BELANGRIJKSTE NIEUWS Beursomrzicht DÊ ËEMIANDÊB Vrijdag 5 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 284 JOH. 0Ë HEEK PIANO- EN 0RGELHANDEL DE BELGISCHE KABINETS CRISIS EEN REIS DIE OPZIEN BAART FRANSCH VLIEGTUIG DAALT IN DE PALZ DE AANKLACHT TEGEN ALFONSO NEDERL. SMOKKELSCHIP fortmann en hehenkamp TUINMEUBELEN ronTTrrm LICHT OP 9 uur 45 min. L. J. LUYCX ZGON BLIKSEM SLAAT IN EEN PETROLEUMTANK PICCARD IN BRUSSEL TERUGGEKEERD AMERSrOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS pei msaodco voor Amersfoort I 2.10 per maand 0.79. par week (mar gratia vtrzekcrlag tegen ongelukken) f 0.17*/» Binnenland franco per post per 3 maarden f 9»- Afzonderlijke nummer» f OXH. POiltEKENING 47910 TELEFOON INTEUC UJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.09 met inbegrip vu «*r> Oewi|snuminar elke regel meer f0 25 Lièfdadigheids-advcrtentiS» voor da helft van den prijs - Kleine Advertentie» .KEITIES' bK vooruitbetaling —9 regale 90 cent aüa regel macr 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Beaijacummer extra 0.09 Dultsche staatslieden naar En geland. Wantrouwen In Fran- scho kringen. Vandaag zullen, op uitnoodiging der Brit- sche regccring, twee vooraanstaande Duit- sche staatslieden, dr. Brüning, de rijkskan selier en dr. Curtius, de minister van bui tcnlandsche zaken, in Engeland aankomen om vriendschappelijk van gedachten te wis selen met Macdonald, don premier, en Hen derson, den Engclschen ambtgenoot van Curtius. Er zijn tal van Fransche kringen, wien het maar matig bevalt, dat de Duitschc politici als uitvloeisel eener officieele En- gelsche invitatie enkele dagen zullen door brengen te Londen en oji Chequers, het bui ten verblijf \an den eersten minister. Te Parijs ziet men ongaarne, dat de positie van Duitschland daardoor wordt versterkt en niet uitgesloten acht men het, dat buiten Frankrijk om b.v. stappen worden gedaan met betrekking tol de betaling der schade vergoedingen en de ontwapen ingspolitiek Dat de rechtsche pers in Frankrijk den klagelJjksten toon aanslaat-, behoeft niet to verwonderen. De uitnoodiging der F.n gelsche regccring wordt onbezonnen ge noemd cn telkens kan men tusschcn de re gels door lezen, dat de Franschen bang zijn. dat de Engelschen de opvatting der Duit- schers tot de hunne zullen" maken, als zou een verlichting der herslellastcn onvermij delijk zijn, wil men althans niet. dat Duitschland en tegelijkertijd alle andere beschaafde staten van West Europa bloot gesteld worden aan het gevaar van de ern stigste economische on sociale onrust. In dit verband verzuimt men natuurlijk niet te wijzen op de jongste, grootsch opgezette Stahlhelmbetoogingen te Brcslau, die een bewijs te meer worden geacht, dat Duitsch lnncl oorlogszuchtig is en op wraak zint. In tegenstelling tot deze zenuwachtig heid dër rechtsche kringen, die de ontmoe ting op Chequers evenals de Stahlhclmbe toogingen aangrijpen om de klove, die er op 't oogenblik tusschcn Duitschland en Frankrijk gaapt, nog dieper en breeder te maken, neemt de officieele Franscbe poli tick een buitengewoon terughoudend stand punt in c;i suggereert, dat aan de as. Duitsch-Engelsc-he besprekingen niet al te groote bctcekenis moet worden gehecht. Zoodoende is het fe verklaren, dat de groo te bladen, die door don Quai d'Öriay be ïnvloed plegen te worden, aan de zaan tot dusver nauwelijks beschouwingen hebben gewijd. Alleen de Temps bevatte Woens dagavond een nog al algemeen gehouden hoofdartikel, dat klaarblijkelijk nioct die ncn om de openbare meening in Frankrijk gerust te stellen. Het blad tracht met be hulp van dc voorgeschiedenis van het be zoek der Duitschers aan Chequers aan te toonon, dat dc Duitschers ten onrechte van deze ontmoeting al te veel verwachten. Wel is het de wensch der rcgeering-Macdonald, aldus schrijft het Franschc blad, een toena dering tot Duitschland cn een nuttige voor bereiding der ontwapeningsconferentie van 1932 tot stand te brengen, maar zij denkt er in de verste verte niet aan zoo wordt verder betoogd een'stap te doen ten gun ste van de herziening van het plan-Young, waarvan Engeland- do kosten evenzeer zou hebben te dragen als de andere crediteuren van Duitschland, oen herziening overigens, die practisch slechts zou kunnen worden besproken na goedkeuring door de andere betrokken mogendheden. Deze nog al negatieve houding schijnt dc Fransche regeering vooreerst niet te kunnen laten varen, hetgeen volgens don Parijsqh.cn correspondent der Fr. Ztg. te verklaren is door den binncnlandsch-politie ken ioestand van Frankrijk en door het feit, dat nog steeds niet definitief is uitge maakt, of Briand al dan niet aan het be wind zal blijven. Dc Franschc minister van buitènlandsche zaken heeft wel na de jong ste buitenlandsch-politieke discussies in de Kamer, nadat hij ervan afzag vast te houden aan de onmiddellijke aanvaarding van zijn verzoek om ontslag, een motie van vertrouwen gekregen, maar in parlemen taire kringen te Parijs wordt nog steeds re kening gehouden met dc mogelijkheid, dat in verband met het gezamenlijk aftreden der regeering. hetwelk overeenkomstig de traditie op 13 Juni. wanneer de nieuwe staatspresident Doumer de plaats van Dou- merguc inneemt, moet plaats vindon, Briand er de voorkeur aan zal. geven niet weer op zijn post terug te keeren. De correspondent zelf gelooft echter, dat Briand. evenals de andere ministers van 't kabinet-La val, hun portefeuilles zullen behouden, doch dit neemt niet weg, dat voor 13 Juni geen de finitievc beslissingen zullen vallen en dat de Franschc buitcnlandsche politiek, tot dat tijdstip oen zekere terughoudendheid aan den dag zal leggen. AARDBEVING AAN DE RUSSISCH-PERZISCHE GRENS. Moskou, 4 Juni. (V. D.) Gisteren wer den aan de Russisch-Perzische grens in vei-schillendc districten hevige aardschok- Ren waargenomen, waardoor op sommige plaatsen huizen zijn.Ingestort- •tscnsmarnt 5 'fel. 1309 Onze orgels, piano's zijn juist Iets beter dan andere en goedkoopcr. Is Renkin nog niet heele: maal geslaagd? Brussel, 4 Juni. (V.D.) De Katho lieke leider Renkin is er tegen de alge meene verwachting in, nog niet in ge slaagd e°n niéuw Ministerie te formeeren Op het laatste oogenblik is er van Vlaamsch Katholieke zijde om nadere pre ciseering van verschillende punten van het toekomst itr regoerinesprogram gevraagd. Tot op heden hebben hun medewerking toegezegd de Katholieken Van Caneghem. Hyman en de liberaal Hijmans; verder de heeren Petitjean en Rnels. Stimson's „missie" naar Europa New York 4 Juni (V.D.) Reeds gerui- men tijd wae het in Amcrikaan.schc poli tieke kringen bekend Jat staatssecretaris Stimson „ter ontspanning" een reis naar Europa zou maken. Eerst thans wordt be kond. dat Stimson op deze reis contact zal zoeken met de ministers van buitcnlandsche zaken van Duitschland, Engeland. Frank rijk en Italië. Dit bericht heeft te Washing ton groot opzien gebaard. Iloewel Stimson zelf de politieke betcekcnis van zijn reis zooveel mogelijk tracht te verkleinen, acht men het thans reeds een vaststaand feit. dat het zwaartepunt ervan zal liggen in de pogingen om het. Londcnscbe vlootvcrdrag te handhaven en de mogendheden, die er naar streven een uitstel van de ontwape ningsconferentie te bereiken, hiervan af te brengen. Stimson zal zich het eenst naar Italië begeven, waar hij oen bespreking zal hebben met. Mussolini en Grandi. De ver onderstelling is gerechtvaardigd, dat hij zal pogen een bijlegging van het Fransch- Italiaansch vlootconflict te bevorderen, na tuurlijk zonder officieel de rol van bemid delaar op zich te nomen. Te New-York acht men Stimson'6 reis ook van belang in ver band met do kwestie der herstel- en oor logsschulden. In Wallstreet gelooft men ech ter niet, dat Stimson eenigen 6tap zal doen, waardoor in de naaste toekomst de herstel kwestie opnieuw in een anderen vorm aan de orde kan komen. Officieel protest van den Duitschen gezant te Parijs K a i s e r s 1 a u t e r n, 3 Juni. (V.D.) He denmiddag is in de nabijheid van Enken- bacb op het open veld een Fransen mili tair vliegtuig geland. Dc gendarmerie van Enkenbach arresteerde de beide inzitten den. Zij deelden mede te Dijon te zijn op gestegen, teneinde een vlucht naar Straats burg te ondernemen. Tijdens dc vlucht had den zij zich niet meer kunnen oriéntoe ren. Het vliegtuig moest wegens een mo tordefect landen. Volgens inwoners van En kenbach zouden om denzelfden tijd nog twee vliegtuigen zijn bemerkt, zoodat men vermoedt, dat het een afdeeling van dne Fransche militaire vliegtuigen betreft. Het gelande vliegtuig, waarin men eenige foto toestellen gevonden heeft, z?l Zaterdag ge demonteerd worden en naar Frankrijk op transport worden gesteld. Berlijn, 4 Juni. (ILN.) Officieel wordt gemeld, dat de vliegtuigen, die Woensdag boven Borkum cn Norderney hebben ge vlogen, werkelijk Franschc vliegtuigen zijn geweest. De vliegtuigen waren uit Kopen hagen vertrokken cn hadden geen verlof om boven Duitsch gebied ie vliegen. De Duitschc gezant te Parijs beeft opdracht gekregen om tegen deze schennis der Duitschc souvereinilèit in dc lucht te pro- t'esteercn. ONTEIGENING VAN EX-KONING ALFONSO'S BEZITTINGEN. Madrid. 4 Juni. (V D). Dc Spaansche minister van financiën heeft ^en besluit ge teekend, waarbij de onteigening van een deel der particuliere bezittingen cn van do bij Spaansche banken gedeponeerde discon to's van ex-konmg Alfoneo wordt geregeld. Vordering der republikein* sche werkzaamheden Madrid, 4 Juni. (H.N.) De procureur generaal heeft thans do aanklacht tegen den ex-koning en de leden der vroegere regeeringen uitgewerkt, welke ter beslis sing aan de nationale vergadering zal worden voorgelegd. Het staatsblad publi ceert thans het besluit tot het bijeenroepen van de nationale vergadering. Tiet kabinet zal dan aftreden, waarop een nieuwe staatspresident door de vergadering zal worden gekozen, dio ook de ambtshande lingen van do voorloopige regeering zal nagaan en vervolgens een besluit over de goedkeuring dezer handelingen te treffen. Voorts zal de vergadering behalve de grondwet ook ren regeling voor de posi tie van Cataloniö uitwerken, dat een auto norae positie binnen het, kader van de Spaansche "republiek zal krijgen Londen, 4 Juni. (ILN.) Volgens een bericht uit Shanghai zijn groote hoeveel heden verdoovende middelen in beslag ge nomen, die naar China gesmokkeld zouden worden, door een Nèderlnndsch schip, dat door Japanners gecharterd was. Do ver doovende middelen waren verpakt in va ten die tusschcn balen goederen verstopt waren. EX-KONING HOESEIN OVERLEDEN. Jeruzalem, 4 Juni. (V. D.) Heden-. morgen is de ex-koning van IIcdjas, Hoes sein, te Amman in Transjordanic overle den. Zijn zoons, w. o. koning Fcisoel, waren aan het sterfbed aanwezig. BUITENLAND Geweldige petroleumbrand in Roemenië. (Eerötc blad, pag. 1). Do reis van Stimson. (Eerste Blad, pag. 1.) Piccard weer te Brussel. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Christen Vrouwenbond en Vrcdcsactie. (Tweede blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Jaarvergadering van den Vrouwen Vrede bond. (Eerste blad, pag. 3). De verkeersdag op morgen. (Eerste blad, pag. 3) Tentoonstelling cn kinderfeest der Vereen Soesterkwartier. (Eerste blad pag. 3). Concurrentie tusschen circussen. (Eerste blad Pag 3). uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. Recicme garnituur Tafel, bank, 2 armstoelen f 21.90. Reparatie spoedig en billijk. Hoe dit overzicht tc beginnen? Met Vergilius' „urds antiqua ruit, muto's dominita per annos!" De oude stad, hecrschcresse van zoo lange jaren, stort ineen? Want op niet veel gebeuren lijkt het Beursgebeurcn der laatste weken. Meer cn meer wordt, mcenen wij, ken* baar hoe uit dc zoo hevig woedende eco» nomischc crisis zich 'n financicclc cn 'n In ternationale politiek ontwikkelt. En grijp* graag staat Rusland gereed om tot zich te halen wat rijp is cn van zijn gading. In meerdere landen reeds zagen wij hoe de slechte economische toestanden leid* den tot wisseling van Regeering of Re* gecringsvorm. En zoo werd hier een pre* sident verjaagd, daar een koning van de troon gestooten met een „wie volgt?" van den aandachtigen toeschouwer. De onrust in Spanje duurt voort en, hebben regente rcgceringsmaatregelcn den cata* strophalcn val van dc Peseta tijdig ge» stuit, dc situatie is er zeker niet mede gered en het ziet er naar uit of dit land steeds verder naar het linksche extre» misme afglijdt. Hetgeen wij in overige overzichten reeds verwachten, omdat het nieuwe bewind al evenmin als het oude in staat kan blijken de huidige, ovcri» gens vrijwel overal hccrschcnde econo# mischc moeilijkheden tc bezweren. En toch heeft dc massa dit natuurlijk van dc revolutie gehoopt en verlangd. Wat zal in Spanje ten aanzien van Marokko gebeuren? Zal men dit prijsgeven? Dit feit zoude, naar wij mccncn, onmiddellijk dc grootst mogelijke politieke verwikke» lingen in en tusschen andere geintcres* sccrde landen brengen cn een meer ex» tremistisch, met Rusland bevriend bo wind zou hierbij zeker ieder belang heb» ben. Een van dc vraagstukken, en zoo zijn er zoovele! De toestand in Duitsch» land wordt met den dag bedenkelijker, cn tc bezien staat het of de bcsprekin» gen welke spoedig tc Chequers gaan aan» vangen hier oplossing kunnen brengen. Want dc naijver van de politieke con» currcntie ligt op den uitkijk cn vreest dat tc nemen maatregelen soms het eigenbelang zouden kunnen schaden; het eigenbelang dat in dc politiek zeer zeker den allergrootsten toon zingt. Ach. waren alle monschen wijs En wilden daarbij wel! Dc Aard' waar haar een Paradijs, Nu is ze meest een hel. Dat wist Comphüysén blijkbaar reeds! Dc Beurzen voelen de mogelijkheden van komende dingen en zoo groeit dage» lijks dc angst die, wellicht tot overdrij» ving kan leiden, tenzij dan dc absolute chaos komen moet. Maar wat is dan misschien geld nog waard? Onaangc» naam werd de Beurs verder getroffen door de steeds nieuwe teleurstellingen haar bereid door leiders van groote Con* ccrns, waarin zij tevoren ieder vertrou» wen had. Zoo konden de recente Eind» hovenschc cijfers cn mcdcdcclingen niet anders dan wrevel verwekken wanneer men deze in het Iichi. plaatste van dc opwekkende verklaringen, bij zoovele gelegenheden en zelfs zoo laat nog in 1930, door Bestuurszijde afgelegd. En ook vele andere Zakenleidcrs gaven niet wat zij aan verwachtingen hadden opgc» wekt. Wat geeft het de dooden en dc stervenden tc tellen na een catastrrphalc aardbeving? Welk verschil maast het uit of het slachtoffer door ccn stuk steen of door ccn stuk ijzer werd verpletterd? En kan men dengene, die ccn arm gaat missen wel troosten met het feit dat dc buurman er ook nog ccn been bij kwijt* raakte? Zoo willen wij dan ook op van» daag niet op speciale fondsenbehando» ling komen. Het eene fonds immers werd nog moordender dan het andere getroffen. Alleen dus hierbij nog ccnigc verdere oorzaken van het gebeurde en in overweging dc mogelijke gevolgen van eenige nieuwste feiten: de benzineprijzen dalen steeds verder; nu weer kondigen de Russische producenten, waarvoor men eerst niet behoefde tc vrcezen, naar ons van bovenaf verzekerd werd, een nieuwe verlaging van V2 penny in Engeland aan. En de bordjes hier cn daar langs onze wegen: „verkoop van benzino tegen ieder aannemelijk bod" spreken boek^ declcn. Amerika weigert een herziening der oorlogsschuldcn. Het onbaatzuchtige! Men 20U zich haast willen afvragen of het niet langzamerhand tijd wordt dat Europa eenvoudig een „non possumus" laat hooren. Den oorlogswoekeraar dan heil! Dc tarweoogst in Canada zou uiterst beduidende schade hebben ondergaan. Voor Canada zou dit zeer erg zijn, maar cr ligt hier en daar gelukkig nog een kor» reltjc voor vermaling der dispositie. En in dit verband moet afgegaan worden of bet bericht wel geheel betrouwbaar blijkt. De dividentsvcrlagingcn in Amerika houden aan en de wonderen zijn daarbij de wereld nog niet uit. Zoo dcclarccrcn fondsen die 6% notceren nog ccn drie* maandsdividend! Of men dc toekomst dan ook hoog aanslaat! Ten slotte: Peru en Cuba gaan voorloopig weer eens geen rente betalen. En dan voor vandaag genoeg. Alleen moeten wij nog toevoegen dat er steeds grooter aanbod^' los komt in velerlei obligaties, een feit dat opmerkzaamheid verdient. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773.7 te Seydisfjord. Laagste Barometerstand: 71G.6 te Haparanda Verwachting: Moest matige, O. tot N. O. wind, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in tempe ratuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Schade van millioenen aangericht Boekarest, 4 Juni. (V.D.) Op het sta tion Moinesti sloeg de bliksem in een gro-. te pctroleumtank van de Astra Rom^na. waar in 80 wagons petroleum waren overgeladen De tank vloog in brand en smolt tengevo-g© van de hitte geheel weg. De uitvloeiende olie vormde een reusachtige vlammenzee waar door drie andere tanks met tezamen 500 wa gons petroleum in brand raakten en lx plodcerden. De gehecle raffina.icrij werd toen weldra een prooi der vlammen en alle pogingen om het vuur te blusscben bleven zonder resultaat. Het staat nog niet vast of er menschcnlevens verloren gingon, doch men acht dit zeer waarschijnlijk D* mate rieel© schade bedraagt ongeveer vijft.g mil lion lei. Grooische huldiging der studenten Brussel, 4 Juni. (V.D.) Prof. Piccard is hedenmiddag te half zes uit Zwitserland te Brussel aangekomen. Aan het Noorderstation waren ter be groeting aanwezig Prins Leopold, Burge meester Max, de Ministers Linnens en Pe- titjean cn verscheidene hoogleeraren. De assistent van Prof. Piccard, Dr. Kipfer. die tc kwart over vier per vliegtuig uit Basel te Brussel aankwam, was met Mevr. Pic card cn haar vier kinderen per auto naar Watermaal gereden, waar de Pullman spe ciaal stopte om het gezelschap gelegenheid te geven tot Instappen. Gfp het station te Brussel werden de beide geleerden na de officieele begroeting en nadat aan Mevr. Piccard bloemen werden aangebo den, door de studenten op dc schouders rondgedragen. In triomph ging het gezel schap daarna per auto, tusschen dichte rijen belangstellenden cn onder luide toe juichingen door dc stad naar het Univer siteitsgebouw, waar eerewijn werd aange boden. NATIONAAL-SOCLALIóTISCHE STRIJDGEMEENSCHAP. Berlijn, 3 Juni. (H.N.) Kapitein Stennes en dr. Otto Strasser hebben een nieuwe partij gesticht, de nationaal-60cialistieche. strijdgemeenschap. Otto Strasser de broeder van den natio- naal-socialislischen rijksdagafgevaardigde Gregor Strasser, is reeds verleden jaar uit de partij gestooten en had toen een groep van eigen aanhangers gevormd. Beide groepen hebben zich thans tot de natio- naal-socialistische strijdgemeenschap aan eengesloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1