Schirru. De paus zelf heeft in een beschouwing over de daden van geweld der fascisten gezegd, dat deze alle perken te huiion gin gen en zijn verjaardag, die op 30 Mei viel, de droevigste dag van zijn leven genoemd Ook Zondag heeft hij zich in ovcrcenkom- etigen zin uitgelaten en verzekerd, dat hij op grond der tusschen Vaticaan en Quiri naai bestaande verdragen verzet zal aantee- kenen. Op zijn beurt verluidt volgens de Köln. Ztg., dat Mussolini morgen een ver klaring zal afleggen over het vraagstuk der Katholieke Actie. Naar dc Lavoro Fascista beweert, moet er noch in het college van kardinalen, noch hij den Italiaanschcn cle rus eensgezindheid hcerschen. Een groot aantal kardinalen en een nog grooter aan tal priesters zou zich tegen dc tot dusver door dc Katholieke Actie ontplooide werk zaamheid hebben verklaard. Andere be richten behelzen daarentegen, dat de kar dinalen eensgezind zicli stellen op het standpunt van den paus.. Waarschijnlijk wordt het geacht, dat de regeering het voortbestaan der Katholieke Actie afhankelijk zal stellen van dc inwil liging van den eisch, dat allen, die vroe ger hebben behoord tot de Katholieke cen trumpartij. de p'opulari, uit elke invloed rijke positie moeten worden verwijderd. Zij wil eens voor al voorkomen, dat do Katho lieke Actie voor politieke doeleinden wordt misbruikt en een poging wordt gedaan de organisaties der vernietigde Italiaansch? centrumpartij onder den dekmantel der Ka tholieke Actie in het geheim opnieuw in het leven te roepen. Van 6omrnige zijde acht men het waarschijnlijk, dat er voor het Vaticaan, hetwelk reeds met dc Spaanschc republiek overhoop ligt, m verhand met zijn zwakke positie voorloopig niets anders op zal zitten dan genoegen te nemen met dez ■-* „reiniging" cn de leiding der Katholieke Actie op te dragen aan „waarlijk Katholie ke" mannen, die öf den fascisten goed ge zind zijn, öf zich in elk geval onthouden van politieke inmenging Aan een United Press-ielegram uit Rome ontleenen wij nog, dat één der oorzaken van het huidige geschil gelegen is in het feit, dal het Vaticaan do Italiaanschc re geering ertoe wilde bewegen eiken propa- ganda-arbeid der Protestanten tc onder drukken. De regeering van Italic heeft ech ter aan, dezen wensch niet tegemoet kun nen komen, daar nog voor dc ondcrteekc- jxing van het concordaat \on 11 1' ebruan 1929 paragraaf 1 van dc Italiaanschc grond wet in dien zin werd gewijzigd, dat voortaan alle confessies dezelfde rcclitcn zullen ge nieten. Voor deze verandering werden ilc niet-Katholjekc confessies slechts geduld In regeeringskringen wordt dc Katholieke Actie ervan beschuldigd, dat zij van de eco nomische crisis en don daaruit. voort\loei- endon nood der bcvoiking gebruik maaki om te propageeren tegen het heerschendc bewind. In een officieele publicatie in de Osser- vatorc Romano prijst cn zegent de paus do leidcis der Katholieke Actie. J3ij alle bis 6cbopprn van Italië wordt erop aangedron gen persoonlijk «Ie bescherming en leiding der Katholieke Actie ter hand te ncmon. Deze instructie houdt, naar in dc verklaring wordt uiteengezet, verband met „den scher pen vorm, die de vervolging der Katholieke Actie hoeft aangenomen Inmiddels is het mogelijk, dat de strijd een kuilen tijd langs een weinig zal luwen. Er wordt toch gemold, dat tusschen de hei de partijen diplomatieke onderhandelingen zijn ingeleid; zoolang deze duren, zal de polemiek vermoedelijk een ietwat nundcï heftig karakter dragen. Linsi, waar de post uit het Duitecho vlieg tuig werd overgeladen in een ander vlieg tuig, dat direct, doorvloog naar Mansjoeli. Vandaar werd dc post met een aansluiten de verbinding per trein vervoerd naar Ir- koctsk, waar de gewone Russische lucht lijnen beginnen. Met den gewonen dienst der Russische Aviachim wordt de post naar Moskou gebracht en vandaar met dc Duitsch-Ru6sischo maatschappij Deruluft naar Berlijn. Op deze wijze duurt de post verbinding SjanghaiBerlijn vijf zes da gen. Voorloopig zaj. de dienst tweemaal per week gevlogen worden. Vier jongens het slacht' slachtoffer Warschau, 1 Juni. (II. N.) Op een exercitieterrcin bij Kaschau heeft een ern stig ongeluk plaats gehad. Zestien jongens in den leeftijd van 10 tot 16 jaar, die daar in de buurt vee weidden, waren doorge drongen tot een met prikkeldraad afgezet terrein, dat voor oefeningen in het werpen met handgranaten was bestemd. Zij waren daar gaan zitten om kaart te 6pelen. Een der jongens kwam plotseling aanloopen met een handgranaat, die hij gevonden had. Toen hij deze aan zijn makkers toonde, ont plofte de granaat plotsel.ng. Dc jongen, die de granaat in dc hand had, werd aan stuk ken gereten, terwijl de overige vijftien alle gewond werden, drie hunner zóó ernstig, dat zij kort daarop in het ziekenhuis over leden. Enkele andere verkeeren nog in le vensgevaar. De locomotief schoof de ven sperring echter mee Hannover, 1 Juni. (V.D.). Dc directie der Rijksspoorwegen te Hannover de.clt me de, dat* in den afgeloopen nacht tuschen de stations Oebisfeldc en Vorsfeldc door on bekende daders twee ijzeren eggen cn een remschoen op dc raite zijn gelegd. Dc D- trein no. 6 schoof deze voorwerpen een eind- weegs over de rails mee, stopte toen en kon, nadat de voorwerpen van dc rails waren verwijderd dc reis voortzetten. De spoorweg directie te Hannover looft een belooning van 1000 M. uit voor aanwijzingen omtrent den dader. LUCHTPOSTDIENST SJANGHAI— BERLIJN. De postdienst duurt 5 a 6 dagen. Londen. 1 Juin (V.D.) Gisteren i© de nieuwe luchtpostdienst, tusschen Sjanghai en Europa officieel geopend. Een vliegtuig van ile Eurasia-Maatschappij startte hij het aanbreken van den dag en daalde des na middags te 3 uur (plaateelijkcn tijd) tc AMERIKA EN DE MORATORIUM- KWESTIE. Dc correspondent te Washington van de Morning Post meldt, dat de geruchten over de Duitsclic poging ter verkrijging van ?en moratorium voor het niet beschermde deel van dc Young-betalingen in Amcrikaansche kringen groote verrassing hebbon gewekt, evenals het feit, dat dc besprekingen op Che quers waarschijnlijk in hoofdzaak over her zicning van het. Youngplan zullen loopen De kans. dat deze pogingen in Amerika oen goede ontvangst zullen vinden, is echter niet root, temeer omdat, zoo juist gebleken is. dat de Arnerikaansclic begrooting een tekort \ertoont van een milliard dollar cn men reeds nieuwe belastingen tot dekking van het tekort overweegt. NOODWEER IN ZWlfSLELAND. Bazel, 1 Juni. (H. X.) Boven verschil lende plaatsen in Zwitserland, doch vooral in het kanton St. Gallen en in da Aargau hebben onweders, welke van zwaren hagel slag vergezeld gingen, gisteren groote scha de aangericht. Aan de vruchtboomen werd veel schade aangericht en op verscheidene plaateen ontstonden overstroomingen. Het spoorwegverkeer ondervond ernstige vertra gingen cn vele telegraaf- en telefoonlijnen werden gestoord Dc schade loopi in de rnil- liocnen francs. VLIEGONGEVAL IN YORKSHIRE. Londen. 1 Juni (V.D.) Dc bekende lui- tenant-vlieger Schofield, een der deelne mers aan de Schneider-Cup wedstrijden, moest gisteren tijdons oen vliegdemonstra- tie boven het vliegveld van dc Yorkshire'- sehe Aeroclub een landing maken. Zijn machine viel omlaag en het wa.s slechts aan zijn groote vliegkunst to danken, dat liet toestel nauwelijks vijftien meter buiten de wachtende menigte op den grond te recht. kwam. Het toestel werd vernield en Schofield liep tamelijk ernstige, maar on gevaarlijke hoofdwonden op. ZLIVEREN HUWELIJKSFEEST VAN EX-KONING ALFONSO. t Parijs, 1 Juni. (H.N.: Ex-koning Ufonso en zijn gemalin hebben gisteren te Fontai- ncblau hun zilveren huwelijksfeest gevierd X'adat in een als kapel ingericht vertrek van hun tegenwoordig verblijf een mis was opgedragen, hield het echtpaar een recep tie, welke door talrijke leden van de Spaan- sche aristocratie werd bezocht. De bevol king van Fontainchleau bood eenige ge schenken aan. HET SNOEIEN VAN UITGEBLOED DE VOORJAARSHEESTERS. Lenigen tijd geleden vertelde ik U, dat dc vrocgblocicnde heesters in het voorjaar vóór den bloei niet gesnoeid mochten worden. Dat was zeer natuur* lijk, daar men er anders dc bloem uit* gesneden zou hebben en men nu niet die rijke bloei gehad zou hebben, die voor het grootste deel reeds is afgeloopen. Wat heeft de Sicrkers, „Prunus scrrulata Misakura" in dc wandeling genoemd, rijk gebloeid met haar dubbele trossen lila*achtigc bloemen. Ook verschillende Spiraeas ,als b.v. „Thunbcrgii" cn „Vans houttei" waren als het ware een wit la* ken. Verder zagen wc dc Japanschc Kwee overladen met roode bloemen, en de Japanschc klokjes met gele. Dc Kers ria's zijn nog aan den gang cn ook de Meidoorns, zoowel dc roqdc. als dc wit* te cn dc langdoornigc. Dc Goudenregen is ook al volgeladen. Kortom, het was cn is nog een prachtig voorjaar. Als wc geen bes of vrucht van dc vroege blocicrs verwachten, snoeien we dc uitgebloeide takken voor 34 in, cr blijft dan een klein stompje over. Hier* uit ontwikkelen zich dan jonge scheut* jes, waaraan de bloemknoppen voor het a.s. voorjaar dezen zomer reeds komen. Vooral dc kroonboompjes van Prunus, Malus c.a. vroege blocicrs. neemt men nu goed onderhanden, zoodat cr om zoo te zeggcn,niet veel racer aan is. Korten tijd later echter zal men dc jonge takjes zien verschijnen. Ze zullen vooral, als dc struik een of meer iaar vast staat ook spoedig grooter worden. Staan dc heesters op slechten groei, dan geeft men ze nu nog wat kunstmest, cn wel gelijke dcelen Superfosfaat en Zwavelzure Amoniak. Voor een flinke heester is ccn ons samen van beide voldoende. Men strooit het ongeveer een halven Meter van dc plant af, om dc jonge wortels tc kunnen bereiken. Als het niet spoedig erop regent, spuit man het met met dc waterstraal in. Ook goed verdunde koe* of oude paardenmest Is goed om bij dc planten te gieten. Vele zien echter op tegen de lucht hiervan. Dc takken die niet gebloeid hebben, laten wc rustig zitten. Ook overdrijve men niet cn laat hier cn daar. in ccn groote struik, wel eens ccn tak zitten, anders maakt men ze tc kaal. Voor het uitdunnen van tc vol gewor* den heesters zorgt men nu niet. Dit is reeds in het voorjaar geschied, of kan weer gedaan worden als het blad cr af gevallen is. Onder dc zeer mooie vroege heesters behoort ook dc „Viburnun Carlcsoi". Een bescheiden plant niet grooter dan ongeveer 1 M. hoog wordend, maar bloeiend met welriekende bloemtrossen. Ze hebben dcn/clfdcn vorm als dc gc* wonc sneeuwballen, die nu nog biocicn, en veel grooter worden. Dc nu nog bloeiende hebben ,dc vervelende eigen* schap zeer aantrekkelijk tc zijn voor lui* zen, van ccn kleverige zwart soort. Met zeepoplossing 1 op 10 in spiritus cn daar* na weer verdund met 5 dcelen water, doodt men zc wel. Het mooie is dan vaak reeds van dc plant af. Een troost is. dat •ze een tweede keer weer geduldig uitloo* pen cn dan nog vroeg genoeg dc noodige ontwikkeling hebben voor den winter. Op Stammetjes gekweekt zijn zc steeds zeer bevallig cn maken ract hun over* hangend kroontje een mooi tuinhockjc. Een van dc gewoonste voorjaarsblocicrs is dc „Ribus sanguinea" met roze of roo* dc bloemen. Ook zij wordt nu gesnoeid. Zooals ik reeds zei. worden dc vrucht* dragers, zooals b.v. dc JSlcyï appel die in het najaar roode kleine appels ncctt ontwikkeld, niet na den bloei gesnoeid. Ook dc Jap. Kwee doet men dit niet ot zeer weinig. Plant nu Uw struikrozen wij geven vanaf heden op den prijs volgens cat. 19301931 Kweekerij „HORSE WEIDE" KRUISKAMP AMERSFOORT DE STUDENTENLEIDER DR. MOULIN. In Juli voor de rechtbank te Rome. Drusse!, 1 Juni. (V.D.) Dc familie van dr. Mouiin hoeft bericht ontvangen van den veidedigcr, die den Belgischen lecraar door hel Italiaanschc gerecht ie toegewezen, dat het proces tegen Moulin in Juli a s. voor de spe. iale rechtbank tc Rome zal plaats heb hen. BUITENLAND. Gandhi zal deelnemen uan de tweedo ronde tafelconferentie. (Eerste Blad, pag. 1). In Engeland dreigen ernstige arbeidscon flicten uit tc breken. (Eerste Blad, pag. 1). De moord cp Philippe D au dot. (Eerste Blad, pag. 1.) De stjrijd tusschen Vaticaan cn Fascisme. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Dc Arnhemschc gemeenteraad discus sieert over kwetsende vrouwcnkleeding. (Tweede Blad, pag. 1). Mgr. J. Pompen ernstig ongesteld. (Twoecle Blad pag 1) Het tweede internationale pooljaar. (Tweede Blad, pag. 2.) V.A.R.A. contra Staat. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De Winkelsluitingswet en de bevoegdhe den, welke zij de gemeenten toekent. (Eerste Blad, pag. 3). Dc Geld. Vallei cn het onderzoek der com missie Rutgers van Rozenburg. (Eerste Blad, pag. 2). Jaarverslag der Amcrsfoortsche School- vcreeniging. (Eerste Blad, pag. 3). Een bekentenis van een anarchist Het Parijsche blad „Matin" meldt dat een gedetineerde in de centrale gevangenis té Agen, Achourd genaamd, heeft verklaard te behooreh tot een internationale anarchie- lenbende, die hem destijds aanwees om den jougdigen Philippe Daudet, zoon van den royalistiecben leider Léon Daudèt, om het leven tc brengen in den bekenden boekwin kel van Flaou Iter. Hij bekende den jongen in een kelder te hebben gelokt. Men herinnert, zoo voegt het Hbld. er aan toe, zich de droevige gebeurtenissen, nu reeds meer dan zeven jaren geleden, toen Philippe Daudet dood werd gevonden in een taxi voor den boekhandel van Flaout- ter. De jeugdige Philippe, een geëxalteerde en onevenwichtige knaap, had de gewoon te herhaaldelijk het ouderlijk huis tc ver laten. Op een Novemberdag in 1923 was dat weer het geval. Léon Daudet beweerde dat dc anarchisten zijn zoon in ccn val strik hadden gelokt en vennoord om hem, den royalist, te treffen. Hij beschuldigde de Sociétó Générale van medeplichtigheid. De „Action Franqaise" opende een meedoogen- looze campagne tegen justitie cn Dolitic, en Léon Daudet zette alles op het spel om de waarheid aan het licht te brengen. Een reeks half crimincele, half politieke pro cessen wa6 er het gevolg van; zij leidden echter tot de conclusie dat. Philippe Daudet niet was vermoord, doch zelfmoord zou heb ben gepleegd. Daudet liep gevangenisstraf op, doch wist op scnsntioneele wijze te ontvluchten, cn nam dc wijk naar België. Men weet dat de ongelukkige vader zich nooit bij deze conclusie heeft neergelegd en telkens weer, wanneer dc gelegenheid zich voordeed, hierop de aandacht vestigde. De strijd voorloopig gestaakt met het oog op de onderhans delingen Rome, 1 Juni. (V.D.) Voorloopig is de verdere strijd tusschen de Kerk en de Ita- liaansclie fascisten inzake dc Katholieke Actie gestaakt, ton einde de reeds aange vangen diplomatieke onderhandelingen niet te vertroebelen. De Osservatore Romano cn dc Lavoro Fascista, verklaren met zekere reserves, dat de polemiek wordt gestaakt om de werk zaamheden der verantwoordelijke instan ties niet le storen. Voor het geval do pole miek evenwel gewenscht mocht zijn ter verduidelijking der opvattingen, zal deze weer worden hervat. De Katholieke jeugdorgani saties ontbonden. Rome, 1 Juni. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld: Uit telegrafische berichten, welke in het. ministerie van Binnenland sche Zaken zijn ontvangen, blijkt, dat het bevel tot onmiddellijke ontbinding der Jeugdorganisaties, die niet direct de fas cistische partij of het fascistische jeugd werk steunen, zonder incidenten is uitge- -vogrcL j WEERBERICHT Hoogste Barometerstand; 773.1 tc Vestmanoer. Laagste Ba IOmeter's tand: 7G2.1 Hernösahd. Verwachting: Zwakke tot matige W. tot Z. wind, half tot zwaar be wolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Voordeelige Aanbiedingen Wollen Mousselines en dunne wollen Zomer stofjes. Als gevolg van 't streven naar loonsverlaging Londen. 1 J u n i. (If. X.) Deze week vin den belangrijke onderhandelingen over het loon in verschillende bedrijven plaats, waarbij in het geheel drie milliocn arbei ders betrokken zijn, vooral uit den mijn bouw, dc scheepsbouw nijverheid, de ma chine- cn dc chemische industrie. De werk gevers verlangen een algomeenc verminde ring van de loonen, teneinde dc productie kosten te-kunnen verminderen en zoodoen de de crisis te overwinnen. De vakvereeni- gingen verzetten zich echter met alle kracht tegen iedere loonsverlaging cn wil len den strijd voor do handhaving van de loonen volgens een gemeenschappelijke ge dragslijn voeren Het is dus mogelijk, dat het tot zeer ernstige arbeidsconflicten zal komen. Gandhi zal eraan deelnemen Londen. 1 Juni. (V. D.) Naar uit Bom bay gemeld wordt, heeft Gandhi een schrij ven gezonden aan den onderkoning lord Willingdon, waarin hij mededeelt, dat hij de tweede ronde tafelconferentie tc Londen zal bijwonen, ook wanneer dc kwestie der Indische gemeenschappen voor zijn vertrek nog niet geregeld is. Wanneer het laatste het geval i6, zal hij te Londen liet stand punt van het Al-Indisch nationaal congres uiteenzetten cn verklaren, waarom in deze omstandigheden het congres aan de werk zaamheden der ronde tafelconferentie niet kan medewerken. SLACHTOFFERS EENER GRANAATONT PLOFFING Pa rij s, 2 Juni (V.D.) Uit Damascus wordt gemeld, dat in Syrië zeven Fransche solda ten werden gedood cn drie zwaar gewond door het ontploffen van een granaat. Londen, 2 Juni (V.D.) De Daily Express meldt uit Jeruzalem, dat de Fransche solda ten, die bij Damascus om liet leven zijn ge komen, in een ouden granaattrechter een granaat hadden gevonden, die zij wilden demontceren. Volgens dit bericht zouden door dc explosie de tien soldaten allen zijn gedood. BLOEDIG GEVECHT IN DE DIAMANT VELDEN Londen, 2 Juni. (V.D.) Uit Kaapstad wordt gemeld, dat in dc diamantvelden al daar een twist ontstond tusschen twee groe pen mijnwerkers over het recht om bepaal de stukken grond af tc palen. Er ontspon zich een gevecht, dat zulk een omvang aan nam, dat na eenigen tijd ongeveer duizend mannen aan beide zijden in gevecht kwa men. Vier inboorlingen werden gedood en vijf en twintig personen gewond. ZELFMOORD VAN EEN BANKIER. Wcenen, 1 Juni. (V. D.) In dc werk kamer naast liet privé-kantoor vond men den 5i-jarigen Weenschen bankier Oskar Landauer gedood door twee revolverscho ten. Bij onderzoek bleek, dat dc bankier zelfmoord had gepleegd naar aanleiding van de financiccle moeilijkheden, waarin zijn bank zich bevond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1