Af ïERSFOORTSQl DË ËEMIANDEü BELANGRIJKSTE NIEUWS Woensdag 3 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 2Ss Jaargang No. 232 STOFZUIGERS DE STAND DER ONT WAPENING DE FABRICATIE VAN VERD00VENDE MIDDELEN fortmann en hehenkamp PICCARD'S JOURNAAL De langzame daling FASCISME EN SOCIAAL DEMOCRATIE EEN ARBEIDSBEURS BESTORMD DE ONRECHTVAARDIGE VREDESVERDRAGEN Bi LICHT OP 9 uur 42 min. L. J. LUYCX ZOON DE NACHTCLUB-KONINGIN NAAR HUIS TERUG VERDWIJNT BRIAND TOCH VAN 'T T00NEEL? ABONNEMENTSPRIJS 3 maaDd" vo°' Aacrtfoon f2.10. p«r maant) 1 0.7J. pa, week (mei gratie wtekerlag tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 sandta f X- Afzonderlijke outnmera f OM. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEFC «11 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 rtgeia I 1.0) int<gnp va» co bewijsnummer, e||(C regel mee» f0.25. Llefdndlghcl3s-»dvêr»er»tiio voor da helft van den prijs. Kleine Advertcntièn „KEITJES'' bij voorultbetolieg l5 rvfaié 30 cent, elk* regzl meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer c»tr» 0.09 ^Egypte's bevolking naar de stembus. Een komedie, die de regeering een goed koop succes bezorgt. In den loop van Mei hebben in Egypte verkiezingen' plaats gehad ter benoeming van dc kiesmannen, die op hun beurt weer de afgevaardigden, wclko zitting zullen ne men in het parlement, moesten aanwijzen. Dit laatste is op 1 Juni j.l. geschied. Beide verkiezingen- kan men het best kenschetsen als schijn ver tooningon. Den Egyptischcn koning was liet reeds lang een doorn in het oog, dat de nationa listen, de Wafdisten, verreweg de meerder heid der bevolking uitmaakten, hetgeen dan ook tot uiting kwam in liun parlemen taire vertegenwoordiging. Om hun macht te breken, besloot koning Foead, die hang was, dat zijn kroon vandaag of morgen over straat zou rollen, verleden jaar de grond wet t<! wijzigen, een verandering, die onder meer meebracht, dat.de verkiezingen vol gens een nieuw systeem plaats hadden en in het algemeen de rechten van het parle ment in belangrijke wijze werden besnoeid. In. den premier Sidky pasja vond.de koning een getrouw dienaar, die de wenschen van zijn gebieder niet zelden voorkwam, bet overwegend nationalistisch parlement naar huis stuurde cn er ook overigens steeds op uit was den gewezen nationalistiscb.cn premier, Nahas pasja, den voet dwars te zetten. Met resultaat der verkiezingen is dan ook geweest, dat de regcering een ge weldige „overwinning" heeft behaald en nu kan steunen op een ^volksvertegenwoordi ging", die haar tc allen tijde zal steunen. Egypte behoort dus zoodoende sinds eeni- gen tijd tot de,staten, waar een dictator de lakens uitdeelt, die, om den schijn van de mocratie te redden, z.g. verkiezingen orga niseert, waarvan dc afloop echter reeds bij voorbaat vaststaat, daar zoowel kieswet als constitutie zoodanig zijn geredigeerd, dat de tegenstanders tier regeering geen kans heb ben de positie in tc nemen, waarop zij, ge zien hun aantal, recht hebben. Toen Sidky pasja, gedwee de orders van koning Foead uitvoerend, den aanval op dc nationalistische beweging ondernam, slo ten zich ook dc constitutioneel-liberalen, die eveneens de opheffing'van Zaglocl pas ja's grondwet, welke van 1023 dateert, ver oordeelden zich bij de Wafdisten aan. Zij be sloten gezamenlijk dc verkiezingen tc boy cotten Van de zijde der regeering werden echter tijdig krachtige afwecrmaatregelcn genomen. Dc kranten der tegenstanders mochten niet. verschijnen, zij mochten geen vergaderingen organiseeren en ook op tal van andere wijzen werd aan dc oppositie het voeren van actie zooveel mogelijk be let. Op den dag der eerste verkiezingen wer den vrijwel alle burgerlijke vrijheden opge heven: het. telefoon- en telegraafverkeer tusschen Cairo en de provincie werd onder broken. Het behoeft dan ook geen betoog, dat als gevolg van deze maatregelen een zeer ge spannen toestand in het leven wérd geroe pen en meermalen bloedige botsingen plaats vonden tusschen politie en troepen aan den e.enen, de bevolking aan den an deren kant. Vele tientallen, zoo niet hon dorden, personen zijn hierbij gedood en ge wond. In de Frankfurter Zeitung komen wij een beschrijving tegen van den verkiezings dag, die boekdoelen spreekt. Wij ontleen en daaraan een korte passage: „Ongeveer vijf procent der kiesgerechtig de bevolking ging naar dc stembus cn nam aan de verkiezingen deel, meest regcerings ambtenaren- en andere van do regcering rechtstreeks afhankelijke personen, die an ders „wegens politieke activiteit" met ont slag bedreigd werden. Dc stemlokalen wa ren volkomen leeg. Politiepatrouilles voer den in auto's ..kiezers"' aan, personen, die men toevallig te pakken kreeg, jonge Iui zonder kiesrecht, personen uit andere kies districten, men ..leidde" hen naar de stem bus, men liet hen, steeds in auto's cn in gezelschap van politie, van stemlokaal tot stemlokaal rijden: verkiezingsdag in Egvp te! Wie slechts kon, vluchtte. Géhcolo dor pen waren door luin bewoners verlaten: velen barricadeerden zich in hun huizen, velen redden zich, toen men hen te Cairo wilde dwingen hun ..burgerplicht te ver vullen", door de wijk te nemen. Hoe Sidky pasja hooft, kunnen beweren, dat 05 procent dor bevolking aan de verkiezingen heeft deelgenomen, weet niemand. Hij zou oven- goed door zijn ambtenaren 90 procent heb ben kunnen laten melden; bet zou geen verschil hebben gemankt." Hieruitblijkt duidelijk andere berich ten bevestigen dezen gang van zaken dat dc verkiezingen één g-róote komedie zijn Electro?"* Vr.inpyv Protoa Miele £AAtO£S2». QOJfeL.288 'Reparatie spoedig e& billijk. geweest; dat uit de onderdrukking der op positie mettertijd ernstige conflicten kunnen voortvloeien, behoeft dan ook niet uiteen tc worden gezet. Te eerder zijn noodlottige geschillen te verwachten, daar de economi sche nood ook in Egypte zienderoogen toe neemt. Al een dozijn jaren voert Egypte, ter bereiking van zijn. onafhankelijkheid, .een feilen strijd, waardoor liet land niet tot rust kan komen. In deze periode \olgde het ecne ministerie op het andere cn op verrassen de wijze wisselden democratie en dictatuur elkaar af. Nauwelijks komt een regeering aan het bewind, die het volk vertegenwoor digt, of zij wordt reeds na enkele maanden door den koning of Engeland ten val ge bracht, voor zij tijd heeft gehad de voorge nomen belangrijke economische, sociale cn cultpiecle hervormingen ten uitvoer te leg gen. Öok dc langdurige dictatuurpcriodes blijken onvruchtbaar tc zijn; het doel ervan is iets onmogelijks te bereiken: do Wafd te breken, den mystieken band tusschen Zagh- loei pasja'cn liet volk door te snijden. Van groot belang is.hierbij ook de hou ding van Engeland. Dit land gedoogt, zich op zijn neutraliteit beroepend, de dictatuur- maatregelen, waartoe koning Foead zijn toevlucht neemt. Maar aan den anderen kant mag Engeland evenmin vergeten, dat in werkelijkheid dc grootste macht in Egyp te wordt gevormd door do nationalisten, die meer dan' eens nadrukkelijk te kennen heb ben gegeven, dat zij afwijzend zullen staan tegen alle overeenkomsten, die de regeering van Sidky pasja niet Engeland mocht aan gaan ter regeling van de relaties tusschen beide landen. Rede van luitenant-generaal b.d. Von Metsch over de uitwen king der verdragen Dresden, 2 Juni (V.D.) In do plaats van Generaal Von Seekt, die ongesteld is, heeft op het congres \an de Werkcommis- sie van do Duitschc Verbonden te Dresden luitenant-generaal b.d. Von Metsch het woord gevoerd over de kwestie van de ver mindering derbewapening. Hij verklaarde o.m., dat de tegenwoordige stand van de ontwapening ongunstiger is dan ooit tevoren. Er zijn vele niiliiarden meer voor oorlogsdoeleinden uitgegeven dan voor 1914. Nog onheilspellender is de stand van de ontwapeningsbesprekingen. Noch het Protocol van Genêve, noch liet Verdrag van Locarno cn het Kcllogg-pact hebben de ontwapening bevorderd. Spreker ging uit voerig in op de merites van liet Verdrag van .Versailles en wees erop, dat Duitscli- land bij de komende definitieve ontwape ningsbesprekingen zal vasthouden aan den cisch „Ontwapening der anderen." In dezen c-isch is het Duitsche volk èén In het daarop volgend debat werd erop gewezen, dat het ontwapeningsontwerp, het welk aan de a.s. Ontwapeningsconferentie zal worden voorgelegd, voor Duitschland niet aanvaardbaar is. Er werd een begroétingstelegrarrt gezon den aan den President der Republiek, waar op deze langs telegrafischcn weg de cora- missie succ s tocwenschtc bij liaar vader- lan'dschen arbeid. G o n v e. 2 Juni. (V.D.) Op de interna tionale conferentie voor beperking van dc fabricatie van "trdoownde middelen ver klaarde dc Spoausehe gedelegeerde, dat de nieuwe. Spaansche repubhtecinsctie regee ring vast bc-sliueu is alles tc doen ter be strijding van lv„-t misbruik, van verdooven- de middelen. De Indische gedelegeerde herinnerde nogmaals eraan, dat groote hoe veelheden morphine en cocaïne naar Indië cn naar andere landen van het verre Oos- 'en worden gesmokkeld. 'wAattegen hij krachtige maatregelen eischic. GROOTE BRANDEN IN POLEN. Warschau, 2 Juni 'V.D.) Uit verschil lende deelcn des lands zijn berichten ont vangen over groote branden, welke tal van bewoonde oorejen in de asch hebben gelegd. Te Tynic. zijn 54 - woningen en 120 schuren in vlammen opgegaan. Tn een plaatsje bij Neu-Sandcz in Oost-Galicie brandden 9 woonhuizen af. terwijl bij Radomsko 16 woonhuizen en 24 schuren eon prooi der vlammen werden. In totaal werden er twee menschcn gedood oh tien zwaar gewond. In enkele gevallen wordt brandstichting ver ondersteld. ONGELUK O? DE NEWA. Berlijn, 2 Juni (H.N.V. Öp de Ncwn zijn volgens een bericht uit Moskou 5 arbeiders, die zich op een vlot bevonden, verdronken, doordien het vlot tenj^jwutcn storm uit elkaar sloeg. u rust en slaapt op een vi-spring of een somnus matras. vraagt inlichtingen. De wanhopige positie der luchtvaar ders na het breken van het vcntielkoord Professor Piceard heeft een .medewerker van de „Frankf Ztg.' het aan boord van zijn luchtschip gehouden dagboek ter band gesteld, zoo lezen wij in het Hbld., cn deze heeft onmiddellijk daaruit hot zinnetje ge grepen, door Piccard neergeschreven nadat het vcnticltouw was afgebroken: „Wij zijn gevangenen in het luchtruim.' Dc reizigers verkeeren in een positie, waarbij de voorraad zuurstof hen nog tw in tig uur zal kunnen laten ademenen. Pic cara schrijft: „Tl graad hitte in den gqn- dcl, do lucht wordt steeds dunner, wij ver dorsten, likken den wand. Ik ontbloot het bovenlijf cn ga op den grond van den gon del zitten, waar 't nog liet. koelste is. Wij moeten ons heel stil cn rustig houden om niet tc veei zuurstof tc verbruiken en wij moetm de lucht, die wij voor ons leven noodig hc-bben, rantsocneercn. I-Iet eind van het vcntielkoord gaat nog meer omhoog. Wij hebben geön kans meer hot te berei keu". Ailengs blijkt de druk van de atmosfeer rondom ballon en gondel wat toe te nemen. Hij stijgt van oen liende atmosfeer tot mm, vijf uur later is de luchtdruk 87 mm. Nog weer vier uur later het is dan acht uur 's avonds cn is de luchtdruk huiten 131 mm. De hadion daalt dus. Om 20 uur 40 blijkt de ballon, naar den buitendruk ge meten, 5000 meter hoog te zijn cn naar den druk binnen in den gondel 4300 meter. Om 20.41 looncn de barometerstanden gelijke lijk, dat de bo:ion op 45:.3 meter hoogto is. Do mangaten gaan open. Het gevaar js voorbij, dat zuurstof of lucht den reizigers zullen ontbreken. Er volgt nu een zeer snelle daling, waar bij de reizigers de vaart omlaag temperen door zakken ballast uit tc werpen cn om 'J uur 's avonds vaïi den 27stcn Mei wa6 de ballon veilig geland. Een inleiding van Breitscheid op het Duitsche congres Leipzig, 2 Juni. (V.D.) Hedenmorgen werd het sociaal-democratische partijcon gres voortgezet onder voorzitterschap van bet rijksdaglid Otto Wels. I)r. Breitscheid hie'd een inleiding over den strijd tegen het fascisme. Hij keerde zich allereerst krach tig legen de ook in sommige groepen van de S D A.P. heersohende opvatting, dat er geen onderscheid zou bestaan tusschen Musso lini en dr. Brüning. Zij, dio zoo spreken, maken den strijd tegen het fascistisch ge vaar moeilijker dan hij reeds is. ITct fascis me is een beweging, die streeft naar een staatsvorm, waarbij in tegenstelling tot de democratie de hoogste macht in den staat niet berust bij de collectiviteit der gelijk- bcrcehugde staatsburgers, doch bij een en keling of bij een kleine bevoorrechte min derheid. Ook hij een dictatuur van het pro letariaat wordt dc democratie uitgescha keld. In groote trekken toekende Breit scheid vervolgens de ontwikkeling van het Italiaansche fascisme. FASCISTISCH SPION VEROORDEELD. Werens het diagen van een velschcn naam. Brussel, 2 Juni (V.D). De Brusselsche Rechtbank heeft heden den Fascistischen spion Addis Salvatore tot drie maanden ge vangenisstraf en 300 Frs. boete veroordeeld Van het ten laste gelegde kon slechts het dragen van een valschen naam worden be wezen. De Italiaansche regcering heeft reeds zijn uitlevering ge\raagd. Aan dit verzoek zal worden voldaan, zoodra Salvatore zijn straf zal hebben uitgezeten. REORGANISATIE VAN HET SPAANSCHE LEGER IN MAROKKO. Madrid, 2 Juni. (H.N.) Dc ministerraad heeft besloten het leger in Marokko te rcor- ganiseeren, zoodat het met 3 generaals, 163 off'eieren, 234 onderofficieren cn 5555 man verminderd zal worden, waardoor een be zuiniging van ruim 15 millioen peseta's zal worden verkregen. Verder heeft de minis terraad zijn goedkeuring gehecht aan een verordening, volgens welke in officieele ge schriften geen adellijke titels of praedica-: ten meer zullen worden gebruikt. BUITENLAND. Fascisme cn sociaal-democratie. (Eerste Blad, pag 1.) De nachtclubkoningin naar huis. lEeiste Blad, pag. 1.) Het journal van Prof. Piccard. (Dorde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Begrafenis van do slachtoffers te Tetc- ringen. (Tweedo Blad, pag. 1). Kaslooper beroofd te Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 1). Mgr. Jac. Pompen overleden. (Tweede Blad, pag. 1.) Steun aan mobilisatie-slachtoffers. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Vergadering van den gemeenteraad. (Eerste Blad, pag. 2 cn. 3). DE IRISH SWEEPSTAKE. Een troostprijs voor ex-ko ning Alphonso. Vier prij zen in Holland. Londen, 2 Juni. (V.D.) Gisteren en he den heeft te Dublin de trekking plaats ge had van 3800 troostprijzen in de Irish Sweepstake. Van de twee duizend prijzen, die gisteren zijn r uitgeloot, vielen vier in Holland: „Rooie Arie uit Beverwijk" cn „pech" uit Amsterdam," behooren tot de'gelukkigen. Bij do -heden gehouden trekking over de restcercnde troostprijzen was het geluk met don Alphonso. Na het bekend worden van korting op werkloózen steun Essen, 2 Juni (H.N.). Vanmiddag ,is het op de arbeidsbeurs van Wehofen- bij Wal- sum tot ernstige ongeregeldheden gekomen, toen de ondersteuning aan de werkeloozen onder aftrek van de voorgeschreven kor ting werd uitbetaald. De menigte geraakte, toon bekend werd dat minder ondersteu ning werd uitbetaald, zoo opgewonden, dat zij het bureau trachtte te bestormen, wat de politie echter-wist te beletten. Daarop trok een menigte van 3 a 4 honderd man naar een levcnsmiddelcniokaal van de Ver- einigte Stahlwerke, dat zich op het markt plein van Wehofen bevindt en maakte aan stalton om ook dit tc bestormen cn te plun deren. Intusschcn was dc politie uit Ober- hauscn met auto's ter versterking aange komen, die de plundering wist te beletten, eu de menigte uiteendreef wat echter niet zonder verzet gepaard ging, daar telkens groepen van mannen cn vrouwen de politie aanvielen. Later kwam het nog telkens tot nieuwe samenscholingen, die echter dooi de politie spoedig uiteengedreven werden. Fransch pleidooi ten gunste van wijziging Parijs, 7 Juni. In do Rcpublique ver klaart Bertram de Jouvcncl, dc broer van den bekenden senator ITenry de Jouvencl, dat iedereen weet, dat de na den oorlog gesloten verdragen op den duur niet. te handhaven zijn. Men behoeft slechts l" den ken aan den Poolschen corridor en aan de verbrokkeling van Hongarije, twee on rechtvaardigheden, die goed gemaakt die nen te worden. Gezien dén tepenu oordi- gen toestand, dient snel gehandeld'te wor den, waartoe Briand noch den mopd, noch de kracht heeft. Frankrijk is verantwoor delijk voor het ontwaken van het fas cisme in alle landen STAKING IN ASTURIË. Madrid, 1 Juni. (V.D.) In het steen- kolengebicd van Asturiê zijn heden mécr dan 7000 tot het. syndicaat Ünico behoo- rende mijnwerkers in staking gegaan. Toen de socialistische arbeiders weigerden dit voorbeeld te volgen, kwam het tot schiet partijen tusschen beide partijen, waarbij eenige gewonden vielen. De gouverneur heeft troepen gendarmerie ontboden. Ook in Saragossa hebben de syndicalisten ge poogd de arbeiders tot staking over te ha len. Tot dusverre hebben daar .^f/)0 üH)ei ders het werk neergelegd. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773-7 te Akurcyn. Laagste Barometerstand: 747.0 tc Hernösand. Verwachting: .Zwakke tot matige, W. tot N. wind, hall tot zwaar be wolkt of betrokken, waar schijnlijk eenige regen, iets koeler. Langestraai 49-51 Tel. 190 Voordeelsge Aanbiedingen Wollen MousseEines en dunne woilen Zomer stofjes. Conferenties met de hoogste autoriteiten vergcefsch Parijs. 2 Juni. (V.D.) Do New-Yorksche „koningin der nachtclubs", Texas Guinan 'Whoopee, zal morgenochtend met haar zes- tien dnnsgirls uit Le Havre vertrekken en nis „ongcwenschtc vreemdelinge' naar New-York tcrugkeeren. Van den dag der aankomst tc Le Havre af Lot morgenoch tend mocht zij noch haar girls het hotel, Iw'anrfn zij geïnterneerd' waren, verlaten. Voor de geheeie troep is "eerste klas pas sage naar New-York genomen. De impres- sario en agent van Texas Guinan heeft gedurende al die dagen tevergeefs gecon fereerd met de hoogste Frnnsche autoritei ten cn had zelfs gistermiddag qcn onder houd met minister-president Laval. Parijs, 2 Juni (H.N.) Enkele Franscho bladen spreken opnieuw van een aan staand aftreden van Briand. Bij het ter beschikking stellen van de portefeuilles op 13 Juni, den dag, waarop do nieuwe presi dent der republiek zijn ambt aanvaardt, zal Briand definitief aftreden als minister van buitcnlandsche zaken. Wie zijn opvol ger zal zijn, is nog niet bekend. Tardieu, de tegenwoordige minister van landbouw, zal het waarschijnlijk, niet zijn. Overigens wordt opgemerkt, dat door het aftreden van Briand de positie van het kabinet niet gewijzigd zal worden en Laval in ieder ge val ministerpresident zal blijven. DE POLITIEKE KLOPPARTIJEN IN DUITCHLAND. Huiszoekingen bij commu nisten. Berlijn, 2 Juni. (H.NNaar aanleiding van oen poging tot doodslag, op een aan hanger van don stahlholm in de buurt van bet Lehrtorstation gepleegd, beeft de politie bij talrijke communisten huiszoekingen .verricht, waarbij de voornaamste schuldi ge, de 1.8-jarige' losse werkman Unruh, in hechtenis is genomen. Deze heeft reeds een volledige bekentenis afgelegd. Verder werd in dc woning van een anderen arbeider een kist met 20 automatische revolvers cn 2000 patronen gevonden. Ook deze arbeider is gearresteerd. PLANNEN VAN EEN NIEUW TYPE MACHINE GE V/EER GESTOLEN. Maatregelen der Amerikaansche politie. Londen. 2 Juni. (H.N.)'In de Veröenig- de Slaton zijn «le plannen ggstolni van een nieuw type machinegeweer, dat binnen kort Lij het Amè'rikaansche leger zou wor den ingevoerd. Dc politie stelt alles in het werk om tc verhinderen, dat dc plannen over de grcii6 zullen komen. '^rkcnsïP'rkt S Tel. 13G9 PIANO- EN 0RGELHANDEL Grootste voorraad. Laagste prijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1