deeemiandeu FELLE AANVAL VAN HEARST BELANGRIJKSTE NIEUWS m JOH. DE HEER Woensdag 24 Juui 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 300 FRANKRIJK VOORGESTELD ALS „MISDADIGE NATIE" AMERIKAANSCHE STAPPEN BIJ FRANKRIJK REGEERINGSVERKLARING IN OOSTENRIJK LICHT OP 9 uur 57 min. L. J. LUYCX ZOON fortmann en hehenkamp AMER ABONNEMENTSPRIJS 3 m,ln<lt° v°°' A«rafooit ftio, ptr maud 1075. pa Week (otl gratia vtrwktring ttgen ongelukka) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 taanden f JL-. Afzonderlijke nammera f 005. POAT&EKEN1NG 47910 TELEFOON 1NTERC «15 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regcli I 1.09 met inbegrip vm ccd newtjsnommar, elk* regel mee* f 0.25. Llefdadlghelds-advertentlEa voo# da helft vaa den prijs. Kleine Advertentie» „KEn |tS" b0 voorultbetnling 9 ragela 10 cat ctka regel naar 10 cent érkmaal plaatsen f i.Bewijsnummer uin 9 OJ05 Italië stemt in met Hoover's mo ratoriumplan. Het kant zich echter tegen de Duitsck-Oosten- rijkschc douane-unie. Mot betrekking tot Hoover's opzienbarend initiatief neemt Italic een merkwaardig standpunt in. De pers van dit land wijdt vele woorden van lof 'aan den stap van den president der Vereenigde Staten en wijst crop, dat bet Amerikaanschc voor stel, wat do hoofdzaak betreft, overeen komt met bet plan, dat Mussolini op dc Londensche 'echadcvergoediiigscpnferentie van 1922 indiende. Italië heeft toen aan de hand gedaan heel het ingewikkelde com plex vin vraagstukken uit de wereld te helpen door hei schrappen der schadever goedingen en der schulden \an de geal lieerden onderling. Ook nu herhaalt dc Italiaanschc peis, dat Italië het laatst nog door dct rede, die Grandi in den Senaat hield begrip toont te bezitten voor den economische» nood van Duitschland en zich bereid heeft ver- klaird aan de leniging daarvan mede te werken. Als iets vanzelfsprekends beschou wen de Italiaanschc bladen het. dat het uitstel van een jaar slechts een begin be- teekont. Terwijl. Italië dus aan den oenen kant het toejuicht, dat Duitschland als gevolg van Hoover's stip weer tegen den wal op kan krabbelen zelf behoeft Italië zich niet buitensporig groote offers te getroos ten treedt in dit land liet streven aan den dag om zooals de Frankfurter Zei- tung het dezer dagen uitdrukte de wel vaart van Duitscliland met een zware po litieke hypotheek tc belasten. Ten opzichte van Oostenrijk wil It.ili<' Duitschlund na melijk berooven van elke bewegingsvrij heid Italic wil zijn invloedssfeer in de Dpnaulanden en op den Balkan boe lan ger boe meer uitbreiden en beschouwt Duitscliland op dit stuk van zaken als een ernstig mededinger. In den beginne had het er den schijn van, dit Italië tegen over het plan eener Duitsch-OostcnrijUschc douane-unie een wclwillend-onzijdige hou ding zou aannemen, raaar toen tc Gcnèvo de tariefunie een punt van bespreking uit- m ïakte. nam Grandi daartegenover een zeer nadrukkelijk-afwijzcnd standpunt in. En toen de Oöstehrijksche Crcdit-Anstalt zich in een hachelijke positie bevond, was het Italië, dat. zich kantte tegen dc Fran sclie plannen om zich te Weenen invloed te verzekeren. Dit had echter niets tc ma ken met liefde voor Oostenrijk, doch sproot slechts voort uil de overweging, dat de Ita liaanschc invloed in Oostenrijk er gevaar door zou kunnen loopen. Het trekt dm ook dc aandacht, dat alle Romeinsche bladen eenstemmig cischcn, dat Duitschland, wil het een verlichting krijgen van zijn scbadevergocdingslastcn, af moet zien van al zijn douane-unie- en aansluitingsplannen. Zoo laat b.v. de Tribuna uitkomen, dat Ttulié hoopt, dat de economische cn bij ge volg politieke versterking van Duitschland niet zal leiden tot verstoring .van het even wicht in Midden-Europa en de Donaulan- den en vooral, dat de betrekkingen tus- schen Oostenrijk en Duitscliland binnen be hoorlijke perken blijven, daar Duitschland zijn eigen onafhankelijke missie in Mid- den-Europi heeft te vervullen. Enkele „ge baren", d(e Duits rilland onlangs tegenover Oostenrijk beeft gemaakt, zoo wordt eraan toegevoegd, hebben terecht vrees gewekt. Ook andere Italiaanschc bladen mecncn, 'dat de tenuitvoerlegging van het Duitsche expansieprogram met betrekking tot Oosten rijk cn Zuid-Oost-Europa voorkomen dient te worden. En d ïar dc pers in liet fascis tische Italië dc spreekbuis is van dc rogee- ring, behoeft ook dc inhoud van bet Uni- ted Prèss-telegram, hetwelk inhoudt, dal officieel te Home bekend wordt gemaakt, dat Italic Hoover's voorstel aanneemt, mits Duitscliland zijn plan inzake een douane unie met Oostenrijk laat viren, niet de minste verbazing tc wekken. Inmiddels is bet de vraag, of dc Ameri- kaansclic regeering genoegen zal nemen met bet Italiaanschc \oorbehoud en of zij zich zal kunnen vereenigen met de reser ves, die stellig van Fransclie zijde zuilen worden geformuleerd. Het plan van Hoover moge over liet algemeen gunstig zijn om vingen, niettemin zal er pas reden \oor 'juichen zijn. wanneer bet veilig onder dak is. Bovendien moet de Amcrikaansclic volksvertegenwoordiging ook nog zijn goed keuring hechten aan Hoover's initiatief. Bezwaren van Europeesche zijde zouden in beginsel de beslissing van liet congics on gunstig kunnen beïnvloeden. DE NIEUWE VLUCHT OVER DEN OCEAAN. New York, 21 Juni (V.D.) Naar liet Zvvecdsche s.s. Drottingholm draadloos mededeelt, 6tond liet hedenmorgen te on geveer 3 uur in radioverbinding met het vliegtuig van de Oceaanvliegers Gattv cn Post, die mededeelden, dat de vlucht een normaal cn gunstig verloop had. liet weer ,was gunstig. Positicopgave werd niet ge- 'd'ian. Amerika wenscht onvoorwaardelijke aanvaarding van Iloovers plan. Parys vermoedelijk hiertoe niet bereid N o w-V o r k. 23 Juni. (V.D In dc kl in gen \an hot Witte Huis en van het staat.s- dcpartcmont te Washington liecrscht dc mcening, dat liet morgen verwachte ant woord der Fransclie regeering, wanneer het al niet afwijzend zal zijn, niettemin eenige reserves en bepaalde cischcn zil bevatten ten aanzien van het niet be schermde deel der Duitsche herstelbetalin gen. Van welingelichte zijde wordt echter verklaard, dat zelfs de Fransch-gezinde elementen in de regeering onbuigbaar op hun standpunt zullen blijven staan, dat de plannen van Hoover in bun geheel aan vaard moeten worden in de thans bekende formuleering. Van beteekenis voor de hou ding der regeering tc Washington is het hoofdartikel in dc Herald Tribune van he den, waarin o.a. gezegd wordt, dat dc po ging der Fransclie regcering om liet voor Frankrijk bestemde deel van de nict-bc- scbermde annuïteiten van dc bctalingsop- schorting uit te sluiten, waarschijhfijk het gehcelo plan van Hoover zal doen misluk ken, aangezien Amerika het begrijpelijker wijze afwijst den last van dc tc brengen offers gcliccl alleen te dragen, liet afwij zen van dc moraforiumgediclitc zou de ineenstorting van Duitschland met drei gende zekerheid dichter bij brengen en dan had Frankrijk de verantwoordëlijk- heid voor de volledige vernietiging van het herstel- cn ircdeesystecnï voor zijn rekening te nemen. Xog scherper laat zich Hearst uit in een uitvoerig hoofdartikel in dc IS dag bladen. die hij onder zijncontróle beeft. Hij schrijft, dat. Fr mkrijk een voortduren de üorlogsbedrciging vormt. Het gebruikt zijn gestolen geld voor bet hou wen van een gigantisch'ó oorlogsmachine, om Europa tc onderwerpen. Frankrijk kan beschouwd worden als een misdadige natie, die voor een w ercldgcrecht gedaagd diende te wor den en gedwongen zou moeten worden om den .vrede tc handhaven of unders zelf de vernietigende gevolgen van zijn eigen politiek te dragen liet Journal is van meening, dat men voor alles koelbloedig moet blijven. De beslissing over bet Amcrikaansclic voor stel is in handen van Frankrijk. Dit is een verantwoordelijkheid, waarvoor men niet behoeft terug tc schrikken. Hoover beeft slechts tot dezen stap besloten, door dat de Duitsche rijkspresident von Hin denburg hem met een volledige ineenstor ting van Duitschland liad gedreigd. Do Echo dc Paris acht het waarschijn lijk, dat de voor Washington bestemde boodschap der Fransclie regeering dc prin cipieel© toestemming van Frankrijk tot het initiatief van president Hoover zal bevat ten, tegelijkertijd echter een formeel voor behoud, wat betreft het niet beschermde deel der Duitsche betalingsverplichtingen. Pcrtinax schrijft in hetzelfde blad, dat geen schuldeischcr van Duitscliland zoo zeer door liet Amcrikaansclic voorstel ge troffen wordt als Frankrijk. Zooals het voorstel van Hoover op bet oogenblik is, is het voor Parijs onaanvaardbaar. Het on aantastbare karakter van de niet be schermde betalingen moet behouden blij ven. Een beroep van de DaÜy Herald op Frankrijk. Londen, 23 Juni. (Y.D.) Met een groo- ten kop kondigt liet de regeering zeer na staande orgaan van de arbeiderspartij, de Daily Herald aan. dat het plan van Hoo ver in gevaar verkeert, aangezien Frank rijk bet in den weg staat. In welingelichte Londensche kringen verklaart men te we ten, dat ook dc opschorting vin dc niet beschermde betalingen een intcgreerenJ deel van Hoover's plannon uitmaakt en dat het plan volkomen onbetcekcnen 1 zou worden, wanneer men van dit punt zou afzien. Dc gcheclc wereld wacht levhalvc op Parijs. De Daily Herald eischt, dat Frankrijk snel zijn toestemming zal geven cn hoopt, dat dc Fransclie regeering zich niet door haar tegenstanders zal laten be ïnvloeden. Wanneer Frankrijk zich met lief plan accoord verkl ïard, zal jde gelieelc politieke situatie van Europa ten belang rijke verbetering ondergaan. Daardoor zal Frankrijk in werkelijkheid krachtiger waarborgen voor den vrede krijgen. Frank rijk slaat voor ccn groote beslissing. Ook de altijd t iniolijk Fransch-gezinde Morning Post maant Frankrijk om zijn in ternationale verplichtingen niet uit het oog (e verliezen, liet blad herinnert er aan, dat liet plan van Hoover Duitscliland uit de banden van liet bolsjewisme redt. De Times wijdt wederom een hoofdarti kel aan dc moratoriumkwestie en 'acht het optreden van den Amerikaanschen presi dent een buitengewoon gelukkigen slap. ITet blad hoopt ernstig, dat dc Amcrikaan- sclie regeering dc cischcn van verschil lende mogendheden om ccn aantal détails nader uit te werken, niet zal misverstaan. De Financial Times vyijst erop, dat dc bepalingen van hot Youngplan met het plan van Hoover i;i overeenstemming ge bracht moeten worden. Wanneer dc wijze, waarop het plan van president Hoover in dc practijk moet vorden omgezet, niet nader besproken wordt, zal althans reke ning gehouden dienen te worden met dc uitwerking ervan op dc Franscbó finan ciën. Dc Financial News wijst op de Fransclie politiek, die steeds 'allo middelen aan wendt om druk op haar tegenstanders uit te oefenen en verlangt, dat Engeland en Amerika tegenover deze politiek een min der geduldige houding zullen aannemen. Tenslotte acht ook dc Daily Telegraph liet duidelijk, dat een stopzetting der niet beschermde betalingen in strijd is met het Youngplan. Een memorandum van Mills. Parijs, 23 Juni. (V. D.) Het geruch wordt bevestigd, dat Amerika bizondere stappen heeft ondernomen ter. opzichte van Frankrijk inzake net door Hoover voorgc stelde moratorium. Het Parijsche radio-agentschap meldt uit Washington, dat dc onderstaatssecretaris voor dc schatkist Mills, den Franschen ge za 11 'tsci i a 1 >s - a 11 a e h een memorandum over handigd in den vorm van twee tabellen ten einde deze naar Parijs door te zenden. Een van deze tabellen vermeldt het aan deel dat Frankrijk heeft in dc plannen van Hoover, terwijl in bet andere do toestand wordt geschilderd die ontstaan zal indien Frankrijk de voorstellen zal van dc liane wijzen. Het memorandum wordt van ver trouwelijkcn aard beschouwd tot dc Fran schc regcering gelegenheid zal hebben ken nis tc nemen van den inhoud, dan wel den inhoud tc bcstudeeren. Voorloopig verluidt slechts, dat het secretariaat van dc 6chat kist to Washington een uitvoerige bereke ning beeft gemaakt, wolke vooruit loopt op het feit, dat Frankrijk in verband met het voorstel van Hoover 96 millioen dollar zal moeten opbrengen. Voorts wordt uiteenge zet, dat het Frankrijke eigen belang is de voorstellen aan te nemen. Voor het geval dat Frankrijk zou aandringen op de be taling van de onbeschermde annuïteit, zal bet ook zijn schulden aan Amerika en En geland moeten betalen, tenzij de Fransclie regeering een bizonder schulden-morato rium eischt, hetgeen, naar de mcening van de vooraanstaande Arncrikaansche persoon lijkheden, 6lechts het crcdiet van Frankrijk zal 6chadcn. Aan de Quai d'Orsay heeft men nog geer. kennis genomen van den inhoud van het memorandum van Mills Men is daar dan ook niet in de gelegen heid ccnigc inlichting ie verstrekken. Verklaring van Laval in de Kamer. Dc verklaring van den minister-president Laval, Dinsdag in de Kamer afgelegd, luid de: „De Fransclie regeering erkent den groot- moedigen geest van president Hoover. Zon der toestemming van het parlement zal geen wijziging in de bepalingen van het Youngplan worden aangebracht. De regeering beraadslaagt over het ant- i\oord dat zij den president der Vereenigde Staten zal doen toekomen. Dc Kamer zal Vrijdag a.s. kennis kunnen nemen van den inhoud der nota. Men moet begrijpen, dat het niet mogelijk is, de ant woordnota eerder bekend te maken." Heden de beslissing van het Fransche kabinet. Ilct Fransclie kabinet heeft de beslissing over bet antwoord aan president Hoover uitgesteld tot Woensdag. Nadat de minister van financien Flandin en vervolgens de minister van buiterilandschc zaken Briand een uitvoerig exposé van den toestand had den gegeven, volgden de beraadslagingen, die echter niet tot een definitief resultaat leidden. In de olficieelc mcdedeclingen w ordt niet gezegd waarom men ondanks dc grondige voorbereiding en dc uitvoerige besprekingen met dc experts niet tot over- eehstemming kon komen. Het 6preckt echter vanzelf, dat omtrent dc meeningsvcr.-schülen m het kabinet aller lei geruchten de ronde doen. Van welinge lichte -zijde wordt verzekerd, dat Briand uit politieke overwegingen voor de aanvaar ding van het Arncrikaansche voorstel is, zij het ook, dat men langs den weg van onder handelingen zou kunnen trachten dc Fran sche belangen veilig tc stellen. Dc meerder heid der ministers verklaarde zich echter tegen het aantasten van de Haagsche over eenkomst en dientengevolge voor de ver werping van het voorstel-Hoover voor zoo ver dit het niet beschermde deel der Duit sche betalingen betreft. Inmiddels zijn bij de Kamer drie interpel- latievcrzoeken aangevraagd, zoowel van links als van rechts. Men. verkeert in groo te spanning, wat morgen de beslissing van liet kabinet /al zijn. BUITENLAND. Amerikaansche stappen bij Frankrijk. Een verklaring van Laval. (Eerste Blad, pag. 1). Dc nieuwe Spaausche grondwet. (Eerste Blad, pag. 2). Henderson's reis naar het vasteland. (Eerste Blad, pag. 1). (Eerste Blad pag. 2). Cholera-epidemic te Bombay. (Eerste Blad, pag 2). BINNENLAND. De uitvoering der Tarwewet. (Tweede Blad, pag. 1.) Hel P.E.N.-congres te Den Ilaag. (Tweede Blad, pag. 2). \ran het kabinet^Buresch- W c e n e n, 2 3 Ju n i. (V. D.) In de heden gehouden zitting van den Nationalon Raad heeft dc regcering zich aan het parlement voorgesteld. In de regecrings ver klaring, die door bondskanselier dr. Buresch werd voor gelezen, werd allereerst dc binncnlandsche politiek behandeld. Haar richtlijnen laten zich in de volgende woorden samenvatten: rechtvaardige vcrdceling der van dc bevol king geëischte offei-s, afhandeling der douanevoorstellcn, sluiting van handels overeenkomsten, bestuurshervoiming. Ten aanzien van de reorganisatie van de Kredit- anstalt zeide do bondskanselier onder le- vendigen bijval, dat het de taak der regee ring zal zijn de verantwoordelijkheid van alle betrokken organen binnen het kader dor bestaande wetten vast tc stellen. De be noeming van een directeur als verantwoor delijk leider dor instelling zal eerlang ge schieden. Mot steun der regeering zal een reorganisatieplan worden uitgewerkt, waar bij den omvang der uitkeeringen cn pen sioenen aan ccn strenge revisie zal worden onderworpen. De in deze richting noodzake lijke maatregelen zullen zoo noodig rechts kracht verkrijgen. Vervolgens behandeldo dc bondskanselier de buitenlandsche politiek, waarover hij zei- de, dat juist de Oostenrijkschc politiek op dit oogenblik rekening moet houden met de economische eischen. De regeering is beslo ten de vriendschappelijke betrekkingen met alle nabuurstaten zorgvuldig te onderhou den. In het bizonder reserveert men zich de vriendschapsbanden met Duitschland. Over de Tolunie-kwestie sprekende, zeidc dr. Buresch, dat hij het niet wenscholijk acht vooruit te loopen op do beslissingen van het Haagsche hof. Voorts besprak dr. Buresch de thans gevoerde onderhandelin gen betreffende handelsverdragen. Met voorstel, gedaan door den president der Vereenigde Staten Hoover, is tot ons aller harten doorgedrongen (bijval). Spreker dankt van ganscher harte den huidigen lei der der Vereenigde Staten voor de redden de hand, die deze thans, in den tijd van den grootsten nood. toesteekt." Op voorstel der sociaal-democraten werd direct ccn aanvang gemaakt met dc debat ten over de regeeringsvcrklaring. HEVIGE WERVELSTORM IN BRAZILIË. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat dc Braziliaanschc stad Louis de Caceres door ccn hevigen wervelstorm is geteisterd, waardoor tien personen werden gedood. Dc materieclc schade it> aanzienlijk. Ongeveer 30 gebouwen en verscheidene huizen wer den totaal verwoest. STUDENTENRELLETJES TE WEENEN. Verschillende instellingen voor hooger onderwijs gosloten. Weenen, 23 Juni. TLX.) De universi teit, de technische lioogeschool en twee andere instellingen van hooger onderwijs zijn vindaag voorloopig gesloten, daar studenten-onlusten hebben plaats gehad. Deze onlusten ontstonden naar aanlei ding van ccn uitspraak van het admini stratieve gerechtshof, welke het bestaande studentcnrecht voor ongeldig verklaart. RECORD-OVERTOCHT VAN DE EMPRESS OF BRITAIN. L o n d e n..2 3 Juni. V. D.) Hel nieuwe bailschip van de Canadian Pacific Line, Empress of Britain, heeft een nieuw record gevestigd door den overtocht van Cherbourg naar Father Point voor Quebec af tc leggen in -i dagen en 12 uur of 5 uur 26 minuten minder dan het record van de Europa tus- schen Cherbourg en het Ambrbs'e-lichtSchip voor New-Yórk in Maart 1930. Hoogste Barometerstand: 767.7 te Thorshawi. Laagste Barometerstand: Tii.l te Yaiclu. Verwachting: Matige tol /.wakke W. tot N'.-O. wind, half tot /waar bewolkt, later opklarend, aanvankelijk wel licht eenige regen met kans op onweer, (ets koeler. OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD- HEID. De rug van hoogen luchtdruk, achter de aftrekkende depressie in het N.O. ontwik kelde zich tot een zelfstandige kern van hoogen luchtdruk op de N'oorsche zee, die nog samenhangt met dc hoogo druk in het Z.W. De vlakke depressie over Frankrijk blijft stationnair cn breidde zich naar Duitsch land uit. Op IJsland d ïalde de luchtdruk. De temp. daalde iets over de Noordzee cn steeg op IJsland en om de Bótnische Golf Shields meldt 8, Stcneolc 6 m.M. regen; in Frankrijk cn in de Alpen viel bij onwe- der regen, te Toulouse 9, te Zurich 7, te Munchcn 7 m.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 Velen zijn teleurgesteld door het. koopen van een BUIKBAND bij onbekenden, die zich aan huis aanmelden. Honderden zijn tevreden die hun buikband tegen veel lagcren prijs kochten aan dit ver trouwd adres. balatum stragula 1.09 per el 1.35 per el 1.59 per meter 1.98 per meter linoleum 2.60 per el 3.80 per meter Varkensmarkt S Tel. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Groote voorraad bespeelde instrumenten. UITSTEL VAN DE ONTWAPENIING? G e n v e, 24 Juni. (V.D.) Naar in wel ingelichte kringen verluidt, zou een aantal Fiuropccsche regeeringen overwegen pogin gen in het werk te stellen om de a.s. inter nationale ontwapeningsconferentie uitge steld te krijgen van Februari a.s. tot het najaar 1932. Een officieel voorstel in dien zin i> nog niet gedaan, zoodat het volken- bondssccretariaat nog geen nadere inlichlin gen kon geven. Echter wordt het feit, dat de overweging bij eenige regeeringen be staat, niet ontkend. Voornamelijk Frank rijk zou op ccn uitstel der conferentie aan sturen en wel voornamelijk, omdat men van meening is. dat de vooruitzichten om te slagen voor de ontwapeningsconferentie grootcr zullen zijn, wanneer van te voren dc internationale schulden- cn herstelkwes tie onafhankelijk van den huidigen poli' tieken toestand in Europa kan worden be handeld. Vorder wordt nog aangevoerd, dat het houden der ontwapeningsconferentie» in het begin van 1932 op moeilijkheden zou kunnen stuiten, omdat in verband met do thans aanhangig geworden moratorium- kwestie tegen Juli 1932 een. nieuwe her- stelconfcreritic kan worden verwacht, zoo dat de regeeringen in het begin van het volgende jaar de handen vol rullen hebben met de definitieve regeling van do herstel en schuldenkwestie. Naar verluidt, zou men van Amerikaan sche zijde geen bezwaar tegen uitstel van de ontwapeningsconferentie hebben. Voor de Fransclie regeering zou hierbij boven dien den doorslag geven het feit, dat in de boodschap van Hoover een practisch politiek verband wordt gelegd tusschen het herstel- en het ontwapeningsprobleem, waardoor Frankrijk in een buitengewoon moeilijke positie komt, die men zoo veel mogelijk wil trachten te vermijden door de conferentie voorloopig een half jaar uit te stellen. Om echter een dergelijk uitstel te bereiken, zal de Volkenbondsraad op voorstel van een regeering opnieuw een besluit moeten nemen, waardoor het jong ste besluit ongedaan wordt gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1