BELANGRIJKSTE NIEUWS DÊEEMLANDEU Petitionnement voor Internationale Ontwapening Beursovenicht JOH. DE HEER Vrijdag 10 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 9 TREINDÏEVEN IN ACTIE STAAT VAN BELEG OP 'T EILAND MALLORCA M0L0T0F OVER RUSLANDS BEDRIJFSLEVEN LICHT OP 9 uur 45 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio BRITSCHE BETOOGINGEN VOOR ONTWAPENING NOODWEER IN HET DUITSCHE KUSTGEBIED HEVIGE ONTPLOFFING TE CORONEL Vele dooden AMERSrOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS voo» Amtrafoott f 2.10. per maand f 0.75, pat week (rod gratia wzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 roemde* f 3.-. Afzonderlijke nummer* f 0.Of. POtTKEKENING 47910 TELEFOON JNTERC UI PRIJS DER 1DVERTENTIEN »»»•-♦««■■«•',iaj i0t*grip c ««ummw elke re^ycl mee» f0.25. Liefdadlgheids-odverteoflêo voor de belft van den prljn Kleine Advertenties „KEITjES" bil vooruitbetaling —9 regele 90 cant, elke regel 10 cent, driemaal plaatsen f l.Bewijsnummer enn OM van het Nederlandsche Volk aan de Ontwapeningsconferentie in Februari 1932 te Genève te houden. Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Ik verzoek Uwe Conferentie met den meesten aandrang, in naam der menschelijkhMd, die maatregelen te nemen die tot ontwapening der naties zullen leiden. Naam: Adres Naam: \drcs Naam: Adres Adres Dit formulier ingevuld en geteekend toe te zenden door personen IS jaar cn ouder aan Administratie van het Amersfoortsoh Dagblad", met vermelding op d.o enveloppe „Petitionnement". De moeilijkheden tusschen de i Italiaansche regeering en het Vaticaan. De kwestie der op heffing van het concordaat. Er hebben geruchten de ronde gedaan, dat de Italiaansche regeering voornemens i9 het concordaat met het Vaticaan niet langer tc handhaven. Dit zou dc conse quentie zijn van de moeilijkheden, dio den laatsten tijd tusschen Mussolini cn den paus zijn 'gerezen. Ook in sommige Ita liaansche bladen wordt gezegd, dat do op heffing van het concordaat, hetwelk op 11 Februari tot stand kwam, de cenig moge lijke oplossing is en één der persorganen verklaart zelfs, dat het fascisme zich sterk genoeg voelt om deze breuk niet uit den weg te gaan. Ondertusschen beschikken wij nog niet over berichten, die do annuleering van het concordaat bevestigen, maar uitgesloten is zij niet. Mocht zij echter een feit worden, dan zou het gevolg hiervan onder meer zijn, dat dc wederzijdschc gezanten terug worden geroepen en Italië zich ontslagen zou achten van zijn verplichtingen, wat het rcligieuse schoolonderwijs cn het ker kelijke huwelijk betreft. Van Vaticaanschc zijde is reeds medegedeeld, dat dc opzeg ging van het concordaat ook zou worden beschouwd als een buiten werking stellen van de Lateraanverdragen, daar dc. paus herhaaldelijk heeft verklaard, dat deze on afscheidelijk met het concordaat zijn ver- bondon, Wanneer deze verdragen echter niet langer van kracht zijn, zou tevens dc staat van het Vaticaan ophouden te be staan. Het grondgebied, dat den paus ter schikking is gesteld, zou weer onder Ita- iiaansche soevereiniteit komen en de paus zou opnieuw de vruchtgebruiker van de Vaticaansche gebouwen cn eveneens op nieuw een gevangene binnen de muren van het Vaticaan worden. Ook heeft Ita lic op grond van bovengenoemde verdra gen reeds anderhalf millioen lire betaald. Gelijk wij opmerkten de Romeinsche correspondent van dc Voss. Zeitung vestigt er ook nog eens dc aandacht op behoort de opzegging van het concordaat geenszins tot de onmogelijkheden, lictgecn ten over vloede wordt onderstreept door de pers; zoo vraagt het Giornale d'Italia zich af, wat voor waarde het concordaat, eigenlijk nog bezit. Dit laatste had ten doel den vrede te herstellen tusschen de Italiaansche na tie en de Katholieke Kerk. Dc Katholieke religie werd tot basis van het regime ge maakt. Do paus daarentegen heeft, naar bet blad van gevoelen is, het concordaat gemaakt tot een politiek wapen tegen den fascistischen staat. De Italiaansche staat nu, zoo wordt betoogd, kan niet gedoogen, dat ccnigorlci vreemde macht tegen liem in opstand komt. igj Commentaren van andere bladen, d\r •nagenoeg of geheel denzelfdcn geest ade men, bevestigen ongetwijfeld den indruk, dat de jongste pauselijke encycliek be- .schouwd wordt als oen daad van onmis kenbare vijandigheid van het Vaticaan ten opzichte van den Italiaanschen staat, als .een uitdaging, die bet fascisme zich onder Jgocn beding kan laten welgevallen. Van zeer grootc betcekcnis is vooral, dat dc secretaris-generaal van dc fascisti sche partij, Giurati, aan allo ondersecrci"- rissen een rondschrijven heeft doen toeko men, waarin een beschikking van het hoofd der regccring en leider van het fas- cismo (Mussolini) bekend wordt gemaakt, welke behelst, dat men niet tegelijkertijd lid kan zijn van de fascistische partij en van een organisatie, die in verband staat met dc katholieke actie. Door deze verklaring is de toestand on- I getwijfeld in aanmerkelijke mate ver scherpt. DE FASCISTEN EN DE KATHO LIEKE ACTIE. Beider lidmaatschap onvereenig baar. Rome, 9 Juli. (V. D.) Dc Fascistische partij heeft een resolutie aangenomen, waarbij in de toekomst het lidmaatschap der Partij onvereenigbaar wordt verklaard met het lidmaatschap der Katholieke actie. ROBBINS EN JONES BOVEN NOME. New York, 9 Juli. (V. D.) De beide vliegers Robbins cn Jones hebben heden middag om 3 uur (M. E. T.) Nome op Alaska bereikt. Ook hier hebben zij in dc lucht benzine ingenomen. Een nader bericht meldt, dat de vliegers te Solomon in Alaska geland zijn. Eindelijk in de val geloópeh Bromberg, 9 Juli. (V.D.) De Duitsche treinen," die den Pooléchen corridor pas- secrcn, .worden in den laatsten lijd her haaldelijk door dievenbenden geplunderd. Op het traject ThornGogzlershauscn, waar dc treinen hun .vaart moeten vermin deren. springen des nachts leden van de bende op de goederenwagens. Dc verschil lende pakketten mot goederen, texticlwa- ren, sigaren, sigaretten enz. gooien zij op bepaalde plaatsen, waar handlangers langs dc spoorlijn staan opgesteld, naar buiten. Deze handlangers rapen de goederen op en trachten ze zoo spoedig mogelijk aan den man te brengen. liet is de politie thans gelukt de bende onschadelijk te maken. Tot nog toe zijn elf personen gearresteerd, die allen in het dis trict Thorn wonen. De bewoners uit de om geving konden de gestolen goederen dik wijls voor buitengewoon lage prijzen koo- pen. Een deel der gestolen goederen ter waarde van 15.000 R.M.. die de dieven had den opgeslagen, konden door de Pooteche spoorwegautoriteiten in beslag worden ge nomen en zullen worden teruggegeven. BUITENLAND. Hevige ontploffing te Coronel. (Eerste Blad, pag. 1). Orkaan boven de Oostzee. (Eerste Blad, pag. 1). Tiet referendum inzake ontbinding van den Pruisisch cn landdag. (Vierde Blad, pag. 1.) Staat van beleg,op 't eiland Mallorca. (Vierde Blad, pag. 1.) Madrid, S Juni (V.D.) Naar uit Palma op het eiland Mallorca gemeld wordt, is daar de staat van bslcg afgekondigd, aan gezien stakende havenarbeiders onder lei ding van communisten alle fabrieken, za ken en werkplaatsen dwongen te sluiten. De havenarbeiders trokken onder het zin gen van oproerige liederen door de stad. SNEEUWVAL IN ZWITSERLAND. Zurich, 8 Juli (H.N.): Tengevolge van de hevige regens der laatste dagen is de tem peratuur in het Z\vit6erschc gebergte sterk gedaald. Op Verscheidene hoogcr gelegch plaatsen is sneeuw gevallen. Door PH. STRAETMANS. Dat na dc felle reactie gevolgd op het bc# sluit van president Hoover, de moratorium* kwestie betreffende, een ven felle reactie zou volgen, was te vooralen. Reeds in ons voorlaatste bcursovcrzicht mankten wij ge* wag van dc luwte, die na den storm was in* getreden, doch de ontwikkeling der politie* kc gebeurtenissen in de afgcloopcn weck nam het schip van de beurs het laatste vleugje wind uit dc zeilen. Het schip van staat, dat een nauw contact met het schip van dc beurs bewaart, lag eveneens op een vlakke zee, waarboven geen aasje wind was tc bespeuren. Mellon, de Amcrikaansche mi* nister van financiën, confereerde in Parijs dagenlang met Laval en Briand; in den bc* ginnc wilde het niet vlotten en kantte zich dc publieke opinie tegen dc Frknschc hard* nckkighcid. Alles was zoo eenvoudig cn ge* makkelijk gebleken; Hoover bood Europa een blozenden appel aan. John Buil en Mi* chcl bedachten zich dan ook geen oogen* blik cn namen een stevigen hap. maar Ma* riahnc was voorzichtiger cn wcnschtc er zich eerst van te overtuigen, of de appel niet een tikje was aangestoken. Deze aarzeling verwekte misnoegen; men had gaarne ge* xien, dat Frankrijk zich spontaan in de rij had geschaard, die een verbetering der cco* nomischc tóestanden op het oog had. Doch allerwegen werd vergeten, dat zij. die z.g. roet in het eten wenschtcn tc gooien, toch ook bedacht moesten zijn op den nasleep, die het uitstel van betalingen voor eigen land tengevolge zou hebben. Men vergctc niet, dat Frankrijk, door het uitschakelen der Duitschc betalingen, een zeer belang* rijke post op zijn begrootingen gaat missen', die weer op een andere manier aangevuld moet worden, liecl*'gemakkelijk is het hü om Laval cn Briand. dc man der interna* tionalc verbroedering, verwijten voor de voeten tc gaan werpc.i, dat zij zich niet zon* der meer bij de hocra*politick der overigen aansloten, doch dc quaestie schuilt hier die# per, zoowel in politiek als economisch op* zicht, dan door de mccstcn wordt begrepen. Inmiddels zijn dc gemoederen wat alge* kocld cn de besprekingen tusschen Mellon en Laval hebben een bevredigend verloop gehad. Zooals reeds gezegd, heeft dc beurs met een plotselinge reactie op dc felle actie ge* antwoord, doch dit was op zichzelf niets verwonderlijk. Na een kort oogenblik van moedeloosheid, die schrikbarend lage koer* sen tengevolge had, kwam er weer een flau* wc opleving na het bekend worden der langzame toenadering tusschen Seine cn Hudson. Thans vormde er zich een gezonde ontwikkeling cn men kwam tot dc ontdek* king, dat dc wei nog iets anders bevatte dan alleen malschc grassprietjes. Dc toestand in Duitschland is verre van gezond cn hier* in zal door een moratorium van een jaar al heel weinig verandering gebracht kunnen worden. Voorts wordt er op het oogenblik in Oostenrijk een verbitterde strijd gestre* den om dc financiering van dc binnenland* schc nijverheid gaande tc houden en tegelijk tal v an buitcnlandschc crediteuren zooveel mogelijk tc bevredigen. Oostenrijk in ern* stigc moeilijkheden Duitschland dito, di* to, is het bij nadere beschouwing wel zoo wonderbaarlijk tc noemen, dat er tusschen deze twee staten zoo iets als een An* schlussbcwcging is gegroeid? Uit Duitschland zijn nieuwe geruchten oVcrgcfladderd, die men eerst nog niet met den juisten naam wist tc betitelen, doch die men thans zeer goed thuis weet tc brengen. Na de overeenkomst tusschen Parijs cn New York kwam er een betere tendenz op dc fondsenmarkt tot stand cn weken dc ge* ruchten, die enkele weken geleden dc ronde hadden gedaan. Deze betroffen de twijfel* achtige boniteit van enkele Duitschc ban* ken, doch dat het slechts geruchten zijn ge* wecst, bewijst wel het feit, dat zij plotse* ling na het Fransch*Amcrikaansche accoord van liet toonccl verdwenen. Want het is toch te dwaas om tc vermoeden, dat het twijfelachtig karakter van een Duitschc bank plotseling in een positief kon vcran* deren uitsluitend en alleen door het uitstel van een deel der Duitschc staatsvcrplich* tingen? Dc geruchten waren niets anders dan een uiting van nervositeit, een vooruit* loopen op hetgeen wclecns had kunnen gc* beuren als Frankrijk niet accoord was ge* gaan met het Amcrikaansche voorstel. Afgc* scheiden van de onmiddellijke verdiensten van het voorstel, zelfs van de voqrUÏtzich# ten ia de toekomst, moet dan ook dc aan* vaarding luide worden toegejuicht. En het .werd hij nadere beschouwing hoog tijd, dat er eens wat ontspanning in dc in* ternationalc gemoederen kwam, want er is nu letterlijk geen land ter w ereld te noemen waar zich de malaise niet kenbaar heeft gc* maakt. Uit Zwitserland komen berichten over den slechten toestand der verschillen* de banken, in Zuid»Afrika, het land der on# mctclijkc rijkdommen komen dc prijzen van het goud cn dc diamanten in gevaar, in Australië hcerscht massa*werkeloosheid cn grootc armoede, kortom, waarheen u ook uw blikken laat dwalen, er is overal een ver# slapping in de economische toestanden tc bespeuren, al heeft het eene land er dan ook meer onder te lijden dan het andere. Economische armoede heeft verbittering tengevolge cn niets is zoo gevaarlijk in dc* zen gespannen tijd dan de stemming van een volk.'dat zich door andere volkeren mis* kend ziet. En daarom kunnen wij het zoo van harte toejuichen, dat het initiaticf*Hoo* ver in dc eerste plaats Duitschland betrof. Want' hier schuilt dc bakermat der grootste economische wanorde (Nadruk verboden). Een aanvulling van Stalin s rede Moskou, 8 Juli (V.D.) Dc voorzitter van den raad van volkscommissarissen van de sovjet-unie, Molotof, heeft in de zitting van financieelc. deskundigen een redevoerin; gehouden, waarin hij verklaarde, dat de grondbeginselen, die Stalin in zijn laatste grootc redevoering heeft uiteengezet, bin nen korten tijd zullen worden verwerkelijkt. Het betreft hier niet een principieele ver andering van de economische methode der sovjet-unie, maar de instelling van nieuwe practische methodes om het bedrijfsleven op te voeren en dc productie te vergrootcn. De partij is zich welbewust van de moei lijkheden, die de uitvoering \an het vijf jarenplan met zich medebrengt. Zij hoopt echter deze moeilijkheden door mobilisee ring van de beste krachten der partij te overwinnen. Toepassing der nieuwe stellingen. Moskou, 8 Juni (V.D.) Gepubliceerd wordt een door Molotof en Stalin onder- teekende oproep aan de organisaties van het Donetzbekken Uitgaande van de reeds bereikte resultaten, constateert de oproep, dat de uitvoering van het vijfjarenplan vol komen mogelijk is voor het Donetzbekken. De essentieele taak is thans de kolcnpro- düctie te nicchaniseeren. In den loop van dit jaar reeds moet 50% der groote mijnen gemechaniseerd zijn. Binnen twee maanden moet de egaliseering der looncn afgeschaft zijn. Men moet onmiddellijk overgaan tot de levering aan werklieden, ingenieurs en technici van fabrikaten, terwijl de woon- conditics moeten worden verbeterd. De oproep 6luit met een berócp op de te werk gesteldcn om zoo veel mogelijk een nauw contact te zoeken tusschen ingenieurs cn technische werkkrachten en zoo veel slechts mogelijk is den ingenieurs en tech nici, die getrouw aan hun taak werken, hulp te verleenen. Hoogste Barometerstand: 706.8 Clermont. Laagste Barometerstand: 742.3 lama. Verwachting: Zwakke tot matige Z. W. tot Z. wind gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen regen, iets warmer. WEEROVERZICHT. De depressie trok verder N.N O.-waart.s. De booge drukking neemt in Zuid- en Mid den-Europa toe, de gisteren vermeldde se- cundairen zijn van weinig beteekenis. Do temperatuur is in ons land en in Frankrijk gestegen, in Schotland, op IJsland en in N--' Scandinavië gedaald. Alleen in ScandiJia- - vie viel nog veel regen, Karlsbad had 2L Abisko 23 cn Wilby 22 m.M. Storm waarschuwingsdienst. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Geseind heden te 9.10 uur aan alle pos ten: „Attentiesein neer' Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Grootste voorraad. Laagste prijzen. INMAAKGLAZEN y L. >/2 L. L. 30 31 l'A L. 32 2 L. 33 L o n d e n, 9 Juli. (II.N.) Macdonald heeft wegens de grootc inspanning van de laat ste weken last van zijn zenuwen, waardoor ook maagstoornissen optreden. Dientenge volge heeft hij zich voor ecnige dagen op Chequers teruggetrokken. Zaterdag keert hij echter naar Londen terug, teneinde dan dc groote betooging voor de ontwapening bij te wonen, welke door drie politieke par tijen is georganiseerd en waar als sprekers behalve Macdonald ook Baldwin cn Lloyd George zullen optreden. Men verwacht voor deze betooging een buitengewoon grooten toeloop, zoodat verscheidene parallelver- gaderingen zullen worden gehouden. Ruim 60 organisaties van alle politieke richtingen zullen aan de betooging deelnemen. Zeer belangrijke schade aangericht Hamburg, 9 Juli. (V.D.) Dc Jie\ige rc- genval, die nu reeds dagen lang in het gc- heelc kustgebied rondom de Elbemonding voortduurt, heeft overal ernstige schade veroorzaakt. Te Hamburg zelf viel in dc afgeloopen 24 uur 36.7 m.M. regen en ook in het noorden van SleeswijkHólstein is zeer veel water gevallen. In dc zoogenaam de Vicrlandc'n nabij Hamburg heeft dc re gen groote schade in de groontönkwecke- rijen aangericht; do naoogst van aard beien werd geheel vernield en het tevelde staande graan regende plat, terwijl een groot deel van dc hooivoorraden, dio nog niet geborgen waren, verloren gingen. In de Hamburger Markt zijn dc akkers totaal vernield. Van de rogge kan mis schien nog iets gered worden, maar de tar we is geheel verloren. In Noord-Hannovcr cn in SlecswijkHól stein is veel vee in het land door den blik sem getroffen, terwijl ook verscheidene boerderijen zijn afgebrand. 42 45 ct. Elk glas garantie. P.NIërop Lwo£S7A. QOJtei-298 Twintig kisten dynamiet in de lucht gevlogen. L o n d e n 9 Juli. (V. D.) Gemeld wordt dat Donderdag in de Chileensche haven Coronel 20 kisten met dynamiet in dc lucht zijn gevlogen, waarbij behalve dat zeer aan zienlijke schade werd aangericht, een groot aantal havenarbeiders den dood vond, ter wijl vele andere personen, o. m. de Britschc consul, ernstig werden gewond. Naar verluidt, is het ongeluk ontstaan door het onvoorzichtig behandelen der met springstof gevulde kisten. HET BEZOEK VAN VON HOESCH AAN LAVAL. Parijs, 9 Juli. (II.N.) Do Franschc bla den hechten groote beteekenis aan het be zoek, dat de Duitschc gezant von Hoescli gisteren aan minister-president Laval heeft gebracht Bij dit bezoek moet ook de kwes tie van het bezoek van den Duitschen rijks kanselier en dr. Curtius aan Parijs bespro ken zijn. vermoedelijk zal dit bezoek de laatste dagen van Juli of begin Augustus plaats hebben. STRIBNY GEARRESTEERD Praag, S Juli (VLD.) lieden is de afge vaardigde van dc Tsjechische nationale liga en voormalige minister van oorlog en van spoorwegen, Stribny, gearresteerd. Ilij wordt 3i' van beschuldigd bedrog te heu>ben gepleegd en misbruik tc hebben gemaakt van zijn positie. Zijn plotselinge arrestatie' heeft groot opzien gebaarcL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1