DÉ EEMLANDER BELANGRIJKSTE NIEUWS Buitenland Beursoverilcht Donderdag 18 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Amhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 295 DE STRIJD OM DEN SPOORWEG IS AMUNDSEN NOG IN HET LEVEN? HEVIGE SCHEEPSBRAND L. J. LUYCX ZOON GANDHI'S REIS NAAR ENGELAND HEVIGE AARDBEVING IN PERZIE INTERNATIONAAL OPLICH TER INGEREKEND AMERSFÜORTSCH DAGBLAD vüNnEMEHTSPRIJS ptr 3 Baanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per 1(rn<rt gratie verzekering tegen ongelokkcn) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden X-. Afzonderlijke nummer» f 0.09 POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG «I PRIJS DER ADVERTENTIEN vaD 1—4 regels I 1.03 <act inbegrtp van een bewijsnummee, elke regel meer f0.25. Llefdadighcids-advertentlCo voor dl helft ven den prijs. Kleine Advcrtcntlés „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 rngale 90 cent. aüm regel meer 10 cent, driemaal plaatecn I 1.—. Bewijsnummer catra OXrt I BUITENLAND. De kabinetscrisis in Oostenrijk. De economische en financi- cele moeilijkheden de oorzaak. Gelijk men weet, is Dinsdag het Oostcn- rijksche kabinet, dat onder leiding stond van bondskanselier Ender, van het tooncel verdwenen en daardoor is een zeer verwar de toestand in het leven geroepen. Reeds geruimen tijd boterde het niet tus- schcn dc partijen, wier vertegenwoordigers zitting hebben in de regeering. Oostenrijk maakt een ernstige crisis door en om deze reden achtte bondskanselier Ender het noodzakelijk een saneeringsplan ten uit voer te leggen, dat, evenals dc Duitsche noodverordening, van de bevolking niet on belangrijke offers eiseht. Twee groepen der regceringscualitic, de Groot-Duitschers en de landbónd (platte landers), hebben blijkbaar hun kiezers wat al te veel naar de oogen gekeken. Zij heb ben zich namelijk zeer nadrukkelijk verzet Dr, ENDER. tegen dr. Ender's bezuinigingsmaatregelen, die een onderdeel uitmaakten van liet re geeringsplan, waarvan liet doel was te trachten Oostenrijk er in economisch en financieel opzicht weer boven op te brengen. Zij wcnschtcn noch met do ver hooging der belastingen genoegen te ne men, noch zich neer te leggen bij dc nood zakelijk geachte verlaging der salarissen. Tevens waren zij er niet voor te vinden, dat de regeering bepaalde verplichtingen tegenover het buitenland aanging, verplich tingen, die de geldschieters in den vreemde als voorwaarde voor hun hulpverleening stelden. Het gevolg van een cn ander was. dat de numeriek het sterkst vertegenwoor digde coalitie-partij, de christelijk-gocialen. niettemin een vereenzaamde positie kwa men in te nemen, zoodat aan een voortzet ting der regceringszaken niet viel te denkon en dr. Ender zich genoopt zag zijn ontslag in te dienen bij bondspresident Miklas. Het zou nu voor dc hand liggen, dat, hetzij aan de Groot-Duitschérs, hetzij aan de plattelanders, dc opdracht weid ver strekt een nieuwe regeering samen te stel len, doch de bondspresident heeft daar an dei's over gedacht en is blijkbaar van do overweging uitgegaan, dat dc Groot-Duit- scliers en de landbond zich van een gned- koope kritiek hebben bediend en nagelaten hebben met. concrete voorstellen voor den dag te komen, die bij zouden kunnen dra gen tot oplossing der crisis. Vandaar dat hij bij de kabinetsformatie lien heeft ge passeerd en opnieuw den afgetreden bonds kanselier heeft gevraagd zijn best te doen om een nieuw ministerie samen te stellen. Ondertusschen zal het zeer moeilijk zijn thans licht in dc duisternis te brengen. Op. neming van do Groot-Duitschers en platte landers-lijkt vrijwel uitgesloten, daar zij dc vorige regeering om hals hebben gebracht. Een zwart-roodc eoalitie zou een voorwaar de zijn voor een steviger parlementairen grondslag der te vormen rcgcering, maar het is de vraag of dit denkbecdd zal worden verwerkelijkt. Sociaal-democraten en chris- telijk-socialen hebben wol eens eerder in ren kabinet samengewerkt, maar juist de laatste jaren zijn do tegenstellingen tus- schen de bijna even sterke politieke groe pen aanmerkelijk verscherpt zoodat de kans klein is geworden, dat zij elkaar opnieuw zullen vinden en eendrachtelijk samenwer ken ten behoeve van den opbouw der Oos- tenrijkscho republiek. Vele chrisfelijk-so- cialcn achten een der ergste kwaden, die in dc wereld bestaan, het Marxisme, terwijl aan den andoren kant vele sociaal-demo craten huiverig zijn een bondgenootschap met een onvervalscht burgerlijke partij nis de christelijk-socialen aan te gaan: im mers: zij zouden or mettertijd stemmen door kunnen verliezen, welke ongetwijfeld den communisten ion eocde zouden komen, dio vooral in crisistijden, zooals de wereld thans beleeft, gemakkelijke successen kun nen behalen hij. hun felle propaganda. Natuurlijk blijft het nog altijd mogelijk, dat de oude coalitie wqrdt hersteld en dat de Groot-Duitschers en plattelanders cener- zijds, de chrisfclijk-socialon anderzijds wa ter in den wijn doen. Zoo zou de landbond wel weer tot samenwerking, bereid zijn, wanneer men niet via een vaster aandraai en van de belnstingschroef tot een even wichtige staatshuishouding geraakte, doch langs den weg \an beperking dei- uitgaven. Ondertusschen verluidt ook reeds, dat, nu Oostenrijk zich voor buitengewoon ern stige moeilijkheden ziet geplaatst, die bui tengewone maatregelen noodzakelijk ma ken, o\erwogen wordt de financieele plan nen, die een dringende oplossing vragen, alsnog tc verwerkelijken met behulp van een machtigingswet, waarbij aan de regee- ring zeer vérgaande volmachten zouden dienen tc worden verstiokt teneinde dn fi nancieele gezondmaking een feit te doen worden. Het schijnt, dat dr. Ender in deze richting zijn voelhorens reeds is gaan uit steken. Russische expeditie op onderzoek uit Berlijn, 17 Juni. (V.D.) Het Berliner Tageblati meldt uit Moskou, dat dc sov- jet-ijsbreker Malygi», die indertijd heeft deelgenomen aan de reddingsexpediitc voor de Italia, op 13 Juli -i.s, uit Archangel zal vertrekken naar het Noordpool-gebied. De expeditie was oorspronkelijk bedoeld als een toerislentocht, waarvan de deelnemers onder leiding van professor Wiese het Poolgebied zouden bezoeken, om daar te overwinteren, Van Arch ingcl zou do Ma lygin via Frans Tozefsland van de Flora kaap en vandaar naar hot Noordelijkste punt van de Kroonprins Rudolf-ellandcn op 82° N.Br. gaan, om onderweg de Graf Zep pelin te ontmoeten, die de laatste post voor de o ver vvi n te renden zou afwerpen. Inmid dels heeft de tocht van dc Malygin echter een ander karakter gekregen en. zal men trachten sporen te vinden van Amundsen, die bü de pogingen tot redding van de Italia om het leven is gekomen, omdat men uil. enkele aanwijzingen de hoop heeft geput, dat de mogelijkheid bestiat, dat Amundsen nog in leven zou kunnen zijn. De voornaamste aanwijzing, waaruit deze hoop geput werd, is een telegram van den Amcrikaanschen Noordpool-ondcrzoeker Anton Vial, dat professor Wiese dezer da gen ontving* ..Voordat. Roald Amundsen zijn reddings- vlucht naar de schipbreukelingen der Iti- lia ondernam, vertelde ik mijn vriend Amundsen, dat ik op de Rudolfs-eilandcn korten tijd te voren een groot proviand- depót had ingericht en duidde ik hem dc plaats aan, waar de proviand-voorraden to vinden zouden zijn. Om verschillende re den ben ik er vast van overtuigd, dit Amundsen naar de Rudolf-cilanden heeti weten tc komen cn thans nog in leven is. Ik verzoek de deelnemers aan de expe ditie op de Rudolfs-eilanden zorgvuldig te willen zoeken naar sporen, die op een ver blijf van Amundsen kunnen wijzen." Prof. Wiese. die met prof. Saimoilowitsj één der beste kenners van het Poolgebied in sovjet-Rusland is, heeft toegezegd, dat hij de aanwijzingen van Anton Vial zal opvolgen en niet slechts zal zoeken naar sporen van Amundsen, doch ook naar de verdwenen Alessandrim-groep, terwijl hij tevens hoopt, dat de Malygin op zijn tocht de afgedreven ballon van de Italia zal vinden. Ernstige gevallen van rook: vergiftiging Londen, IS .1 u n(V. D.) Tc Hamilton op de Bermuda-eilanden is in de haven het motorschip Bermuda do^r tot nog toe on bekende oorzaak in brand geraakt. De brandweer toog dadelijk aan hei werk, doch weldra moest /ij de bliisschlhgspogingén opgeven, omdat zestig brandweerlieden symptomen van rookvergiftiging vertoon den. Naderhand bleek, dat ook dc schcepskap- per cn dc stoker door rook waren vergf- tigd. Pogingen om de levensgeesten op tc wekken, mislukten. De bemanning moest het scliip verlaten en dit brandde geheel af. Dc Bermuda, die behoorde aan de Furncss- Bermuda-lijn, was in 1927 gebouwd. ENGELSCHE STEUN VOOR DL NATIO NALE BANK VAN OOSTENRIJK. Wc cn en. 17 Juni. (II.N.) De Nationale Bank van Oostenrijk lieeft uit Londen een bedrag van millioen ontvangen als voorschot op de binnenkort uit te geven Onstenrijksche schatkistbiljetten. In poli tieke kringen te Wcenen ziet men hierin een bewijs, dat het bedrag der schatkistbiljetten spoedig op de internationale markt geplaatst zal kunnen worden. Rusland en China worden het eens Sjanghai, 17 Juni. (V. D.) Uit Nan king wordt gemeld, dat de sovjet-regee ring te Moskou en de nationale Chinecschc regecring te Nanking tot overeenstemming zijn gekomen omtrent het beheer van den Oost-Chineeschen spoorweg, die twee jaar geleden aanleiding is geweest tot zulke ernstige incidenten tusschen sovjet-Rus land en China. De sovjet regecring zal de helft van do aandcclen in den Chineeschen Oostcrspoovweg ten bedrage van -100.000000 goudrocbel aan dc Nanlcingiogeering af staan. Dc koopsom zul niet in baar worden uitbetaald, doch worden verrekend door het terugbetalen van invoerrechten op Rus sische waren. Door deze regeling zal sov jet-Rusland langen tijd al haar producten vrij van rechten of tarieven in China kun nen invoeren en zoo elke concurrentie uit schakelen. GIFTMENGSTERS OPGEHANGEN. Boedapest. 17 Juni. (H.N.i Vanmorgen zijn in dc gevangenis vaii Szaltok twee vrou wen, Szabo en Sordas, opgehangen, die als giftmengsters ter dood veroordeeld waren. WEKEL1JKSCH BEuRSOVERZICHT. DOOR Ph. STRAETMANS. De economische wereldcrisis gaat voort met het maken van slachtoffers, ook op politiek gebied. Nu weer Dr. Pcrcz, President van Vcnuzuela, tot .af* treden gedwongen. Steeds „Lascric con* tinuc'*! En wie volgt nu weer? In Duitschland is dc Binncnlandsche. politiek situatie v oorloopig weer even gered. Dc Rijksdag zal niet vergaderen. Zoo beleeft men inmiddels mooie din* gen. Democratische Regccringeii zonder practischc medezeggenschap van het Volk, dat zich immers moet uiten in de Volksvertegenwoordiging! Dc kapitaals* vlucht uit Duitschland had intussc'nen reeds zeer grootc afmetingen aangene* men, hetgeen o.a. bleek uit dc nieuwe en zeer sterke appreciatie onzer Nederland* schc lccningen. Dc jongste weekstaat der Nederlandsehc Bank met zijn geweldige goudtoename van Duitsehcn oorsprong onderstreept een cn ander nog eens krachtig. Theoretisch gesproken is dc politieke situatie in Duitschland thans dus voor ccnigc maajiden in ietwat rusti* ger banen geleid, hetgeen dc Effecten* beurzen reeds gisteren tot kalmer bcoor* dceling bracht. Maar het gevaar is aller* minst blijvend van dc lucht cn het Duit* sche Devies kon dc 59.intusschen nog niet overschrijden. Duitsche leenin* gen daarentegen trokken nogal aan. Uit Spanje komt zoo af cn tie een roerig bc* richt. Dc Peseta kon zich intusschen op het verhoogde peil handhaven met nu en dan een zwakker moment. Tot hoelang nog? In Engeland is dc dreigende Rcgcc» ringscrisis voorloopig met een lachbui van het Lagerhuis afgezwaaid. Maar de critiekc uren zijn daarom nog niet blij» vend van dc baan. Aan onze Effectenbeurs was de om* vang van zaken beperkt, Wat obligatie* werk, speciaal voor Duitsche rekening dan uitgesloten. Met angstige spanning werd afgewacht wat zich bij de Ooster» huren voltrekken zou. Uit den aard der zaak kregen rechtstreeks bij het wel cn Corruptie bij hot Oostenrijkschc Rijks bankwezen. (Tweede blad, pag. 1). Rusland en China worden het eens over de netelige spoorwegkwestie. (Eerste Blad, pag. 1). Is Amundsen nog in leven (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het Koninklijk bezoek aan Parijs. (Derde Blad, pag. 1). Steun aan mobilisatie-slachtoffers (Derde Blad, pag. 3). Ken ccrc-doctoraat voor den lieer J II. van Royen, Ned. gezant te Washington (Derde blad. pag. 2) Majoor der jagers,e. jhr. Goldman, van zijn paard gevallen cn gedood. (Derde Bla 1, pag. I). Dc V.A.R.A. moet zich verantwoorden. (Derde Blad, pag. 1 UIT DEN OMTRÜK. De plannen der Oranje-Verccniging voor Koninginnedag. (Eerste Blad, pag. 2). Verkiezingsvergadering der A.-R. Kies- vereeniging „Nederland en Oranje." (Eerste Blad, pag. 3. OVERZICHT WEERSGESTELDHEID. Dc opzet van hoogen druk in lipt, Westen houdt aan, doch ten Noprden van Ierland bleef een ondiepe depressie achter, terwijl die, welke zich gisterochtend daar bevond, in diepte toenemend, naar het Zuiden van de Noorschc kust'trok. Do temperatuur is - in dc bovenlucht in ons land belangrijk ge daald en ook aan het oppervlak over vrij- wol het gehcclo vasteland van het gebied lager. Dvon, Karlruhe,Malinhcad* Frank- fort en Berlijn hadden 26, 19, 15, 12 cn 12 j m.m. regen. Langestraat 49-51 Tel. 190 BUIKBANDEN in alle soorten. Goede Modellen. Uit voorraad of op maat. wec van Duitschland betrokkene fondsen dc eerste cn dc hardste klappen. Toch heeft het Damrak zich in verhouding tot al dc angst cn vrees der laatste dagen krachtig gehouden cn was het algcmccnc gevoelen steeds wat optimistischer. Maar het zakendoen bleef uiterst bc* perkt cn het aardige beursmopje „Dat het zoo stil was dat men dc dividenden kon hooren passcercn" zegt genoeg. Dc Ncdcrlandschc HandcLMaatschap» pij declareerde een dividend van 6 hetgeen in den koers verdisconteerd bleek. De verschillende cfdcclingcn? Soms leek het of cr slechts cenige fondsen, geen rubrieken bestondcnl Want zoowat dc hcclc Beurshandel concentreerde zich op Olies, Philipsen, ünuevers, Aku's. Amsterdam Rubbers cn H. V. A.'s. Van dc rest meestal „kcine spur"! Een dag kwamen zich tot aller ver* wondering Boetons in het spelletje men* gen en stegen plotseling tot ruimschoots hoven dc 40%, koers die, nabeurs, werd bereikt. Contracten in Engeland cn in Nederland heetten oorzaak van dc stij* ging tc zijn. Maar den volgenden dag al, was het kalmer in dit fonds cn konden dc hoogten van den vorigen dag niet meer „genomen" worden. Aku's herstel* rlcn van hun diepen val toen dc betere verwachtingen uit Duitschland% dc Ber» lijnsche Beurs wat van haar angst deed bekomen. Wat nu? Tot heel veel opinie geven bestaat nog 7.00 weinig aanleiding. Zoo» aLs gezegd, het sentiment is algemeen wat optimistischer maar het intrinsieke is nog zoo weinig veranderd. Hoover is zoo vriendelijk geweest zijn Amerikaan» tjes tc verzekeren dat dc actuccle crisis eigenlijk een Europccschc is cn dat de Amcrikaanschc economische opvattin» gen, wijze 111 methodes van zakendoen er allerminst debet aan zijn. Naast jagers» latijn kennen wij nu ook vcrkiezings» Engelsch met een Amcrikaansch na» saaltjc. New»York heeft zich gisteravond te» gen het sluiten een wenig hersteld. Wel» licht dat dit. naast het betere Duitsche nieuws het Damrak wat moed komt ge» ven. In rubber, suiker, kolfic olie, scheep» vaart cn wat al meer. ligt anders nog weinig opvroolijkcnds. En van dc ge* wcnschtc oplossingen zijn wij nog verre Alleen, cr is wat meer lust tot samen» werking. Dc Philipsvcrgadcring heeft veel van een debatkringetje wcggchad. En nooit is zooveel tegemoetkomendheid getoond tegenover hunne hceren aandeelhouders! Een droevig postje is dc stcunactic a 498% gebleken waarbij de eene hand moest geven wat dc anderen zouden ontvangen! Tc hopen voor het concern is het dat de rentabiliteit op sterke ba» sis staan zal, nadat de liquiditeit verbe terd blijft. Het groote kapitaal staat hier echter gemakkelijk in den weg. Geld blijft zeer ruim en prolongatie noteerde van tot 1% (Nadruk verboden) Hij wenscht slechts een eenvoudige hut Londen, 18 Juni. (V. D.) Naar uit Bombay wordt gemeld, doen daar allerlei speculatieve beschouwingen dc ronde over dc wijze, waarop Gandhi zijn leven zal in richten, tijdens zijn reis naar en verblijf in Engeland. Reeds is voor hom op het 15 Aug. a.s. vertrekkende mailschip oen luxe-hut gereserveerd, maar volgens zijn volgelingen zal hij een kleinere een eenvoudige hut be trekken, omdat deze meer in overeenstem ming zal zijn met zijn eenvoudige levens wijze. Waarschijnlijk zal Gandhi's vrouw cn één zijner zoons hem naar Engeland verge zellen. Volgens sommige Engelschcn wor den door enkele deelnemers aan de reis do vreemdste voorbereidingen getroffen. Er zouden eenige Hindoes, bchoorend tot de hoogste Brahmanen-kaste zelfs een voor raad drinkwater meenemen, voldoende voor hun reis heen en terug en hun verblijf to Londen. Londen, 17 Juni. (II. N.) Naar aan de Times uit Lahore wordt gemeld, heeft een hevige aardbeving het gebied ten N. van Kaboel bezocht. Vijftien personen zijn om het leven gekomen en ruim 50 huizen zijn ingestort. Dc 6chadc is nog niet nauwkeu rig bekend. BEZUINIGING IN AUSTRALIË. Inkrimping van de vloot. Londen, 16 Juni. (II N.) De Australi sche regeering heeft tot ccn verdere in krimping van de uitgaven besloten. Een groot aantal officieren en manschappen van de vloot zal ontslagen worden, terwijl een groot moedei-schip voor vliegtuigen bui ten bedrijf wordt gesteld. Hir-rdoor zal een bezuiniging van 300,000 worden verkre gen. Een deel van dc Australische arbei ders heeft er zich voor verklaard het toe zicht op de Australische vloot op te dragen aan de Engelschc admiraliteit. DE NALATENSCHAP VAN ANNA PAVLOWA. N e w-Y o r k, 17 J'u'n'i. (V. D.) De nala tenschap van de wereldberoemde danseres Anna Pavlowa, die in Januari j.l. in Den Haag is overleden, bleek dezer dagen in do Verecnigde Staten 60 A 70.000 pond sterling te bedragen. Blijkens het testament is haar echtgenoot Victor d'André aangewezen als haar univcrseelcn erfgenaam. In Europa zou Anna Pavlowa nog een bedrag van '34.000 pond sterling hebben nagelaten. G 0 11 v c, 18 Juni. Dank zij dc aanwij zingvan dc Brusselsóhe politie is dc politie tc Genève erin geslaagd den internationalen oplichter Luigi Crcnïa te nrresteeren, die, door zich uit te geven als secretaris van de New York Bankers Trust, cr in is geslaagd talloozo banken in Amerika en in Europa voor duizenden guldens op to lichten. Gemeentoraadsverkiezidngen tc Baarn, Culcmhorg, Hilversum, Houten, Jutfaas en Zeist. (Tweede Blad, pag. 2). Gemeenteraad van Woudenberg. (Tweede Blad. pag. 2). STADSNIEUWS. Gisteren is te Amsterdam plotseling overleden dc heer G. J. A. Ruys, voorzitter van De Lichtenberg. (Eerste Blad, pag. 3).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1