Petitionnement voor Internationale Ontwapening BELANGRIJKSTE NIEUWS HH1 fclfrü BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 STELT NIET UIT. Dinsdag 14 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 12 DE SAKSISCHE BEURZEN GESLOTEN BLOEMWEELDE KWEEKERIJ HORSE WEIDE DUÜTSCH ZEILJACHT VERONGELUKT? 9 uur 43 min. MUSSOLINI WAARSCHUWT DE VOLKEREN OOST-GROENLAND PUNT VAN STRIJD L. J. LUYCX ZOON „HET GEBOD VAN DIT UUR" AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 1 BMnd" voor A«nfoofiio. m.«d to.75. m rvr* 4 i^Tr\T?r\ week (met gr.tl. «eriekerUg tegen ongelukken) I 0.I71/, I !f/ ,r I I .A PI I JPrlL Binnen).nd franco per pojl per 3 untka f J,-, Aflonderll|k< nummer. I QOf. «-1 rOfTXEKENlNG 47910 A7xonder]l}k« nummer, f OM. TELEFOON 1NTEF.C (11 PRIJS DER AOVERTENTIEN vao 1—4 regelt I 1.04 «et inbegrip vu re» t* wij mummer, elke regel met» f0.25. Lltfdadighods-edvertcntie» voor da helft vaa den prijs. Kleine Advtrteorite „KEITIES" bil vooruitbetaling ragale 90 cast, aifcr regel aaaei 10 cent, drleaaal plaatsan f 1.Becrtjscomroer c*tr» Q&9 va.i het Nederlandsche Volk aan de Ontwapeningsconferentie in Februari 1932 te Genève te houden. Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Ik verzoek Uwe Conferentie met den meestcn aandrang, in naam der menschelijkhnd, die maatregelen te nemen die tot ontwapening der naties zullen leiden. Naam: Adres Naam: Naam: Adres Adres Adrest Dit formulier ingevuld en geteekend toe te zenden door personen 18 jaar on ouder aan Administratie van het Amersfoortsoh Dagblad, met vermelding op de enveloppe „Petitionnement". Financieele moeilijkheden in Duitschland. Een zeer ern stige crisis. Di ie weken geleden kwam Amcrika's pre sident, Hoover, met zijn opzienbarend voor tstel voor don dag, waarvan dc strekking was de betaling der oorlog6Schuldcn en vooral ook der Duitsclie schadevergoeding een jaar lang stop tc zetten; in heel dc we reld. vooral in Europa, werd ccn zucht van verlichting geslaakt, omdat dc stap, die met altruïsme niets had to maken, doch in de eerste plaats diende om Amerikaansche fi nancieel© en economisch© belangen te be hartigen, niettemin ook aan talrijke andere landen ten goede kwam. Voor het Duitsche rijk was Hoover's initiatief werkelijk een uitkomst, omdat dit land in 6taat werd ge steld weer voor een oogenblik op adem te kamen. Er ontstond in de wereld weer een sfeer van vertrouwenen men had goede hoop, dat do financieele chaos, die zich in Duitschland begon af te teckenen, zou kun nen worden voorkomen, nu althans twaalf maanden lang ondragelijke la6tcn van Duitschlands schouders werden afgewen teld. Helaas kwam er spoedig een kink in de kabel, die grootcndeels werd veroorzaakt door Frankrijk-s houding met betrekking tot Hoover's moratoriumvoorstcllcn. Ter wijl b.v. Engeland en Italië zich onvoor waardelijk aansloten hij hetgeen Amcrika's president aan de hand deed, kwam Frank rijk, dat het plan-Young bedreigd achtte, met een menigte van bezwaren voor den dag, hetgeen leidde tot moeilijke en lang- 1 gerekte onderhandelingen, die pas na ge- ruimen tijd uitliepen op een voorloopig Fransch-Amerikaansch accoord. Dit getreu zel had tengevolge, dat het vertrouwen wel dra als sneeuw voor de zon wegsmolt. De situatie werd weer buitengewoon onzeker; ere die tont trekkingen vonden op groot© schaal plaats, terwijl ook verscheiden© Duitschers, die zich nu niet bepaald goede vaderlanders betoonden, maar slechts bang waren voor hun „hachje", zekerheidshalve hun geld in het buitenland, onder meer Ne derland cn Zwitserland, in veiligheid brachten. Ilct geld stroomde hij milliaïdcn Duitschland uit cn nieuwe credictcn bleven achterwege, omdat men Duitschland noch op korten noch op langen termijn crcdieten durfde verstrekken. Dit liep op een ernstige financieel© crisis uit en één der gevolgen was onder meer, dat dc Donatbank (ver korting \vm: Durmstadtcr und National bank) zich genoodzaakt zag dc betalingen te staken. M.a.w.: één der grootste Duit sche bankinstellingen, wier naam tot dus verre in dc wereld klonk als een klok. moest haar loketten -sluiten, vooral omdat zij mede onlangs een fermen klap had ge kregen door de krach der Norddcutschc Wollkammerei. Dc Duitsche regeering. in ziende, dat do moeilijke toestand, ontstaan bij de Danatbank. het begin zou zijn van den val concr.groote resks andere banken, waardoor con financieele chaos in 't leven zou worden geroepen, heeft ter voorkoming van verdere onheilen onmiddellijk nood verordeningen uitgevaardigd, welke o.m. behelzen, dat de Duitsche banken enkele dagen zullen worden gesloten, terwijl do HJksrcgeering ten opzichte van do Danat bank, die door de gëldcrisis in haar liqui diteit wordt bedreigd, waarborgen op zich heeft genomen. Ondertusschen doet Duitschland al het mogelijke om in het buitenland credicten te verkrijgen, teneinde aan de moeilijkhe den. die zich als hergen hebben opgesta peld, hot hoofd te kunnen bieden. Pr. Luther, de president van de rijksbank, heeft zoowel Londen nis Parijs bezocht, waar hij om hulp hoeft aangeklopt, doch zijn pogin gen hebben voorloopig nog niet tot succes- een geleid. In Frankrijk stuitte hij vooral op een hevig verzet; wel was dit land bo- 3'eid Duitschland. hij te springen, maar dan diende Berlijn bepaalde politieke waarbor gen te bicdon, onder meer hierin bestaande, dat Duitschland definitief van verderen kruiserhouw en van de folunie met Oosten rijk, afzjet, terwijl van Duitschland tevens werd gevergd, dat het in den vervolge ccn algemeen-democratische en pacifistische politiek zou voeren. Voor inwilliging van deze politieke eischen was Berlijn echter niet terstond te vinden, omdat de regeering- Brüning ook rekening dient te houden met de roerige nationalistische oppositie, di© in Duitschland een sterke macht vertegen woordigt. B uitenl andsche hulpverleening wordt echter hoe langer hoe onvermijdclijfcer cn onder deze omstandigheden verdienen voor al de berichten de aandacht, welke inhou den, dat dc neiging in Angelsaksische krin gen toeneemt om Duitschland, nu het water lot de lippen is gekomen, hulp tc bieden, terwijl ook de te Bazel gevestigde bank voor internationale betalingen wellicht niet na zal laten om door credictverstrekkingen het ergste te voorkomen. In elk geval zal het zaak zijn zoo spoedig mogelijk de red dende hand uit te steken, daar de links en rechts-radicalen reeds nu al hun best doen om in troebel water te visschen. Met r.erveuse spanning ziet de wereld dan ook dc komend© gebeurtenissen tegemoet, daar van de oplossing der Duitsche financieele crisis door middel eoncr internationale hulpactie zal afhangen, of midden-Europa een centrum een er gevaarlijke onrust wordt dan wel een gebied, waar geleidelijkweg weer stabieler toestanden zullen hecrschcn. De verantwoordelijkheid zoowel der Duit sche, als die der buitenlandsch© regeerin gen is op het oogenblik buitengewoon groot. De toestand bij de Berlijn? sche depositobanken Herstel van den raarkenkoers te New-York Dresden, 13 Juli. <V D.) De Saksische regccring heeft de sluiting der beurzen voor heden en Dinsdag bevólen. Berlijn, 13 Juli. (V.Ü.! In vergelijking^ met de eerste angstige gesfes der crediteu ren der Bcrlijnsclie depositobanken is de toestand in de eerste middaguren tot dc sluiting der kassas kalmer geworden. Een gemeenschappelijk optreden der ban ken heeft nog niet plaats gehad. Evenwel worden in de avonduren desbetreffende be sprekingen verwacht. Individucel zou inen reeds algemeen tot roconstruciiemaalregclen zijn overgegaan. New-York, 13 Juli. (V.D) Een bericht dat do conferentie tc Bazel besloten zou hebben tot dc vernieuwing van bel crediet van 100 milliocii vérwèkle een licht her stel van den morkeiikoers, die legen 2 uur Amerikaanschon tijd 22 was. Daarentegen brokkelden de noteeringen der Duitsche leeningen 'af. Do goudleening is met ccn noteering van 6VA tien punten lager dan Zaterdag. ZEVEN SLACHTOFFERS EENER VLIEGRAMP. Moskou, Juli. (Y.I).) Officieel wordt medegedeeld: Gisteren heeft op 43 K.M. afstand van Moskou een ernstig liegongc-luk plaats ge had. Een bombardementsvliegtuig stortte bij een oefening boven het station Albino naar beneden. De plaatsvervangende chef van het militaire vliegwezen vail hot roode leger Pilof, een lid van den Russisch en Ge- ncralen Staf, Kolonofski, de persoonlijke medewerker van den ocmmandant van oor log, Arhamijcf, twee vliegers, twee werk tuigkundigen en een waarnemer zijn daar bij gedood. Over do oorzaak van het onge val wordt niets medegedeeld. WAT WÉ VERDER ZAGEN BLOEIEN. Een vaste plant, die ccn aardige variatie geeft in onze borders is dc „Graphalium margaritaceum". Zc heeft zilvergrijs blad cn een menigte witte bloemen. Vooral naast donker gekleurde bloemen, b.v. Salvia nc* morosa, met haar blauwe bloemen, staat zc prachtig. Vooral voor variatie moeten wc steeds zorgen. Hiervoor zorgt ook dc „Cc* rastium Bieberstcinii" met haar zilverwit blad en ccn menigte witte bloemen. Zc kruipt cenigszins cn is daarom het best voorin den border. De Hanckam „Monarda didyma" met haar blocmhoofdjcs, fel rood van kleur, trekt nu ook dc aandacht. Ze wordt ongeveer 75 c\M. hoog. Ook de Teunisbloemen komen deze maand in bloei. Zc zijn vroeg, na dc warme dagen, die wc hadden. Haar dele bloemen zijn over bekend cn komen ook in het wild voor. Dc Pioenen zijn bijna weer uitgebloeid. Zij mogen in geen tuin ontbreken. Vooral dc enkclblocmigc verdienen zeer dc aan* dacht. Onder dc dubbele is aan tc bevelen, dc LA alba plena, of wel dc dubcle*w*itte. Ook dc gewone Bocrcnpiocn, dc P. rubra plena, trekt zeer de aandacht met haar dub* bcbroodc bloemen. Pioenen wenschen ccn vruchtbaren grond, die, alvorens men plant, diep moet worden omgespit cn goed gemest. Eerst het tweede of derde jaar na dc plans ting, heeft de plant zich voldoende hersteld, om volop te bloeien. Onder nicuwstcn kun* nen wc zeer aanbevelen P. hybriden „Fok* ker" met dubbele, helder roodc bloemen, vroeg bloeiend cn „Lundborg" met enkele, gespikkelde, roze bloemen. Dc IJslandsche Papaver of wel P. nudi* caulc, bloeit wol vijf maanden lang cn be* gint hier reeds in Mei. Ze heeft kleinere bloemen dan de Oostcrsche Papaver, cn van verschillende kleuren. De variëteit, Gibsons New Giant oranje, is wat hoogcr van groei, en heeft oranje bloemen -op lange dunne stengels. Dc Papaver oriëntale met haar tal* rijke variëteiten als „May Queen", „Go* liath", „Peter Pan", enz., verdienen steeds dc aandacht Op dc bloem, die slechts een of twee dagen duurt volgen dc bekende zaaddoosjes, waaruit de Opium wordt bereid. Papavers zijn moeilijk vcrplantbaar, door haar lange pcnwortcls. Het beste koopt men daarom jonge plantjes. E'^ laagblijvendc Phlox. „Ph. Arcndsii" genaamd, bloeit nu, en nog ccnigc maanden met licht lila bloc* men. Voorat als men de uitgebloeide bloe» men wegsnijdt, is dc bloei bijna onafgebro» ken van Mei tot September. Dc '„Phlox dccussata" ook wel Herfst*sc» ring genaamd, begint ook deze maand tc boleicn. Ze wordt ongeveer 75 c.M. hoog cn komt voor in talrijke kleurvariatics. Dc heb roode variëteiten zijn tegenwoordig bijzon* der in trek. Hier hooien onder: „Leo Schlagctcr", „Morgenrood", „Paul Hoffman" cn. vele andere. Men heeft er verder met paarse, roze, witte cn twee kleurige bloc* men. Steeds worden er weer andere kleuren gewonnen. Het gemakkelijkst worden zc door scheuren voortgekweekt wat men het best in het vroege voorjaar doet. Ook van stek kan men zc kwcckcn. Het eerste jaar blijven zc dan vrij klein cn bloeien zc vroeger. „Platycodon grandiflorum Maricsii" bloeit deze maand met groote klokvormige, paar* sc bloemen. Het plantje wordt niet hooger dan 30 c.M. Men heeft cr een witte variatie van. „Potcntilla" met haar aardbeiachtigc bloemen bloeit van Mei tot Sept. Vooral dc variëteit „Gibsons scarlet", welke in tc* gcnstclling met dc oranje bloeiende, schar* iakenrood bloeit, is ccn groote aanwinst geweest. Ten slotte noemen wc nog „Primula Mocrhcimii", dc etage primula. Zc bloeit van Juni tot Augustus cn wordt in tegen* stelling tot andere Primulas wel 30 c.M. hoog. Nadat ccn verdieping is uitgebloeid, komen cr steeds weer verdere etages in bloei. J. O. W. F. RENS. Saluur toont de prachtigste kleuren Geen denkbare of deze is cr bij Thans is deze gcheeie verzameling tc zien in de Kiel, 14 Juli. (V.D.) De kapitein van het s.si Cores deelt mede, dat liij Zondagmid dag aan de zuidkust van Zweden, tar hoog te van Ystad, het Duitsche zeiljacht Kla- h.anlermann zonder bemanning drijvende heeft gevonden. Men vreest* dat de beman ning. die uit vier personen bestond, is ver dronken. VRACHTAUTO STORT IN DEN RIJN. Drie kinderen verdronken. Worms, 11 Juli. (V. D.) Bij het plaatsje Gimbsheim is een vrachtauto, waarin S kinderen zaten, in den Rijn gere den. Vijf der knapen, die het ongeluk zagen aankomen, sprongen tijdig van de auto af. De drie overigen verdronken. BUITENLAND. Dc financieele nood in Duitschland. De j noodverordening afgekondigd. Ecu op- iocp van de regccring. (Eerste Blad, pag. I.) I Vergadering van „Ons Leger" te Den Haag. (Tweede Blad, pag. 1). Scherpe critiek der Tweede Kamer op het ontwerp Economische Voorlichtings dienst. (Tweede Blad. pag. 2.) OMTREK. (Eerste BiaJ, pag. 3). De rozentcntoonstclling tc Zeist. Het nieuwe raadhuis te Hilversum. Tweede Blad, pag. 3). Hoogste Barometerstand: 701.G te Yan Maven. Laagste Barometerstand: y.3 te Malinhead. Verwachting Matige. Z. O. t at Z. \Y. wind. meest gedeeltelijk be wolkt, waarschijnlijk eenigc regen, met kans op onweer, iets warmer. 7 Bolsjewistisch gevaar niet denkbeeldig Londen, 13 Juli. (V.D.) In dc Saturday Review bespreekt Mussolini den huidigen toestand in Europa en oefent hij scherpe kritiek op het gebrek aan persoonlijke ka raktersterkte der tegenwoordige staatslie den. Sarcastisch wij6t hij er op, dat na de besprekingen te Genève over de economi sche problemen in Europa de ineenstorting van dc Oostenrijksch© creditan6talt als zwaarste 6lag gekomen is en dat bij de red ding van Oostenrijk dc Volkenbond in ge breke is gebleven. Hij meent, dat de voorge stelde Duitsch-Oostenrijksche tolunie een wanhoopsdaad is, want hoo kunnen twee volken elkaar helpen, die beiden voor het bankroet staat. Het voorstel heeft dus geen bctcekenis. Zeer scherp waarschuwt hij dan de vol ken van Europa voor den aanstaanden win ter cn het bolsjewistisch gevaar, waarbij hij het in het bijzonder betreurt, dat de Duit sche agrarische organisaties zich reeds naar het communisme gewend hebben. Er mag geen tijd meer met spreken verloren gaan, doch er moet onmiddellijk en ener giek gehandeld worden. Tenslotte wendt hij zich tot Engeland, dat aan do komende gebeurtenissen dc grootste aandacht moet besteden. Wanneer nog een winter de ellende en de nood in Duitschland en in Europa voortduurt, dan zal het grootste deel van Europa tot het bolsjewisme vervallen. Het jaar 1932 bct.ec- kent óf ondergang, óf vooruitgang, óf her stel óf overgang naar de chaos. Het is noodzakelijk, dat dc wereld zich den buitengewonen ernst van den huidigen toestand voor oogen houdt. Kopenhagen, 11 Juli. (LI. N.) De Deen6Che regeering heeft, zooals aangekon digd, vandaag beraadslaagd over den dooi den 6tap der Noorsche regeering, die Ooste lijk Grocniand tot Nöorsch bezit verklaar de, in bet leven geroepen toestand. Men verwacht, dat Denemarken zich nog van daag telegrafisch tot liet internationale ge rechtshof te 's Gravcnhagc zal wenden, om dit, met een beroep op art. 40 van het Haag- schc statuut, dc kwestie voor te leggen. Ontkend wordt, dat een afbreken der diplomatieke betrekkingen overwogen wordt. De inhoud van uc Deensche nota aan Noorwegen. Kopenhagen, 12 Juli. (V. D.) De nota van Denemarken, waarin aan de Noorsche regccring mededeeling wordt gedaan van het aanhangig maken van de Oost-Groen landkwestie bij het internationale Hof tc Den Haag. bevat verder nog dc twee vol gende punten: 1. De Deensche regeering zal zich niet ertegen verzetten, dat dc Noorsche regee ring de souverciniteit verkrijgt over alle gebieden op Oost-Groenland, waarover de Deensche souverciniteit door liet Ilaagschc Hof niet erkend wordt. 2. Dc kwestie, in hoeverre Denemarken liet souvereiniteitsrecht bezit, zal zoowel \an feitelijk als van juridisch standpunt uit beoordeeld worden, overeenkomstig de be staande verhoudingen op 1 Juli'. Dc nota besluit met het voorstel, dat cvcntueclc vormkwesties, die na dc uil- spraak van hei Ilaagsche Hof nog open zou den blijven, door directe onderhandelingen tusschcn dc beide betrokken regceringcn opgelost zullen worden. Door onverwacht tot bezetting van het omstreden gebied op Oost-Groenland, tusschcn 71 gr. 30 min. cn 73 gr. 40 min. N.B., over te gaan, wordt de Noorsche regeering geacht deze voorstellen te hebben afgewezen. De gezant van Denemarken in Den Haag heeft na telegrafische opdracht van zijn regccring dc zaak van de occupatie van Oost-Groenland door Noorwegen bij 't Per manente Hof voor Internationale Justitie aanhangig gemankt. Langestraat 49-51 Tel. 190 GROOTE UITVERKOOP Dames en Kinder KOUSEN Spotgoedkoop. Voor het Soesterkwartier kun* nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: het teekenen van het Petitionnement voor INTERNATIONALE ONTWAPEN SNt» Een concent rat ievegeering tot redding >'a;j het vaderland Weg met alle geschillen Berlijn, 13 Juli. (V.D.) Onder den titel „het gebod van dit uur" behandelt de na- tionaal-libcrale correspondent den politie- ken toestand. In de conclusie wordt gewe zen op de politieke consequenties. Bij de zen toestand van het rijk is het niemand geoorloofd tegenstellingen van politieken aard, hoe gerechtvaardigd deze ook in an dere tijden mogen zijn. tc handhaven. Zoo worden de politieke partijen in Duitschland, van dc sociaal-democraten tot de nationaal-socialisten toe heden voor d© 'vraag gesteld: kan het Duitsche volk zich thans veroorloven zijn partijpolitieke ge schillen door te zetten'? Dc rijksregeering zal eveneens hiermedo rekening moeten houden. Van haar moet verwacht kunnen worden, dat zij onver wijld dc hoogste mate van autoriteit toont tot redding van het vaderland. De Duitsche portijgeschiedenis is rijk aan treurige uren. waarin do enge partijgeest heeft ge zegevierd over het staatsmansbèleid. Wat bij andere volkeren onder de huidige om standigheden mogelijk zou zijn. moet ook in Duitschland geschieden. De aaneenslui ting van alle groote Duitsche partijen van dc sociaal-democraten tot de nationaal-so- cialisten in een concentratieregeerinp *cf retiring van het vaderland uit het grootste gevaar. Het is aan den rijkskanselier dezen roep tc doen. Wie in dit uur van een dergelijk appel afziet heeft het recht verloren in Duitschland door te gaan \oor nationaal- polilicus. MOORDENAAR BEGENADIGD. Darmstad. 12 Juli. (V. D.) Het kabi net van den staat Hessen heeft de dood straf. waartoe de rechtbank tc Gicssen den landbouwer ilhelm Lehr uit Altenstadt had veroordeeld wegens moord op de 19- jarige Martha Pippel. veranderd in levens lange gevangenisstraf. Lehr had een ver houding met het meisje cn had haar, toen deze verhouding hem begon te vervelen, in een bergbeek geworpen, waardoor zij ver dronk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1