DE EEMLANDEü BELANGRIJKSTE NIEUWS Bmirmverzicht Donderdag 11 Juni 1931i Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 289 ONTSNAPTE KRANKZINNIGE DOODT TWEE MANNEN ERNSTIG VERKEERS ONGELUK BIJEENKOMST VAN HET KABINET MOORDAANSLAG BERAAMD OP B0RMS? LICHT OP 9 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON DE ONDERGANG VAN HET GLAZEN PALEIS Moedwil lijkt vrijwel uitgesloten MERKWAARDIGE INSECTENPLAAG AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 n"n<i«o vao' Amer«foort f 2.10. p«r maand I 0.75. pu week (roet gratis verzekerlag tegen ongelukken) f 0.17*/» Binnenland franco per post per 3 aanden f 3.-. Afzonderlijke ouromera f 0XJ9. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TELG. «IJ PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» f 1.03 set inbegrip vas een bcwtJsnumiMf. elke rtgel mee* f 0.25. Liefdadighelds-adverteotlKn voor dc helft vaa den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 ragtlc 90 cent, elke regel neer 10 cent, driemaal plaatjes f 1.Bewijsnummer extra 0.05 Hel .Duitsche gevaar". Briand spreekt kalmeerende woerden. Toen Dinsdag j.l. dc Franschc Kamer bij een kwam, heeft de afgevaardigde Lorin, die deel uitmaakt van de grocp-Magiuot, zich bezig gehouden met dc Stahlhclmbe- tooging le Brcslau, die z.i. een uitdaging beteekondc, voorol ook omdat de kroon prins, die misschien Hindenburg nog eens op zal volgen uls president der republiek, eraan deel heeft genomen. Op 24 Mei heeft in een Silczisclie stad 'een soortgelijke be tooging plaats .gehad, waaraan zelfs rijks- weerregimenten deelnamen. Te ken heb ben de Stahlhelmers Eupcn en Malmédy, ja zelfs Elzas-Lotharingcn tcruggeëischt. liet bestuur der Duitsche rijksspoorwegen heeft dergelijke betoogingen gesteund door cxtra-tveihen ter beschikking te stellen. Lo- iin wilde wel toegeven, dat het Duitsche vojk gocilc eigenschappen bezat, maar vol gens hem was Duitschland op het oogenblik l-angermanistisch cn een gevaar voor den vrede in Europa. Frank rijks minister van buitenlandsche zaken, Briand, heeft onmiddellijk op Lorin's woorden gereageerd cn laten uitkomen, dat dc sprekers op den Stahlbelmdag nu niet bepaald toonden door een vrcdelicvcndeii geest te zijn bezield. Vooral lo Brcslau, waar overigens niet 150000, maar slechts 50000 tot 00000 personen aanwezig zijn ge weest. zijn in tegenwoordigheid van maar schalken, generaals cn prinsen betreurens waardige woorden gesproken. Briand acht te dit een gebeurtenis, die gelaakt moest worden. Dc Franschc regeering heeft deze beweging met belangstelling gevolgd en de RUitsche instanties, die verantwoordelijk zijn voor de buitenlandsche politiek, laten weten, hoe zij over dergelijke belóogingen dacht. Zulke manifestaties, vond Briand, zijn niet verecnigbaar met den geest van samenwerking tusschcn beide volkoren ten gunste van de organisatie van een soliedcn en duurzamen vrede. Briand meende le kun non zeggen, dat dc gevoelens, waaraan dc I ranscho regeering uitdrukking had gege ven, door de rijksregeering weiden gedeeld. Wanneer dergelijke gebeurtenissen zich voordeden, diende men daar koelbloedig on verstandig tegenover le staan en ze tot haar juiste afmetingen terug tc brengen men behoorde zich daarbij tc laten leiden door liet streven alles te doen wat liet vredeswerk, waaraan Frankrijk nog steeds zijn hart heeft, verpand, ten goede kan ko men. Wanneer dergelijke incidenten in staat zouden zijn Frankrijk af tc brengen van den vredesweg, zouden de betrekkingen •tusschcn Berlijn cn Parijs zich dermate verscherpen, dat dc toekomst daardoor bui tengewoon ongunstig zou worden beïnvloed. Briand merkte nog op, clat. hij zich dik wijls had afgevraagd, of het gebrek aan psychologisch inzicht, dat in Duitschland dikwijls kan worden vastgesteld, ccn voor ingenomenheid bctcekent, die hem moest ontmoedigen. Dc minister meende van niet en vond, dat de toekomst dor beide volke ren is gelegen in samenwerking. Voortdurend dient men de aandacht der Duitsche regeering op dergelijke bctoogin- gen te vestigen en haar te vragen met alle beschikbare middelen daartegen op te ko men, teneinde verdere herhalingen ervan te voorkomen. Dc rijksregeering is tot stand gekomen na een verkiezingsstrijd, welke politici op den voorgrond heelt geschoven, die chau vinistischer zijn dan de Stahlhclmleden Het zou voor Frankrijk niet vvcnschclijk zijn, wanneer dc rijksregeering door dc na tionalisten ten val werd gebracht. Voor Frankrijk zou dit een ernstig gevaar bctcc- kcncn. Ondertusschen, aldus Briand, kan het alle gebeurtenissen kalm tegemoet zien: men behoeft slechts zijn geografische ligging op dc kaarten van Europa tc rcalisecren alsmede dc vriendschappen, waarmee Frankrijk zich heeft omringd. Bovendien bcfioeft men slechts te denken aan alle middelen, waarover Frankrijk beschikt. Frankrijk kan derhalve zijn koelbloedigheid bewaren, zelfs, wanneer het zich voor on verkwikkelijke gebeurtenissen als waarvan de afgevaardigde Lorin gewaagde, ziet ge plaatst. Briand wees er verder op, dat dc vredes- gcdachte in Duitschland op onloochenbare wijze vorderingen heeft gemaakt. Volgens hem mocht men niet vergeten, dat er in Duitschland een sterke opwinding heerscht in verband met den economischen toestand van dit land. die op zijn minst pijnlijk moet worden genoemd. Desondanks zou het on juist zijn niet toe tc geven, dat er twee Puitschlandcn, zelfs verscheidene Duitsch- ianden, bestaan. De nationalisten vormen ondertusschen niet dc meerderheid cn zij beheerschcn den toestand geenszins. Zoolang niet bewezen is aldus Briand dat het. onmogelijk is de vredespolitiek met Duitschland precies als met dc andere Europeesche landen voort tc zetten, is het in Frankrijks belang aan dezp politiek vast te houden. De afgevaardigde Lorin had ook de kwes tie dor Duitsche herstelbetalingen aange roerd in verband met het bezoek der Duit sche ministers aan Engeland en daarbij de vrees geuit, dat Duitschland zijn verplich tingen inzake do betaling der schadever goeding zou kunnen verloochenen. Briand achtte het mogelijk, dat Duitschland bij dc Londensche besprekingen de gelegenheid te baat had genomen om te wijzen op zijn on- gunstigen economischen toestand. Daartoe, meende Briand, heeft Duitschland volkomen het recht, maar Frankrijk op zijn beurt had het recht, wanneer men het iets voorstelde, dat indruitschte tegen de belangen van het land, neon te zeggen. Ook is hot onmoge lijk een vraagstuk als het onderhavige zon der Frankrijks toestemming te regelen en de plechtig onderteekende overeenkomst, zonder Frankrijks toestemming, tc niet tc doen. Het plan-Young is pas korten tijd ge leden van kracht geworden en volgens Briand kan cr geen sprake van zijn het te herzien, omdat het een definitief karakter draagt. Het plan bevat echter voor Duitsch land „mogelijkheden", waarvan deze staat in zijn eigen belang gebruik kan maken. Briand liet ten besluite echter duidelijk uit komen, dat hij aan een radicale wijziging van het plan-Young niet zijn goedkeuring zou kunnen hechten. Ook tegenover een nieuwe internationale conferentie ter be handeling van het vraagstuk der schulden nam hij een afwijzende houding aan. TRAM- EN BUSSTAKING TE WARSCHAU W arscha u, 9 Juni (II. N.) Tc Warschau is vandaag ccn staking van het tram- en buspersonee! uitgebroken, zoodat allo ver keersmiddelen stil liggen. Dc stakers ver langen intrekking van ccn nieuwen maat regel, waardoor volgens bun opvatting te veel van hen gevorderd wordt bij liet ver richten van hun dienst. Terstond nn bet uitbreken van dc 6laking werden dc ge bouwen van dc tram door politic -bezet, ter wijl dc werkplaatsen gesloten werden. Par ticuliere auto's en taxi's voorzien zoo goed mogelijk in dc handhaving van het ver keer. Brussel. 10 Juni (V. D.) Tc Aarschot heeft een ontsnapte krankzinnige tweo mannen, die op ccn café-terras zaten, dood geschoten. Dc dader kon door de politio overmand worden. Berlijn, 10 Juni (V. D.) Vanmiddag heeft nabij den Brandenburger Tor een lie vige botsing plaats gehad tusschcn ccn auto bus en ccn tram. Zes personen werden zeer ernstig gewond, terwijl verscheidene ande ren lichte kwetsuren opliepen. EEN BELANGRIJK LEGAAT. Xcw York, 9 Juni (V.D.) Dc overleden rechter E. B. Parker uit Washington heeft, naar thans bekend wordt gemaakt, een le gaat van twee milliocn dollar nagelaten aan de bekende Columbia-universiteit, voor de oprichting van een aan deze universiteit verbondon school voor internationale zaken. Hot legaat zal beheerd worden door een trustee, waarvoor zijn aangezocht o.a. de staatssecretaris Stimson, dc voorzitter vau het Hoog Gerechtshof der Verccnigde Staten Stone cn de attorney general Mitchell. DE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND Berlijn, 9 Juni. (H. X.) Dc tweede helft, van Mei is voor do ontwikkeling van de Duitsche arbeidsmarkt niet ongunstig ge weest. Het aantal bij do arbeidsbeurzen aan gemelde werkloozcn is met 114.000 vermin derd tot 4.0G7.000 Bij do verzekering tegen de werkloosheid is een vermindering van het aantal steun trekkende kostwinners met 134.000 tot 1.575.000 vast le stellen. Daarentegen is het aantal ondersteunden in den crisisdienst met 15.000 gestegen tot 929.000 door Ph. STRAETMANS. Met Spaanschc Devies beeft het meer dan aardig kunnen bolwerken al waren dc omzetten dan minimaal. Er wordt thans onderhandeld met Franschc Bans kiers over ccnc leening terwijl inmiddels dc Bank voor Internationale Betalingen de toegezegde crcdieten ter stabilisatie van de Peseta niet continueerde. De gang van zaken „in politicis" zal ook wel beslissen over het verdere verloop van het Devies. Toenemende roerighcid cn afschuiving ten spijt, tot verdere afs zwakking der Peseta leiden. Dc conferentie tc Chequers was ccn cn al hoffelijkheid cn het tegenbezoek zal natuurlijk niet uitblijven. Met ccn kus* handje naar dc voortreffelijk rccipccrcn* dc dochter van Mac Donald, en na nog eerst op ccn aardbcv.nkjc onthaald te zijn. vertrokken de Duitschcrs weer naar Berlijn. En alles blijft voorloopig zooals het was. Intusschcn wordt alom gespro* ken over ccn aan Duitschland tc ver* lecnen moratorium. Hoever dit morato» rium strekken zou cn wat Hoover ervan zeggen zou, that is the question! Men wil weten, dat in Amerika nogal geneigdheid zoude bestaan om tcgc* moctkoming tc betoonen, maar dat daar bij dan een „mits" zoude komen, zoo groot, dat het wel driemaal den wereld* bol zouden kunnen omspannen. Tmmcrs dat „mits" zou niet minder inhouden dan dat men onderling zoowat tot ont* wapening zou besluiten. Wij zien Frank* rijk reeds dc degens aandragen cn Italic evenzoo, terwijl Engeland al begint met zijn scheepjes tc sloopen. En Rusland! En tenslotte zou Amerika dan alleen nog in dc spullen zitten! Als dat „mits" niet verdwijnt, vrcczen wij ten zeerste. Onze Effectenbeurs heeft weer droeve dagen gekend, waarop zeer lage koersen voor vele aandcclcn werden bereikt. Een herstellend Amerika bracht echter tel* kens weer nieuwen moed cn zoo konden vele verbeteringen per slot van rekening wederom in dc plaats van dc geleden verliezen komen. Het relatief gunstige verslag, dat door dc H.V.A. wordt uitgebracht, bracht voor dit aandeel koersvcrbctcring. tc* meer waar dc suikermarkt de vorige da* gen al wat meewerkte. Dc Visp. schijnt actiever te gaan op* treden ten aanzien der suikerverkoopen cn naar men zegt zou een persoon va.» bctcekcnis in deze hicra::, leiding gaan gevcp. Een bezwaar blijft steeds, clat cr meer cn meer onecnigheid is gekomen tusschcn dc planters onderling, hetgeen in slechte tijden wel meer pleegt tc gc» schicdcn. Het dividend der Ncdcrlandsch Indi* schc Handelsbank viel mede. Dc koers toen ook! Het dividend der Nederland» schc Handel Maatschappij zal denkelijk nu ook gepubliceerd worden cn wordt met belangstelling tegemoet gezien. Dc recente stijging van het RublKr» product bleef maar kort gehandhaafd. Niettegenstaande waren Rubbers, dank zij de algemccnc blijmoedigheid, wat hooger op gisteren. Scheepvaarten zagen ook wat \roolij* kcr dc laatste dagen, maar heel \ccl aan* leiding bestaat hiertoe nog niet, naar wij mcencn. Dc resultaten van dit Jaar zul* len immers wel heel wat ongunstiger worden dan die van het vorige En dan? De Olicmarkt bracht lage koersen voor Koninklijken waarop tot twee ma* len toe herstel volgde. De berichten zijn intusschen zeer ongunstig. Want uc Russische Olie neemt bedenkelijk toe en van een samengaan met onze Konink* lijkc is nog geen sprake. En nu weer is de leverantie aan Spanje voor jaren ver* loren gegaan. De verhooging van den benzineprijs in Duitschland is zeker geen voordeel geweest daar deze verhooging feitelijk slechts dc tc betalen belasting bctcekent en dc hoogcre prijs eerder minder verbruik zal meebrengen. Dc mo* gelijkheid ccncr fusie van Amerikaan* schc Olicbclangen gaf echter wat moed. Op dc Industricclc afdecling daalden dc Unilevers en Philipsen zoowat tot hun laagterecord, maar op gisteren kwam ccnig herstel. Er gingen geruchten van verliezen door de Unilever geleden, geruchten, die echter geheel oncontro* leerbaar zijn. Dc verslagen der verschil* lende Kunstzijdefabrieken droegen wei» nig bij tot een betere stemming. Ten slotte wat zal Amerika verder gaan doen? Ncw*York lijkt wel dc an* dcrdaagschc koorts tc hebben cn wij dcclcn in zijn lot. Dc publicatie der cij fers van de Stceltrust wordt met grootc spanning afgewacht. Wellicht dat deze •wat meer richting zullen geven. Inmid* dels sloot New*York op gisteren wel flauw, speciaal voor Industrials cn zal dit hier niet prettig aandoen. Beslissing over het verloop der komende markten kan ook nog liggen in wat dc Itncrna* tionalc Politiek zal doen. Een feit is het, dat het scherpe reagcercn der Parijsche Beurs na dc conferentie van Chcqucr> genoegzaam leek uit tc drukken hoe men in Frankrijk met leede oogen de tocna* dcring van Engeland tot Duitschland bc* ziet. Daartegen helpen geen bloemen bij dc Jeanne d'Arc*fcestcn, noch de mooi* stc toespraken uit naam van het Engel* schc volk bij die gelegenheid. En inmid* dels protesteerde Parijs alweer tc Bcr* lijn tegen dc Stahlhclmdcmonstratic tc Brcslau. BUITENLAND. Een merkwaardige insectenplaag. (Eerste blad, pag. 1). Dc gezonken duikboot (Eerste blad, pag. 2). Bruning zal rapport uitbrengen aan Hin denburg. (Eerste blüd, pag. 1). BINNENLAND. Dc begrafenis van prof. Sluijtcrman. (Tweede blad, pag. 1). De verboden Mattcotti-hcrdcnking door do V.A.R.A. (Tweede Blad. pag. 2). STADSNIEUWS. De jaarvergadering van „Ons Belang. (Eerste Blad, pag. 3)v Let op de maximum-snelheid. (Eerste Blad, pag. 2). Dc autotocht voor ouden van dagen. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. Dc vijfkamp voor officieren cn onder-offi cieren. (Eerste Blad, pag. 2)? Een rapport van Bvüning aan Hindenburg Berlijn, 10 J u ti (V. D.) Het rijkska binet zal morgen een bijeenkomst houden ter bespreking van dc op The Chequei's ge houden gedachtcnwissclingcn. Vrijdag zal de rijkskanselier zich naar Ncudcck bege ven om den rijkspresident rapport uit te brengen over zijn bezoek aan Engeland. Met wordt waarschijnlijk geacht, dat onder handelingen met de partijleiders nog voor hot vertrek van den rijkskanselier naar Xeudcck mogelijk zullen ziju. In welinge lichte kringen gelooft men niet, dezo week belangrijke kabinetsbesluiten tc wach ten zijn. De correspondent der X. R. C. tc Brussel meldt: In Vlaamsch-nationaalgczindc kringen doet het gerucht dc ronde, dat sommige fascistisch-gezindc nuti-Vlaamsche elemen ten ccn moordaanslag op dr. Borms zouden beramen. In dit verband stelt de courant Dc Schelde dan ook de vraag, of hot juist is, dat oj> "en bijeenkomst \an voorzitter der „Fratei xiclles Réginicntaires", te Brus sel, door één der aanwezigen verklaard is, dat hij liet middel kent om Borms spoorloos te doen verdwijnen, omdat twee personen bereid zouden ge\onden zijn om dit plan uit te voeren. Behalve in de hierboven be doelde kringen blijkt men echter nergens aan dit gerucht cériig geloof te hechten. VREDESACTIE DER PERS. De News Chronicle is een stelselmatige actie begonnen voor ontwapening. Perso nen van verschillende richting laat zij in haar kolommen aan het woord komen om hun inzichten uit te spreken. Op 31 Mei organiseerde zij een Vrcdeszondag. Reeds verzamelde zij bovendien meer dan 100.000 liandtcekeningen voor „wereldontwape ning en internationalen vrede". De bis schop van Worcester sprak in een brief zijn voldoening uit over deze actie cn be loofde alles tc zullen doen wat hij kon in dienst van het werk van den Volkenbond cn ter vervulling van het Ivcllogg-pact. VRIJHEID VAN PERS EN VEGADERING TIJDENS DE VERKIEZINGS CAMPAGNE IN SPANJE. Madrid, 10 Juni. (V.D.) De regeering van de Spaanschc republiek heeft medege deeld, dat zij ook gedurende de weken, die voorafgaan aan de komende verkiezingen, dc volledige vrijheid van vergadering en van drukpers zal handhaven. Het zal der halve geoorloofd blijven in geschrifte cri- lick op het beleid der rcgccring uit tc oefe nen. DE BRAND IN HET GLAZEN PALEIS. Ernstig ongeval. München, 10 Juni. (V.D.) Bij het sloo pen van de nog overeind slaande muren van het Zaterdag j.l. afgebrande Glazen Paleis zijn heden twee werklieden naar beneden gestort. Een werd levensgevaarlijk gewond, terwijl een tweede lichte kwrtsu- ren bekwam en een derde een zenuwtoeval kreeg. Hoogste Barometerstand: 7G7.9 te Isafjord. Laagste Barometerstand: 750.9 tc Stornoway. Verwachting: Zwakke tot matige, N\ lot Z. wind, betrokken tot half of zwaar bewolkt, Ho gelijk nog cenige regen, la ter iets warmer. Langestraat 4S-51 Tel. 190 Hebt u onze WATERPROOF Zijden kous al gedragen? Geen modderspatten meer! f 1,60 p. paar. Zelfontbranding van dotten ka' toen waarschijnlijk de oorzaak München, 10 Juni (V.D.) Hedenavond is het officieel rapport van dc politic in zake do vermoedelijke oorzaken van den brand in het Glazen Paleis verschenen. Volgens dit rapport Jiccft het zeer gron dige cn uitgebreide onderzoek tot dusverre nicjt het minste houvast voor het vermoeden van brandstichting opgeleverd. Ilct onder zoek naar plaats cn tijd van liet ontstaan van den brand heeft aan het licht gebracht, dat dc vuurhaard gezocht moet worden in het inwendige van het gebouw, in één der beide vertrekken rechts van den ingang. Ook brandstichting door achteloosheid bij liet rooken kan blijkens het onderzoek niet worden aangenomen. Ook den tot kwart voor negen in het gebouw werkzaam ge weest zijnden schilders kan niet ten laste gelegd worden, dat zij onvoorzichtig met licht of vuur gehandeld zouden hebben. Daarentegen werd geconstateerd, dat de schilders na afloop van den arbeid in de beide vertrekken de dotten katoen, die met een mengsel van vernis cn terpentijnolie gedrenkt waren en voor het afwrijven van olieverf op den lioulcn wand werden ge bruikt, op een hoop hebben gelegd. De vloer was met een soort looper bedekt. Na de voorafgaande warme dagen, was de hit te in het gl izen paleis nog zeer groot. Nu de bewaarplaats van de oliedotten gebleken is de brandhaard te zijn cn voor het aan nemen van opzettelijke brandstichting of andere nalatigheid geen grond bestaat, moet zelf-o:: {branding vin dc door olie gedrenkte lompen als oorzaak van den brand worden aangenomen. Het door het gerechtelijk che misch instituut uitgebracht rapport is tot dezelfde conclusie gekomen. De brandweer bestrijdt een rupseninvasie. G e n v e, 10 Juni. (V.D.) In den afgeloo- pen nacht heeft in het dorpje Cully, gelegen aan het meer van Genève, ten oos ten van Lausanne, de brandweer den ge beden nacht gewerkt ter bestrijding van een vreemde insectenplaag, waardoor het plaatsje geteisterd werd. De insecten lijken eenigszins op rupsen, doch zijn van oen tot nog toe onbekend soort. Gelijk in Ooster- sche landen een sprinkhanenplaag, zijn dc geheimzinnige insecten bij inillioenen in het dorp neergekomen, dringen dc kamers binnen en komen op tafels, spijzen cn zelfs in de bedden. Gevreesd wordt, dat dc in secten vergiftig zijn. Aangezien de insec ten zich op dc daken in dichte massa neer zetten, hadden de autoriteiten gisteren be sloten, dat de brandweer aan de bestrij ding zou medewerken. Den geheelen nacht zijn dc daken der huizen mot een desin- fectcerend mengsel bespoten. De massa der insecten is zoo dicht, dat rioleerings- an an dere afvoerbuizen er door verstopt raken. MELLON NAAR EUROPA VERTROKKEN. Berlijn, 10 Juni. (V.D.) Naar dc Bcr- lijnsche bladen uit New-York melden heeft staatssecretaris Mollon zich aan boord van dc Maurelania naar Europa ingescheept.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1