DÉ EEMLANDEU BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER BELANGRIJKSTE NIEUWS Maandag 29 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 304 PIANO- EN 0RGELHANDEL HEVIG NOODWEER IN AMERIKA DOOR A. A. L. CRAUMANS ONRUSTIGE TOESTAND IN SPANJE SCHEURING BIJ DE BRiTSCHE LIBERALEN LICHT OP 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON BLOEDIG TREFFEN IN DEN CONGO fortmann en hehenkamp AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand <0.73. per week (me» gratis vtrzekcrlag tegen ongelokkea) f 0.17 Binnenland franco per post per 3 maanden f 1,-. Afzonderlijke oummern f OJX. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEKG UI PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—3 regel» I 1.09 mm inbegrip van een öewijsoumma» «Ikt regel mee» f 0.25 Ltefdndlghelds-adwrtentlto voor és kalft van den prt)s - Kleine AdvartcntlCn .KEITIËS" b<j vooruitbetaling >—9 mgtls f# «tl alka regel eanar 10 cent, énnaaal plaaiaen I I.—Bewijsnummer eatra OjOJ Parlementaire verkiezingen in Spanje. Een republikeinsche meerderheid. Wel-is-yyaar valt op het oogenblik, dat wij dit overzicht schrijven, nog niet over een grootc reeks bizonderheden to beschikken, welke ons kunnen inlichten over de resul taten van de verkiezingen der 471 leden voor de constitueerendc Cortes in Spanje, maar op grond van het beperkt aantal tele grammen, dat ons dienaangaande bereikte, kan reeds worden vastgesteld, dat dc uit komsten hebben beantwoord aan de ver wachtingen. De republikeinsche partijen van verschil lende schakeering hebben een zoodanige zege weten te behalen, dat practisch ge- sproken de invloed van dc monarchisten vrijwel is uitgeschakeld. Dii. bctcekcnt, dat dc stembusstrijd beeft aangetoond, dat het voortbestaan der repu bliek op het oogenblik is verzekerd en het succes, dat den socialisten en anderen re publikeinen ten deel is gevallen, Alfonso's kansen om van ambteloos burger, die in den vreemde een toevlucht heeft moeten zoeken, weer gebieder van Spanje te wor den, vooreerst zijn verkeken. De berichten stemmen erin overeen, dat, in het algemeen gesproken, de verkiezin gen door orde en rust werden gekenmerkt. Alleen hebben in een aantal plaatsen onge regeldheden plaats gehad, waarbij nog al bloed is gevloeid: zoowel dooden als gewon den vallen er te betreuren. De radicale elementen, die een algemeene verwarring in het leven wilden roepen en de verkiezingen door een uitgebreide sta king wilden saboteeren, hebben hun voor nemens niet in daden kunnen omzetten, omdat de regeering op haar qui vi\c was. Een raadselachtige sluier hangt er nog steeds omtrent hetgeen verband houdt met den persoon van Franco, die tot dusver commandant van dc Spaanschc luchtmacht was, doch vóór dc verkiezingen door de re geering van zijn functie werd ontheven en ter beschikking gesteld. Sommige berich ten behelzen, dat hij de leider was eener opstandige beweging, die tegen de voor- looopige regcering was gericht; zelfs zou hij van zins zijn geweest het aanzijn- to geven aan een onafhankelijke republiek An- dalusiê. And'éi'e berichten zijn minder op zienbarend en stellen 't voor, alsof het ont slag van dén popplairen majoor Franco voor de onderofficieren-vlieger aanleiding was om te gaan muiten, doch dat hun meer deren zich niet bij dc actie aansloten, ter wijl het garnizoen te Sevilla zich evenmin solidair verklaarde inet de rebellen. Boven dien trok de regcering. ten einde op het ergste voorbereid te zijn, troepen samen. Tel. 1303 Een goede raad, eorsfc even bij ons komen kijken. Aan dit optreden zou het te danken zijn geweest, dat dc beweging; die ook Franco's instemming niet had,, spoedig doodbloedde. Ondertusèchcn is Franco zoowel te Sevilla als in Catalonie gekozen verklaard, waaruit blijkt, dat dc genegenheid van velen tot hem, die op dc communistische lijst als can- didaat vermeld stond, uitging. Dat overigens niet alleen de socialisten cn andere republikeinen bij den stembusstrijd een goed figuur zouden maken, maar ook dc autonomisten zich zouden laten'gclden, was te voorzien; laatstgenoemden hebben in de Noordelijke provinciën grootc over winningen behaald; vooral concentreerde te Barcelona de belangstelling der bevolking zich om den persoon van kolonel Macia Natuurlijk dienen wij nog dc definitieve cijfers af te wachten, doch reeds nu ver luidt. dat het geenszins uitgesloten is, dat Lerroux, die momenteel minister van bui- tcnlandschc zaken is, in de toekomst de functie van premier zal vervullen. Derge lijke berichten dragen echter nog een te speculatief karakter dan dat men er vol komen staat op kan maken, zoodat men goed doet eenig geduld te oefenen en de simpele feiten voor zich zelf te laten spre ken. New York, 27 Juni (V.D.) Tengevolge van het hevige noodweer in het merenge bied werden zes personen nabij Cleveland door den bliksem getroffen en gedood. Ook Detroit werd geteisterd door een hevigen storm, die een snelheid bereikte van 53 mijl per uur. SPANJE KIEST ZIJN PARLEMENT. Madrid, 29 Juni. (V.D.) Major Fran co ligt nog steeds met een gebroken been op het vliegveld le Sevilla. Thans be schuldigt bij de regeering ervan een aan slag op hem te hebben gedaan; doordat zij dc planken van de tribune, die instortten, terwijl hij een hedevoering hield, zou heb ben laten doorzagen. Slechts op enkele plaatsen kwamen tor gelegenheid van de gisteren gehouden ver kiezingen incidenten voor. Tc Barcelona schoot een man, toen men hem wilde ar resteeren, met een revolver, waardoor een man gedood en een meisje werd gewond. Te Barcelona worden twee personen ge dood tijdens een vechtpartij tusschcn com munisten en republikeinen. Te Malaga vie len eveneens eenige dooden bij een botsing (usschcn militairen en communisten. HITTEGOLF EISCHT 75 MENSCHEN- LEVENS. New York. 28 Juni (V.D.). In de mid den- en westelijke staten van Amerika zijn ten gevolge van een hittegolf, voor zoover bekend. 75 menschen om het leven geko men. Menier, Ulvonhput, 23 Juni 1031. Das 'nen kea:\?l waar ik mee praten kan, dieèn manier Hoever, d'n president van dc Gomknaauwers, ok al kaaiert ic dan op z'n Engolsch. Waant 'non meiisch, die wit as da ge de kiep, die de gouwen eiërs Ieet, niet slachten mot, die hóe nie alleen vcr- stajuin genogt om al die muljoenen ruiten petten cn gebrilde wcfkes te regearen, zooéencn is in staat om zeivers 'nen boeren hof te laten héksenseeren. Waant da leste vereischt. sjuu.st dié wijsheid van do gou- wenkiep-politiek, die menier Hoever zoow duvcls-goed in dc gaten hee! En lach nouw nie! Wie zee da-d-'ncn boerenhof besturen nie zeker zoow moeilijk is, as 'n heel Laand? Da kan ik oew dan wel in oew ooren smoezen, amico. Kek s, dat zit zoow in me- kare! 't Ragoere.n van 'n hofstee te begin nen van af 't wijf tot aan d'n koeienschèèpcr toe; van af 't akkerland tot aan do slooten die 'r deur loopon; van af 't kleinste snert- k'iekentje tot aan rle koeibeèstcn. dingskes waar g'allegaar te zurgon hèt veur 'nen goeicn gaaivk van zaken, van do fokkerij en d'n teelt af te beginnen tot aan dc markt toe; van 't zaaisel tot aan d'n ogst, en zoow zijn d'r duuzcriden dingskes en ticreletijn- tjes, die motte as boer allegaar zeivers doen! Meo eigen kaptaal, mee eigen risi- koow! Maar president speulen, rla lotto veur 't. grotslo deel doen deur oewr personeel en van 'n aander z'n centen. Kek, daar zit d'n knaep as ik zoow zeg: menier Hoever lijkt mijn 'non feearèl, die ok 'nen boerenhof, rogeeren kan, waant, hij hoe verstajui» van de gou wenk iep-politiek. Hij wil Duitschland oven op asem laten ko men om strak zoóvoul te gemakkelijker z'n schulden ic betalen. Hoever h-ee in de ga ten: as me d'n Mof al z'nen rnorg tegelijk uit z'n beenderen halen, dan zakt ic im- mekaar as 'n zagemeelen pop. Waant ok 'nen Dutsert is „maar" 'nen mcnsch. En dat ie da spullekc verdijd goed be keken hoc, da's wel te zien aan de lui die 't dalek mee 'm eens waren: da waren om d'n sodejabel de grolst'a suffers nie! D'n Moes, zoo glad .as tien wefkes bij mekaren, was dalek veur 't idee van d'n Hoef te vin den. D'n Engclèchman, ok zoow stom nie as ie oew op t eerste gezicht lot denken, zee dalek (op z'n Engelsch): „ailes kits!" Waant nie ollecn da-d-'n groot cn be- laangrijk Laand as Duitschland 't leven mougelijk wor gemokt en me dus muljóc- nen war kers en frèters clVbij houwen, maar ok dot dc volken weer meu plazier, meer moed, nioer.smaak in d'n finansjeélen krippol krijgen, zoodat er weer wa groei en bloei kan komen in 't onderlinge haandels- verkeer. Dat er weer wa meer vertrouwen komt in de beurspampierkes, die zuutjes- aan zóów zijn geduikeld, da ge ze beter opmekaar kunt. leggen, 'n gotje d'r in slaan mee 'nen spijker, n touw ke-n-erdéiir en zoow ophangen op 'n plblskc, waar ge ze nouw en dan 's op oew gemak kunt zitten bekijken mee 'n traan in oew oogên. Kek. da ga nouw messchient weer- aan Geruchten omtrent een opstand van vliegers Zaterdagmiddag tegen 15 uur M.E.T. kwa men alhier berichten binnen, volgens welke dc 'te Sevilla op het vliegveld van La Ta- blata liggende vliegertroepen onder leiding der officieren in opstand gekomen zijn tégen dc regecrlng. De rebellen hebben zich vol gens deze berichten op het vliegveld ver schanst. Generaal Sanjurjo is bezig een troepenafdoeling in gereedheid te brengen om dc muiters tot overgave te dwingen. Ge lijk men weet, ligt- majoor Franco op liet oogenblik mot een 'gebroken-been op het vliegveld. Waarschijnlijk heeft het bericht van de afzetting van majoor Franco, die buitengewoon populair is, tot deze opstan dige beweging geleid. In regeeringsberichten wordt dc opstand te Sevilla geloochend, doch omtrent de ge beurtenissen kan men niet absolute zeker heid krijgon, daar op de telegrammen, naar bet buitenland blijkbaar 6trqnge censuur wordt toegepast. Parijs, 28.Juni (H.N.). Volgens,berichten uit Madrid zijn dc verkiezingen voor dc na tionale vergadering over het algemeen kalm verloopen, slechts in 2 provinciesteden is het tot botsingen gekomen, waarbij zes per sonen gewond werden. De uitslagen zullen eerst later in den nacht bekend gemaakt worden.. BUITENLAND. Een geweldige brand verwoest het Ne- deriandsche paviljoen op de tentoonstel ling te Parijs. (Tweede Blad, pag. 1). Grootc brand te Nijmegen. (Tweede Blad, pag. 2). Hevig noodweer bij de Amcrikaansch- Canadecsche grens. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Onze bedreigde kolenuitvocr. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Landdag van de Joodschff Jeugdfedcratie. (Eerste Blad, pag. 2). Twee dooden bij een motorongeluk nabij hotel Oud-Leusden. (Eerste Blad, pag. 2.) SPORT. De athletiekdag van den Stichtschen Turnkring. (Tweede Blad. pag. 'j. A.P.W.C. wint met 42 van Hilversum (Eerste Ü:ad, pag. 2). A.Z. cn P.C. I verliest met 51 van Star I (Tweede B'ad, pag. ONTPLOFFING IN EEN KRUITFABRIEK. 4 dooden. Londen, 27 Juni (V.D.). Heden is in de kruitfabriek der Canudecschc Industrie Mij. in Ontario, in het plaatsje Sudbury, een lie vige explosie voorgekomen, waarbij 4 perso nen werden gedood en verscheidene ande ren werden gowond, waaronder 6 zwaar. De materieele 6chade, welke door de ont ploffing, die mijlen ver in den omtrek hoor baar was, is aangericht, i6 aanzienlijk. BESPREKINGEN OVER EEN DUITSGH- ITA1.IAANSCHE CONFERENTIE. Van Duitsche zijde toegojaicht. Berlijn, 28 Juni (V.D.) Bevestigd wordt, dat de Italiaansche regeering met de Duit sche regeering onderhandelt over een Duitsch-Italiaanschc conferentie naar het voorbeeld der Duitsch-Engelsche besprekin gen. Een formeele uitnoodiging van de Itali aansclic regeering aan den Rijkskanselier en den Rijksminister van buitenlandsehe zaken naar Rome te komen is tot nu toe niet ontvangen. Het is daarom ook nog on zeker wanneer de Duitsch-Italiaanschc bijeenkomst zal plaats hebben. Van Duitsche'zijde wordt reeds thans het denkbeeld van een conferentie tusschen Duitsche en Italiaansche staatslieden toege juicht dors worren. 't Was mee 't geld zóów ge steld: as ge 't in 'nen ouwen sok op 'n stie- kum plekske liong, dan wier 't eiken dag wa minder wèèrd. As ge 'r stukskes veur kocht dan kwammen zc terechte op 'n plotskezie boven. En as ge 'r hüskes of grond veur kocht, dan wier d'r alleen d'n notaris beter van, die 't oew op :n aarige manier aansmeerde. Zooda gé dus van oew centen veul meer lust cn zurjg had, as wa- d-aanders. En nouw kunnen ze van kaptaal en van bezit zoowvcul kwaad vertillen as ze wil len, amico; 'n maatschappij waar 't aan kaptaal ontbrikt, lijdt aan blocdèrmoei, en daar eiken mcnsch op stuk van zaken 'n klein piemeltje maatschappij is. lijdt ok elke mcnsch aan dieèn bloedèremoqi. En nouw kunnen sommigte pollitiekcrs gek zijn moe „bloedèremoei"(ik zouw zc nie graag 'n briefke van duuzend gulden aanprissetecren; 'k ben baang da ze 't aan pakten okmaar gin mensch bèt gère op 'n houtje cn as ze zeggen van wèl, houw zc dan maar '6 'nen gèèven, daampenden biefstuk veur d'r gezicht. En as 't 'nen vcc- g'eiariejer is, 'nen buil apennuljes. Wedden da zc happen? Schellen op 't, kaptaal is schellen op 'nen krokaantcn biefstuk mee 'n leege maag. Maar laat ik nic van m'n npprepoow ge raken. 'k Wouw dan maar zeggen: 't is te won schen da d'n Hoef z'nen zin krijgt, dan kan d'r veiil verbeteren. Zoons 't, nouw 'gaat, ga-g-et nie goed. Me motten steuvig aan d'n biefstuk (of aan dc apennotjes), waant d'r is bloedèremoei over de gaanschc wenreld. Me zouwen d'r mee tot d'n zelfsten heil staat geraken as in Ruslaand, engif mijn maar 'n biefstukska. Ik lus 'r eiken dag wel twee, ge wit: ik ben gin veegeta riejer, waant verkensfokken cn hazelnoten- pellen is net zoow gek as kaetelein-speulcn cn veurzitter van d'n blaauwen knoop zijn 't Zouw op pollitiek gaan lijken- schellen op biefstuk en d'r naar watertaanden! En nouw ik toch tot aan m'n nekharen in rle polljliek zit,, d'n Moes-is weer zoow laankzamcrhaap'l aan 't bijdraaien, ee. As zc 'm nouw maar in de kieren houwen, die Londen, 27 Juni. (H. N.) Vandaag is het officieel tot een scheuring van de libe rale partij in het lagerhuis gekomen. Onge veer 12 leden, onder leiding van sir John Simon, hebben besloten zich definitief van Lloyd George af le scheiden. Sir John Simon en de heer Brown heb ben aan den speaker der liberale partij medegedeeld, dat zij voortaan geen aanwij zingen van hem meer wenschen te ont vangen. In beide brieven wordt de stap gemoti- véïïfd-hlet d<r houding van Lloyd George en 2i/n aanhangers tegenover de regeering. VERKEERSONGELUK BIJ LONDEN. Londen, 29 Juni. (V.D.) In een bocht nabij Stanmore, bij Londen zijn twee auto bussen met elkaar in botsing gekomen, waardoor vijf personen gedood cn vier an deren gewond werden. Bij de botsing vlo gen beide autobussen onmiddellijk in brand. DUITSCH-ROEMEENSCH VERDRAG ONDERTEEKEND. Geneve, 27 Juni. (V. D.) Iïct Duitsch- Roemeensche handelsverdrag is Zaterdag alhier ondertockend. Men hoopt, dat het verdrag in den herfst van kracht zal wor den. thcemuts, waant as gc denkt da ge 'm aon z'nen das hèt. dan he.dda d'n slip van z'n zwart hemd te pakken. Mee zukke gasten motte vourzichtig zijn, op oew kievief, aan ders sta-de tcllckes veur Peer-Snot, Maar ollee, laat ik van dieèn tiep maai afstappen, hoe 'k over hum denk, dat witto zoow zuutjósaan wel. Keb oew toch ok zoow 't een en aandorke van d'n hof te vertellen Me zijn aan 't hooien. Zwaar werk, amico. 'k Vroeg 'n paar dagen gclcjenaan Trui, waant 't zat me-n-al 'n tijdje in m'nen kop: „Trui, wa denkt 'r van," en meteen keek ik naar d'ren rechterklomp: „zouwen ine 't droog houwen, om te kunnen hooien? „Meende da nouw_ of perbeorde me vcut d'n aap t'houwen, dan zegdet maar,' zee ze' ,.'k Meen 't," iachte-n-ik: „V'ost Dicjas smoest 'r clkeh avond maar 'n pinnoki aan mqe z'n Radejoowwecrbericht van: ..War schijnelijk droog, waarschijnelijk rcngel en iets koeler," waant da's al drie wekon 't zalfetc smoesje en as 't al dieèn tijd tollo- kens koeler had motten worren, dan hadden me allemaal al laank winterteenen motten romen en lag dc Mark zoow dicht as 'nen pot," „Kunde 'r zclvers dan gin wijs meer uit worren; zijde gij 'nen bóer?" vroeg m'n Vagevuur. „Neeë," gaf ik toe: „aan deuzen zomer is gin touwke vast te knoopen, keb 't. opgege ven os 'n hopeloos geval van waterzucht.' „Nouw, as 't don zoow is," zee zi: „hij stikt ae de p Da was d'r hekstroog, zooas gc wel ge snapt zult einmen cn da zc zoolaank uocht te mee d'r hadvies, da kwam omda 'k zo, erlijk is eerlijk, nog al 's gekoejeneord eb mee d'r Mieterologisch Inkstietuutje op d'r kleinen teen. „Ollee," zee ik, ,,'t mot dan maar. die nie waagt, die nie wint, dan motten me de op pers maar 'r is 'nen keer meer omgooien" cn zoow zijn me dan maar begonnen. Pla- ziorig werk, as 't, maar nie te veul rengclt Ha, 86 dn-d-afgemaaide gras begint te goo ien. dan kunde nic geleuve.n hoe lekker de treuren van de veldblommekes die er tus Hoogste Barometerstand: 771.7 Va lont ia. Laagste Barometerstand: 718.0 Abisho. Verwachting: Matigo tot zwakke N W. tot W. wind, afnemendo be wolking, weinig of geen re gen, aanvankelijk koeler, later iets warmer. WEEROVERZICHT. Een secundaire, van de uit het N.W. ge komen depressie, trekt naar het vasteland en wordt door een koelere 6trooming uit het N.W. gevolgd, maar do hoogo drukking herstelt zic.h weder in bet. Weöten. Hoogste stand 771,7 te Valencia, laagste stand 748.0 te Abisko. De temperatuur daaldo in West- Europa en steeg nog in Duitschland. Alleen in het N.W. viel regen, Kinn had 8, Ler- wich en RÓ6t 7 m.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP Bezoekt vooral onze STOFFEN-AFDEELING. Londen, 27 Juni (V.D.) Volgens de Ti- roes is in het Kwa.ngo-dlstrict in het W.-deel van den Belgischen Congo, in welk district ongeveer 15.000 nogors wonen, een opstand uitgebroken tegen do koloniale autoriteiten. Een zwakke afdeellng koloniale troepen heeft bij een gevecht met do bewoners van een dorp een groot aantal inboorlingen ge dood. Uit Leopoldville i6 een grootere tröcpen- afdceling naar Kwango vertrokken om do orde te herstellen. eiken rookstellen met kussens vanaf f 19.50. 9chcn zitten, over heel dc omgovink han- gon. Net as nouw, terwijl ik veur 't open raam effen dit briefke in mekaar zit te draaien, nouw golven de zuutige geuren laanks m'nen kop en krullen zc in m'nen neus. 't Huis haangt er van vol. En as ik uit dc stad koom, mee m'nen gruuntenwagel, dnn ruuk ik van verre m'n velden al. De vcugeltjes emmen 't ok in de gaten. Mee hcelc zwart klodders zóóveul zitten zc bij mekaar op hoopkens in 't gele hooi en pik ken er dc zaaikes uit mee 'n brutaliteit en 'n la wijt, of ze 'r veur betaald emmen! Om oew eigen te bedooicn. 't Zijn soms net menschen, zoow fel gaan ze teugen mekaar tekeer. D'r is veul, veul meer dan ze op kunnen frèten, maar ze vechten ae leeuwen soms, die kleine sallemaanders, om 't mekaar uit 't bekske te trekken. Hcole duels voèren ze, om één zaaiki, terwij muljoenen leggen. Soms staai ik 'r 'n ketierke naar to kijken, cn dan kunde nie geleuvcn hoc plazaant da d-is. As gc net 'n invitasie ontvong om op 't belastingkantoor te komen, dan nóg zou de in o3wen lach schieten, as ge da klein vechten om niks. En 'n moed, 'n dapper- geboeftc daar zoow teugen mekaar op ziet heid, amico, onder da krielekes-tuig! Daar stade hij te gapen. Nie loslaten, horrc. Ze treken mekaar de stècrt uit d'r ruggeske, dat de irkes opvliegen. Pikken mekaar in d'r kopke, da ge 't beurt tikken: nëcc dan Jacht-ocw eigen 'n kriek. Maar affiin, as ditte allegaar gedaan is, dan guan men-'t jonk zaaisel uitplaantcn en dan dan smeer ik 'm mee verlof, amico. 'k Gaai op stap man. Naar m'n klei nen Dré in Amsterdam, naar d'n Haag, ik gaai 'r weer 's op uit As 't zoow ver is, stuur ik 'k oew wel 'n aanzichtskortjo. 'k Mot m'n kleinzcuntje weer 's zien. 'k Mot mac de kleurige badpakskes op Scheveningen weer 's leut emmen, waant zooas gazeed: ik houw van biefstuk: 'k bin gin veegetaricjer. Ollee, ik schei er af; veul groeten van m'n Vagevuur en g'n horke minder van ocwen loet a voe DRé

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1