DE EEMIANDEU KORTINGEN TOT 50% FIRMA DUIM BURGER BELANGRIJKSTE NIEUWS Zaterdag 4 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. «fi» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 4 VLQ0TB0UWPR0GRAMMA IN FRANKRIJKS SENAAT uit mooi Amersfoort VREESEL1JK DRAMA NABIJ BRISBANE FRANKRIJKS ACC00RD MET AMERIKA LICHT OP 9 uur 59 min. L. J. LUYCX ZOON EEN DORP PROOI DER VLAMMEN ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS maaQdeo voor Amerafoort f 2.10. p«r cuaand f 0.73, po week (rnti gratl» verzekering tegeo ongelukken) f 0.17*/» Bioacalaod franco per post per 3 traecden f X- Afzonderlijke nummer» f 0.01. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEKC €11 PRIJS OER AOVERTENTIEN van I—4 regel» l l 05 <bci inbegrip va een bewijsnummer. elke regel mee» f 0.25 Liefdadigheid*-adverteDtlb voor da helft van den prijs Kleine Advertentlêe _KE1T]ES bij vooruitbetaling —9 ragek 10 cent, elke regel aan 10 cent, éneaeaJ ploatecn t 1.Bewijsnummer extra 0j03 Frankrijk wordt het eens met Amerika. Het plan-Hoover aanvaard. Dagen lang liccft Frankrijk tegengestrib beld, maar in den afgcloopen nacht is met Amerika, wat de essentieel»» punten be treft, overeenstemming bereikt. Dat de Fransch-Amerikaanschc onderhandelingen ten slotte zijn geslaagd, beteekent, dat Frankrijk, evenals do andere naties, die bij liet vraagstuk der schadevergoeding zijn betrokken, het plan-IIoover heeft aan vaard. Dit is een bericht, dat den twijfel- moedigen een hart onder den riem kan ste ken, opidat thans een stap is gezet op den weg naar do economische én tinancieclc gezond wording van do wereld. De strekking van de voorstellen, waarmee 'de president der Verccnigde Staten een tijdje geleden de wereld verraste, was om Duitschland, waar de noodtoestand zich het scherpst afteckcnde, een jaar lang te bevrij den van zijn schadcvergoedingslasten. Bij aanvaarding van dit beginsel door de be trokken staten was Amerika bereid even eens een jaar lang van alle betalingen, waarloc zijn schuldenaars waren verplicht, af te zien. Zooals men weet, ging Frankrijk ter stond op zijn achterste bccnen staan en eischic hel, dat, wanneer do schuldenva- cantio een feit werd, Duitschland niette min het onbeschermde (onvoorwaardelijke) deel zijner annuïteiten zou betalen. Ameri ka wilde hier aanvankelijk niet aan, doch heeft tenslotte toegegeven op beding, dat waarborgen zouden worden geschapen, dat Duitschland, ondanks do aanvaarding van het aan het plan-Young ontleende Fran- schc principe, niettemin van zijn lasten zou worden ontheven. Men vond cr toon het volgende op: Duitschland, zoo werd aan dc hand gedaan, zou hot bedrag der onbe schermde annuïteit storten bij dc bank van internationale betalingen, welke instelling Duitschland de gelden onmiddellijk in den .vorm van credielcn terug zou geven. Ook nu rezen cr bij Frankrijk weer be denkingen. Dit land kon er geen genoegen mee nemen, dat liet totale bedrag der an nuïteit weer naar Duitschland terug- zou a loeien, maar verlangde onder meer, dat ook een deel daarvan '-ten goede zou ko men aan verschillende kleine -staren; die zich anders belangrijke offers moeten ge troosten als uitvloeisel van dé scliuldcnva- cantie. Bovendien eischic Frankrijk in den be ginne van Duitschland, dat deze slaat ter stond na afloop van het moratorium de in den vorm van crcdictcn ontvangen gelden terug zou betalen (waardoor Duitschland liet volgende jaar zwaar zou wtfrdcn be- last); naderhand gaf Frankrijk blijk van renige toegeeflijkheid door goed tc vinden, dat dc terugbetaling zich over een langer aantal jaren zou uitstrekken. Op dit stuk van zaken werden Parijs en Washington het eens. Er waren echter nog meer moeilijkheden: zooals men weet, krijgt Frankrijk het leeu wenaandeel der onbeschermde Duitsch0 annuïteit. Dc andere staten, die bij de Duit- scho schadevergoedingen geïnteresseerd zijn, verlangden van Frankrijk voor deze welwillendheid een tegenprestatie: net diende bij dc internationale bank te Bazel belangrijke fondsen te storten, die als waarborgen moesten dienen.. Tc Parijs stélde men zich nu op het standpunt, dat in verband met Hoover's moratorium voor stellen als Fransche bijdrage voor het ga rantiefonds zou worden beschouwd de som der Düilsehe annuïteit, welke tc Bazel wordt gestort, maar die Duiisehlaml in den vorm van een crediét weer ter beschikk-n.: wordt gesteld. Dc Vercenigdc Staten konden echter met deze procedure niet instemmen. Vermoedelijk heeft Frankrijk nu ook op dit stuk toegegeven. Wij zeggen nadrukke lijk „vermoedelijk', omdat op hel oogen- blik, dat wij dit overzicht schrijven, de bl- zonderhedon van het bereikte iccoord. dat niet heelcrnaal volledig schijnt. Ie wezen, nog niet bekend zijn. Intusscjien zou uit do Transchc berichten kunnen worden afge leid, dat in het met veel moeite tot stand gekomen vergelijk dc voornaamste begin selen van Hoover's oorspronkelijke voor stellen zijn belichaamd, zoodat Duitschland een jaar lang geen schadevergoeding zat behoeven te betalen, terwijl Amerika van zijn debiteuren evenmin gedurende de zelfde periode afdoening der schulden en rentebetaling cischt. DE VERSTOORDE DOODENHULDE TE DIXMUIDEN. Uit Brussel wordt d.d Juli aan dc N. R. Ct. gemeld: Donderdag werd voor hel. hof van beroep te Gent dc zaak opgeroepen der anli- .Vlaamscho vliegers, die het vorige jaar dc doodcnhuldc te Dixmuidcn verstoorden en oorzaak waren van zeer ernstige relletjes, die zich na afloop van dc plechtigheid op de Groöte Markt aldaar voordeden. Naai' men weet, werd de cisch van het comité der jaarlijksclio Vlaamscbe bede vaart naar dc graven aan den IJzer, dat, burgerlijke partij in dc zaak zijnde, frs. 125,000 schadevergoeding van de fascis tisch gezinde vliegers eischic, door dc rechtbank te Vcurne afgewezen. Deze cisch werd door den advocaat van het comité, senator van Dieren, nogmaals uiteengezet en verdedigd, terwijl dc advo caten der vliegers van hun kant aandron gen op bekrachtiging van dc uitspraak der rechtbank te Veurnc. Het liof hield het ar rest echter in beraad en zal vermoedelijk eerst dc volgende week uitspraak doen. In het gerechtshof waren zeer strenge ordemaatregelen getroffen. Binnen het ge bouw bevonden zich 75 gendarmen en ook do omtrek werd door de politic bewaakt Er deden zich echter niet de minste inci denten voor. Scherpe kritiek op Duitschland Parijs, 2 Juli (V.D.) De Fraiïsèhe Senaat begon lieden de beraadslagingen over liet wetsontwerp inzake het vlootbpuwprogram- ma voor 1931—32 en wel van die eenheden, welke opgenomen waren in het programma voor 1931. doch niet gebouwd zijn in ver- kind met de vlootvacantie. De Fransche Kamer, die zich reeds met dit wetsvoorstel had bezig gehouden (cr wordt in bet voor stel voorzien in een op stapelzelten van een 38.000 ton-, iii het bizonder van een 23.000- ton-kruiscr), heeft zooals hekend slechts den aanbouw van 15.000 ton goed gekeurd en den bouw van den pantserkrui ser tot later uitgesteld. De rapporteur voor den Senaat zeide, dal het wel goed is den vrede tc beveiligen, doch het neemt niet weg, dat er geen reden ijs zich ten opzichte van Duitschland tc ont wapenen. Chóron merkte op, dat het tc verwonde ren is, dat Duitschland geld heeft voor den houw van kruisers, terwijl liet aan den an deren kant schreeuwt over zijn nood en el lende üe minister van oorlog, Dumont, nam in de middagzitting het woord. 1-Ii.i wekte den Senaat op den tekst van de Kamer zonder wijziging aan tc nemen, opdat de regeering zoo spoedig mogelijk het wetsvoorstel kan indienen, waarbij voorzien wordt in den bouw van een kruiser. De minister van marine wees er op. dat Duitschland liet verdrag van Versailles overtreedt. IIij verklaarde, dat de rijksre- geeriftg oen supplementaire begrooting voor 1931 heeft ingediend voor den houw van. 8 kruisers. 25 torpedobooten en 25 torpedoja gers. Dit Is dus 25*6 meer dan de vloot, zoo als door het verdrag van Versailles wordt toegestaan. Tenslotte nam de Senaat met 2G9 tegen 35 stemmen oen motie aan, waarbij wordt overgegaan tot de orde van den dag en liet ontwerp wordt aanvaard in den vorm, zooals reeds doo'r de Kamer werd goedge keurd HET INCIDENT TE LA CORUNHA. Het gepeupel belemmert het blusschingswerk, Madrid, 3 Juli. (V.D.) Wegens hot voortduren der opstandige beweging onder tic arbeiders is Ie Logrono dc Slaat van Beleg afgekondigd. Tc Scvilla duurt de al- gcmocnc staking onverminderd voort. 1 ii verband met de brandstichting te La Coruïiha kan nader worden gemeld, dat behalve het in brand gestoken klooster vijf belendende huizen in de ascli zijn ge jogd, aangezien het. gepeupel dc brand weer belette het busscbingswcrk tc ver lichten. DE GRAF ZEPPELIN WEER HUISTOE. Berlijn, 2 Juli. Do Graf Zeppelin, terug- keerend van zijn tocht naar IJsland, is he denavond om 9 uur, komende uit Hamburg en koeiszcttonde naar ITiedrichshafcn, over Beriijn gekomen. Vanmorgen weer ie Friedrichs- hafen geland. F r i c cl 1'i c li Sll a f c n, 3 Juli. (V.D. De Graf Zeppelin is hedenmorgen vroeg tc 5.10 uur van zijn reis naar IJsland en Scan dinavië te Friedrichshafcn teruggekeerd en te kwart over vlot geland. Zondag a.s. wordt een lucht naar Gleiwi.tz in* Sileziö gemaakt, terwijl op 17 Juli a.s. een vlucht wordt ondernomen naar Engeland, niet een landing ie Londen en een rondvlucht bo ven Engeland zelf. ROLKLAVER EN NOG WAT. Nu is het me toch al tweemaal overkomen, dat dc mcnschcn me met een trosje gele bloempjes in dc hana kwamen vragen: „Dit is toch rolklaver, mijnheer?" en dat het beide keeren mis was, want het was telkens de Liggende Klaver: bloempjes een paar millimeters maar en het hcclc trosje nog geen centimeter dik. Rolklaver heeft bloc* men van zoowat anderhalve centimeter, meestal vijf in een trosje. Ik weet zeker, dat zc op dc Oranjelaan staan tusschcn Bcrghotcl en Opvoedingsgesticht, maar dacht zc ook tc vinden op den Heiligen* bergerweg. Dat was niet zoo, tenminste niet zooals ik het wou hebben. Er groeide wel Rolklaver, maar niet dc eigenlijke. Er waren veel meer bloempjes in een bosje dan vijf: het was Mocras*rolklavcr. Wie die nu heel mooi wil zien moet den Zwarten weg eens langs gaan, die loopt van Heiligenberger weg naar de Linicdijk cn is beplant met popu* lieren. Daar staat Mocrasrolklavcr bij bosjes. Maar vergis u niet met een andere, weinig voorkomende gele vlinderbloem, die net aan het begin van den Zwarten weg staat; want die heeft ranken aan dc blade* ren en de bloemen staan in rijtjes langs den steel, niet zooals bij de Rolklavers allemaal de steeltjes bijeen op écn punt. Die ran* kende mooie plant, die wel drie hoofd* nerven op ieder blad schijnt te hebben is een Lathyrussoort, familie van de Pronk* erwten uit dc tuinen en heet Ycldlathyrus. Ik raad u sterk aan. dien Zwarten weg eens tc nemen. Bij den achtsten boom links staan twee aardige dingen: een Spiraea cn Penningkruid. Ook vindt gc er Vogclwikkc cn Valeriaan. Pluk van die mooie paarse bloemen geen bouquet voor uw huiskamer, want gc wordt er zeker niet dankbaar om aangekeken: dc geur is abominabel! Ten slotte nog een extraatje: ccn Meter of tien vóór dc laatste boerderij rechts van den weg staat Yijfvingcrkruid met mooie gele bloemen. Waarom het zoo licct ver* tellen u de bladeren. A. JOMAN Londen, 3 Juli. (V.D.) Gisteren heeft zicli op een farm nabij Brisbane een ont zettend drama afgespeeld. Toen des mor gens vrpag één der knechts op clc farm kwam, bleek bet woonhuis geheel tc zijn afgebrand. In de nabijheid vond liij het lijk van den farmer met afgerukten schedel Het onderzoek wees uit, dat de man zelf moord had gepleegd door een aantal dyna- mietpatronen aan zijn hoofd tc bevestigen cn deze tot ontploffing tc brengen. In de puinhoopen van het woonhuis vond men dc verkoolde lijkcïi van dc vrouw cn de vier kinderen, die waarschijnlijk van te vo ren door den farmer in ccn vlaag van ver standsverbijstering waren vermoord, waar na lhj de woning in brand slak en zelf moord pleegde. BUITENLAND. Dc strijd om het plan-Hoover. (Derde Blad, pag. 1). Kerkbrand te Bremen. (Derde Blad. pag. 1). BINNENLAND. De invoer van steenkool in Frankrijk. (Tweede Blad pag. 1). De Belgische pers en de Wielingen- kwestie. (Tweede Blad pag. 2). Onderhandelingen met België? (Tweede Blad, pag. 1). Dc opbouw te Parijs. (Vierde Blad pag. 1). Confectiefabriek tc Tilburg afgebrand. (Vierde Blad pag. 1). Belangrijke beslissingen van den Arastcr- damschcn I-laad. (Vierde Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Grootc heidebrand in het Gooi. (Derde Blad, pag. 2) SPORT. De Tenniswedstrijden van A.L.TA. (Eerste Blad, pag. 2.) Nationale Wielerwedstrijden op Birklio- VCIl. (Eerste Blad, pag. 2.) WOLKBREUKEN BOVEN CHINA. Londen, 3 .Juli. (II. N.) In China zijn uitgestrekte gebieden door wolkbreuken gc tcistord. In het Z.-W. van Mandsjoerije zijn ruim honderd personen verdronken, terwijl duizenden dakloos geworden zijn. POST EN GATTY GEESTDRIFTIG GEHULDIGD. New Vork, 2 Juli. (V D.) Meer dan 100,000 inwoners van New York hebben den wereldvlicgcrs Post en Gfttty hedenmiddag een enthousiaste ontvangst bereid. Door een grootc troepenmacht cn politie geëscorteerd, hebben Post en Gatty zich onder den tradiiioncclcn confetti-rcgen naar hel stadhuis begeven, waar burge meester Walker hen verwelkomde. Dc vlie gers vertrekken jinorgcii naar Washington. President Hoover heeft hen persoonlijk uit- genoodigd. GEKNOEI BIJ DE VERKIEZINGEN IN POLEN. Warschau, 3 Juli. (V.D.) Het Pool- I schc socialistisch orgaan Robotnik meldt, dat ccn onderzoek heeft uitgewezen, d it bij de laatste herstemmingen voor den land- I dag en den senaat in het kiesdistrict Plock in werkelijkheid op de regeeringslijst 18.276 stemmen minder zijn uitgebracht dan offi- I eicel werd medegedeeld; daardoor lieeft de regeeringslijst twee mandaten meer gekre- gen, terwijl het dorde mandaat voor de linksclie concentratie verloren ging, terwijl officieel was aangegeven, dat cr op de re geeringslijst 51.534 stemmen waren uitgo- br.aeht, bleek dit aantal bij ccn hertelling I slechts 33.258 tc zijn. De overeenstemming nog niet volledig? Washington, 4 Juli. (V.D). Op het Witte Huis was men zichtbaar leleurge stcld, dat het A» -ïerikaanschc volk heden op den vooravond van de onafhankelijk lieidsdag nog geen kennis kon krijgen van het bericht over liet einde der onderhan delingen te Parijs. In dc lateavonduren heeft onderstaats-secretaris Castle aan jour nalieten verklaard, dat de officieelc mede dccling van de Fransche regeering over de Fransch-Ameiikaansche onderhandel in gen telefonisch door Mei Ion naar het Witte Huis is overgebracht. Castle merkte liicr bij op, dat de Amerikaansclie regeering in de officieele Fransche verklaring niet de principiecle aanvaarding van liet plan-IIoo ver kan zien. Deze uitlating van Castlc ver oorzaaktc cenigc verwarring, daar men vreesde, dat het plan van Hoover in gevaa» was. Iiilusscneii werd officieus verzekerd, dat de regeering der Vereenigde Staten de oplossing van ecnige technische bizonderhe den :n den loop van den dag verwacht. Londen. I Juli. (V.D.) Tc Londen is nog r.ict bokem! bet standpunt der Amerikaan sclie rcgcenng tegenover dc officieelc Fran schc mededceling. De Daily Herald ver klaart, dat men Zaterdagochtend vroeg no; even ver gevorderd was als een of twee dagen geleden. Nog steeds bestaat de hoop. dat overeenstemming zal worden bereikt, Dc vooruitzichten daarvoor zijn tamelijk gunstig, doch, aldus het blad, tot dusver is nog niets bereikt. Het blad spreekt niet meer over dc noodzakelijkheid van En gclsch-Fransche besprekingen gedurende het weckend cn spreekt ook niet meer over dc mogelijkheid van een bijeenkomst 'der Fransche en Engelschc minister van finan ciën. Washington, 4 Juli. (V. Presi dent Hoover lieeft met het oog op den onzc- keren toestand besloten Zondag tc Washing ton tc blijven. Verwacht wordt, dat op zijn laatst lieden (Zaterdag) volkomen overeen stemming zal worden bereikt. Hoogste barometerstand 762.8 Biarritz. Laagste barometerstand 740.3 Vestmanoer. Verwachting: Matige tot zwakke Weste lijke tot Zuidelijke wind, zwaar bewolkt met lijdelijke opklaring waarschijnlijk ceni gc regen met kans op onweer. Weinig verandering in tem peratuur. OVERVAL OP EEN STADSSPAARBANK. II al le, 3 Juli. (V. D.) In den afgcloopcn nacht is do 6tadsspaarbank le Landsberg in het district Ilalle door roovers overval len. Vier gemaskerde roovers drongen de slaapkamer van den beheerder Franze bin nen cn dwongen hem met revolvers hun de 6lcutels van de brandkast tc geven. Terwijl twee roovers met revolvers Franze cn zijn 20-jarigen zoon in bedwang hielden, haal den de beide anderen de brandkast leeg cn sloten vervolgens alle deuren, terwijl tevens dc telefoonlijn werd afgesneden. In een ge reedstaande auto wisten de indringers met een buit van 3700 Mark tc ontkomen in dc richting van Leipzig. OVERZICHT VAN DE WEERS GESTELDHEID. Üe depressie in het N.W. veranderde wei nig, een secundaire ten Z. van ons land voorbijtrekkend bracht onweer in Maas tricht. In het Z.W. cn N.O. is de luchtdruk stijgende. De temperatuur daalde in een groot deel van Frankrijk en steeg in Scandinavië cn Duitschland. Er wordt weer regen gemeld, Lvon had 10, Thorshavn 15, Karlsruhe 11 m.M. Let steeds op den verkeersagent Ziet wat hij U beduidt. Bedenk: Gij ziet maar eene kant Hij kijkt vier kanten uit Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEK Tientallen huizen tot den grond afgebrand Volgast, 3 Juli. V.D.) In liet plaatsje Hchendorf bij Wolgast is hedenmiddag in het schoolgebouw brand uitgebroken, dio sterk begunstigd werd door een krachtigen wind en zich zoodoende snel verbreidde. Ofschoon dc brandweer uit Wolgast en Rcichswald spoedig ter plaatse waren, gre pen de vlammen toch nog dc beide belen dende perceelen aan. Tot hedenavond laat waren reeds .20 huizen in dc asch gelegd; 30 huisgezinnen zijn hierdoor dakloos ge worden. Ook vee ging bij den brand ver loren. De meeste huizen hadden strooien daken. De brandweer had met buitenge woon veel moeilijkheden le kampen, waar van de grootste wel was, dat de meest na bije plaats, waar water tc vinden was, ver van den brand was verwijderd, zoodat zeer langt- slangen gebruikt moesten worden. In den loop van den avond gelukte het het vuur in zijn loop te stuiten. De brandweer kon echter niet inrukken, daar nog steeds gevaar bestaat voor weer opvlammen. De oorzaak is onbekend. DE ONGEREGELDHEDEN BIJ DE UNIVERSITEITEN. Berlijn, 2 Juli (V.D.) Gemeld wordt, dat do Pruisische minister van onderwijs met het oog op dc jong6to ordeverstoringen aan verschillende, universiteiten aan de rectoren van allo Pruisische universiteiten een schrijven lieeft gericht, waarin hii adviseert tot het nemen van scherpe maatregelen ter bestrijding van politieke botsingen Dit schrijven zal hedenmiddag worden gepubli ceerd. STRIJD OM DE ONTBINDING VAN DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Berlijn, 2 Juli (V.D.) Het seniorencon vent van den Pruisischen landdag zal be gin volgende week bijeenkomen en waar schijnlijk tot den lOden dezer in vergade ring blijven. Den Ssten Juli zal. naar vei^ wacht wordt, in de plenaire zitting van den Pruisischen landdag de kwestie van de ont binding van dit huis aan do orde komen, terwijl de stemming na langdurige politieke debatten, waar o.m. het verbieden van de Spartakiade zal worden behandeld, den lOen Juli zal plaats hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1