DEEEMI.ANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS Buitenlandsch Overzicht Buitenland Dinsdag 23 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 299 FALLIèRES OVERLEDEN Cucces J Tuin DE PAUS UIT WEER ZIJN LEEDWEZEN 9 uur 57 min. VERKIEZINGEN IN BULGARIJE ESSENCES VOOR LIMONADES PER FLACON 35 CENT A. v. d. WEG LANGESTRAAT 23 TEL. 217 l. j. luycx zoon STUDIECOMMISSIE VOOR MIDDEN-EUROPA AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f 3 °",»nd«o vo°' An*r«fooit 12.10. p»ud 1073. 1week (nm gratie vtrzckxrlag *gen ongelukken) f 0.171/» SioDtolaod franco per post per 3 maasden f X-. Afzonderlijke nummer» f 0.09. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC UI PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regeJi f 1.0) «ei inbegrip vaa «d bewijjnummur. - e|ke regel «nee» f0.25 Llefdndlflhelds-advertentlS© voor da helft van den prijs. Kleine Advertenties .KEITJES" bij vooruitbetaling l— 5 regale 90 etst. «Urn regel mees 10 cent, driemaal plaatjes I 1.Bewijsnummer extra 0.09 Een nieuw ministerie in Oostenrijk. Karl Buresch leider eener burgerlijke re geering. Nadat het kabinet-Ender, waarin Groot- Duitschers, landbonders en Christelijk-so- cialen -zitting hadden, uit elkaar was ge spat als gevolg van oneenigheden tu6schen de coalitie-partijen onderling, heeft ook dr SeipêPzijn best gedaan om een nieuw ministerie samen te stellen, doch deze moest weldra zijn pogingen opgeven. Tegen Seipel als premier'rezen van verschillende kanten bezwaren, daar hij een vertegenwoordiger is van den nog al feilen en onverzoenlijker rechter vleugel der Chnstelijk-socialen, die uitermate gehaat is bij dc sociaal-democra ten, de invloedrijke oppositie in Oostenrijk, maar ook niet een persona grata is bij dc bezadigder elementen der Christolijk-socia- lcn, waartoe b.v. dr. Schober behoort. Deze wilde dan ook niet in een regcering-Seipel zitting nemen. De bondspresident Miklas, die slechts in het uiterste geval zijn toevlucht wilde ne men tot de samenstelling van een minder heidsregering, die elk oogenblik wegge vaagd kon worden, of tot een zakenkabinet, liet tenslotte zijn oog vallen op Karl Bu resch, die al bijna tien jaren dc functie vervult van gouverneur van N'eder-Oostcn rijk en dc gematigde richting der christe- lijk-socialen vertegenwoordigt. Tegenover de sociaal-democraten heeft hij steeds een re delijke houding aangenomen en steeds han delingen trachten te vermijden, waardoor de socialisten werden verbitterd. Buresch heeft zich bovendien van ministers weten te omringen gedeeltelijk zijn zij overge nomen uit het kabinet-Ender die niet tot de fanatici gerekend kunnen worden, zoodat de nieuwe burgerlijke coalitieregee- ring, waarin dezelfde partijen zijn vertegen woordigd, die ook het kabinet-Ender samen stelden, bezield wordt door een geest van verzoening, hetgeen een gunstige voorwaar de is voor de verwezenlijking van het stre ven naar consolidatie op binnen- cn buiten- landsch politiek gebied. Buresch heeft man nen bijeengebracht, wieri het ernst is- met den opbouw van Oostenrijk. Wel vinden de eociaal-dcmocratcn den christelijk-socialen minister voor legerzaken, Vaugoin, die ook ditmaal is gehandhaafd, geen al te sympa thieke persoonlijkheid, doch hij speelt in dc regeering geen overhccrschcnde rol cn hij is niet sterk genoeg om de neiging der Oostenrijksche regeering, die aanstuurt op binnenlandsche verzoening, op noodlottige .wijze te dwarsboomen. De sociaal-democraten nemen tegenover bet nieuwe bewind dan ook een welwillen de houding aan en hebben reeds nu laten doorschemeren, dat zij in beginsel er niets op tegen hebben zitting te nemen in een concentratiekabinet; onmogelijk is het niet, dat Buresch geleidelijk den weg naai- ver werkelijking van dit denkbeeld, die de sa menwerking van alle constructieve Oosten rijksche krachten zou verzekeren, zal ba Tien. Natuurlijk zullen nog wel eenige moei lijkheden overwonnen moeten worden, maar cr in een prettiger binncnlandscli-politieke sfeer geschapen, die de gerechtvaardigde verwachting wekt, dat misschien binnen of- zienbaren tijd alle vier partijen dn verant woordelijkheid op zich zullen nemen voor de leiding van 's lands zaken. Dit zou de stabiliteit van Oostenrijk in aanmerkelijke mate bevorderen cn ook in het buitenland ongetwijfeld een zeer goeden indruk maken. Oud-president van de Fransche republiek. Parijs, 22 JunL (V.-D.) Op bijna negen- tigjarigen leeftijd is overleden Clément Ar- mand Fallières. van 19UG tot 1913 president der Fransche republiek. Clément Armand Fallières werd op 6 No vember 18 il te Mèzin in het departement Lot-et-Garonne geboren en zou du6 in No vember a.6. negentig jaar zijn geworden. Hij voltooide zijn 6tudie in de rechten en werd korten tijd later benoemd tot Maire van de stad Nérac. Dit bleef hij tot 1873. In 1876 werd hij gekozen tot lid van de Kamer, waar hij zich aansloot bij de republikein- oche linkerzijde. In Mei 188Ó werd hij onder staatssecretaris in het ministerie van bin nenlandsche zaken en twee jaar later kwam hij als minister van binnenlandsche zaken in het kabinet-Ducierq. In Januari 1883 be lastte hij zich met de portefeuille van bui- tcnlandscho zaken, dweh reeds in den loop van de volgende maand werd hij ten val gebracht. In November van 1883 werd hij minister van onderwijs in he: kabinet Fer ry, totdat in Maart 1885 ook dit kabinet viei. In 1887 werd hij wederom minister van bin ncnlandsche zaken in het ministerie-Rou- vicr cn in het daarop volgende kabinet- Tirard werd hij minister van justitie. Toen Tirard in 1888 zijn ontslag nam, trad ook Fallières af, doch toen in 18S9 Tirard een nieuw kabinet vormde, werd hij wederom minister van onderwijs, terwijl hij in liet daarop volgende kabmet-Fraycihct-Con stans van 1890 tot 1892 weer minister van justitie was. In dat; jaar werd door hem een ontwerp van een vereenigingswet in gediend, dat voornamelijk gericht was te gen den invloed der geestelijkheid. Het wetsontwerp werd door de Kamer verwor pen en het geheele ministerie trad af. Eeni gen tijd later werd hij gekozen tot lid van den Senaat en in 1899 werd hij president van dit lichaam. In 1906 werd hij door de links-republikcinsche troepen candidaat ge steld voor het presidentschap. Zijn tegen- candidaat was de thans nieuw gekozen pre 6ident der Fransche republiek Paul Don- irrer; die cchtei* in 1906 door Fallières ver slagen werd. Met 449 6temmen tegen 371 6temmen op Paul Doumcr, werd Fallières gekozen tot de hoogste functie in de Fran sche republiek. Van zijn ambtsperiode herinneren veh Nederlanders zich nog het bezoek, dat pre sident Fallières in Juli 1911 aan ons land bracht, toen hij de Koningin en den Prins aan boord van een Fransch oorlogsschip ontving. Het volgende jaar, in 1912, fun geerde hij daarentegen als gastheer, toen de Koningin een tegenbezoek aan Parijs bracht. In 1913, juist een jaar vóór het uit breken van den oorlog, was de ambtsperiode van Fallières ten einde. Hij werd opgevolgd door Raymond Poincaré, die gedurende den geheelon oorlog dc hoogste functie in de Fransche republiek bekleedde. ERNSTIG ZEDENDELICT TE WUEST WEZEL. Antwerpen, 22 Juni. (V.D.) De Volks gazet maakt melding van een ontzettend zedenschandaal, dat in het aan cfc Neder- landsche grens gelegen dorpje Wucstwezel ontdekt is. Vrijwel alle jongens en meisjes van de hoogste klassen van de plaatselijke scholen zijn bij de zaak betrokken, terwijl ook een aantal vol wapenen onder verdenking van medeplichtigheid staat. Het parket uit Ant werpen, dat een onderzoek heeft ingesteld, had een langdurige bespreking met den burgemeester van het dorp, baron de Kerckhove Dexaerde over de te nemen maatregelen. DE HERRIE IN DEN THüRINGoCHEN LANDDAG. W e i mar, 19 Juni (V.D.) Na heropening van de zitting van den Thüringschen land dag. deelde de voorzitter mede, dat het se niorenconvent besloten had den nationaal- socialist, die Gründler in het gezicht had geslagen, \oor drie dagen van de zitting uit te sluiten. Gründler werd lot de orde geroe pen. Do voorzitter deelde nog mede, dat de nationaal-socialisten het seniorenconvent tijdens de beraadslaging hadden verlaten, waarmee zij in strijd met de discipline had den gehandeld. De landdag verwierp een communistisch voorstel om den landdag tc ontbinden, waar bij de sociaal-democraten zich van stem ming onthielden. GROOTE BRAND IN NEW-BRUNSWICK. Groote materieele schade. New-York, 22 Juni. (V.D.) Op het ha venemplacement van St. John in New Brunswick (Canada) is een grooto orand uitgebroken. Talrijke gnansilo's en /ele Lq de haven voor anker liggende scÏK/pen zijn een prooi der vlammen gewogen. Het stoomschip Express van de Canadian Paci fic Line werd door een ketelexplosie, die op den brand volgde, verwoest. Men vreest, dat hierbij vele pcmonen om liet leven zijn gekomen. De materieele schade be draagt vele millioenen dollar. De brand weercorpsen deden vergeefsche moeite het snel om zich heen grijpende vuur te be strijden. De in de haven van St. John woedende brand dreigde op de stad over te slaan, toen deze door het plotseling omslaan van den wind, van den ondergang gered werd. Tot dusverre is één persoon gedood, terwijl talrijke anderen gewond werden. Vier ka den zijn volkomen afgebrand. NEDERLANDSCH-BELGISCHE TARIEF UNIE. Uit Antwerpen wordt aan do N. R. Ct jemcld: Aan den voorzitter van de Rotterdamsche Kamer van Koophandel is onlangs door da Volksgazet de vraag gesteld, wat zijn meenin.g is nopens een eventueel te sluiten IIollandsch-Belgische tariefunie. De heer W. A. Engelbrecht zou. naar rte Volksga zet thans mededeelt, als volgt geantwoord hebben: Ik ben voorstander van een nauwkeurig onderzoek of een tariefunie Xederland-Bel- gic voor beide landen in het algeheel in ternationaal economisch verband al of niet wcnschelijk is. Voor beide landen op zich zelf beschouwd neig ik tot c'.e rneening, dat zij wederzijds er voordeel van zullen kun nen hebben. Eveneens zou ik gaarne een onderzoek ingesteld zien, of het mogelijk zou zijn, dat tusschen Nederland en België, de tariefbarrières geheel vervielen. Wel zou een gecompliceerde controle, o.a. met cer tificaten van oorsprong en dergelijke, hier mede gepaard moeten gaan. Andere staten zouten zich hierbij kunnen aansluiten. A IN DEN Naar aanleiding van het artikel van den heer Joman, en zijn vraag hierin kan ik mcdedcclcn, dat dc bedoelde Cle# matis heet: Clematis Jackmannii. var. „Frau Bcthemann". Een lange naam dus. Het is een mooie plant cn in het bedoel# dc geval een zeer mooi exemplaar ook. Ecp Clematis in het algemeen groeit het best tegen een Oost#rouur. Men moet ze voldoende ruimte geven en zo in het voorjaar planten. Dc plant ontvangt men gewoonlijk van den kweeker met takken eraan van ongeveer 1 M. lang. Deze snijdt men echter af. kort boven de wor# tels. Gezonde jonge takken ontwikkc* len zich dan spoedig, die niet zoo veel dan te lijden hebben van de z.g.n. Ge# matisziekte. Dit is een ziekte, waaraan veel Clematissen sneuvelen. Dc ecne dag is dc plant nog frisch en den anderen hangt ze soms slap. Een overgewaaide schimmel van ccn zieke Clematis in dc buurt heeft zich dan in den stengel ge# drongen en de saptocvoor stopgezet. Niet veel is hier aan tc doen, als maar weer wachten op nieuwe ranken. Na het planten zet men vóór het stuk# je stengel, wat men heeft overgelaten, ccn dakpan of plankje. De eerste ont# wikkeling heeft dan in gedempt licht plaats en is in dc meeste gevallen veel gezonder. Van de Jackmanni's komen veel variëteiten voor, ook met roode, blauwe cn lila bloemen. Deze soorten zijn alle min of meer grootbloemig. Ik voor mij houd ook veel van de kleiner# blocmige soorten, zooals de Clematis moptana, die zich nu tooien met duizen# den bloemen naar gelang de var. in rood, roze of witte kleur. Ze zijn zoo groot als ccn gulden, cn bloeien zeer lang. Nu wat de tweede vraag betreft: Aar# dige randen zijn o.a.: Zeegras (Armcria maritina). Een ieder kent ze wel met wit# tc of roze blocmhoofdjes. Het blad ge# lijkt veel op gras. Ze vormen een net randje. Minder netjes is als rand de „Nc# peta mussini", die nu_ bloeit met ontcl# bare lila bloemen. Ze gedijt goed op on# zen lichten grond en heeft bovendien nog het voordcel ongedierte op een afstand te houden, zoodat ze b.v. orn ccn rozen» bed geplant dit ook tegen luis beveiligen. Dianthus plumarius „Duchess of Five" bloeit n u met ontelbare roze bloemen. Vooral zonnig geplant, draagt ze over# vloedig. Ze is zeer geschikt om heesters daarna met haar bloemen ccn anders saaien hoek mee tooien, 't Is een aan# bcvclcnswaardig anjertje. „Erica Carnia" is een vroege bloeier cn maakt nette rijk#blociende randjes. Een aardige rand. maar dan wat hooger is de „Loniccra nitida". Ze vormt eigen# lijk een klein hegje, wat vooral b.v. ach# ter een muurtje geplaatst, ccn lieve rand vormt. U kunt er ccn zien, achter het stapclmuurtje bij Villa „Meerwe» gen" op den Utrechtscheweg. Met zeer fijne blaadjes, witte bloemen cn later blauwe bessen, is ze een der mooiste gocnblijvcndc randjes. Men kan ze knip» pen. eind Mei, als men dat wil, cn krijgt dan een regelmatig gevormd geheel, van ongeveer 30 a 40 c.M. hoog. Tenslotte nog de onvolprezen „Lavendel" rand, die mooi grijs blad vormt en cr#bovcn» uitstekende lila bloemen. Ze dient ook voor een min of meer hooge afscheiding cn wordt plm. 30 c.M. hoog. Ze vraagt ccn zonnig hoekje van den tuin. J. O. W. F. RENS. Opgewekt en Levensblij den geheelen zomer van de bloemen uit de Horse Weide" Meermalen bekroond met diverse me dailles, laatst Int. Bloemententoonstelling April 1931 te Rotterdam. BUITENLAND. Hoover's opzienbarende 6tap. (Buiten- landsch Overzicht en Telegrammen). (Eerste Blad pag. 2). BINNENLAND. Vergadering van Officieren der Ned. land macht. (Tweede Blad, pag. 1). Het P.E.N. congres te Den Haag. (Tweode Blad, pag. 2). Het geschil met den staat nog niet opgelost Rome, 21 Juni. (V.D.) Voor ongeveer 7000 kinderen cn leiders der „Propaganda Fide" hoeft de Paus Zaterdag een rede voering gehouden, waarin hij o.a. verklaar de, dat de geheele wereld weet, hoezeer hel hirt des pausen bedroefd is. De ge- heehj katholieke wereld is met den paus en staat achter hem. Zelfs niet slechts de katholieke wereld. De paus herinnerde aan de gebeurtenissen in Mexico en in hot land, dat hij Bolsjowikia noemde. Ook de toestanden in andere landen werden door den paus besproken. De vervolging, waar aan de katholieke actie blootst lat, doet hem tranen storten. Men schijnt de mee ning ingang te willen doen vinden, dat het om afzonderlijke gebeurtenissen gaat en dat alles reeds voorbij is. Het tegendeel is helaas waar. Men heeft gepoogd het pu bliek vele dingen wijs te maken en ook van onderhandelingen gesproken, terwijl de onderli indelingen zelfs nog niet begon nen waren. Intusschen echter is de rust niet weer hersteld, doch de horizon is in tegendeel nog donkerder geworden. Er valt een verscherping waar tc nemen in de be waking, in de spionnage en in dc dreige menten. Weinig vertrouwen heeft de paus in de menschen, te meer echter in de hulp, die hij ter verdediging van de kerk zal weten te vinden. Daarom is hij gerust en vol vertrouwen. Van welingelichte zijde verluidt, dat de Italiaansche autoriteiten eenn antwoord op de piuselijke nota voorbereiden. Hoogste Barometerstand 765.6 tc Valcntia. Laagste Barometerstand: 737.7 te Haparanda. Verwachting: Zwakke ver anderlijke wind, aanvanke lijk helder tot licht bewolkt, later toenemende bewolking, droog weer, behoudens kans op onweer, weinig verande ring in temperatuur MOORD OP EEN POLITIE-AMBTENAAR. Neurenberg, 21 Juni. (V.D.) In den nacht op Zondag bedreigde de ernstige oorlogsinvalide Sc.hlcgel zijn vrouw en zoon met een pistool. Zij riepen politie te hulp Drie politie-agenten doorzochten hierop het huis en vonden den man, die zich op den zolder verborgen had. Schlegel vuurde on middellijk op de agenten en doodde den hoofdwachtmeester Zonk door een schot in het hoofd. De dader 6liagde er in door een dakraam te ontkomen. NEGEROPSTAND IN BELGISCH CONGO. Brussel, 22 Juni. (V.D.) In het district Kwange in de Gongo-kolonie is een neger opstand uitgebroken. Hedenmorgen zijn of ficieren per vliegtuig uit Leopoldstad naar het bedreigde gebied gezonden. Troepen zijn onderweg derwaarts. Een échec voor de regeering? Sofia, 22 Juni. (H.N.) Hoewel de cijfers van den uitslag der Bulgaarsche verkiezin gen nog niet definitief bekend zijn, wordt toch de indruk bevestigd, dat do uitslag voor dc rogceringspartij niet gunstig is. Men wijt dit aan de economische crisis, waaronder het land gedrukt gaat en waar door ontevredenheid onder de kiezers ontstaan. Aan den anderen kant stond de regeeringspartij. die zeven jaar aan het bewind is geweest, tegenover een krachtige vereenigde oppositie onder leiding van den vroe&e'ren miini6terpr*sidcnt Malinof, welke oppositie de agrariërs, democraten, radicalen cn liberalen vereenigde Men ver wacht, dat de oppositie, die een zeer leven dige activiteit tijdens de verkiezingscam pagne ontwikkelde, het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd cn de re gecringspartij eerst in de tweede plaats komt. De overige partijen hebben slechts een onbeteekenend aantal stemmen aantal mandaten verkregen. GODSDIENSTSTRIJD IN MEJICO. N e w-Y o r k, 22 Juni. (V.D.) Naar wordt gemeld, zouden tc Huatusco in den Mexi- caanschcn staat Vera Cruz religieuze twis ten zijn uitgebroken, die tot bloedige ge vechten hebben geleid, waarbij 25 perso nen werden gedood. NIET PER DUIKBOOT NAAR DE NOORD POOL. Fr i e d r i c h s h a f e n, 23 Juni. Aangezien de Nantilus van sir Herbert Wilkins ovcrij heeft en waarschijnlijk de Pooltocht van de duikboot nu niet doorgaat, heeft dr. Sckener definitief ook de vlucht naar het Noordpool gebied van de Graf Zeppelin afgezegd. Waarschijnlijk zal het luchtschip in dc plaat6 van deze vlucht tegen het einde van Juni twee andere vluchten maken en wel een naar Siberië en één naar de Caraïbische zee in Midden-Amerika. WEEROVERZICHT. De depressie, die gisteren voor do Noor- sche kust lag, trok over Scandinavië, ge volgd door een rug vin hoogen luchtdruk, terwijl de hooge druk ten Z.W. van Ierland stand houdt, dringt een secundaire van dc depressie bij Groenland tot Ierland door. In Zuid-Frankrijk vormde ziqh een vlakke depressie; dc hooge drukking in centraal- Europa nam af. Op de Noordzee en in het Oostzeegebied werd het iets koeler, in Frankrijk wirmer, evenzoo op IJsland. Al leen in Noord-Scandinavic vielen zware re gens. Te Haparinda 20, tc Slcuselc 16 m.M., te Malinhead 7 m.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 Velen zijn teleurgesteld door het koopen van een BUIKBAND bij onbekenden, die zich aan huis aanmelden. Honderden zijn tevreden die hun buikband tegen veel lageren prijs kochten aan dit ver trouwd adres. Officieele mededeeling der Fransche regeering Door het Fransche ministerie van finan ciën wordt een officieel bericht gepubli ceerd inzake de vorming van een studie commissie voor mieren-Europa. Ir# dit bericht wordt o.a. gezegd, dat de besprekingen in net ministerie van finan ciën slechts gediend hebben tot steun van het initiatief van Fransche industrieelen en bankiers. Vertegenwoordigers der Fransche indus trie hadden reeds eenigen tijd geleden hun voornomen te kennen gegeven, om den toe stand in Midden-Europa ter plaatse te bc- studeeren en de mogelijkheden te onder zoeken, die de Franöche industrie daar zou kunnen benutten. Bij deze gelegenheid zou men de idee hebben opgedaan, om met dezo of gene buitenlandsche industriegroep tot een overeenkomst te geraken tegen voor hot Fransche kapitaal gunstige credietvoor-i waarden. De voornaamste voorwaarde voor een positief resultaat was de samenvver-i king tusschen industrie- cn bankkringen. De minister van financiën heeft zich toen slechts tot taak gesteld deze samenwerking te vergemakkelijken en door zijn advies te steunen. Verder heeft de minister van fi nanciën de richtlijnen aangegeven, hoe do afzetmogelijkheden voor do Fransche in dustrie "zich zouden kunaien aanpassen bij de algemeene doeleinden, die zijn neerge legd in het door de Fransche rogeering te Gcnève aanhangig gemaakte memorandum inzake den economischen wederopbouw. Er wordt aan herinnerd, dat de minister van financiën in de kamer een verklaring heeft afgelegd, waarin hst standpunt der Fransche regeering ten aandien van het probleem der credietverstrekking werd uit eengezet. De minister heeft er toen den na druk op gelegd, dat de staat de hem on gunstig lijkende credietverstrekking van Fransch kapitaal in het buitenland wel kan verhinderen, doch niet zelf over particulier kapitaal voor crcdietdoeleinden kan be> 6chikken. In dezen zin heeft de minister van financiën het zijn plicht geacht, slechts adviseerend en informeerend op te treden, DE NAUTILUS TE CORK AANGEKOMEN. Londen, 22 Juni. (V.D.) De onderzeeër Nautilus, de duikboot waarmee Sir Hubert Wilkins een tocht onder het ijs naar de Poolstreek wilde maken, ls hedenmorgen de haven van Cork in Ierland binnenge- loopen, gesleept door den Amerikaanschen kruiser Wyoning. POOLSCHE KRUITFABRIEK VLIEGT IN DE LUCHT. Warschau, 23 Juni. (V.D.). Terwijl iedereen aan het werk wa6, vond gisteren in de 6taatskruitfabriek bij Kielce een ont ploffing plaats, waardoor twee arbeiders op slag werden gedood en een derde persoon ernstig werd gewond. De ontploffing zou door onvoorzichtigheid van de arbeiders zelf zijn veroorzaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1