DE EEMLANDED BELANGRIJKSTE NIEUWS Petitionnement voor Internationale Ontwapening JOH. DE HEER Woensdag 15 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 13 REMBRANDT VAN RIJN Piano's, Orgels, Radio HENDERSON VERTREKT NAAR PARIJS NA LONDEN....PARIJS IE gasggirasm LICHT OP 9 uur 43 min. L. J. LUYCX ZOON Waar men aan denken moet! AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 «oor Aangooit f2.10. ptr maand f 0.75, »tek (twc gr.tl. vwzclurlag tegen ongelukken) f 0.1 71/» Binnen lend franco per post per 3 runde. 3.-. Aflonderll|ke nummer. f O-Of. POtTREKENING 47910 TELEJOON 1NTERC «11 PRIJS DER AOVERTENTIEN 1-3 103 bewt]souma«r« ejju f0.25. Licfdadighcids-advcrtcntito voor óa Wlft van dan prijs. Kleit* Advertenties „KEITJES" bij *oofuitbetaling 1—5 regtie fö oaat, «Ut* regel nar 10 cent, érkmaaJ plaatsen i 1.— Bewljioumroei extra I OjM 1606 15 Juli - 1931 Rembr/indt van Rijn Is er een schilders- naam, ter wereld, die grooter beroemdheid verworven heeft dan die van Rembrandt Toen deze, in culturceicn zin met Shake speare en Beethoven te vergelijken groot meester dor schilderkunst, de 4e October 1660 onopgemerkt, bijna vergeten, of zelfs opzettelijk voorbijgezien, onder armoedige omstandigheden do oogen sloot en voor twintig heelc guldens zonder ecnige plech tigheid, aan de aarde werd toevertrouwd, toen was daar met hem een geest-verschei den, wiens grootheid eerst in onze eeuw duidelijk is ingezien. Rembrandt is ook voor vele moderne kunstenaars nog leer meester cn voorbeeld gebleven. Toen eens de grootste Duitschc schilder van onzen tijd, Max Liebermanri, voor ..De Nachtwacht" stond, kon deze niet anders dan vrijmoedig bekennen „Als men Frans Hals-ziet, krijgt men zin in schilderen, als men Rembrandt ziet, dan zou men er weer moe ophouden Zoo oordeelt het eene ge nic over het andere en toch vermocht de republiek der Zeven Vcrecnigde Nederlan den een door God begenadigd kunstenaar niet alleen te miskennen, maar ook zelfs te minachten. De volgende eeuwen verging het niet veel heter, tot eindelijk de waar deering voor Rembrandt een wederopstan ding beleefde en zich een weg van het don kei naar het licht baande. Rembrandt, die zich in den loop van zijn rijkgezegend leven steeds duidelijker in zijn werken tot een \yaron aristocraat ontwik keldc, bleef als mensch de zelfbewuste zoe ker der eenzaamheid, die niet voor Mam mon neerknielde. Hij wist zelfs in bet lec- lijke dc schoonheid te ontdekken en ha l de gave dit in heerlijke kleuren vast tc leggen. Thans ecnige biografische bijzonderheden. Zijn grootmoeder, Lysbeth Harmensdochter, kreeg kort voor haar tweede huwelijk met den molenaar Claes van Bcckel van Jonk lieer Jan van der Does in Nóordwijk een korenmolen, die zij naar Leiden liet over brengen cn bij de Weddesteeg onder de stadswallen aan den Ouden Rijn liet- opbou wen. .Naar deze plaats kroeg dc familie den naam Van Rijn. In 1581 werd Harmen Gerrilz., haar zoon uit haar eerste huwelijk, medebezitter van het stuk grond. Ilij trouwde in 1589 met Nccltje Willemsdochter van Zuidbrock en werd op 15 Juli 1606 na een zeventienjarig huwelijk vader van zijn voorlaatste kind. onzen Rembrandt. In zijn vader, een overigens grillige, een zelvige en verbitterde oude man. met een kaal hoofd met grove gelaatstrekken, bezat hij een wcrkelijkcn levensvriend, die hem nooit een stroobreed in den weg legde. Aan zijn moeder was' hij met roerende liefde ver knocht. Uit haar expressieve oogen spraken energie en zelfbewustzijn, maar ook goed heid en vroomheid. Beiden heeft hij onster- fel i* gemaakt door wondcrschoone portret ten. Zij stierven vóór heli, evenals zijn an dere verwanten. met uitzondering van zijn dochter Cornelia. In het Bataafsche Athene, Leiden, bezocht, hij de Latijnsche school, welke hij nog vóór zijn vijftiende jaar verliet om in Mei 1620 ingeschreven te worden aan dc Universi teit. Zijn: krachtige, stormachtige natuur moest zich nog ontplooien en kon dit naar Rembrandt's vaste overtuiging niet anders doen dan in de schilderkunst. Ilij twijfelde geen opgenblik aan zijn eigen begaafdheid en roeping cn stelde zich gedurende drie jaar onder leiding van Jacob Isaaczoon van Zwancnborg, om vervolgens verder te stu- deeren bij Pietcr Lastman. Op negentien- jarigen leeftijd voelde hij zich bekwaam ge noog en ook voldoende ontwikkeld om zelf standig tc werken. Toen richtte hij een atelier in in den molen van zijn vader. Van nu af ontwikkelde Rembrandt zich als de zelfstandige kunstenaar, die in zes jaar tijds Leiden en daarna Amsterdam stormenderhand veroverde en steeds hoogcr steeg tot het toppunt van zijn roem, om daarna aangezien zijn kunst te hoog stond, om iets algemeens te worden tegen het einde van zijn leven weer onopgemerkt voort tc werken, eenzaam cn vergeten. De groote menigte bleef op den duur toch vreemd staan tegenover dc diepzinnige, droomcrige ernst, die den grondtrek van zijn wezen was en in zijn kunst dat typisch ITollandschc bracht, dat hom echter ook in slaat stelde om zijn geheel nieuwe behan deling van het licht in tc voeren. Juist hier door werd hij een schilder van wcreldbetëe- konis cn kon hij zijn roeping, zijn taak in de kunstgeschiedenis, eerst ten volle ver vullen. Het licht kreeg bijna bovcnaardscbe beleekcnis door liet werk van Rembrandt in de schilderkunst. Wij kunnen hem ons haast niet voorst'.-'Ion dan als dc centrale figuur van de schilders wereld', waarop hol volle Jicht der kunst valt. zoodat ap.es om hem heen in vage lijnen verdwijnt. Hij heeft dén ernst in de. kunst welen tc brengen en daarmee alle oppervlakkigheid, alle gedwongenheid van het dook verwijderd kunnen houden. Toen hij 25 jaar oud was. "was liij jn dc mode. In zijn huis op de Bloemgracht werkte hij niet onvermoeide ijver. Penseel, pon en graveerstift waren nauwelijks een oogenblik uit zijn banden. Toen kwam ook zijn eerste, groote liefde. Iedereen kent Saskia van Uilcnburgh. een jonge wees. waarmee hij op 22 Juni 1631 in het huwelijk trad cn die, na. hem vier kin deren te hebben geschonken, lieiu op 19. Juni 1612 door den dood zou óntvallen. De voorname figuur van Saskia vinden wij te rug op tal van schilderijen, naar het leven gclcckend, of geïdealiseerd. Zij was een vroolijke cn volkomen toegewijde vrouw, die ook zijn kunst begreep cn hem daarin steunde, jJ4ij woonden toen in dc Brecstraat bij dc St. Antonius sluis. liet js ongetwij feld aan Saskia tc danken, dal Rembrandt die, waar het de kunst betrof, aan zijn op vattingen met een bijna ergelijkc koppigheid vasthield, daarin ^ocli zooveel heeft bereikt. lloe valt ons dan Geertje Dirlcs tegen, dc oude, dikke, lcelijke, knorrige, maar toch brave huishoudster, die na den dood van zijn vrouw het huishouden regelt- Toen kwam echter een tweede liefde in Rembrandt's loven. Dc donkerharige, kin derlijk onschuldige Hcndrikje Stoffel offer de zelfs haar goede naam op om met groote toewijding tc zorgen voor den argeloozen, in zichzelf gekeerden peinzer, die in de din gen van het dagclijksch leven zoo echt onbe holpen kon zijn. Zij schonk hem twee kin deren, waarvan er slechts éen, Cornelia, in leven bleef, om haar vader als ecnige over levende van zijn zes kinderen naar het graf te dragen. Rmbrandt moest van vrienden cn kennis sen dikwijls verwijten aanhooren over zijn slecht financieel beheer; eens zei hij „Ik voel nu eenmaal niets voor eer cn aanzien; inplaats daarvan streef ik naar vrijgevig heid." 11ij was een eigenaardig mensch, die zich alleen in zijn kunst geheel uitte. Als hij zich goede manieren had aangeleerd als Rubens en Van Dijck, als hij zijn verzame laarswoede eerder cn" moei; afdoende had beteugeld, als hij concessies had gedaan aan andere richtingen, b.v. Renaissance en Barok, dan zou hij in ons land een onge ëvenaarde populariteit hebben genoten, doch dan zou hij niet dc Rembrandt gewor den zijn, die in alle landen, in alle eeuwen zoo vurig vereerd werd-en vereerd zal wor den. Huis en hof, bijna alles wat Ilij aan buis- raad en klecding bezat, heeft hij onder dik wijls drmatischc omstandigheden aan zijn schuldeisehers moeten afstaan; al zijn ken nissen lieten hem in den steek en lien, die hij het meest liefhd, vervreemdde hij van zich door zijn heftige natuur., Zoo bleef hij eenzaam achter. Het intens levende in hem, waar zooveel licht cn bezieling van uitging, viel terug in het donker, waaruit hij toch nog zulke heerlijke reflexen kon laten uit stralen. Op latercn leeftijd voelde hij zich steeds meer aangetrokken tot dc intcllc- gentc Amsterdamsclie Joden cn tot de bede laars; hen wijdde hij in de laatste jaren van zijn-leven zijn kunst. Zoo eindigde het leven van den groolstcn onzer schilders in ar moede en eenzaamheid. Dr. II. WESTERMAN. (Nadruk verboden). Henderson's bezoek aan Parijs. De toestand in Duitschland zal stellig het onderwerp van be sprekingen vormen. Henderson, dc Engclsche minister van buitenlandsche zaken, is gisteravond Ic Parijs aangekomen, waar hij de koloniale tentoonstelling zal bezoeken en dc daar ge organiseerde „Engclsche week" zal inwij den. Het is de bedoeling, dat de Britschc politicus ttvec dagen in de ITansehc hoofd stad blijft om des Donderdags varder te rei zen naar Berlijn, waar hij Vrijdag Macdo- nald, den Engclgschcn pro-mier, zal ont moeten. Dc reis der Engelsclio staatslieden vindt juist plaats op een tijdstip van groote poli tieke spanning aLs gevolg van «le opzien barende financicele, crisis in Duitschland. Het behoeft geen beloog, dat I-IendJison niet na zal laten een politieke rol te spelen, omdat juist op dit oogenblik een bevrijdend woord cn een bevrijdende daad volstrekt noodig zijn om weer een moedgevende ont spanning in het leven tc roepen. Hender son's bezoek aan Parijs is d?s te gewich tiger, omdat Donderdag eveneens Stimson, de Amerikaanschc minister van buitenland sche zaken, te Parijs zal zijn aangekomen, zoodal men mag aannemen, dat zeer go- wichtige besprekingen zullen plaats vinden. Wel was oorspronkelijk liet doel van Henderson om ter gelegenheid van zijn reis naar Frankrijk voornamelijk liet vraagstuk der ontwapening tc bespreken, maar nu dc toestand in Duitschland zich op zoo bedenkelijke wijze heeft verscherpt, ligt het voor dc hand, dat de Engclsche minis ter ook al zijn aandacht zal wijden aan Ie gebeurtenissen in Duitschland, die een cat ïvStrophaal karakter kunnen gaan dra gen, wanneer dc mogendheden niet beslui ten dc reddende hand uit tc steken. Toen Henderson gistermiddag zich ge reed maakte om naar Parijs tc vertrekken, legde hij een verklaring af, waarin hij on der meer opmerkt? er zich van bewust tc zijn, dat hij zijn reis onder buitengewone omstandigheden aanvaardde. Ilij was vuil oordeel, dat het Maandag door dc bank voor internationale betalingen genomen besluit in elk geval #»rtoc zou bijdragen den toestand voor de Duitschcrs le verlich ten Ilij hoopte althans, dat dit het geval was geweest. Overigens noemde hij als het voornaamste doel zijner reis naar Berlijn: ill?s te doen, wat in zijn macht staal om de vriendschap ïiiet alleen lusschcn SNIJBOONMOLENS 2 gaats verstelbaar f 1.6S. Wortel- en Aaardappelschrap- machines 4.75. Z/IA'OJSSX». QOJki..29B Varfcensmarki 5 Tel. 13G9 Onze orgels, piano's zijn juist iets BETER dan andere en GOEDKOOPER Duitschland cn Engeland tc bevorderen, maar ook tusschcn andere Evropeosche mogendheden, niet in dc laats'e plaats tusschcn Frankrijk cn Duitschland. Ook zeidc hij naar Parijs 13 reizen om een ontmoeting .tc hebben met zijn collega Briand cn misschien ook. met andere leden van bet Fransche kabinet. Vooral in Duitschland verwacht men v?cl van dc reis der Britschc staatslieden naar het continent; men hoopt te Berlijn name lijk. dat het aan do Engclschen zal ge lukken Parijs een soepeler houding te doen aannemen en de hulpvcrlcéning aan Duitschland niet langer afhankelijk tc stel len van d? inwilliging, door Berlijn, ccner reeks politieke cischen. Ook de Engclsche pers is van gevoelen, dat Duitschland onvoorwaardelijk moet worden geholpen door liet verstrekken van crcdicten op langen termijn of door lec- ningen. De moeilijkheden, waarvoor Duitschland zich ziet geplaatst, zijn, naar dc' Britten van oordeel zijn, niet van poli- tickcn, maar van zuiver cconomischcn aard; de Danatbank, zoo zegt men. is niet in zoo'n onaangename posili» geraakt door een verkeerde leiding, maar doordat het buitenland op groote schaal de credietcn op korten termijn heeft teruggetrokken. Merkwaardig is vooral een artikel van de News (Chronicle, hat bekende liberale orgaan, dat Frankrijk den raad geeft door een groote daad cn zorfdbr voorw aarden te stellen, Duitschland te redden. Door één enkele dramatische daad zou Frankrijk de werkelijke vriendschap van Duitschland kunnen var werven cn deze is veel meer waard dan hetgeen Frankrijk kan worden geboden door ecnige veiligheidsgarantie of welk verdrag ook. Met een nog zoo groot aantal legercorpsen zou Frankrijk niet meer kunnen bereiken. Frankrijk zou, in do oogen van de wereld en in da oogen van Duitschland, de natie zijn,- die Duitsch land van den ondergang zou hebben go- red. Frankrijk zou een duizendvoudigen dank oogsten, want wanneer Frankrijk Duitsohland spontaan cn royaal zsu hel pen, dan zou dat een daad zijn, die ga.n natie ooit zou kunnen vergeten. Zal Frankrijk naar deze w oorden, die oen beroep zijn op zijn wijsheid en edelmoe digheid, luisteren? En zal Henderson in gelijken geest stappen doen bij dc Fran sche ministers? Deze vraag valt niet voor af te beantwoorden, maar uitgesloten is het geenszins, dat Henderson's reis den politicken toestand van Europa zeer gun stig zal kunnen beïnvloeden. Spoedig zul len de feiten uitwijzen, of d-3 werkelijkheid dor naaste toekomst beantwoordt aan deze hoop cn verwachtingen. Londca, l i Juli. (V, D.) In de En gclsche bladen wordt bevestigd; dat geen wijziging is gebracht in het reisplan van Macdonald cn Henderson. Henderson ver trekt Dinsdag naar Parijs, waar hij met Brian,! besprekingen ,zal hebben, welke in politieke kringen tc Londen van zeer groote beleekcnis worden geacht. Pa rijs? li Juli (V.D.). De Britschc minis ter van Buitenlandsche Zaken, Henderson, is hedenavond iegvn zessen te Parijs aange komen. Minister Henderson begaf zich di rect naar dc Britschc ambassade waar hij tijdens zijn verblijf te Parijs zal wonen. Woensdagmorgen zal Henderson dc Kolo nialc Tentoonstelling bezoeken. De lunch zai hij op diens uitnoód:ging met Briand ge bruiken. Noor heden verwacht men geen besprekingen. DE TERAARDEBESTELLING PAN AARTSBISSCHOP SÖDERBLOM. Stockholm, li Juli. (V.D.) Dc Zondag overleden aartsbisschop Söderblom zal Za terdagmiddag tc 12 uur ter aarde worden gesteld. In Upsala waaien de vlaggen half stok. Uit Zweden cn uit het buitenland zijn van vorstelijke personen, autoriteiten, ge leerden cn particulieren ontelbare betuigin gen van deelneming ontvangen. In de bladen wordt het voorstel gedaan een groot Sderbjom-fonds in liet leven te uaaixsiv BUITENLAND. Duitsclilands financieele toestand. (Derde Blad, pag. 1). Henderson naar Parijs. (Eerste Blad, pag. 1). BINITJNLAND. Roofoverval op twee oude merischen tc Nuncn. (Tweede blad, pag. 1). Geheimzinnig geval te Apeldoorn. (Eerste Blad, pag. 2). Vereen, voor Neder!. Fabrikaat. (Tweede blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. De opening van het Ililversumsche Ge meentehuis. (Derde Blad, pag. 2.) SPORT. Neptunus is ongeslagen kampioen ge worden. (Eerste Blad pag. 2). Een grooisch plan van Robert Cecil om de Londensche vredes- betooging te overtreffen Londen, 13 Juli. (Volk.) Lord Robert Cecil heeft voorgesteld de eerstvolgende openbare internationale ontwapeningsbe- tooging te Parijs tc houden cn wel in No vember as. De internationale Rotary neeft dit denkbeeld aanvaard en heeft op zich genomen de zaak te organisoeren. 2000 af gevaardigden, vertegenwoordigende 2G0 or ganisaties uit 28 landen der wereld, zullen aan de betooging deelnemen, die ccfT schit terende inleiding zal zijn van de groote ontwapeningsconferentie in 1932. Van de deelnemende organisaties noemen wij: han- delskamer6^ industriecle maatschappijen, internationale vrouwenbonden, oud-stiij- dersbonden en de unies van volkcnbonds- verecnijlngon. Deze bctooging zal. gezien baar Internationaal karakter, de grootste vredesmeeting zijn, die ooit is gehouden en de mon6terbctooging van Albert Ilall verre overtreffen. Waarschijnlijk zal lord Robert Cecil presideeren. De verschillende sprekers zullen ontwapening cischen cn dit vraag stuk tot in bijzonderheden voor de betoo- gers ontleden. Vandaag reeds draaide men te Londen een sprekende film van de betooging in Albert Hall. De uittreksels van de redevoe ringen der drie politieke leiders zijn goed gekozen, hetgeen niet te verwonderen is, want lord Robert Cecil heeft hierbij de be hulpzame hand geboden. De film duurt tien minuten en geeft een prachtig beeld van de betooging. WANHOOPSDAAD VAN EEN VADER. Bremen, li Juli (H.N.). Maandagnacht brak op een boerderij in het dorp Ohlcn- stedt een brand uit, rlic zich zeer snel uit breidde, zoodat spoedig alles in vlammen stond. Nog voordat de brandweer uit een naburig dorp ter plaatse kwam, stortte het brandende 'dak in, waardoor de eigenaar van de boerderij, een zekere Seedorf cn vier kinderen in der. ouderdom van Wo tot 8 jaar bedolven werden en in de vlammen den dood vonden. Ilct bleek, dat Seedorf zelf te gen middernacht dc brand heeft geslicht, nadat hij zijn vier kinderen op de deel van dc boerderij had gebracht, waar hij ook zijn lievelingspaard had vastgemaakt. Aanlei ding lol deze wanhoopsdaad waren finan cieele zorgen. Bij Seedorf zou n.l. vandaag beslag worden gelegd en tegen zijn buren had Seedorf reeds gezegd, dat men hem niet levend uit zijn huis zou zetten. Bijna waren ook de vrouw, de grootmoeder en liet dienstmeisje van Seedorf in dc vlammen omgekomen. Hoogste Barometerstand: 762-5 Vardö. Laagste Barometerstand: 715.3 Yanmouth. Verwachting: Aanvankelijk matige tot krachtige Z. W. tot W., later opnieuw' krimpende en af nemende wind aanvankelijk meest zwaar bewolkt of be trokken niet regenbuien en kans op onweer later opkla rend, weinig verandering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 GROOTE UITVERKOOP Dames en Kinder KOUSEN Spotgoedkoop. Men plaatse zijn handteekening slechts één keer. Waaneer men bijvoorbeeld meer dan één dagblad leestzette men zijn handteekening onder het inteeken- biljet van één dezer bladen. Wanneer een gezin uit meer dan 4 leden bestaat kan men de handteekeningen natuurlijk over 2 formulieren en 2 dagen verdeelen of meer formulieren en dagen Waaneer men een formulier heeft onder- teekend en ingezonden of ingeleverd heeft men zijn plicht nog niet gedaan! Men moet dan zijn huisgenooten en kennissen nog opwekken het petitionnement even eens te onderteekenen! Stel ook Uw dienstpersoneel in de gelegenheid te teekenen OVERZICHT DER WEERSGESTELDHEID. In het uitgebreide depr-essiegebicd, dat zich langzaam over dc Britsche eilanden naar het O. heeft verplaatst, vormde zich gisteren een kleine kern, die zich van be zuiden Engeland N. tot NA \0.-waarts heeft verplaatst, van veel wind en liegen verge zeld. In het Z.W. herstelt zich weliswaar dc druk. In samenhang met het gebied van hoogen druk over de Azoren cn ook in Noord Scandinavië steeg de barometer, doch uit het N.W. nadert een nieuwe de pressie. De temperatuur is meest weinig veranderd. Een groot aantal stations voor al in het Kanaalgebied had zwaren regens. Brest, Cal .is. Yarmouth, Rennes en Vlissin- gen hadden 37, 16, 16, 15 en 13 m.M. DE VIERING VAN DEN NATIONALEN FEESTDAG. Bij auto-ongelukken 23 per sonen om het leven geko men. P a r ij s. 11 Jul i. (II.N.) Op den nationa le n feestdag van heden hebben talrijke auto-ongelukken plaats gehad. Voor zoover op liet oogenblik bekend, zijn daarbij 23 personen om het leven gekomen, terwijl liet aantal gewonden 67 bedraagt. van het Nederlandsche Volk aan de Ontwapeningsconferentie in Februari 1932 te Genève te houden. Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Ik verzoek Uwe Conferentie met den niecstcn aandrang, in naam der menschelijkh>id, die maatregelen tc nemen die tot ontwapening d.er naties zullen leiden. Naam: Adres Naam: Naam: Adres .Naam: Adres d res Dit formulier ingevuld en geteckcnd toe (c zenden door personen 1S jaar en ouder aan Administratie van bet Amei sfoorlsch Dagblad, met vermelding op clc enveloppe „Petitionnement".

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1