.A. Scl ct< ir rr; <y/,' m&mm MILITAIRE MUTATIES ITr:STk:I7 Tel:IV) ST. EÜVilLION p,fi.f 1.40p.ankerf56.- 6. VAN DUIN, P.E.RINTEL A. H. VAN NIEUWKERK N.V. vflWANCf/ B. SCHOOLESV3AM Utr.straat 23 - Tel, 898 Een der meest bekende horlogemerken Varkensmarkt 13-15 IR. JAN A. STOOP t Onze Postvliegers onderweg EXPORTCREDIET- GARANTIES ALBARDA-K0KAD0RUS Zwaareikenslaapkamerameublementmetspiege!kastf143.50 Beekstraat Tel. 543 Beekensteinschelaan HUMORHOEKJE Met ingang van 1 November belast met het bevel over de Ildc artilleriebrigade, lui tenant-kolonel G. L. M. H. Higlij, comman dant le rcg. vold-art., onder eervolle onthef fing uit zijn tegenwoordig commando; overgeplaatst in rang en ouderdom van rang: bij den generalen staf: luit.-kol. jhr. J. T. Alting von Gcusau. commandant le reg. onbereden artillerie, onder eervolle ont heffing uit zijn tegenwoordig commando; kapitein F. M. J. Stuvcl. van liet Ge reg inf.; bij het wapen der artillerie: tot majoor van den generalen staf N. T. Gars tens, toe gevoegd aan den chef van dien staf: benoemd: tot goncraal-majoor, resp. com mandant van do IVc divisie en comman dant van de lie divisie, kolonels H. G. Winkelman en 13. E. Stöver, onderschei denlijk van den generalen staf, chef van den staf van het hoofdkwartier van het veldleger en commandant van de Ie infan- torie-brigadc; bij den generalen staf: tot kolonel do lui tenant-kolonels I. H. Rcyndcrs en J. van Andel. beiden van dien staf. respectievelijk chef van den staf der Ie divisie en sous-chef van den staf van het hoofdkwartier van hot veldleger; tot luitenant-kolonel, majoor J. J. van Santen, van dien staf, commandant van Lucht vaartafdccling; bij het wapen der infanterie: tot kolonel commandant van IVc Infanteriebrigade, lui tenant-kolonel A. C. Brcebaart, van den staf der infanterie, toegevoegd aan den In specteur van het Wapen: tot commandant vai> het lGe regiment In fanterie, luitenant-kolonel C. E. W. baron van Voorst tot Voorst, commandant van het Oo regiment infanterie, onder eervolle ont heffing uit zijn tegenwoordig commando: tot luitenant-kolonel bij het ie regiment infanterie, commandant van het korps poli- tietroepen, majoor J. T. IIeins, van het 16c regiment infanterie, gedetacheerd bij het korps politietroepen; tot luitenant-kolonel, commandant respec tievelijk van het 21e, ie, 12e, le en 9e regi ment infanterie, majoors II. A. Fischer, jhr. D. de Brauw, I. T. Froger, O. P. Bennewitz en J. F. Wichman, onderscheidenlijk van het ISc, 19e cn 22e regiment infanterie, van den staf der lie Infanteriebrigade en 10e regiment Infanterie; tot luitenant-kolonel bij den staf van het wapen majoor J. A. J. M. Schotman, van dien staf, toegevoegd aan den Inspecteur van den vrij willigen landstorm; hij het wapen der artillerie, bij den staf van het wapen, tot gcneraal- majoor, inspecteur van het wapen, kolonel M. Ridder van Rappard, commandant van het IVe Artillericbrigade; tot kolonel, commandant van de IVe Ar tillericbrigade, luitenant-kolonel H. B. van den Oudendijk Picterse, commandant van het 5e regiment veld-artillerie; tot luitenant-kolonel de majoors S. Schil derman en J. M. Ridder van Rappard, bei den van het wapen resp. directeur Militaire Gasschool en commandant regiment Kust- artilleric; bij den staf van het wapen majoor H. D. S. Ilassclman van den staf, toegevoegd aan den directeur voor het materieel der land macht; commandant resp. van het le, le en 7c regiment veldartillerie cn van het le regiment onbereden artillerie de majoors C. C. Pels Rijckcn, G. Boorman, J. Ilarberts cn I. M. P. A. Quadekkcr, onderscheidenlijk van het 5e regiment vcld-artillcrie, 2c rcg. onbereden artillerie, 4c cn 2e reg. veldartil lerie; tot majoor kapitein W. G. De Bas van het wapen op nonactivitcit; hij de commissie van proefneming kapitein J. C. Spaick van het wapen, lid van die commissie; resp. bij het 2e reg. onbereden artillerie, ic en 5e icg. vcldart. Kapitein C. Erpcnbeck te Wolff, G II. Schouten en W. J. Rijkcns onder scheidenlijk van het korps luchtdoel-artil lerie, adjudant van le cn adjudant van 5e rcg. vcldart. Kapitein bij liet 2e rcg. vcldart. eerste luit. H. J. J. W. Dürst Britt van Korps: bij 8c reg. vcldart. eerste luit. L. Keggo van 8e reg. veldart.; bij het 2e rcg. onbereden art. eerste luit. M. H. C. Herman van Korps; bij 2e reg. yeldait. eerste luit. M. G. van Kcstcren van Korps; bij staf IIIc artillerie- brigade eerste luitenant A. W. v. Zijl, adju dant van dio brigade; bij 2c rcg. vcldart. eerste luitenant A. M. Tans van Korps; bij luchtvaartafdecling eerste luit. II. v. d. Zanden van luchtvaartafdecling; bij Korps pontonniers en lorpedisten ccrstc-luitenanl If. J. J. T. M. Steenmetser van Korps; bij le rcg. onbereden artillerie eerste luit. W. Wilschut van Korps, hij staf wapen eerste luit. A. J. H. C. C. F. Iluizer van staf werkzaam bij artil!?rie-inrichtingcn. Bij wapen Kon. Marechausséc tot Kolonel in specteur van wapen luit. kolonel .T. II. G. Kappclhoff, commandant van 3e divisie van wapen, tot luit. ko.onel, majoors M. C. v. Houten cn J. v. Sclm resp. van os divisie van wapen cn commandant 4e divisie van wapen. tot commandant 3c divisie van hot wapen Vle majoor jhr. A. D. Larnan Trip, van de le divisie van het. wapen; tot kapitein de eerste luit. M. Schreuder, van het 2e divisie van liet wapen; bij het dienstvak der mil. ad ministratie tot. kolonel de luit.-koloncl .1. A. v. d. Kamp, inspecteur van het dienst vak; bij den geneeskundigen dienst der landmacht bij den mil. geneeskundigen dienst tot dirigeerend officier van gezond heid eerste klasse de dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse S. W. Praag, chef van het militair hospitaal te Utrecht; tot diri geerend officier van gezondheid 3o klasse de officier van gezondheid eerste klasse W. S. GÖbcl; bij den mil. vcterinairen dienst tot dirigeerend paardenarts met den rang van luit.-kolonel, chef van den mil. vcterinairen dienst de dirigeerend paardenarts met. den rang van majoor dr. R. TI. J. Gallandat Iluct, directeur der Ilocfsrpidschool; bij het reserve-personeel der landmacht: 1. bij den generalen staf tot rcservc-luitc- nant-koloncl de reserve-majoor L. C. Prcij, van dien staf; 2, bij het wapen der infanterie tot re- scrve-luitenant-koloncl de reserve-majoors J. A. Huisken, E. R. Bijlcvold, J. W. Egberts, F. F. M. Wirlz, prof. dr. M. van Haaftcn en C. G. Kamerling, resp. van het 8e rcg., hot regiment jagers, het 17o reg.. het regiment grenadiers, het 8e rcg. en het le rcg. infan terie; 3. bij het wapen der artillerie: a. tot rc- serve-luitenant-kolonel resp. bij de le artil lcric-brigade en bij zijn tegenwoordig korps do reserve-majoor .1. L. van Riemsdijk on J. P. Enklaar, onderscheidenlijk van het reg. veld-artillerie en van het le reg. on bereden artillerie; b. tot reserve-kapitein bij hun tegenwoordig korps de reservc-ecrstc- luitcnants W. W. L. van Hemelt, C. van Vliet, S. Kol cn G. B. Hospers, resp. van het korps rijdende artillerie, van het Se reg. en van het Ge reg. veld-art. en van het le rcg. onbereden artillerie; c. tot res.-kapitcin de rcs.-eerstc luit. mr. C. M. J. F. Goscling, lid van dc Tweede Kamer der Staten-Gcncraal, van liet wapen, op non-activiteit; d. tot rcs. luit.-kolonel voor speciale diensten bij den staf van liet wapen de res.-majoors voor speciale diensten .T. F. Quanjes on dr. W. P. Hubert van Blijenburgh, beiden van dien staf: e. tot res.-kapitcin voor speciale dien sten. bij het 2e reg. veld-artillerie de res.- eerste luitenant voor speciale diensten F. Allcma. van het wapen. 4e. bij den geneeskundigen dienst der landmacht bij den militairen geneeskundi gen dienst tot res. dir. off. van gezondheid der 3e klasse de rcs. officieren van gez. der le klasse dr. II. Peelers, .T. II. M. Her mans cn C. II. Delprat allen van het dienst vak. Bij K. B. is dc majoor P. Jessó van het reg. grenadiers eervol ontheven uit zijn functie van hoofdofficier voor speciale dien sten bij het regiment, ter nadere bestem ming door den minister van defensie; is de majoor II. C. Honing van het rog. grenadiers bestemd voor de functie van hoofdofficier voor speciale diensten bij het regiment; is de kapitein A. den Hertog van het rog. Jagers, eervol ontheven van zijn plaatsing bij dit regiment, ter nadere indeeling door den minister van Defensie; is aan den reserve-majoor C. van den Nieuwcnhuizen van den staf der infanterie stationscommandant, de titulaire rang van luitenant-kolonel verleend. op verzoek eervol uit den militairen dienst ontslagen de kapitein H. O. Schyh- macher van het regiment genietroepen en is hij benoemd tot reserve-kapitein bij ge noemd regiment; benoemd bij het wapen der genie tot ka- Gewas £924 VAN PERSEYNSTRAAT 19, Telefoon 423. Telefoon 582 pitein de eerste luitenant J. R. van Wijk van dat wapen en tot eerste luitenant bij het regiment genietroepen de tweede luite nants G. Terluin en W. F. K. Engelbrccht, beiden van dat regiment; met 1 November overgeplaatst de kapi tein II. J. Nolthenius van lvM 16c regiment naar het regiment grenadiers; Een verdienstelijk ingezetene van Dordrecht Te Dordrecht is overleden dc ingenieur Jan A. Stoop. Hij werd 10 Juli 1858 te Dordrecht geboren en studeerde aan dc vroegere polytechnisch* school te Delft. Hierop vertrok hij naar Indië, waar hij werkzaam was bij de Dordtsche Pctroleum- Mantschappij. waarvan zijn broeder, de heer Adriaan Stoop oprichter is. Na zijn terugkeer vestigde hij zich te Dordrecht, waar hij ijverig deelnam aan het openbare leven. Vooral heeft, hii zich ver dienstelijk gemaakt door de oprichting van de middelbaar-technische school. Bij de opening der school in 1913 door den toen- maligcn minister Heemskerk heeft de re- gecring zijn verdienste in dit opzicht er kend. door hem tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw tc benoemen. Bij zijn vertrek uit Dordrecht is hij be noemd tot vice-voorzitter van het bestuur der M T S De hoer Stoop was verder stich ter van het industriefonds dat aan de school verbonden was en dat de bedoeling had. onafhankelijk van anderen, zelfstan dig de belangen van de school te bsharti- gen. Uit dit fonds heeft in 1929 de heer II. A. C. van dor Jagt een rci6 naar Indië ge maakt. ter bestudeering van de suikerin dustrie op Java. Op 10 Juli 1928 is de heer Stoop ter gele genheid van zijn 70sten verjaardag aan de M.T.S. gehuldigd, bij welke gelegenheid hem een door Tjipke Visser gemodelleerde plaquette, de beeltenis van den jubilaris weergevende, door het personeel en het be stuur der school is aangeboden. WERKLOOZEN EN KIESPLICHT. Het Tweede Kamerlid de heer De Visser heeft aan den minister van Binncnlandschc Zaken cn Landbouw dc volgende vragen ge steld: 1. Is het den minister bekend, dat een aantal arbeiders uit 's Gravenhage, in ver schillende werkverschaffingen tewerkge steld. er prijs op stellen in staat te worden gesteld om op 7 October a.s. hun kiesplicht tc kunnen vervullen ter verkiezing van de in artikel 158 van dc Gemeentewet bedoelde commissie van ingezetenen? 2. Is de minister bereid oogcnblikkclijk maatregelen te doen treffen, waardoor het mogelijk wordt dat bedoelde arbeiders, zon der daardoor persoonlijk nadeel tc onder vinden, hun kiesplicht op 7 October a.s. te 's Gravenhage kunnen vervullen? EEN DYNAMIETAANSLAG? Maandagmorgen is vóór dc woning van wethouder Bindels te Hoensbroek een dy- namictpatroon gevonden, waaraan een lont was bevestigd. DE MOORD TE ZUIDBROEK. Dc Justitie tc Winschoten heeft L. S. die tc Eindhoven terzake van den dubbelen moord tc Zuidbrock was gearresteerd op vrije voeten gelaten. 1—10 1—10 2—10 3—10 6—10 Amsterdam Neurenberg Praag Leipzig Weenen Boedapest Belgrado Sofia Saloniki Athene Mersamtruh Cairo Ghaza Bagdad Basra Boeshir Djask Karachi Jodpoer Allahabad Calcutta Akyab Rangoon Bangkok Kohlak Penang Medan Palembang Batavia Bandoeng 2 ooievaar 6—10 5—10 4—10 3—10 2—10 2—10 Y V Vertrek van het eerstvolgende postvliegtuig van Amsterdam op 8 October 1931 Een Rijkscommissie van advies saamgesield Bij beschikking van den Minister van Financien van S September 1931 is: ingesteld ecne Rijkscommissie van ad vies voor cxportcredietgarantics; 2. in bovengenoemde commissie be noemd: a. tot lid en voorzitter Mr. J. Wcs- lerman Ilolstijn, directeur van de Ncder- landsche Bank tc Amsterdam; b. tot leden Prof Mr. G. \V. J. Bruins, Koninklijk Commissaris van dc Ncdcrland- schc Bank tc Wassenaar; A. Spanjaard te 's-Gravenhage. .1. F. dc Beaufort, directeur van dc Neder* landsebe Bank tc Amsterdam; Mr. it. Mees, lid van de firma R Mees cn Zonen te Rotterdam; Prof Mr. P. .1. M. Aalberse. lid van de Tweede Kamer der Statcn-Genëraa) Mr. .1. Gcrritsz, secretaris der Commissie Van Werkverruiming te Amsterdam; 3. aan dc commissie toegevoegd als se cretaris Mr. C. W Ritter, waarnemend adj. secretaris der Xederlandschc Bank. P.ij beschikking van den Minister van Financiën van 13 September is: benoemd tot lid van de bij besciiikking van 8 September 1931 ingestelde Rijkscom missie van advies voor exportcredietgaran- lics Mr. M. P. L. Stccnberghe directeur van dc N.V. Textielfabriek II. van Puijcnbrock le Goirlc. DE NOODLOTTIGE BRAND TE ROTTERDAM. Teraardebestelling der slachtolfers. Rotterdam. C Oct. Onder grootc be langstelling beeft hedenmorgen de begra fenis plaats gehad van de slachtoffers van den brand in de Lombardstraat, waarbij van de familie Koelen dc vader, moeder cn drie kinderen om liet leven zijn gekomen. In de Rosaliakcrk, die. geheel mot belangstellen den was gevuld, werd door pator Greeve dc H. Mis van Requiem van Perosi opgedra gen, waarhij ook tegenwoordig was het cenigst gespaard zoontje, dat lijdens den noodlottigcn brand bij familie in Limburg logeerde. In vier lijkkoelsen met kransen van spuit- vcrccnigingcn, buren, Vinccntius-vereen. en van bet zich gevormd hebbend comité uit buurtbewoners, werd naar de R.-K. be graafplaats gereden, waar de bcaarding plaats bad. Langs den weg was overal ont zaglijke belangstelling. DE POSTVLUCHTEN. De „Valk" is gisteren tc 5.30 uit Bagdad vertrokken, en na een tuaschcnlanding van 13.2513.34 tc Lingah om 15.15 tc Djadr aan gekomen. Amsterdam, G October. Op Donderdag S October a.s. vertrekt bet K LSI. vliegtuig do „Raaf" van Amsterdam naar Batavia. Eerste bestuurder is L. Si'.lcvis, tweede be stuurder K. D. Parmcntier, boordwerktuig kundige L. Philips, terwijl II. Dcné, dc reis als radio-telegrafist mede zal maken. De post van dit vliegtuig moet Woensdag avond in Amsterdam zijn. Bij de verlaging der defensie=begrooting Wij lezen in het Handelsblad: Wij hebben zoo'n klein idee, dat het den heer Albarda j.l. Zondag op het crisiscon- gres van S.D.A.P. en N.V.V. ietwat vreemd te moede geweest moet zijn. Ilij heeft zich daar immers genoodzaakt gezien, een rol te vervullen, dio hem, dit willen wij terstond orkennen, niet op het lijf geschreven is. De leider der S.D.A.P. is tenminste in onze oogen een veel te verstandig man om zich niet heel onbehagelijk tc moeten ge voelen, wanneer hij in de huid van een Ko- kadorus moet kruipen. Men versta ons wel: wij hebben voor Kokadorus als marktventer groote bewondering cn de wijze waarop hij zijn waar aan den man pleegt te brengen, pleit voor zijn juist inzicht omtrent hetgeen nu eenmaal het door hom uitgeoefende be roep vcrcischt. Doch wanneer men ons de vraag zou voorleggen, of wij zouden mecnen dat Kokadorus als leider ccncr partij in, cn ook buiten, de volksvertegenwoordiging een goed figuur zou maken, dan gebiedt onze eerlijke overtuiging hierop ontkennend te antwoorden. Omgekeerd nu kan het den aanvoerder van een partij als die der sociaal-democraten niet liggen om de verantwoordelijke taak, die als zoodanig op hem rust, te verwisse len met het toch zeker gansch andere vak van marktventer. Dit laatste nu heeft ir. Albarda echter Zondag j.l. gedaan, toen hij dc massa in geestdrift trachtte te brengen voor dc gedachte om op dc defensiebegroo- ting 25 te schrappen. Nauwelijks had hij trouwens het getal 25 in den mond genomen of er werd uit het gehoor om 100 geroe pen. Inderdaad, als men toch met dergelijke getallen aan het goochelen gaat, dan is 100 hcusch nog zoo gek niet. vooral niet als men bedenkt, dat in socialistische gelede ren te onzent nog steeds sympathie lieerscht voor dc leuze: geen man en geen cent. Is er iemand in dc Kamer die 25 nog niet voldoende vindt cn die 50 wil schrap pen, dan zal, naar de heer Albarda aankon digde nu hij, na eenmaal a gezegd te heb ben, het b na deze interruptie wel moest laten volgen, dc sociaal-democratische frac tic aan een dergelijk voorstel haar steun niet onthouden. Of een dusdanige medewer king ook nog verleend zal worden ten aan zien van een nog liooger bod, men kan nooit weten waarmee het duo-De Visser Wijnkoop voor den dag zal komen! is ons niet bekend. Had de heer Albarda het gehad over de wenschelijkheid om ter a.s. ontwapenings conferentie gedaan te krijgen, dat er een internationale overeenkomst tot stand komt, waardoor internationaal het totaal der mi litaire uitgaven in de wereld met het door hem bepleite percentage omlaag zal gaan, wij zouden het hebben kunnen waardccren cn toejuichen. Maar wat hij thans met betrekking tot do Nedcrlandsche defensie-begrooting aanprees vertoonde zoozeer het karakter tc hebben van een streven om zekere politieke markt- bezoekers te willen imponeeren, en even- tucelc concurrenten te overbieden (wij don ken b.v. aan hetgeen er in democratisch Katholieken kring naar aanleiding van het met veel bombarie aangekondigde voorstel der s.d. Kamerfractie zal omgaan!), dat ons vanzelf het beeld van den heer Albarda in de rol van Kokadorus voor oogen Jcwam. DE SALARISVERLAGING. Een adres aan de Kamer. Door de Centrale van Verecnigingen van Personeel in 's Rijks Dienst is' tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal een uitvoerig adres gericht, waarin dc bezwaren tegen de in dc Millioenennota voorgestelde salaris korting zijn ontwikkeld. Heden geëtaleerd UCUCil Uw adres voor complete meubileering. Denkt U om onze rooktafel reclame? „Ik moet hier wel den heelen tijd bulten staan als ze studeert, anders denken de menschen dat ik haar sla." (Judge).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 6