BRIEVEN VAN EEN 1 BRABANTSCHEN BOER DEEEMLANDEÖ BELANGRIJKSTE NIEUWS baandag 8 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 23e Jaargang Mo. 286 fortmann en hehenkamp AARDBEVING IN ENGELAND Geringe schade 9 uur 48 min. L. J. LUYCX ZOON AMELSFOORTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 m»»nd" v<*>' An*ufooit f2.10. per aiud 10.75, ptt week (mei gratia verzeketlag tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 meenden f 3»-. Afzonderlijke nummer» f 0A§. rOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG t|J PRIJS DER ADVERTENTIEN vaD *"^re9cl» '1.05 «c» inbegrip VU era bewijsnummer, regji meer f 0.25. Llefdadighelds-advcrtentlte voor dn Wlft vu den prijs. Kleine Ad vertent Ito „KEIT1ES" b« vooruitbetaling I -5 regelt 90 ent, nikt regel menr 10 cut, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extr» 1 0.05 Het bezoek dor Duitsche staats lieden aan Chequers. Een contact, dat gunstige resultaten kan opleveren, liet bezoek, dat. dc Duitsche rijkskanse lier dr. Brüning en dc minister van bui- tcnlandsclie zaken dr. Curtius aan Enge land hebben gebracht als uitvloeisel ccner Dritschc uilnoodiging, blijft nog steeds de aandacht trekken. Ofschoon dc communi qués niet al te veelzeggend zijn, mag men de bcleckenis van het hoffclijkhcidsbezoek niet onderschatten, daar op Chequers, het landgoed van den Britschcn premier, niet «Hechts beleefdheden zijn uitgewisseld, doch tevens de belangrijkste problemen, die Europa's toekomst bepalen, zijn aange roerd. Dc Duitschers zijn niet met concrete voorstellen voor den dag gekomen en een officiecle conferentie kan dc bijeenkomst der Engelscho en Duitsche ministers niet worden genoemd. Niettemin vonden Brü ning cn Curtius gelegenheid ccn tot in bi- zonderheden afdalende uiteenzetting te ge ien van den financieclcn en cconomisclu'n nood, die op het. oogenblik in geheel Europa, maar vooral in Duitschland heers'cht, waar men door de pas afgekon digde nieuwe noodverordening, die van het Duitsche \olk zeer groote offers vraagt, een poging heeft gedaan om een dreigende in eenstorting te voorkomen. Dat het er in Duitschland vooral zoo weinig rooskleurig uitziet, is voor een groot deel te wijten aan het feit. dat Duitschland, de verliezer in den wereldoorlog, zeer groote improduc tieve uitgaven heeft te doen in den vorm van betalingen op rekening van de schade vergoeding. Ook andere staten, zij het in mindere mate, hebben een zwaren last te dragen, omdat zij tijdens den oorlog, die milliocncn heeft verslonden, enorme bedragen hebben geleend, waarvan geregeld rente moet wor den betaald cn die successievelijk moeten worden gedelgd. De berichten, die ons uit Londen over dc Duitsch-Engelsche ontmoeting op Chequers bereiken, wettigen de gevolgtrekking, dat men in Engeland begrip toont tc bezitten voor den uiterst hachchikcn toestand, waarin Duitschland zich-op liet oogenblik bevindt. En dat de besprekingen van ge wicht zijn, kan tevens worden opgemaakt uit liet feit. dat niet alleen Macdonald de Duitsche gasten ontving, maar dat aan de besprekingen cn de maaltijden ook werd deelgenomen door Henderson, den Brit schcn minister van buitcnlandschc zaken, Alexander, de eerste lord der admiraliteit, Graham, den minister van handel, Mon tagu Norman, den gouverneur der Bank van Engeland, enz. Deze namen alleen al maken het zoo goed als zeker, dat niet slechts liet vraagstuk der ontwapening ter dege onder do oogen is gezien, maar dat ook de groote economische cn financiecle vraagstukken, waardoor Europa en dc ge- hcele wereld in voortdurende onrust wor den gehouden, zijn „aangesneden". Het ligt dan ook voor do. hand, dat nog eens de wenschclijkhcid is betoogd, zoowel van Duitsche als Engelsche zijde, deze kwesties krachtdadig cn spoedig internationaal aan te pakken. Vooral zal dc nadruk zijn ge legd op do noodzaak ccner internationale actie, omdat deze een absoluut-noodigc aanvulling is der nationale maatregelen om dc crisis de baas tc worden. Welbeschouwd is het niet zoo erg, dat er ditmaal nog niet definitieve voorstellen zijn ingediend cn geen definitieve besluiten zijn genomen dit was ook niet mogelijk, om dat liet vraagstuk der schulden en schade vergoeding tevens tal van andere staten aangaat maar er is reeds voorgewon nen. nu liet bezoek derDuitschers zoowel Berlijn als Londen er opnieuw van heeft doordrongen, dat onverwijld ccn interna tionale actie moet worden ingezet, opdat dc brandende kwesties, die dc geldmiddelen cn liet bedrijfsleven betreffen, zoo spoedig mogelijk worden opgelost. liet spreekt vanzelf, dat een regeling, waardoor de economische cn financiecle gezondmaking van Europa en het overige deel der wereld wordt bevorderd, niet ter stond lot stand zal kunnen komen, daar er een overvloed van tegenwerkende fac toren is. Amcrika's houding geeft in dozen den doorslag en juist van de Vereenigde Staten valt in dezen niet al te veel te ver wachten, al zijn er invloedrijke Amcrikaan- sclic staatsburgers, die Hoover's bewind een laakbare passiviteit verwijten en het de Amerikaansche regecring euvel duiden, dat zij zich weigerachtig betoont om het vraagstuk der schulden aan tc snijden. Voor een te groot optimisme is onder deze omstandigheden geen aanleiding, doch men mag aannemen, dat het bezoek der Duitschers aan Londen pas het begin is van een krachtig offensief en dat een te genbezoek van Macdonald aan Berlijn, waarvan nu reeds sprake is, nieuwe moge lijkheden zal scheppen voor vruchtbare be sprekingen, die te eenigcr tijd wel zullen moeten leiden tot een conferentie, waar concrete besluiten kunnen worden geno men tut heil van Europa cn dc^andere we- refddeclcii. moderne slaapkamer ameublement vanaf 140.-. De schokken waren te hevig voor de seismograaf in Kew Londen, 7 Juni. (V.D.) In den afgeloo- pen nacht te ongeveer half twee werd te Lowestoft aan de Engelsche kust een aard beving waargenomen van aanzienlijke he vigheid. De bewoners der stad werden uit hun slaap opgeschrikt cn verlieten ijlings hun huizen. Een op het politiebureau dienstdoende beambte deelde mede, dat dc beving onge veer 2 minuten had geduurd. Ook te Knightsbridge (Londen) werden de aardschokken geconstateerd. Te IIull vluchtten dc bewoners, die in hun angst zich geen tijd hadden gegund zich voldoende te klceden, de straat op. Er hccrschte groote opwinding Vele bewoners verklaarden dat hun beel den heen en weer waren geslingerd. Ook heeft men onderaardsch gerommel waar genomen. Nadere bizonderheden ontbreken nog. Ook in de Midlands, de Oostkust, de Zuid oostelijke cn Z.W. graafschappen cn Lon den zijn aardschokken waargenomen. De schokken werden eveneens in Schot land, België cn Nederland geregistreerd Het observatorium tc Kew verklaart, dat dc eerste schok plaats, had om 0 uur 2Q (Gr. Tijd), terwijl dc grootste hevigheid een minuut later werd waargenomen. Dc am plitude was zoo groot, dat zij niet moei op de «seismograaf kon worden opgetce- kend. De, schokken duurdau» Ongeveer een hall uur. Volgens dc berekeningen van de -observa toria tc Kew cn Brussel moot het epicen trum onder dc Noordzee gelegen zijn, oj» ongeveer tien £t dertig mijlen langs dc En gelsche kust ter hoogte van IIull. Het schijnt dat de materieel© schade ge ring is, terwijl geen ernstige persoonlijke ongelukken worden gemeld. Te Lowestoft zijn ccnige sclioorstcenen en muren omgevallen. BUITENLAND. Do Duitsche ministers op Chequers. (Eerste Blad, pag. 2). Aardbeving in Engeland. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND. Sleepboot gezonken bij Brcezand. Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Voor veilig verkeer. (Eerste Blad. pag. 3). Nestenconcours dor Konijnenfokkersclub. (Eerste Blad, pag. 3.) Een „sprekende" reclame. (Eerste Blad, pag. 3.) SPORT. Quick wint met 5—2 van Z.N.C (Tweede Blad, pag. 3). B.F.C. speelt gelijk tegen De Volcwijckcrs, zoodat II.V.C. een beslissingswedstrijd moot spelen. (Tweede Blad, pag. 4} ALTA slaat Nijmegen met 6— 1. (Tweede Blad, pag. 2). Het elftal der Wagcnwcrkplaals verliest met 2—0 van dc Zwolsche collega's. (Tw eede Blad, pag. 3). H.V.C. weer 2e klasser (Tweede blad. Pag. 3). Parijs, 7 Juni. (V.D.) Dc aardschokken, die in den nacht op Zondag in geheel Enge land ongcrustheid hebben gewekt, zijn ook aan de Fransche Noordkust waarneem baar geweest. In Duinkerken en Cherbourg trilden de huizen, terwijl gelijktijdig een on deraardsch gerommel hoorbaar werd De evaringen vöd e-jn scheepskapitein Londen, 8 Juni. (V.D.) Het rapport van den kapitein van een Engclsch s.s. schijnt het vermoeden te bevestigen, dat de haard van dc aardbeving, waardoor Engeland gis ternacht werd opgeschrikt, gelegen is in de Noordzee nabij de Engelsche kust. De kapitein deelt mede, dat hij in Jen nacht van Zaterdag op Zondag bij tamelijk hoogen zeegang en dikke mist op ongeveer 80 mijl afstand van Scarborough voer, toen men aan boord plotseling het gevoel kreeg, alsof er een hevige exploisie plaats vond. De zeebeving ging gepaard met een dof onderaardsch gerommel als van ec-n ver wijderden donder. WEERBERICHT Hoogsie Barometerstand: 770.0 tc Yan Maycn. Laagste Barometerstand: 731.0 te Malinhead. Verwachting": Meest matige, Z. \V. wind. zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaringen, aanvankelijk weinig of geen regen, later weer toenemen de kans op regen, weinig verandering in temperatuur. LICHT OP OVERZICHT VAN DE WEERS GESTELDHEID. Terwijl dc hooge druk bil IJsland slechts weinig afnam en de depressie in het N.O. langzaam aftrok, heeft het depressie-ge bied, dat zich Zaterdag uit het. Westen over ons land cn W. Duitschland vormde zich verder uitgebreid. Op den Oceaan ligt in samenhang met dit gebied nog een vrij die- po kern. Do temperatuur is mcést weinig veranderd, in Z, Frankrijk iets gestegen. Met uitzondering van Skancinaviö en Z.- Frankrijk had het gcheelc gebied regen, zonder dat ergens groote hoeveelheden vie len. Vlissingcn en Malinhead meldden 13 cn 12 m.M Langestraat 49-51 Tel. 190 VOORDEELSGE AANBIEDINGEN in de STOFFEN-AFDEELING. Voiles, Georgettes, Mousselines, Crepes. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Kwaliteit wint altijd. TUINSLANG 40 ct. p. M. m. spiraal. SCHOP, HARK, SCHOFFEL 3.— per stel. GRASMACHINES 13.25, 13.75, 11.25. Grasmachiu s, slijpen, repareeren. P.Niêrop rjwcEsnrn. OOJkL.288 DOOR A. A. L. CRAUMANS UI venhout. 2 Juni 1931. Meniër, Ollee. 't is niemcer tc zeggen. Wa 'k ocw 'n paar weken gelejen schreef: nouw "t vcurjaar zoow laank is weggebleven-cn al- Jcs tegelijk in d n bloei staat, nouw is deu- zen tijd veul schouder dan 'k 'm a andere eb gekend, is eiken dag weer opper- 2iuu\v weer veul meer waargemokt. Waant nóuw nog, nouw d n kruinagcl, d'n kastanje, d'n gouwen regen en d'n meidoorn tegelijk ill Aollcn bloei staan. nouw d'ren bloe semgeur de locht dik mokt da ge 'm snijen kunt, da. ge 'ni nouw wezel ijk happen kunt. nouw is 't ievcraans wel zóó zeld zaam schoen, da-d-'t bekaanst tc veul is. Waant ik kan er zoomaar nic vcurbij loopen. Ik mót 'i allegaar 's effen bewonderen en as ge dan zoow laankst dc. wegels gaat, sodemearel dan komdc nic veuruit! Dan blijfde ievcraans „haken". Net as verlcjen week, man, op 'ncn avond da-d-ct zonnckc-n-al weg was ge zonken aan <1 n kopcrgloeiendcn ender en dc locht daarboven gruunig pèèrlmoerde in lichtende glaanzing, (oen kos ik de velden nic uitkomqn. D'r sting in de verte 'ncn gouwen regen, ibeschcnen deur 't late zonnelicht, mee zuk- ke zware trossen van hangende blommen, en in zo'nen prachtige» statie of 't blom- ke betooverd was mee ges tol ten zonnegoud da van d'n hemel was gedropen! En zochtjes schaduwde d'n avond over dc schepping. Koel kwam ie van d'n hemel dalen en plekte op oew vel. En as 'nen kachelpot, zoo rood begos de maan te gloeien laag boven onze bosschen. Ze dreef in purpe ren nevels zochtjes naar omhoog. De velden wasemden en 'nen melkwit te» da amp sting 'nen meter hoog op èèrde, 'dat er van dc koeien nie aanders meer tc zien was, as d'n zwarte vlekken. En toen 't maantje hocger klam, z'n zuiver licht liet ketsen op dc nevels, toen zag ik dc èèrdc leggen asemen in d'n nachtelijken rust. Toen krulden de dampen deurmekaren ever 't laaiul as 'nen droom van zuiver. Dc vvcareld wiegde weg in witten slaap en 't gruun onder dc daampen wier bc- spoeld mee balsemende» daauw. Op da me ment ha'k willen zitten in dieën ballon van Pcrfcster Pikanr. desnoods mee ok zo'n naaimandje op rn'n tost. Waant nouw ik de wolkende daampen op èècdc bestraald zag deur de maan, nouw kes ik effen begrijpen, hoe schoon t moest zijn as ge 's zien kos. dazclfdc spul daar ki.èlëmeters hoog van d'èèrde af, op de prachtige wolken, waar 't maantje z'n zui ver op goot. Siiekum ha'k mee willen gaan, zonder da Trui i wiest. waant da witte nog van n pbar jaren terug, toen 'k gevlogen cm hoven m'n akkers cn de bosschen van Ul- venhout, da zij mijn liever mee allebei m'n klompen op de èèrde ziet staan, dan da 'k er mee in dc locht hang. Ollccn ha'k nie gedaan wa d'n p erf ester lice klaargespuld, die daar hoog hoven dc hoogste bergen van dc wearcld zwevende in z'ncn allominiejum bal. kalmkesweg vader zat tc worren Waant ge zu! 't ok wel gelezen ommen, loon zc'm vonden, kalm pittende in z'ncn kogel, ergens op 'nen hoogen berg. waar ie neergekomen was nice z'n kompejon, ze'm eerst fieliesicteerden mee wat er bij 'm thuis, laag op èèrde, was gebeurd, toen hij daarboven aan 't slcirokes plukken was. Nie da k 'm 'I kwalok neem, horre, maar as ie mee Trui getrouwd was gewiest. was ic nie van huis gekomen. Ik mocht in zukke dagen nog gin eens mee d'n grnuntenwagel van huis, lot staan mee zo'nen metalen hal! En nóg, wemmen de vijfendartigjarige g'ad, zoons ge wit, dus ch daar is 't nouw niemeer vcur, maar 'k zou toch 'n üieèjè toer emmen g'ad, om van d'n hof te komen om 's te gaan zien hoe-g-et er nouw daarboven uitziet cn daarom ha'k dan siiekum omhoog motten hallen, be- grepte? Maar af fijn, ik ben gin perfester, ik ben boor. Ik mot 't meer van d'èèrde ommen en dus z'k m'n eigen maar nic zulke hooge dingen in m'ncn kóp halen. Maar cfkens moes ik er toch om denken, toen dieën meikblaanke» daamp daar onder 't maan tje over m'n Jaanderijcn en dc velden krul de of-t-er rijstepap gekokt wier in dc onder vvcareld. Affijn, ieder in z'n vak. D'r perfester in d'hogte en ik in de logte. Wa-d-allebei z'n veur cn teugen hee: hij kan daarboven nic overrejen worren deur 'ncn automobiel cn ik kan zoow laag nie neersmakken as hij! Maar toch'k ad gere den sterrentuin 's van nabij gèzien. Zooas ik zee: ieder in z'n vak. En nouw schiet me te binnen 'n stukskc uit de kraant da'k uitgeknipt eb en naar m'ncn zeun d'n verver m Amsterdam gestuurd eb. 't Gong over dc ververij in Engelaand, waar 't mee da vak zoovvmaar belabberd gesteld is. En nouw is er daar ééne, die 'r wa-d-op gevonden lice. Die is 'n visch- restauratie dc muren aan 't beschilderen rnee zee-stukken. En d'n dieën lot z'n eigen betalen mee visch. 'k Mot zeggen, gc kun- d-altij, as 't etensuur is gewonen, veur oew werk beter in 'nen maalschcn kabbeljaauw bijten as op 'n houtje. Gc houw 't er veul laanger mee uit, wa gij? 't Mot 'n karwei zijn, die zee-stukken, da maanden kan du ren, volgens dc kraant, cn as dieën visch- kastelein goed opschept, jaren ok, denk ik. Maar ollee, ik gun 't dieën kearcl van harte (nie de kastelein, liorreas hij hecle stukken zee in ruil lever vcur 'nen hèring cn 'ncn schcllevisch, dan gooit d'n kaste lein nog maar 'n spierinkske uit om 'nen kabbeljaauw te vangen! Maar lijk ik al zee 'k eb 't stukske uit geknipt veur onzen Dré en 'm aangcraaien cm boel Amsterdam op te gaan verven op die kondities. Nouw ik 't daar weer over cb, zoo val- d-'nen mensch as ic eenmaal aan 't kaaie- ren is, van 't een op 't aander, wa lezen dc menschcn do dingen soms toch maar haal- vclings! Zooas ge wit, keb oew onderlast geschreven over dieën verversknecht die vverrekeloos was cn m'ncn stal op zo uw wit ten. En hoe ik toen, toen ie daar sting te laanterfaanten mee 'n fijn kwastje, mee 'm gewed eb dat ie vcu: d'n winter klaar zouw zijn cn zclvcrs over twee menutcn al. En da'k 'm toen 'nen staamp onder teugen z'ncn witten kiel gegeven cb, dat ie al na twee seconden kaant en klaar en de deur uit was en ik/dus dc weddenschap gewonnen had. Nouw komt 'r, op da stuksje vleejen weck 'nen mensch hij me aangestapt en die zee: „Zijde gij d'n Dré?" „Nic beter te we ten," gaf ik op. „Dan mot ik jouw is emmen," zee-t-ie „waant ik ben d'n vcurzitter van de schil- dcrsbazënverocniging „Ollee, da treft," lachtc-n-ik: „ik ben ok vcurzitter van 'n vcreeniging, van de ccht- Acrecniging nog wel; kom binnen, wemmen net vergadering, daar is t lid." en stelde -n-'m aan Trui veur. „Dré," begon ic: „wemmen 't in ons leste vergadering over jóuw g'ad. Baas Jaansen lice daar gezecd as dat de pelroons 't al slecht genogt emmen in ons vak. As dat dc ^ververij al genogt in de verdrukking zit en as da gij 't in jouw brieven nog nic erger mot maken as 't al is „Rookcn vroeg ik. As zc zóów gaan praten, amico, bic ik altijd maar gaauw dc vredespijp aan, waant mee ruzie schiette ok gin sallcmaandcr op. En terwijl ze dan 't puntje d'r afbijten, 'n lucifer aanschrabbcn, aansteken cn d'ren eersten trek doen, dan heddc zoow lekker d'n tijd, om 's 'n goei aantwoord in mekare kop nie veur niks tot op d'n draad verslc- tc zetten, ec! Ja, man, keb m'ncn krullen- ten, dat ie 'r lieclegaar nakend deur stikt. „Das 'n goeie", zee-t-ie (oen cn ik docht zoo ge kun wel zien da-d-ct verversvak nie al te best gaat. waant 't wan 'n doodgewoon deur-de-wccksch-vorstcnlaandcrke van zes spie. „Ja", zee ik ,,'k weet wel wa l; weggeef kammeraad Toen me zoowver waren, da begrepte, zat Baas Jaansen al gcèf in d'n hoek en vond diecn veurzitter d'n Dré nic zcow kwaad as Jaansen 'm afgeschilderd had, da zag ik aan z'n gezicht. ,,'n Kommeke koffie, veurzitter stelde n-ik veur. ,Nouw", zec-t-ic, „ge mok m verlegen ,,'k val hier rnee n'n neus in d'n botter En mij n „vereeniging" gong koffie schenken. „Wa woonde hier toch lekker zec-t-ie ,gc schrijft cr Avezenlijk niet te veul van Dré, 't is 'n lust, in één woord En z'n oogen gongen over d'n erft, mee de blcmme- kes van Trui. Affijn, om kort te gaan, as ik 't sjapieter nie zei vers Aveer had opgeropt, dan Avas ie heel d'n dag gebleven, zonder verders te praten OA'er 't gene waar ie veur gekomen Avas Dus begon ik op 'n mement„om op diecn baas Jaansen trug te komen" er. teen zag ik in z'n oogen dat ic dochtlot diecn kerel naar de schaans loopen, „ge mot teugen 'm zeggen dat ie misschien 'ncn nesten ver, ver is, maar 'nen kAvaajcn lezer „Ja", knikte-n-ie. „Ten eerste", gong ik deur „hè'k 't over 'ncn Avcrrekeloozcn knecht g'ad en die heurt op jullie vcreeniging niet thuis, die hee z'n eigen urgelesasie „En óf", zee d'n veurzitter. „Sjuust", zee ik „En twccdcns", prikte-n-ik„over 'nen luien knecht cn da moes baas Jaansen sjuusl fijn a inden Waant hij lice net zoo w einig aan zo'nen dagdief as ikke cn gij „Ik ben 't mee d'n spreker volkomen ééns zee d'n A'curzittcr, waar ge goed aan heuren kon asdat ie veurzitter w as ,,'t Is jammer", zce-t-ie toen „as da'k" dieën brief toevallig nie gelezen eb, dan ha'l. Jaansen in die vergadering medeen op z'n nornmer kunnen zetten." „Sjuust", zee ik. „Sjuust", zee hij Toen cm ik 'm de blommekes van Trui van dichtenbij laten zien en 'm zoow den AA'eg op-geloosd, Avaant 't is ier in .leuzen tijc! kollesaal druk, amico Waant teen mc-n-allebci „sjuust" gezeed hadden gezeed, was veur mijn de zaak van dc wear el d af. Maar daarom zee ik al: Ava lezen de menschcn toch vergimd slecht I Nouw krijg ik natuurlijk volgende Avcok d'n veurzitter van de verversknecht op ai siete Waant ditte sta veur mijn al vast amico de knechts vergeten weer tc lezen, da'k 'l over 'ncn luierik had En deu/.en tijd -s ginncn tijd van luieren. Daarom ok; da'k 't over da gevalletje van rn'n stal lest 's moc-st emmen As 'nen perfester gin tijd hee om op z'n aanstaand zeuntje te Avacbten (of Avas 't 'n meske van mevrouw Pikaar) en 'nen boer zeuventien uren op 'nen dag ploetert, dat dan 'ncn knecht, zonder verdere zürgen aan z'n hoofd, tenminste z'n acht uurkes naar behooren vol moktWa gij Ollee, ik schei er af. Veul groeten van dc „Vcreeniging" cn as altij, gin horke minder van oeAven toet a voo DRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1