de eemiandeu BELANGRIJKSTE NIEUWS Bmrsomnicht Donderdag 2 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 2 MOORDENDE HITTE IN AMERIKA TERECHTSTELLING VAN PETER KURTEN In brieven smeekt hij om vergeving HEVIG NOODWEER IN HONGARIJE ff LICHT OP 9 uur 54 min. VIJF SLACHTOFFERS EENER VLIEGRAMP L. 1. LUYCX ZOON POST EN GATTY WEER TERUG ameksfoortsch dagblad ABONNEMENTSPRIJS 5 <°"n<kD vo°' Am"',<>ort m0- pcr.m"lld week (mei gratie verze«crlag tegen ongelukkea) f 0.1 r/+ post per 3 oMtadea f 3b- Afzonderlijke nummer* f 0X33. TELEFOON IN TERG UJ Binnenland franco per FOmEKENlNG 47910 PRIJS DER ADVERTENTIEH van 1—4 re geil f 1.04 act inbegrip vaa een bewlJsnumaMT. 1 elke regel mee» f0.25. Liefdadig!-ïlds-adverttotli» voor dl helft van den prija Kleine Advertentlte „KEITJES" bij vooruitbetaling >—9 regel* 90 cent, elke regel neef 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer cxtr» OM Werd Philippe Daudet ver moord? Verrassende verkla ringen van nieuwe getuigen. Door de opzienbarende verklaringen van twee nieuwe getuigen in het beleedigings- proccs, dat de leider der Franscho royalis ten en hoofdredacteur van de Action Fran- Caisc, Léon Daudet, tegen den chauffeur Bajot aanhangig heeft gemaakt, is een ge heimzinnige aangelegenheid, die acht ja ren geleden in Frankrijk grooto beroering heeft gewekt en die voor de Franschc po litic buitengewoon onaangenaam schijnt tc zijn, plotseling weer het middenpunt der algemecne belangstelling geworden. Het gaat hier om de waarheid omtrent 'den dood van Philippe Daudet, den eenigen zoon van den aanklager. De destijds der tienjarige jongen is in liet najaar van 1923 op een ochtend dood in de taxi van den Parijschen chauffeur Bajot gevonden. Vol gens dezen autobusbestuurder en ook vol gens de politie moet de jonge Daudet tij dens den rit zelfmoord hebben gepleegd. Léon Daudet betichtte daarentegen korten tijd na de ontdekking van het lijk do Pa- rijsche veiligheidspolitie van moord op zijn zoon, die veel in anarchistische kringen omging en bij een inval der politie in den kelder van den anarchistischen boekhande laar Flaoutter als slachtoffer van de blinde woede der binnendringendo agenten was gevallen. De politic zou daarna, om do voor haar onaangename zaak te verdoezelen, niet alleen een zelfmoord hebben geconstrueerd en Bajot hebben omgekocht, maar tevens bij dezen erop hebben aangedrongen voor de rechtbank zijn mededeelingen te hand haven. Daar het Léon Daudet indertijd niet is gelukt zijn beschuldigingen met bewijzen te staven en Bajot zijn verklaringen onder eede aflegde, werd hij wegens laster ver oordeeld, ofschoon een groot deel der open- baro meening en ook uitgebreide kringen, die in politiek opzicht tegenvoeters zijn van dc royalisten, van de juistheid zijner bc weringen overtuigd schenen te zijn. Van dat oogenblik af voert Léon Daudet in dc Action Francaise een hardnekkigen strijd tegen do Parijschc veiligheidspolitie on tegen den vroegeren president Poincarc. die meer van de zaak zou weten. Dezer dagen is Léon Daudet erin ge slaagd om met behulp van nieuwe getui gen de merkwaardige aangelegenheid op nieuw aan dc orde lo stellen. liet beleedi gingsproces, dat hij eenigen tijd geleden op grond van nieuwe onthullingen nu zijner zijds tegen den chauffeur Bajot aanhangig heeft gemaakt, wordt op liet oogenblik bc handeld en het heeft er allen schijn van. dat de leider der royalisten thans gelijli zal krijgen. De onthullingen van den voor naamslcn getuige, den Parijschen journa list Jean Goldsky, kloppen in elk geval bijna volkomen met de uiteenzettingen, die Léon Daudet al jaren geleden van de treu rige aangelegenheid heeft gegeven. Goldsky, dio overigens een politieke te genstander van' Daudet is. heeft na den dood van den jongen Philippe geprobeerd achter verschillende bizonderheden, die op het gebeurde betrekking hebben, te komen. Omtrent het resultaat van zijn onderzoe kingen deelde hij blijkens den Parijschen correspondent, der Kölnischc Zcilung het volgende mede: Dc jonge Dnudct, bevond zich in den be- wuslen nacht inderdaad in den kelder van den boekhandelaar Flaoutter. Terwijl Phi- lippo do pas binnengekomen hoeken inkeek, drongen verschillende commissarissen van politie den kelder binnen. Op hetzelfde oogenblik viel er een schot. Een persoon, die bij het geval niet betrokken was en die tot dusver, hetgeen zonderling is, niet werd verhoord, heeft het gebeurde bijgewoond. Deze voorstelling van zaken wordt beves tigd door dc verklaringen van een tweede getuige. De journalist Jacques Landau, eveneens een politiek tegenstander van Daudet, doel de aan de rechtbank mede, dat een anar chiste, die do politie zeer wel kende, hem, onder beding, dot hij zou zwijgen, had toe vertrouwd, dat zij getuige was geweest van den moord op Philippe Daudet, Verschil lend© tot de politie behoorende personen waren den kelder binnengedrongen en een commissaris had waarschijnlijk uit angst op Philippe Daudet geschoten, daar deze plotseling door een beweging van den arm de binnendringende politicman nen had verontrust. Dc kogel was Philippe, daar hij op hel zelfde oogenblik zich bukte, in het hoofd gedrongen. Wat de geheimzinnige vrouw betreft, heeft men, naar het schijnt, te ma ken met een vroegere geliefde van den boekhandelaar, die thans met een Fransch politic-ambtenaar is getrouwd en tegen wie thans een arrestatiebevel is uitgevaardigd wegens een ander delict Zij moet zich momenteel in Zwitserland bevinden en de advocaten van Daudet hebben thans aan het Openbaar Ministerie verzocht haar vrij geleide too tc staan, opdat men haar een verhoor kan afnemen in het proces Daudet- Bajot. Op den derden dag van het proces kwam het al dadelijk bij 't begin dor zitting tot een opzienbarend incident. De eerste ver dediger van Daudet, Lo Roux. las een tele gram voor uit Kolmar, waarin werd mede gedeeld, dat de Elzasscr afgevaardigde Brogly bereid was (e verklaren, dat de in het proces dikwijls genoemde commissaris van politic Colombo, die op den sterfdag van Philippe Daudet een onderzoek had in gesteld hij den boekhandelaar Flaoutter, te Mülhauscn in aanwezigheid van getuigen had toegegeven den dood van Philippe Daudet tc hebben veroorzaakt. Brogly, zoo werd nader meegedeeld, had Kolmar reeds crlaten en was op weg naar Parijs. Het spreekt vanzelf, dat dezo verklaring diepen indruk maakte op de personen, die in de rechtzaal aanwezig waren. Na voor lezing van het telegram werd de als ge tuige opgeroepen commissaris van politie verhoord. Op dc vraag van den voorzitter, of hij zich wilde uitlaten over het tele gram uit Kolmar, bestreed Colombo na drukkelijk in aanwezigheid van getuigen een bekentenis te hebben afgelegd. Bij het begin der namiddagzitting werd «aan het verzoek der civiele partij, om de zitting te verdagen en den Elzasser afge vaardigde te dagvaarden, gevolg gegeven. Dc zitting werd daarop geschorst tot den middag van 1 Juli. Toenemend aantal slachtoffers New York, 2 Juli (V.D.) De hittegolf heeft zich langzamerhand over de geheele Vcrecnigdc Staten uitgebreid en een schier ondragelijke temperatuur verwekt, die nog eiken dag nieuwe slachtoffers maakt. Al- een uit Dakota en uit het Westen van Min ncsola wordt een koele temperatuur ge meld. In deze beide staten waait een ver koelende wind en zijn regens gevallen. Uit, het geheele land werden nieuwe sterfgeval len gemeld; voorzoover valt na te gaan moet het aantal, slachtoffers thans reeds 7GG bedragen. Gisteren stierven in de New- Yorksche binnenstad tengevolge van de hitte zeven personen. In Winona stierven in -58 uur tijd vijf tien personen. Te Detroit moesten 250 per sonen van het personeel van do Fordfa briek voor zonnesteek behandeld worden Te Chicago steeg dc temperatuur tot 101 De hittegolf strekt zich uit lot ver in Ca nada. Uit Hudson wordt een temperatuur van 108° gemeld. Hedenmorgen om zes voltrokken B e r 1 ij n1 Juli. (H.N). De Vonvarts meldt, dat gisteren na afloop van een zit ting van het Pruisische staatsministerie beraadslaagd is over het gratieverzoek van don Dusscldorfer moordenaar Ivürten. De besprekingen waren echter streng vcrlrou wélijk, 'zöodat over den uitslag^ daarvan niets bekend is geworden. Volgens sommige geruchten zou het verzoek afgewezen wor den en de terechtstelling Donderdagmorgen plaats hebben. Dc executie hedenmorgen ge schied? B c v 1 ij n, 1 Juli. (V.D.) De executie van Kuerten zal, naar gemeld wordt, Donder dagmorgen om G uur plaats hebben. Peter Kuerten is van deze beslissing nog niet op de hoogte gesteld. Aangezien de medcdccling van de exe cutie van doodstraffen volgens de wette lijke bepalingen ten laatste 12 uren voor de executie den veroordeelde moet worden ge daan, zal Kuerten dus op zijn laatst deze mededeeling om zes uren hedenavond ont- angen. De executie zal geschieden op de binnen plaats van de strafgevangenis tc Keulen. Volgens de bepalingen van de Code Pénal zal de guillotine worden gebruikt. Tc Düsscklorf *is een commissie van het Pruisische ministerie van Staat gearriveerd ter bijwoning van dc terechtstelling. Dc voorbereidingen te Keulen zijn ge- indigd. Keulen, 2 Juli. (V. D.) Hedenmorgen vroeg tc 6 uur is in de staatsgevangenis te Keulen het doodvonnis aan Peter Kürten ol trokken. Bij de terechtstelling waren aanwezig dc Düsseldorfsche procureur-generaal, de ver dediger van Kürten en verschillende leden van de rechtbank, alsmede de ministerial- at dr. Wcddigen van het Pruisische mi nisterie van justitie en eenige personen uit dc wetenschappelijke wereld. Kürten heeft zijn laatslcn nacht in dc cel doorgebracht met drie geestelijken, waaronder zijn biechtvader, een Franciscaner monnik uit Düsscklorf. Hij was zeer rustig geweest en had verzocht eenige brieven te mogen schrij ven. Den gehcelon nacht heeft lnj brieven geschreven aan de nabestaanden van bijna al zijn slachtoffers, waarin hij mededeelt, dat hij berouw van zijn daden heeft cn om vergeving bidt. Vroeg in den morgen, voor do terechtstel ling, biechtte en communiceerde Kürten. De terechtstelling geschiedde met een nog uit den Franschcn tijd datcerendo guillotine door den scherprechter Goedeckc. Op dc vraag van den procurcur-gencraal: „Peter Kürten, licht gij nog een wensch? antwoordde Kürten kort en zakcijk: „Neen" Kürten was gistermiddag 5 uur naar Keu len overgebracht, omdat in dc gevangenis te Düsscklorf geen terechtstelling kan plaats vinden. BUITENLAND. Terechtstelling van Peter Kürten. (F.erste Blad, pag. 1). Post en Gatty weer terug. (Eerste Blad, pag. 1). Het bezoek der Dultschc ministers aan Italië. (Eerste Blad, pag. 2.) Nog steeds onrust in Spanje. (Derde Blad, pag. 1). Hevig noodweer in Hongarije. (Eerste Blad pag. 1) Vijf slachtoffers eener vliegtuigramp. (Eerste blad, pag 1) BINNENLAND. Het Middenstandscongres tc Zandvoort. (Derde Blad, pag. 1). Na do ramp te Vincennes. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Zitting van het Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. Open tennistournooi van A.L.T.A. (Tweede Blad, pag. 3). Hoogste Barometerstand: 762.7 Zurich. Laagste Barometerstand: 748.6 Stoma way. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk enkele regenbuien met kans op onweer, weinig verandering in temperatuur. Boedapest, 1 Juli. (V. D.) Naar uit Szegedin gemeld wordt, heeft in dc afge loopen dagen in dc omgeving een verwoes tende storm, gepaard gaande met hevig noodweer, gewoed. Het district werd totaal verwoest. Over een oppervlakte van 40 K.M. bij 8 a 10 K.M. is de oogst volkomen te gronde gegaan. Ook dc beroemde paprika cultures zijn door het noodweer vernietigd. De rcgecring heeft onmiddellijk maatrege len genomen om den nood tc lenigen. New York, 1 Juni. (V. D.) In Hamil ton in den staat Ontario is een vliegtuig neergestort. Vijf personen werden gedood OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCH HANDELSVERDRAG ONDERTEEKEND. Ween en, 30 Juni (V.D.) In de bonds- kanselarij is heden het Oostenriiksch-Hon- gaarsche handelsverdrag in aanwezigheid van dr. Schober en den Horigaarschon ge zant onderteekend. EEN VARKENSMESTERIJ AFGEBRAND. Men meldt aan de N.R.C.: Te Südende (Oostfr.) is Maandagnacht een groote varkensmcstcrij een prooi der vlammen geworden; 82 varkens kwamen om cn groote voedervoorraden gingen ver loren. DE EX-KONINGIN VAN SPANJE NAAR LONDEN. Londen, 30 Juni. (V.D.) De ex-ko- ningin van Spanje is hedenavond van Parij9 te dezer stede aangekomen. Aan het station werd zij verwelkomd door prinses Beatrice, ex-koning Alfonso en vele anderen. De ex koningin heeft zich met don Alfonso naar het Kensington Palace begeven. door. PH. STRAETMANS: Grootcr omkeer van algemeen sentiment cn ook onverwachter koersverandering als Hoover's ingrijpen van den ccnen beursdag tot den volgenden gebracht heelt, is zelden of nooit voorgekomen. Vrijdag 19 Juni nabeurs alles zwart cn donker. Allerlei fondsen ruimschoots nog beneden beursprijzen aangeboden. Ln Maan dag daaropvolgende was inmiddels het ge* heel onverwachte gebeurd dat, als door een wonder, dc situatie totaal had gewijzigd cn alles licht en vroolijk had gemaakt. Blij op* timisme ten aanzien van dc toekomst had veler bange zorgen weggevaagd cn liet kocrspcil ter beurze drukte al deze blijd# schap uit in groote koerssprongen cn mach# tig avans. De vcrtrouwcnsmotic in nieuwe komende welvaart bleef zich vrijwel dc geheele weck in verdere stijgingen uiten en ware Zaterdag der vorige weck Beurs gehouden, men had# dc dien dag cr zeker nog een schepje op* gedaan. Zóó althans was Zaterdag hier vrij alge* meen dc opvatting en zoo was zij zeker bij onze Zuiderburen, naar schrijver dezes al* daar kon bevinden, na het vertrouwensvo# tum der Franschc Kamer in hare Rcgecring. Nuchterder beschouwing heeft echter dc Zondag blijkbaar gebracht cn toen dc Za# tcrdagschc Beurs van NcwYork niet bijzon* der meeviel, was hier op Maandag het feest al niet zoo gedecideerd vroolijk als gedacht. In kannen cn kruiken immers was het zaakje nog bij lange na niet. Want het vertrou* wensvotum in Frankrijk betcckendc zeker nog niet een geheel accoord*gaan met Hoo# ver's voorstellen, waar deze de handhaving hiervan afhankelijk heeft gesteld van Frank* rijks absolute medegaan, is men cr vooizen ker nog niet. Immers de Franschc Kamer steunde juist hare rcgecring in haar slechts zeer ten dcclc medegaan met Hoover's plan. Een tweede vraag is nu echter of cr niet nog meerdere vragen zijn die toch tc hulp „Naar Berlijn" kunnen leiden. En dc vrees dat Frankrijk geïsoleerd zal komen tc staan zal dit land nog wel tot concessies aansporen, mits dc „modus" gevonden wordt om het zoo kwetsbare eergevoel van „la bel* lc France" tc sparen. Erkend immers moet worden, dat het voor Frankrijk niet aangc= OVERZICHT VAN DE WEERS- GESTELDHEID. De depressie in het Noord-Westen bleef in diepte toenemen, over Frankrijk trok een secundaire naar Duitschland, de hooge drukkineg in het Oosten is vrijwel ver dwenen. De ochtendtemperatuur is over 't alge meen gestegen, doch in Ierland gedaald. Lerwic en Zürich hadden 11 m.M. regen, in Duitschland en Ierland vielen matige hoe veelheden. Geniet gerust maar dradeloos1 Maar maak geen huren radeloos Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. naam kan geweest zijn, dat Hoover's voor* stel, in zijne starheid, de wereld inging, zon* der dat Frankrijk, waaraan toch bijzondere offers worden gevraagd, daarover tevoren geconsulteerd was. Maar, nog eens, wij ge* loovcn toch aan een uiteindelijk overeen* komen, juist omdat Frankrijk zoo groot bc# lang erbij heeft niet geïsoleerd te komen staan cn niet voor dc „kwaaie pier" tc wor* den aangezien. Intusschen kabbelen dc wateren van Seine cn Hudson vrij onrustig verder cn kan het nog wel met wat emoties gepaard gaan. In het Ncw#Yorkschc Bcursovcrzicht van een onzer groote bladen lazen wij Dinsdagmor* gen: „Er blijven nog verschillende probic* men op tc lossen, zelfs indien dc huidige onderhandelingen over het moratorium met succes worden afgesloten." Inderdaad. En Goddank dat men dat tenminste gaat in* zien, nu dc feestroes wat uitgeraasd raakt. Werkelijk, cr zijn nog heel wat meer moei* lijkheden tc overwinnen, politieke, finan* cicclc cn economische. Zal b.v. Duitschland met de éénc concessie blijvend geholpen zijn? Zeer zeker blijft bovendien het feit voorloopig nog bestaan dat cr te weinig „monden" cn teveel „armen" zijn, tc wei* nig consumenten, tc veel producenten. Agra* risch vooral is dc puzzle nog allerminst op* gelost. San Paulo berichtte gisteravond: groote schade aan den koffieoogst. Het in zee wer* pen ging blijkbaar niet vlug genoeg, zoodat dc natuur of dc berichtendienst maar een handje is komen helpen. Hoe nu dc toekomst voor dc Beurzen tc bezien? Dit is dc vraag die zonder bepaalde fondsen tc bespreken, moet beantwoord wors den. Wij zouden dan willen zeggen, dat dc groote nieuwe factor is dat het vertrouwen in dc pössibiliteitcn der toekomst vrij alge* meen hersteld is. Hiermede is de basis ge# lcgd voor mogelijken nieuwen opbouw. Wij verwachten inmiddels dat sterke en her* haalde koersfluctuaties nog zeer waarschijn# lijk zijn, al naar gelang het harte van %cr# wachting kloppen zal of de koek of dc gard ten deel zal allen. Op hoogc bergen komt men overigens niet zonder nu cn dan omwegen tc moeten maken cn zonder soms beduidenden terug# gang. En men bedenke vooral dat het rc# ccntc herstel, hier cn daar. wel erg snel in zijn werk is gegaan cn vaak. langs banen van kunstmatigheid, als eenc overhaast dek# kende contramine toch zeker bracht. Voor# zichtighcid, gepaard aan nicer vertrouwen, mogen dus dc bakens zijn voor dc komende vaart. ln Spanje hebben dc verkiezingen plaats gehad en thans moet worden afgewacht hoe dc verdere aanpassing aan dc resultaten zal zvn. Daarvan hangt n'cn dcplaisc verleende cn nog tc verlecncn buitenlandschc crcdic# ten dc toekomstige loop der Tcscta af. Met droefheid, mccnen wij hier nog aan dc dcblacle van ons tentoonstclingsgcbouw met zijn schatten tc Vincennes, tc moeten herinneren, terwijl wij dc hoop mogen uit# spreken, dat dc daden van sympathie cn bereidwillige medewerking en behulpzaam# hcid, die andere Regccringen nadien stel* den, mogen bijdragen tot nog aangenamer internationaal politieke verhoudingen, ver# houdingen, die, ten slotte, ons zakenleven slechts ten goede zouden kunnen komen. (Nadruk verboden.) Wereldvlucht in S dagen en 16 uur New-York, 1 Juli. (V.D.) De beide Ame- rikaansche vliegers Post cn Gatty zjjn, na een kort oponthoud te Cleveland, vertrok- ken naar New-York, waar zij tegen 2 uur Middcn-Europccsehen tijd verwacht wor den. Óp het vliegveld Rooseveltfield staat een duizendkoppige menigte reeds uren lang op dc aankomst der wereld vliegers te wachten. New-York, 2 Juli. (V.D.) De wereldvlie gers Post en Gatty zijn gisteravond 7.47 Amerikaanschcn tijd, 1.47 middeleuropec- sclien tijd, op het vliegveld Rooseveldfield te New-York, het punt van uitgang van hun wereldvlucht, gedaald. Zij hebben daarmee de vlucht om de wereld volbracht in 8 dagen en ongeveer 16 uur, den kortsten tijd, die tot nog toe noodig is geweest om een tocht om de wereld tc maken. Buitengewoon geestdriftige ontvangst. Zoodru de landing der vliegers Post en Gatty tc Cleveland te New-York bekend werd, trok een reusachtige menigte uit de stad naar het vliegveld Roosevelt Field, om de wereldvlicgers daar bij hun aankomst te verwelkomen. De politie had uitgebrei de voorzorgsmaatregelen genomen, doch kon desondanks niet verhinderen dat, toen het toestel op het veld tot staan was ge komen, dc menigte, clie het met groote snel heid naderende vliegtuig met oorverdoo- vend gejuich had begroet, door het cordon heenbrak en de beide vliegers op de schouders nam, zoodat zij tenslotte door dc politic uit dc handen van hun enthou siaste bewonderaars bevrijd moesten wor den. Post en Gatty, die uiterst vermoeid cn uitgeput waren, omdat zij in de laatste dagen in totaal slechts 15 uur hadden ge slapen, begaven zich direct naar New-York. DE ENGELSCHE MUSEUMKWESTIE. Londen, 30 Juni (V.D.) Bij dc debatten over de nieuwe museumwet in het Hooger- huis is de regeering heden in de minder heid gebleven, met 53 tegen 10 stemmen. In deze wet wordt de regecring gemachtigd waardevolle Engclsche schilderijen en kunstwerken naar het buitenland in leen to geven. Tijdens de debatten tegen dezo wet zette o.a. lord Hanworth uiteen, dat de schil derijen in het buitenland aan groote geva ren zijn blootgesteld. Als bewijs noemde spr. de ongunstige ervaringen, die .de inzen ders hadden opgedaan op de tentoonstelling te Londen. Tevens werd verwezen naar den brand in het Nederlandsclie paviljoen te Parijs en den brand, die gewoed heeft in het glaspaleis tc München.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1