DE EEMIANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS Buiï&nlandsch Overzicibt Buitenland Vrijdag 3 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 3 iUH.UlLlIËËK Piano's, Orgels, Radio DE GRAF ZEPPELIN BOVEN IJSLAND STRIJD TEGEN CHINA'S COMMUNISTEN BRAND IN EEN OLIEHAVEN INSECTENZWERM OVERVALT EEN STADION TALRIJKE STAKINGEN IN SPANJE DREIGENDE CRISIS TE PRAAG LICHT OP 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON ERNSTIGE BRAND OP EEN GOEDERENSTATION RUIM 1000 SLACHTOFFERS DER HITTEGOLF DE J00DSCHE BELANGEN IN PALESTINA Weizmann spreekt op 't Zionistencongres AMERSFGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 m*»ndeo voor Amersfoort f 2.10. per auad f 0.73, per 111week (ra«l gratis wsekcrlag tegen oagelnkkes) f 0.17 Binnenland franco per post per 3 tMMdas I S.-, Afzonderlijke nummert f OjOS. POtTEEKENING 47910 TELEFOON INT EEC «11 PRIJS DER ADVERTENTIEN 1 u>b,gnPhcwhm™». 1 elke regel meer f 0.25Liefdadtghetd&'advertentlb) voor 4e Wtft van den prlja. Kleine Advertentie» .KE1TTES" bty vooruitbetaling —3 mgele 50 eest. eike regel mms 10 cent, drtmaal plaateen I I.—. Bewljaaommer cazr» OM Een aaneensluiting van Oosten rijk en Hongarije? Koningin Zita steekt haar voelhorens uit to Rome. Zita, die eens keizerin was van Oosten rijk en koningin van Hongarije in „den goeden, ouden tijd" voor den wereldoorlog is enkele weken geleden naar Italië ver trokken, waar zij zich heeft gevestigd in de villa Pianore bij Viareggio. De gewezen vorstin, wier handelingen steeds het resultaat zijn van een mateloozc eerzucht, bepaalde er zich niet toe louter en alleen van het natuurschoon te genieten. Van haar aanwezigheid in Italië heeft zij gebruik gemaakt om de verwerkelijking van politieke doeleinden, welke zij na streeft, naderbij te brengen. Zij is niet al leen door den paus ontvangen, maar tevens door den koning van Italië in zijn bij Pisa gelegen villa San Rossore. De koning heeft bovendien haar bezoek in de villa Pianore beantwoord. Waar stuurt Zita, die tot dusver den in druk wekte, dat zij vooral in het Fransch- Belgischc vaarwater voer, op aan? Het heeft er allen schijn van, dat het er haar om is te doen Italië voor haar plannen te winnen en de beide „Latijnschc zusters" voor haar wagen te spannen. Nu kan niet worden ontkend, dat haar motiveeringen voor de beide staten wel iets aantrekkelijks hebben. Zoowel door Frankrijk nis Italië wordt de eenwording van Oostenrijk en Duitsch land als een politiek gevaar beschouwd. Hier staat echter tegenover, dat Oostenrijk op den duur niet alleen kan leven. Zuiver theoretisch bekeken zou de vereeni- ging met Hongarije Otto, Zita's zoon, zou dan koning moeten worden mis schien een geschikt middel kunnen zijn om het Oostenrijksche vraagstuk op te lossen. Een herstel van de volledige Habsburgsche monarchie, waartegen Italië uit beginsel en Frankrijk, dat rekening moet houden met de Kleine Entente, zich verzet, behoeft men aldus, zal de bewijsvoering van Zita luiden in verband met de bezwaren, die niet alleen de Kleine Entente, maar tevens Italië en Frankrijk zouden laten gelden, niet verder te duchten. Tn werkelijkheid is het met deze zaak, naar de Romeïnsche correspondent van de Kölnischo Zeitung uiteenzet, geheel anders gëstcld dan ex-keizerin Zita het wil voor stellen. De gcheolo Oostenrijksche bevol king zou zich ongetwijfeld kanten tegen een verecniging van Oostenrijk met Hon garije, wanneer een te Boedapest residee- rende ITongaarsche koning aan het hoofd zou staan van den vergrooten staat. Bo vendien zou de gehccle Kleine Entente op h'aar achterste boenen gaan staan, omdat deze er nooit zich mee zal kunnen veree nigen, dat weer een Habsburger den Hon- gaarschcn troon beklimt. Frankrijk zal de ze bezwaren der Kleine Entente natuur lijk onmogelijk kunnen negeeren. Eii wat tenslotte de meest beslissende factor is: Frankrijk cn Italië staan zoo wantrouwend tegenover elkaar en tusschen heide landen bestaan zooveel tegenstellin gen, dat ook het gemeenschappelijke Oos- tenrijkche „gevaar" licn niet kan bewegen tot een eensgzindheid, die het tegenwoor dige evenwicht in do Donau- en Balkan- landen zou kunnen verstoren en tot onaf zienbare verwikkelingen leiden. Om deze reden zullen de politieke onder handelingen van Zita, hoe gunstig het opgenblik na het Duitsch-Oostenrijksclvi douane unieplan ook gekozen moge zijn, waarschijnlijk niet met succes worden be kroond en in het gunstigste geval uitloo- pen op de verloving van haar zqoiï Otto met de dochter van den Italiaanschen ko ning, Maria. Dit zou eerder een politiek succes voor Frankrijk dan voor Italië wor den. Italië, dat dan krachtiger zou opko men voor den tcrugKccr van Otto op den Hongaarschen troon cn voor de verceni- ging van Oostenrijk cn Hongarijo, hetgeen reeds geschiedt in sommige Italiaansche bladen, zou zich nog meer in het Oosten tegen de Kleine Entcnto en Duitschland „vast leggen" cn Frankrijk in het Westen gntlasten, een ontwikkeling, dio op den koper beschouwd, het doel is, dat Frank rijk in de Donau- cn Balkanlanden na streeft. Ja7kensmarkt 5 Tel. 1309 De garantie van. ons huis is voor U een absolute waarborg Een buitengewone geestdrift beeft gister ochtend te Reykjavik, do hoofdstad van IJsland, de verschijning gewekt van de Graf Zeppelin, die wel-is-waar niet een landing uitvoerde, maar niettemin door middel van een parachute post neerliet en daarna innam. Na ongeveer een uur tijds vertrok het Duitscbc luchtschip weer om via Noorwegen naar Fricdrichshafen terug te vliegen. Berlijn, 2 Juni (H.N.) In verband met don weerstoestand heeft de Zeppelin de terugreis aanvaard, welke direct over Jut land naar Duitschland wordt gemaakt, Londen, 1 Juli. (H.N.) De Chineesche centrale regeering heeft thans een aanvang gemaakt met do maatregelen tot bestrijding van de communisten in de provincie Kiang- si. Een leger van 200.000 man is uitgerust, waarover Tsjang Kai Tsjek persoonlijk het bevel voert. De troepen hebben echter rnct groote moeilijkheden te kampen, daar de communisten zich in het ontoegankelijke gebergte van Kiangsi teruggetrokken heb ben. De „rooden" verslagen? Sjanghai, 2 Juli. (V. D.) Het officieele Chineesche telegraaf-agentschap meldt, dat de Chineesche regeeringstroepen in de pro vincie Kiangsi er in zijn geslaagd in de na bijheid van de stad Toetsjoen de commu nistische troepen beslissend te verslaan. Hierbij werden 600 communisten gevangen genomen, terwijl een groote voorraad go- schut en munitie in handen der regeerings troepen viel. Deze danken hun overwinning voornamelijk aan de hulp van een zwaar bombardementsvliegtuig. Vijf groote booten te Port Arthur uitgebrand Londen, 2 Juli (V.D.). Volgons berichten uit New York zijn Donderdag in de petro leumhaven Port Arthur (Texas) de beide Amerikaanschc tanksohepen „Currier" (4.711 ton) en „Golf of Mcxicb" (7.807 ton) in brand geraakt. Het vuur nam spoedig ontzaglijke afmetingen aan en breidde zich uit tot een deel van de havcncmplacementen. De brand woedt op het oogenblik dat dit bericht ge seind werd nog voort. Vijf groote motor- booten zijn in brand geraakt ten gevolge van het feit, dat groote hoeveelheden olie, die op het water drijven, in brand zijn geraakt. Deze booten zijn geheel uitgebrand. De aangerichte 6chade is voorloopig niet te overzien. New-York, 2 Juli. (V. D.) Gisteravond liet zich boven het 6tadion te Cleveland, waar morgenavond de groote boksmatch om het zwaargewicht kampioenschap tusschen Young Stribling en Max Schmeling zal wor den gebokst, een reusachtige zwerm groot gevleugelde insecten neer, die in den Ame- rikaanschen volksmond „Canadcesche sol daten" genoemd worden en die in de zomer maanden aan de oevers van het Erie-meer zeer veel voorkomen. Het geheelc 6tadion werd- ermee bedekt en zag zwart van de in secten. In ecnige minuten tijds lagen de doode insecten drie meter hoog in den boksring. Arbeiders en monteurs, die juist bezig waren met de installatie van de schijn werpers, die morgen gebruikt zullen wor den, konden zich slechte met moeite in vei ligheid brengen. Het geheele 6tadion wordt vandaag van de dieren gezuiverd. Er zul len groote ventilators worden opgesteld om morgenavond voor dergelijke verrassingen gespaard te blijven. NOODTOESTAND DER MIJNWERKERS IN HET SAARGEBIED. De Fransche regeering zegt hulp toe. Parijs, 1 Juli. (H.N.) Een 'afvaardiging der mijnwerkers uit het Saargebied heeft vandaag een bezoek aan de FranscTie regec- ring gebracht, om deze op dc hoogte te brengen van den ontzaglijken nood, die ten gevolge van de loonsvermindering en de in voering van „Feierschichten" onder de mijn werkers heerscht. Onderstaatssecretaris Francois Poncet, die de delegatie ontving, verklaarde, dat de noodtoestand door de uiteenzetting van de delegatie hem duide lijk is geworden en dat de Fransche regee ring zich van haar plicht bewust is om hulp te verleenen. Deze hulp zal in de eerste plaats worden verleend door den uitvoer van kolen uit het Saargebiëd naar Frank rijk te bevorderen. De regeering overweegt desbetreffende maatregelen, waarvan de uit voering reed6 in Augustus te verwachten is. Wat de vergoeding voor de „Feierschich ten" betreft, geeft de regeering in overwe ging, dat de vakvercenigingen liierovoi' overleg plegen met dc mijndirectics. BOMAANSLAG TE PARIJS. Vier Italianen het slachtoffer. Parijs, 2 Juli (V.D.) Gisteravond is een bomaanslag gepleegd op de Italiaansche ar beidsbeurs te Parijs, waardoor vier Italia nen levensgevaarlijk gewond werden. De politie heeft redenen om aan to nemen, dat men hier niet te doen heeft met een poli- tieken aanslag, maar met een wraakne ming. LIJK VAN EEN DUITSCH BANKIER GEVONDEN BIJ METZ. Parijs, 2 Juli. (V.D.) Gistermorgen werd op de rails van den spoorweg, dicht bij het station Hetange Grande bij Metz, het geheel verminkte lijk van een man gevon den. Op zijn papieren vond men den naam Werner Lintz uit Trier. Lintz zou den trein verlaten hebben om met zijn ouders te te- lefoneeren. Volgens getuigen zou Lintz zelf moord hebben willen plegen om een vrouw, wier portret men in zijn portefeuille vond. In de portefeuille van het slachtoffer vond men tevens een bewijs van lidmaatschap van de Stahlhclm. Madrid, 2 Juli. (V. D.) Uit geheel Spanje komen thans berichten binnen, die melden dat de stakingen een ernstig karak ter hebben aangenomen. Te Valencia zijn 'de bakkers in staking gegaan, terwijl de tram staking nog voortduurt. Ook te Malaga wordt de algemeene 6taking voortgezet en ondervindt de levensmiddelenvoorzienin; der bevolking groote moeilijkheden. Te Cas- tellon en Aragon is eveneens de algemeene staking afgekondigd, terwijl de staking van havenarbeiders te Gijon is verscherpt. Te Sevilla is de toestand nog onveranderd. Praag, 1 Juli (V.D.) De binnenlandsche politieke toestand, welke door den strijd om het graanmonopolie reeds gedurende eenige dagen gespannen is geweest, is se dert gisteren dermate verscherpt, dat zelfs in regecringskringen met do mogelijkheid van beslissingen, welke een verdaging van 't Praagsche parlement tengevolge kunnen hebben, of zelfs tot een regeeringscrisis aanleiding kunnen geven, rekening word gehouden. De op heden vastgestelde bijeenkomst van den ministerraad liccft niet kunnen plaats vinden. In den loop van den avond werd bekend, dat de partijen pogen een crisis te voorkomen door verdaging van het voor genomen arbeidsprogram en het op reces sturen van het parlement. Onverwachts is voor de regeeringsmeerderheid een nieuwe mogelijkheid tot conflict ontstaan. De beide agrarische partijen hebben verklaard, dat zij, ingeval hun eischen inzake de graan- regelingen niet worden vervuld, het afslui ten van het handelsverdrag met Hongarije onmogelijk zullen maken. De clericale Li- dovo Listy kondigt reeds ccn ambtenaars kabinet aan. BUITENLAND. Een rapport over de arbeidsvoorwaarden in Britsch-Indië. (Derde Blad. pag. 1). Frankrijk's houding inzake het Hoover- plan niet vast. (Derde Blad. pag. 1). Ruim 1000 slachtoffers der hittegolf. (Eerste Blad. pag. 1). Ernstige brand op een goedcrenstation. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Inhoud van den algemccncn maatregel van bestuur inzake de tarwewet. (Tweede Blad. pag. 1). Brand in ccn volkslogeroent te Rotterdam. (Eerste Blad, pag. 2.) Met een maand een nieuw paviljoen te Parijs (Vierde Blad, pag. 2). Overleden is prof. C. Spat. (Tweede Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. De heer A. P. H. J. van Weezei Errens gehuldigd bij zijn afscheid van de R.II.B.S. (Eerste Blad, pag. 3). Nog enkele bijzonderheden omtrent den autotocht voor ouden van dagen. (Eerste Blad, pag. 3). HET FRANSCHE PARLEMENT OP RECES? Par ij 6, 1 Juli. (II. N.) Volgens loopende geruchten zal dc Kamer, na afdoening van de aanvullende credicten, met vacantie gaan. Laval zou voornemens geweest zijn reeds in den loop van de nachtzitting het besluit tot verdaging van de Kamer voor te lezen. Het gerucht gal bij de radicalen aanleiding tot protesten. Volgens dc Soir moet dc regeering thans van plan zijn de Kamer Vrijdag a.s. met vacantie te zenden. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 761.8 Zurich. Laagste Barometerstand: 744.3 Vestmanoer. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. tot Z. W. wind, meest zwaar be wolkt tot betrokken, waar schijnlijk regenbuien met kans op onweer, weinig ver andering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. Een viertal personen gedood Moskou, 2 Juli. (V. D.) Op het goede renstation te Eriwan (Ivaukasus) is brand uitgebroken, tengevolge waarvan ongeveer 20 goederenwagons werden verwoest. Daar er gevaar bestond, dat twee op nevensporen staande petroleumtrcinen door het vuur zouden worden aangetast, 6nelden troepen- afdeelingen van het roode leger te hulp. Na het blusschingswerk bleek, dat in het aeheel vier personen in de vlammen waren omgekomen, terwijl 35 personen werden ge wond, van wie verscheidene zwaar. De chef van het gocderenstation is in arrest gesteld. EEN ONBEHEERSCHTE CONDUCTEUR. Schiet een controleur neer, die een klacht tegen hem had ingediend. We en en, 1 Juli, (V. D.) Alhier moest heden een tramconducteur op het bureau komen om zich te verantwoorden over een klacht die tegen hem was ingediend door een controleur. Na een korte woordenwisseling maakte de conducteur zich zoo kwaad, dat hij een revolver trok en don controleur A bout por- tant doodschoot, waarna hij het wapen te gen den slaap plaatste en zich zelf zeer zwaar verwondde. RUMOR IN HET LAGERHUIS. Een lid buiten de deur gezet. Londen, 2 Juli (H.N.). In het Lagerhuis is het heden tot rumoerige tooncclen ge komen, doordien een afgevaardigde van den linkervleugel der arbeiderspartij, die wei gerde een door hom gebezigde uitdrukking in te trekken, van de zitting uitgesloten werd, doch toen weigerde de zaal te verla ten. Daarop werden vier zaalwachters ont boden, die hem wilden verwijderen, doch verscheidene afgevaardigden van den lin kervleugel der arbeiderspartij verzetten zich tegen dc wegvoering, zoodat het tot een op gewonden looneel kwam en de zitting voor 20 minuten geschorst werd. Het gelukte den zaalwachters ten slotte den weerstrevende te verwijderen. Aangezien geweld moest worden gebruikt, blijft de afgevaardigde voor den verderen duur van de tegenwoor dige zitting tot het begin van dc volgende zitting uitgesloten, waardoor hij een ver lies van 100 lijdt, aangezien in derge lijke gevallen geen vergoeding aan een lid van het parlement wordt gegeven. N e w-Y ork, 2 Juli. (V. D.) De hittegolf heeft tot nu toe in de Vereenigde Staten meer dan 1000 slachtoffers gcëischt. DE COMMANDANT VAN DE POSEIDON SCHULDIG BEVONDEN. Londen. 1 Juli (V.D.) De commandant van den Britschen onderzeeër Poseidon, die in de huurt van Wei-ITai-Wei ten gevolge van een botsing met het Chineesche stoom schip Yuta vergaan i6, bij welke ramp 20 personen om het leven kwamen, werd door den krijgsraad schuldig verklaard en met een ernstige berisping van zijn functie ont heven. GEEN SOCIALLISTEN IN DE SPAANSCHE REGEERING? Madrid, 1 Juli (H.N.) De minister van financiën verklaarde, dat de socialisten in geen geval aan een kabinet-Lerroux zul len deelnemen. Een dergelijk kabinet zou steun naar rechte moeten zoeken. Lerroux zeide in een onderhoud met de pers, dat hij bij de vorming van een kabinet steun zal zoeken, waar hij dit juist acht. Hij betreur de ten zeerste de verklaring van den mi nister van financiën aangezien hij een deel neming van de socialisten onvoorwaarde lijk noodig acht. UITBREIDING VAN HET LUCHT VERKEER. Zestien nieuwe luchtpostlijnen in Amorika. Washington, 2 Juli. (V.D.) Het de partement. voor de posterijen heeft mede gedeeld, dat binnenkort 16 nieuwe lucht postlijnen in verschillende deelcn van de Vereenigde Staten geopend zullen worden. „De Zionisten streven niet na de alleenheerschappij" Bazel, 2 Juli. (V.D.) Een der voornaam ste punten van de agenda van het 17e Zio nistencongres te Bazel, onder voorzitter schap van Leo Motzkin uit Berlijn, was de programrede van den leider der zionisti sche beweging en tot nog <oe \oorzitter van de Jewish Agency, dr. Chaim Weizmann. In zijn rede, die drie üur duurde, wees hij er op, dat de positie van het Jodendom over de geheelc wereld slechter was geworden. Uitvoerig besprak dr. Weizmann de ge beurtenissen in Palestina met betrekking tot het aanvaarden van het mandaat daar over door Engeland en vooral in verband met de Balfour-verklaring. In dc jaren 1922 tot '30 leek het of deze verklaring verwe zenlijkt zou worden. Het Engelsche witboek van October 1930 bracht ernstige storing in het geheele opbouwwerk. Pas de brief van Mncdonald aan dr. Weizmann in Februari 1931 herstelde den status quo. Het Jood- sche volk heeft nooit gestreefd naar de al leenheerschappij in Palestina. Vele moei lijkheden zijn ontstaan door het gebrek aan begrijpen en door de onverschilligheid van de Engelsche ambtenaren voor de gecompli ceerdheid van de Joodsche belangen en het „hand in hand werken" met de Arabieren. Ook de pogingen, om een groot Arabisch- lslamitisch rijk op te richten onder Brit- sche hegemonie, benadeclen het Joodsche werk in Palestina. Zoolang de Joden in Pa lestina land kunncn;verkrijgen en de immi gratie niet beperkt wordt, bestond er steeds een streven naar goede samenwerking met de mandaat-mogendheid. Met de Arabieren wilden de Joden op den grondslag van poli tieke pariteit en gemecnschappelijken eco- nomischcn arbeid samenwerken. Tot dat doel had spreker dan ook een vriendschaps- \erdrag met Feisal gesloten. Nog 50.000 Joodsche bóerenfamilies konden in Palesti ne plaats vinden Onder grootcn bijval cischte dr. Weizmann tenslotte handhaving van de in het mandaatverdrag vastgestelde rechten, de uitbreiding van de bestaande werken in Palestina, waaronder de zooge naamde middenstands-koloniën, en ver sterking van het Joodsch Nationaal Fonds, o.a. door bijv^ eon Joodsche leaning of een andere financieele operatie in grootcn stijl. Voorts diende het Jewish Agency op een breederen en ccn veiliger grondslag ge steld te worden. FRANSCH MILITAIR ATTACHÉ TERUGGEROEPEN. Koningsbergen, 1 Juni (V.D.) Naar de Königsberger Allgemeine Zeitung van welingelichte zijde verneemt, is de plaats vervangende Fransche militaire attaché, die betrokken is geweest in de Konings- bergsche spionnageaffaire, van zijn post teruggeroepen. Hij is reeds uit Berlijn ver trokken. VLIEGONGELUKKEN IN FRANKRIJK. Par ij 6, 2 Juli. (V. D.) Wederom heeft de Fransche militaire luchtvaart twee ern stige verliezen te boeken. Te Bourg raakte een vliegtuig in de lucht in brand en stort te brandend naar beneden. De piloot werd geheel verkoold naast zijn toestel gevonden. Te Lyon stortte eveneens een vliegtuig brandend omlaag, waarbi' vIiahm? ank om het leven kwam. i'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1