DÉ ËËMLANDÉU 1 BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER BELANGRIJKSTE NIEUWS PETITIONNEMENT VOOR INTERNATIONALE ONTWAPENING JOH.DE HEER ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 ■Baod«n voor Am* rif ooit f 2.10. pmamd t 0.73, pet PRIJS OER AOVERTENTIEN v,n 1-4105 mbtsrtp v« 0ummr. Maandag 6 Juli 1S31 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 5 Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers DOOR A. A. L. CRAUMANS Piano's, Orgels, Radio LICHT OP 9 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON ameisfoortsch dagblad ii- weck (m*t grutte vtrzekertag tegen oogelakkta) f 0.17*/^ Binnenland franco per post per 3 otaaadca f3»-. Afzonderlijke nummer* f 0j09. POSTREKENING 47910 TELEFOON INI EEC ill 11 elke reg:l mre» f0.25. Llefdadlgbelds-advertentlfa voot da kalft van den prijs. Kleine Advertenti«> „KEITJES" bfl •oomltbetalinp 3 regel* 90 cant, elk* regel meer 10 cent, driemaal planteen I L—BewQ«nummer extra I 0X6 Op Woensdag 8 Juli a.s. zal in dit blad.cn in alle andere Nederlandsche dagbladen, een formulier worden afgedrukt, waarop do lezers, door liet te onderteckenen en bij hun dagblad in te zenden, hun wensch tot Inter nationale Ontwapening aan de a.s. Ontwa peningsconferentie zullen kenbaar maken. Alle Nederlanders boven de IS jaar wor den uitgenoodigd aan dit petitionnement deel te nemen. liet is georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Dagbladen van alle politieke richtingen en neutrale 'dagbladen nemen er alle aan deel. liet doel van het petitionnement i6 een krach tige gemeenschappelijke uiting te geven aan den Ncderlandschcn volkswil, onze ge delegeerden ter a.s. Ontwapeningsconfe rentie daarmee te schragen, onze eenheid te tooncn, een voorbeeld van eensgezinden wil te geven aan andere volken en to ant woorden op het beroep van Loudon, Hender son cn andere staatslieden in Genève, die zoo herhaaldelijk hebben aangedrongen op uiting van den wil der volken, teneinde Genève de drijvende kracht te geven die liet noodig heeft. Wij noodigen al onze lezers uit, dit peti tionnement met hun handteekeningen Ic bekrachtigen. Aller steun, aller hulp wordt yereischt om dit te maken tot een grootsclio cn waardige demonstratie van het Neder landsche Volk. Gedurende de periode van 8 t/m 20 Juli zullen wij geregeld dit formulier publicec- ren. Wij verwachten in overweldigend aan tal de bewijzen van den vredeswil van liet Nederlandsche Volk! liet onderteekenen van dit petitionnement sluit geenszins uit dat men andere petition nementen van internationale groepen, par tijen, beroepsorganisaties onderteekent, waartoe men krachtens zijn gcestcsovcrtui- ging behoort cn die als zoodanig wenschcn op te treden. Dit petitionnement, dat door de Neder landsche Dagbladpers aan de Internationale Ontwapeningsconferentie te Genève zal wor den aangeboden, belichaamt den vredeswil van liet Nederlandsche Volk in zijn geheel. Overeenstemming omtrent de aan te bie den formule cn de te volgen gedragslijn voor dit petitionnement werd verkregen door een door de algemccne vergadering van de Yer- eeniging de Nederlandsche Dagbladpers be noemde commissie, beslaande uit de hoeren Robert Pecreboom, Directeur Hoofdredac teur vail Haarlem's Dagblad (voorzitter), I-I. Nijgh, Directeur van de Nieuwe Roüerdam- schc Courant, S. S. Smeding, Directeur van de Middclburgsche Courant, Mr. F. Teulings. Directeur van Het Huisgezin, en G. C. de Vlugt, Directeur van De Standaard, welke commissie voorts «in overleg trad en over eenstemming bereikte met dc Directie van de N.V. Dc ArbOidspcrs, uitgeefster van Het Volk en De Voorwaarts. De bewapening als storende fac tor. Grandi legt den nadruk op het moreel© verband tnsschen ontwapening en schadevergoe ding. Aan den vertegenwoordiger van de Asso ciated Press te Rome heeft. Grandi, de lla- lioansclio minister van builenlandschc za ken, een onderhoud toegestaan. Bij deze ge legenheid merkte hij onder meer op, dat de besprekingen met Slimson, den Amerikaan- schen staatssecretaris (minister van builen- landscho zaken) niet plaats zullen vinden volgens een vaststaand program, daar or tusschcn Italië en Amerika geen raeenings verschillen bestaan. Grandi herinnerde er aan, dat Italië het voorstel van president Hoover, dat het eerste werkelijk practischc initiatief in deze crisisjaren is, in heel zijn omvang hcefk aanvaard. Besluiten der commissie voor de Euro- pccschc unie kunnen slechts zeer langzaam worden verwerkelijkt, doch het voorstel van Hoover biedt het voordeel, dat het onmid- Den Haag, 30 Juni 1931 Menie r. Zooas ge ziet, hierboven aan m'nen brief: ik zit T. Lijk ik ocw vleejen weck schreef. Keb 'r gin spierke gras over laten groeien. Toen 't eenmaal in m'nen kop zat, da-d-idec, ha'k gin rust meer. En tóch ee, goeie idee's motte nic laten beschimmelen, dan komen T maar motgaten in! Kollesaal zooas ik 't gelrofen eb! Prachtwecr 't Was 'n Zondag, toen ben 'k er tus- fichenuit getrokken, gloeiend licet. M'nen zwarten lakenschen jas plakte onder m'nen êrmen, maar keb deurgezet. Vleejen weck hè'k aangepakt, amico, aangepakt, da m'n naaien kroktcn. Wemmen gehooid, zooas ge wit en asof 't- zoow zijn moest: zoogauw lag 't gros nic plat gemaaid, of dn hemei troli z'n eigen blaauw cn strak over de èèrde en gin vliègcnvuiltje was er aan te bespeuren, 'n Noordooster-windckc sclièórdc over dc velden cn hccle plumkes hooi zweefden as vcugcls deur 't deurschijncnd hemelsblauw. Of 't dus droogde! On/.clicvcnccrkc was wél mee z'n boeren en k'ad kunnen daanscn van plazicr. As zuiver zoow blonken dc messen, waar vonken licht van afketsten, die recht in oew oogen piekten. Ze gongen er deur as deur d'n hotter, zoo maalsch was 't gewas. Ze zogen 'r deurhehen, deèr! En as ik daar zoow sting te lachen van binnen, tusschcn m'n stenvig volk. waar de daampen van afkrulden, tusschcn die bonkige kearels die de zware zeis deur 't dikke gras sloegen op dc maat van 'ncn slècpcnden wals, hup, twee drie; hup, twee drie; as ik dc veugcltjcs fluweelglaanzcnd in dc kollcsale zomerruimtc, over d'r schouwers zag vlie gen, 't brociënd-geurige, hooi in; as ik in dc verte 't durpke zag d r ij v c n in 't onmete lijke moiré van licht, da pöèrlmoerig we melde; as de wind, zwaar van bosch- en hooigcuren teugen m'n blootc, kloppende borst aansloeg: en dan 't. 6tiekum veuruit- zicht van 'n lollig uilstapke haar Den Haag cn dc zee, dan wel dan em ik alles tege lijk mee m'n oogen vastgepakt. Maar ge nogt, 'k zit nouw bij d'n hèring en de zee- nirnfkes, nouw nie hooien! Zooas ik al zee: d'r wier aangepakt vlec jen weck, en toen 't er mee 't werk naar uitgong zien, dak best effen d'r uit kon toen was 't riioeilijk karwei aangebroken om Trui vcur m'n idee te winnen. Of liever ge zecd: om hcitr 't teugen inijn idee tc laten verliezen. En laat ik oew nouw eerlijk opbiechten Trui overwinnen vcur zon simpel ge valletje, is veul moeilijker as heel de Noord zee veroveren. Da w il zeggen: dc zwemster kes van dc Noordzee. Heeld'n Vrijdagmiddag, 't was ncn dag om stukken uit tc hijten, maarcli d'r zat 'li lillijkc pit in. Trui lia'k ver zonnen, verzonnen naar 'n ordentelijk, 'n pront smoesje, waant na vijf-en-dartig ja ren rokte zo n bietje deur oeuwen vcurraad smoesjes liencn „Trui", zee ik 's avonds', toen me zo'i*.bict je zattcn tc bekomen onder d'n notelèèr, ik rncc 'n krukskc bruin da-d-hcel d'n dag in d'n waterput had gehangen en zoow koud was geworren, da-d-ct gloskc dof besloeg as ik inschonk. „Trui, ik krijg zoo ineens 'n goei gedacht!" En asof 't me nie zoow kollcsaal interzcertlc: „hè, wa-d-'n küstclijk bierkc is da" en 'k lekte 't schuim van m'n lippen. ..Kekt. da maantje-n-'s, Truike, dat daar achter de boomen haangt as 'ncn oramije laaihpion, 't is of 'r vlammen uit krullen, wa zal 't mergen weer licet zijn., toctclocriske!" ,,'t. Gedacht," zee Trui. ,,'t Gedacht?" peinSdc-n-ik haard-op. al maar naar de maan kijkend, zonder zo to zien. „Ja, gij had zo'n wonderlijk goei gcdaeïrt ommers!" Toen keek ik ze aan cndaar hadde 't sodejabel! M'nen mond beefde van d'i lach en m'n oogen schaterden. Lachend Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres dcllijk ten uitvoer kan worden gelegd. Na derhand zal de politieke wijsheid ervan nog duidelijker \vordc,ii orndat zal blijken, at pijnlijke gebeurtenissen Amerika en Europa erdoor zullen worden bespaard. Ita lië denkt er in dc verste verto niet aan da wereld te beschouwen, als zijnde verdeeld in geographischc „moolcn" en ook is het tegenstander cener scheiding van Europa n Amerika. Volgens Grandi is de solidari teit van alle landen der wereld een nood zaak. Alge/necne welstand betcekent tevens welstand voor dc afzonderlijke landen; uropa kan zich niet van Amerika schei den. Het was Grandi niet bekend, of Slimson oorncmens is over de ontw apening tc spre ken; wel was liij ondertusschen van oor dcel, dat de denkbeelden van den Ameri- kaanschcn minister overeenkwamen met die van Mussolini. De ducc is een man, al dus Grandi, die besloten is zijn initiatief tot een goed einde te brengen. Het voorstel van Hoover hcc'ft oen ont spanning teweeg gebracht in de openbare meening cn een atmosfeer van goeden wil n 't leven geroepen, waai wan men volgens Grandi profijt moet trekken ten bate van dc ontwapening. Illusies mag men zich in- lusschcn nog niet maken. Zoolang de ont wapening geen feit is. is de vrede onzeker. Het werken voor de ontwapening betcekent dus versteviging van den vrede. Grandi verklaarde nog steeds te hopen op een Franseh-Italiaansch vlootvergelijk, dat Italië en Engeland reeds in Maart 1931 bereikt achtten. Naar Mussolini van. mècning is, vindt de wederopbouw van Europa plaats op twee evenwijdig loopende wegen: namelijk dien der ontwapening cn dien der economische samenwerking. Wat dit laatste vraagstuk betreft, heeft Hoover een stap gedaan, dien men niet hoog genoeg kan waardeeren. Thans is het der halve zaak zich met den anderen weg be zig tc houden. Tusschen het vraagstuk der ontwapening en dat der schadevergoeding en schulden bestaat wel-is-waar geen diplomatiek, maar tocli een moreel verhand. Men kan aldus betoogde Grandi geen offers van de volkeren verlagen, zon- lerdat zij het nut daarvan inzien. Nu is het echter moeilijk het nut in tc zien van een regeling der financieele verplichtingen (iic uit den oorlog voortvloeien STADSNIEUWS. Met de ouden van dagen naar buiten. (Eerste Blad, pag. 2.) SPORT. Wielerwedstrijden van „De Pedaalrid ders." (Tweede Blad, pag. 3.) Dc T. T. races op het Circuit van Drente. (Tweede Blad. pag. 3.) Zwemwedstrijden van Neptunus te Schcr- pcnzecl. (Tweede Blad, pag. 2.) Het open tcnni6tournooi van A.L.T.A. (Tweede Blad, pag. 3.) Dc buitennporigc bewapeningen, waartoe verscheidene volkeren zijn overgegaan, zijn een storende factor bij de internationale sa menwerking. De creditcurslaten hebben het recht zich af te vragen, of dc door hun gebrachte of fers moeten dienen om den toestand van onzekerheid tc verergeren, die zoo schade lijk is voor den economischcn wederopbouw Aan den anderen kant moeten de staten, wier bcgrooiingen het moeten stellen zon der dc schadcvergocdingsbetalinpen, vol doende compensaties vinden, die alleen kunnen worden verkregen, wanneer er op de militaire uitgaven wordt bezuinigd Hier in ligt volgens Grandi liet verbond tusschen de militaire begrootingen aan den ccncn, de schulden en schadevergoedingen, aan den anderen kant. Dc Italiaansclic tregeering is in 'dezen geest al aan het werk gegaan. Zij heeft reeds besloten, zoo eindigde Grandi, het innen der betalingen, gelijk bet plan-Hoo- vcr aan de hand doet, op to schorten, ter wijl ook de technische voorbereiding der ontwapeningsconferentie reeds is begonnen. „Tegenover geen enkel initiatief zullen wij vijandig of aarzelend staan". WEERBERICHT Hoogste barometerstand 7G9-0 Haparanda. Traagste barometerstand 755.5 Yarmonth. Verwachting: Laagste Barometerstand: Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot W. wind, gedeeltelijk be wolkt, droog weer, behou dens kans op onweer, koeler. ALS DE ELEMENTEN WOEDEN. Berlijn, 5 Juli (V.D.) Zondagmiddag heeft een buitengewoon hevig onweer hoven Berlijn en omgeving gewoed. De brandweer moest ongeveer 100 malen uit rukken voor liulpvcrleening bij onderge- loopcn huizen. Op het Adolf Schcidlplein te Tempelhof is tengevolge van bliksem inslag een ernstige brand ontstaan in een dakkoepel. Tijdens het hevige onweer zijn bovendien twee personen door den bliksem getroffen Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. cn op slag gedood, terwijl een vrouw, die naast één der slachtoffers op een bank in een park zat,, zoo ernstig werd gewond, dat zij in bewusteloozen toestand naar het ziekenhuis moest worde«i vervoerd. Parijs, 5 Juli (V.D.) Het Zuidelijke ge deelte van het departement Dordogne, in het Z.-W. van Frankrijk, is gisteren door een geweldig noodweer geteisterd. Een cy cloon van ongekende hevigheid heeft do geheele streek tusschen Bugue en Eyzies verwoest. Tallooze boomen werden ontwor teld. De wijnoogst ging volkomen ten gronde. Do graanvelden zijn als gemaaid. Op tal van plaatsen werden de straten door het noodweer geheel opgebroken. Tele graafpalen cn boomen liggen op dc land wegen door elkaar en mogen ieder verkeer onmogelijk. De stad Bugue zelf heeft even eens zwaar geleden. Dc straten zijn over dekt met dakpannen, dakgooten en omge waaide sclioorstccnen. KOTTER GEZONKEN. Vijf personen verdronken. Kof no, 5 Juli (V.D.). Uit Moskou wordt gemeld, dat Zaterdag op de Amoer in de omgeving van Chabarowski een Russische visclikotter is gezonken. Vijf personen ver dronken Zeven andere opvarenden zijn door twee stoomschepen opgepikt. wier ik nijdig op m'n eigen. En toen 'k zuchtend nog 's naar de maan zag, 'i was lijk 'ncn glociend-rooicn bol van laaiend vuur, die as 'n wonder deur de schepping dreef, toen zee ik zoow: „daar schoot me te binnen da-d-et zoow gezellig zouw zijn as me nouw samen '3 'n weck op reis kon- nen gaan!" „Samen," zee zij, op 'n manier, die be- teckcnde: motte mijn soms emmen. „Xouwja," dee ik nonsjclaant: „of ik ol- leen" „Sjuust," snoof m'n aandcrc helft: „cn da schiet nouw, persjes da gc naar dc maan kekt, zoow in ocwen kop... kasjcwcel!" Kasje weel, net as ge daar zegt," zee ik. In ieder geval was d'n kogel deur de kerk, dus schoot 'k al aardig op. Daar kwam d'n Blaauwc d'n erft opge- beend. En veur ik nog „navend" zeggen kon, hcurde-n-ik Trui 'm al vragen: „Ok naar de maan gekeken. Tic6t cn ok 'n goei gedacht ckregen. zoow ineens?" Toen kwam ik 'er maar gaauw bij veur d'r fouten gemokt zou wen worren, waant d'n Ticst en ik hadden 's Zondagsmiddags in de „Gouwen Koei", na 't kaarlspul de reis al zo'n Jhetjc in 't vat gegoten cn nouw kwam ic 's zien hoe da bruin bier schuim de. D'n 'l'iest, na z'n trouwen veul gladder geworren, zee dus niks aanders as: „navend samen" en knipte -Ti ogskc mee da'k aan kwam stappen. „Ah, d'n Blaauive,'' riep ik. „Worm ge- wiest, Ticst." „Kollesaal," zec-t-ie: „ge zouw t afpik ken; goei weer om 's mee verlof to gaan, maarcn toen trok ie z'n schouwers op of ie zeggen wouw: maar da's veur oii6 nic weggelecd. „Kek", schaamperde Trui: „keb 't tocli goed geraaiend'n dieën liee ok 'n idee van de maan gekregen!" „Minme nic kwalijk. Trui." zee d'n Tiest onoozelkes: „maar 'k ben 'n boon as ik snap wa gij deuzen avond mee de maan te schaften het! Of wil ik *n paar brokskes ijs gaan halen in „de Gouwe', om op oew muts te leggen „Ik ben verdijd goed bij m'n possetieven Blaauwe," viel zc (oen uit: „lic-d-oewen trein al nagekeken?" Trui nam me toen op van de teuten van m'n klompen tot m'n wenkbrauwen, zee „slanmpaampers", gong naar binnen cn zoo stapten d'n Blaauwe cn ikke Zondagmer gen na d'ccrste mis, naar de stasic, mee 'n vol karbieskc mee zakdoeken, segoren cn tabak, allegaar netjes klaargeleed deur m'n klapmuts. D'n Tiest was nooit verder gewicst as Brussel, maar hij was ier gaauw gewend. „Schoone stad," zee-t-ie: „maar de men- sclicn daar zou 'k niet gaauw aan wennen. Zc praten ier zoow zochtjes en zc loopen as wassen poppekes mee 'n stalen virke aan 't achterènd van d'r ruggegraat". Zc zijn nie écht. houdt d'n Tiest maar vol, 't is 'n penopticum da-d-op z'ncn kuier is, VOlgCll6 huiu. En toen me gicsleravond ergens zattcn. laanks de zee, aan 'n smakelijk pilske, mee muziek toen zec-t-ic zoow ineens: ze begin nen ons ier al tc kennen. Dró. Keb al 'n paar van die prachtig- aangcklccjde wef- kes laanks zien komen, die vrindelijk teu gen me knikken en 'n ogske knipten. „Go mot naar do zee kijken, Blaauwc," zee ik: „die is veul schonder." „Oh," zee-t-ie: „is 't in diecn tijd? Kad al 'n paar keer m'n petje afgenomen cn gezced: navend juffrouw". Keb me bedooid, amico! Waant ge wit soms nie of ic oew vernikkelt of dat io seerjeus is. In ons lozjement emmen zc radejoow. Toen me van den middag thuiskwamen gong ic nie cn d'n Blaauwe, die ginnen radioowman is vroeg hoopvol: „is ic naar dc kullekcs, kastein?" „Wie meheer?" „Zeg maar Blaauwc; d'n radejoow!" „Naar dc wat, meheer de Blauw?" „Blaauwc!! Naar dc kullekcs!" „Oh, oh ja! jaja, u bedoelt of de radio naar Kullcnkcns is?" „Sjuust," zee d'n Tiest: „ik praat toch Ollaandsch... „Neen," zee de Kastelein: hij is thuis, kijk daar staat ic." „Of ic kepot is," lichlte-h-ik toe. m'n eigen broerd lachende. „O, bedoelt meheer dat? Nee er is nu ver zorging van den zender cn dan staat ic stil; maar over 'n kwartier gaat ie weer. Hier heppu 't bockic." Toen keek d'n Blaauwe ill T radejoow- bockskc cn na vijf menuten wees ie 'n nommcr aan en zee: „zet dan as d'n zon dert verzórgd is, ditto maar op!" Ik keek 's cn daar sting... „Verzürging van d'n hond", causerie deur Piet Jaan- scn." „Da's 't programma van overmorgen, meheer," zee dn kastelein, „houdt meheer van honden?" „Kollesaal," zee d'n Ticst: „maar nog meer \an stilte cn breng nouw twee donker asleblieft." Mc zijn al wieslen zwemmen ok. Dn Ticst. z'n zwempak, da me gehuurd hadden, was 'm tc groot en tc klein tegelijk. „Valt 't mooi in d'n rug, Dré?" vroeg ic, toen ie uit z'n hokske kwam: „van vcuren sta-g-et geschilderd, maar van ach teren kan 'k 't niet zien." ,,'n Juweel," zee ik: „of 't oew aange meten is toen gc van huis was." 't Was 'm 'n kèèr to wijd en veuls te kort, zoowdat ic er uitzag as 'nen veugelver- schrikkert die 'nen kwaajen kleermaker hee. Z'ncn kop leek van gepollitoerd mago- nieliout zoow as ie daar gong mee z'nen afgetrokken rug en peezigo ermen en z'n oraanje stekelharen stakken alle kaanten op. Toen me bij 't water kwammen begonnen 'r 'n paar wefkes tc gillen en kalmkes zee d'n Tiest teugen me, mee 'n bietje min achting: „niks gewend ier, Dré." „Gin sallcmaander," zee ik: „maar on dertusschen brook ik van d'n lach. Amico, as ge da gezien had, 'n fiest veur oew oogen! 't Was net 'nen Battevier in polli- tiek, maar dan den lillckste die 'r ooit be staan mot emmen. Maar in 't water As 'nen bruinvisch! Zwemmen kan da blaauw merakel, daar stade van to zien. En as ge nouw wit, da gc daar in Sclieve- ningen nie verders in 't water meugt as tot d'n onderkaant van oew zwemkestuum, zooda zc daar allegaar staan te zwem men, dan hoefde nie te vragen hoe die badknechten mee d'r rooio broeken aan, daar al gaauw mee d'n Tiest overhoop laggen. Eerst hadden ze 'm getoeterd en toen was ie d'r uit gekomen om te infer- meeren. „Wasteraandaand?" had ie ge vraagd aan zo'n roodbroek. Dieën kearel versting d'r niks van en toen had ie meo èrmgezwaai 'm duidelijk perbeeren to maken dat ic te ver gong. Maar de Tiest, die niks van da doofstommcntaaltje snap te, schoot as 'nen snoek de zee in en liet die kearels d'r eigen 't lebber toeteren. Toen gong 't protje al gaauw dat ie d'ri o«m of aandcrc wilde was van 'ncn onbekenden stam en omda zc toen dochten dat ie van veul verder kwam as Ulvenhout, da zo ier daarveur al evenmin weten te vinden op dc kaart, toon keken ze 'm allemaal aan mee heel veul ontzag. Zoogaauw as z'oew ier niet verstaan, dan emmen ze respekt veur oew. Zoodoende-n- is d n Blaauwe aan de Noordzee de grotste attractie van dn Haag en 'n sjaans as ie hoe. Daar sta-de bij te gapen. Hij is erg vrindelijk van aard, zooas ge wit en hij krijg 't gewoonweg nie bij-geknipoogd. Ollee, da witte weer. Veul groeten van d'n Ilaagscken Wilde en as allij gin horkc minder van oewen toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1