DË ËEMLANDEU Bei teeldeel sclh Overzicht Belangrijkste Weerbericht Licht JOH. DE HEER Dinsdag 5 Januari 1332 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargana No. 160 ARRESTATIE VAN ALLE CONGRESLEDEN? PLANTENKWEEKERiJ „HORSE WEIDE" ERNSTIG MIJNONGEVAL BSJ BEUTHEN INCIDENT TE MOEKDEN Interventie van Amerika? 4 uur 30 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS UITVERKOOP Piano's Orgels, Radio UITBREIDING VAN BE AMERIKAANSCHE VLOOT AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (me* gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.l7'/« Binnenland franco per post per 3 maanden f X-. Afzondcrlijice nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van eeD bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Llcfdadlghcids-advcrtentlCn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 aent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Overwinning der prohibitiete genstanders in Finland. Ruim zeventig procent der bevolking voor opheffing van het drank verbod. Enkele dagen geleden lieeft in Finland, gelijk men weet, een referendum plaats ge vonden, waarvan de uilslag zou bepalen, of liet straffe drankverbod, dat in Finland tol dusver gold, in den vervolge zal worden be stendigd dan wel opgeheven. Reeds de voorloopige uitslagen, die be trekking hadden op de volksstemming in de steden, deden voorzien, dat dc vrienden van den alcohol dc overwinning zouden be- 1 uilen; op het platteland waren meer voor standers van handhaving van het totale verbod, maar hun stemmen konden niet meer een sensationeel^ wijziging in den uit slag teweeg brengen. Inmiddels zijn ook de laatste cijfers binnengekomen, zoodat men nu een volledig beeld kan krijgen van de gezindheid der Finschc bevolking. Het blijkt thans, dat ruim zeventig procent van alle \iitgcbrachte stemmen zich bobben ver klaard tegen het drankverbod. „Finland heeft het mooiste Nieuwjaarsge schenk ontvangen, dat liet maar kon' wen- schcn", aldus do strekking der verklarin gen van bijna alle Finschc politici, die in dc Zweedsche pers worden weergegeven. Xu de uitspraak zon duidelijk is geweest, wordt, zooals tc begrijpen is, dc vraag ge steld, wat er nu zal gebeuren. In elk ge val zal de Finscbc rijksdag nu zijn goed keuring moeten hechten aan een nieuwe alcoholwet. Aanvankelijk lag het in de be doeling geen buitengewone zitting uit t? schrijven, daar de rijksdag op 1 Februari ïoch reeds bijeen zou komen, doch uit een recent bericht uit Ilelsingfors valt af te lei den, dat in een vergadering van den staats raad is besloten het parlement reeds, op 10 Januari bijeen te roepn, teneinde een wij ziging in de alcoholwetgeving tc brengen. Ondertusschcn behoeft er niet aan tc worden getwijfeld, dat dc rijksdag een „nat" wetsvoorstel, dat door de regeering reeds nauwkeurig wordt onderzocht, zal aannemen. Volgens dc Vossische Zeitung schijnen sommige tcekenen erop te wijzen, dat de vervaardiging en dc verkoop van al cohol zal worden opgedragen aan een ge monopoliseerd bedrijf, waarvan dc winsten voor een deel den staat, voor ccn ander doel de sociale verzekering ten goede zul len komen. Aan den anderen kant neemt nion aan. dat na dc opheffing van het totale drankverbod bepaalde beperkingen zullen blij een bestaan. Zoo zal dc detailverkoop slechts in restaurants mogen plaats vin den; voor het koopen van grooter hoeveel heden zul vermoedelijk een schriftelijk ver zoek moeten worden ingediend. De regeering zal in elk geval spoed zetten achter de uitwerking der wettelijke maat regelen, daar immers dc tegenwoordige re geling, die verbazend veel kost, terwijl dc bestrijding van den smokkelhandel niet met welslagen wordt bekroond, geen zin meer heeft. liet behoeft geen betoog, dat tal van be woners der Verenigde Staten met jalocrsch- licid m hun hart de uitvoerige berichten over het Finschc referendum inzake het al coholverbod lezen. In uitgebreide Amcri- kaansche kringen betreurt men bek dat deze weg, waardoor dc Amerikaansche pro hibitie-controverse uit de wereld zou kun nen worden geholpen, niet bewandeld kan wórden, daar de Amerikaansche grondwet een volksstemming beschouwt als iets, dat indruischt tegen de constitutie. OVERSTROOMINGEN IN DE BOVEN- HARZ. Claus th al (Zellerfold), 4 Jan. (V.D.) Tengevolge van de geweldige regens heb ben in de Boven-Ilarz grootc overstroomin gen plaats. Vit Altenau wordt hoog water van de bergrivieren gemeld. Geweldige watermas sa's storten in liet tin 1 en voeren groote stukken ijs mede. Bij de Oberfoersterei pakte het ijs samen, en in korten tijd was de omgeving overstroomd. Op den weg naar Goslar staat het verkeer stil. Tusschen Lau- tc.nthal en Lindtal is door onderspooling een dijk doorgebroken Tengevolge hiervan is het treinverkeer van Goslar naar de Bo- v«n-Harz gestremd. ONTSLAGAANVRAGE VAN HET ZUID- SLAVISCHE KABINET. Belgrado, 4 Jan. (V. D.) Minister president generaal Zivkowitsch deelde Maandagavond in den ministerraad mede, dat hij besloten heeft den koning het om slag van het gcheele kabinet tc verzoeken. De minister-president motiveerde dit be sluit met liet feit, dat het kabinet voor den tijd van drie maanden is gevormd, ten ein do de skoeptsjina- en senaatsverkiezin gen dóór te kunnen voeren. Nadat Zondag ook dc senaatsverkiezingen hebben plaats gehad, beschouwt Zi\kowitsch dc laak van bet kabinet als volbracht. Twee jaar gevangenisstraf voor Nehroe Bomb a y, 4 J.a n. (V. D.) De comn*issie van het al-Indisclie congres is na de ar res tatic van Gandhi onwettig verklaard. Deze door Gandhi ingestelde commissie omvat te de leiders der Indische revolutionnairc beweging. De arrestatie van talrijke andere congresleiders wordt verwacht. Waar schijnlijk zal de rcgcering alle eigendom men van het congres met inbegrip van de gebouwen in beslag nemen cn den con gresleden alle rechten ontnemen. De Engel schc jiolitie-beambten in alle Indische ste den zijn in het bezit van arrestatie-bevelen, waarbij zij gemachtigd worden ieder con greslid te arresteeren. De Indische regeering heeft tegelijk met de vier nieuwe noodverordeningen een ver klaring gepubliceerd. Hierin wordt o.m. medegedeeld, dat Gandhi er de voorkeur aan heeft gegeven den weg der vcrwocstin: te volgen. Groote massa's van het, Indische volk zijn niet tevreden met de politiek van Gandhi, aldus wordt verder verklaard. Tg Bombay heeft Maandag een groote processie plaats gehad van congresaanhan gers, die eindigde in een massa-meeting, waarin een zeer scherpe boycoti wordt ge- eischt van Britsche waren. Het provinciale congres van Bombay is ontbonden. Kr is een krijgsraad gevormd, die congresvrijw illigcrs werft. De regeering van Bihar heeft hef pro vinciale congres aldaar onwettig verklaard cn de zestien loden gearresteerd. Jawrahal Nehroe, de vroegere president van het All-Indische congres cn thans lei der van de ex treeme congresleden, is ver oordeeld tot twee jaren gevangenisstraf cn ccn geldboete van 500 roepijen. Officiecle verklaring nopens den toestand. In ccn officieele verklaring wordt mede gedeeld, dat de Britsche regeering, hoewel zij zeer scherpe maatregelen moet nemen tegen ieder onwettig optroden in Indie, geenszins- denkt af tc wijken van de regee- ringsverklaring die na dc Britsch Indische conferentie is afgelegd. Dc drie reeds samengestelde commissies zullen, zooals is vastgesteld, den loden Jan. naar Indié vertrekken. In Indie zal don een adviseerende commissie wrorden ge vormd, waarvan ook Gandhi zal deel uit maken. Dc Britsche regeering is evenals tot nu toe voornemens ccn zoo ver moge lijk gaande overeenstemming tc bereiken nopens de Indische constitutionele kwes ties cn rekent daarbij op dc medewerking van icdcren Indischcn politicus afzonder lijk. DRINGEND APPÈL VAN HOOVER OP HET CONGRES. Washington, 4 Ja n. (V. D.) Presi dent Hoover heeft het Congres een bizon- dere boodschap doen toekomen, waarin hij dc spoedige afwikkeling van de economi sche voorstellen eisclit. Iloovcr legt er den nadruk op. dat de al- emeene economische toestand op het oogenblik nog ernstiger is dan eenige we ken geleden, toen llij do stichting van den Emergency Board aanbeval. Iloovèr is van meening dat Amerika zich economisch zal kunnen herstellen onafhankelijk van de rest der wereld. Ilct democratische lid van het Huis van Afgevaardigden, Collier, voorzitter van de Werkcommissie, heeft een voorstel inge diend, waarbij de volmacht voor dc douane wetgeving over zal gaan van den presi dent op het Congres. Het voorstel mach tigt den president een internationale econo mische conferentie bijeen te roepen, met het doel een verlaging van dc tolmuren te bewerkstelligen. Een bespreking nopens de schrapping of verïagng van internationale regccringsschulden wordt nadrukkelijk van dc hand gewezen. CHINA EISCHT NIEUWE ONDERHANDE LINGEN OVER MANDSJOERIJE. Door den Volkenbondsraad. Geneve, 4 J a n. (V. D.) De Chinceschc regeering heeft volgens Fransche medodee- lingen tot den president van den Volken bondsraad, Briand, liet verzoek gericht met het oog op de laatste militaire gebeurtenis sen in Mandsjorijc den Yolkcnbondsraad onverwijld in vergadering bijeen te roepen. Een desbetreffende officiecle mededceling van Chincesche zijde is nog niet bij liet Vol- kenbondssecretariaat ontvangen. STRBRNY VRIJGESPROKEN. Praag, 4 Jan. (V.D.) In het proces le gen den vroegeren minister van oorlog Strbruy, den voorzitter van do oppositio- neelc Tsjechische nationale liga, en zijn mede-beklaagde Sychrowsky, die terecht stonden wegens valschc verklaringen, werd heden vonnis gewezen. Beide beklaagden werden vrijgesproken. In de overwegingen verklaart clc recht bank, dat in het omvangrijk bewijsmate riaal geen bewijs voor de schuld der bc- OVER GRENZEN. Een tiental j'aren geleden is men men er mede begonnen de afscheidingen tusschen twee tuinen te maken van ander materiaal als hout, steen of cement. Toen ter tijd was elke achtertuin als 't waren een doos zonder deksel, waar alles slecht in groeide en waarvan men de grootste ergernis beleefde. Aan den straatkant werd de voortuin be grensd met allerleelijkslc hekken of ook soms schuttingen, waardoor liet huis er uit zag als een soort vesting. Gelukkig komt dergelijk vandalisme hoe langer hoe minder voor cn laat men licht en lucht vrij in de tuinen binnen dringen. De achtertuinen zijn nu meestal afgeschei den door gaas van 1 M. of meer hoog, of ook wel door heggen. Eenig bezwaar hebben die heggen natuurlijk: ten eerste nemen ze voedsel uit den grond cn ten tweede kan men er in de meeste gevallen overheen zien wat natuurlijk onvrij is. Toch maken heggen om voor- cn achtertuinen een mooi en vrien delijk effect. In de meeste gevallen gebruikt men hier voor de grocnblijvende liguster, waar tegen woordig een variteil van bestaat genaamd „atro-vireus", die zelfs m de koudste win ters haar blad niet verliest. Een zeer mooie heg maakt ook de Thuya, die 's winters bruin-groen is en 's zomers veel helderder van kleur. Om deze haag levendiger te ma ken, kan men er langs planten op elke drie meier, de overblijvende O. I. Kers „Tropa- coJuru speciosum". Met haar vele roode bloempjes cn later blauwe bessen, laat ze de Thuya-heg als 't ware bloeien. Men plante de O.I. Kers in Maart of April cn reeds het eerste jaar heeft men er bloempjes van. Ze breidt zich hoe langer hoe meer uit en over dekt op 't laatst de heg met één bouquet. Langs Taxusheggen kan men ze natuurlijk ook planten. Een zeer levendige heg vormt de „Coto- neaster Simonsii" met haar donkergroene blaadjes cn later roode bessen. Men kan ze netjes vierkant knippen Jen daardoor ook haar dichtheid bevorderen. Tot 2 a 3 meter hoog kan men -ze laten groeien, als men dit wil. „Berberis slenophylla" met haar rol ronde. groene, blaadjes cn dorens, bloeit oranjegeel en zeer overvloedig cn zal onze tuinen ook goed als afscheiding dienen Vooral op plaatsen waar men wat ruimte heeft, b.v. langs een helhrfg, waar de takken dan mooi overheen kunnen hangen, zal ze bijzonder mooi staan. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekerij belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. j Vraagt gratis catalogus klaagden kon worden vastgesteld. Vermoedelijk veertien doo= den te betreuren Beu then, 5 Jan. (V.D.) Op de Ivarstcn- Ccntrummijn bij Bcuthen vond gister avond op clc 774 M. verdieping een ontplof fing plaats, waardoor een gedeelte van de schacht instortte en 15 arbeiders den te rugweg werd afgesneden. Terstond werd met het reddingswerk begonnen, waarbij men er in slaagde een voorman te bevrij den. Ongeveer twee uur later vond een nieuwe explosie plaats, waardoor het voort zetten van het reddingswerk zeer gevaarlijk werd en, naar men vreesde, dc neg inge sloten li mijnwerkers werden bedolven. Ondanks het gevaar werd het reddingswerk echter den gcheelcn nacht In koortsachlig tempo voortgezet en werd met alle macht getracht de ingesloten kameraden te be reiken. 11cl werk vorderde echter uiterst langzaam en was zeer moeilijk. Tegen 6 uur vanmorgen had men dc ongelukkigcn nog niet bereikt, terwijl men ook op geen enkele wijze verbinding met ben beeft, zoo dat men zich ernstig bezorgd maakt. De mijninspectie te Breslau deelde he denmorgen offieice-1 mede- liet reddingswerk op de K ars ten Cen trummijn vordert slechts zeer langzaam; de mijn is nog ©teeds in beweging. Met de 14 ingesloten 'mijnwerkers kon nog steeds geen verbinding worden verkregen. Er, dient derhalve op gerekend te worden, dat zij dood zijn. Het reddingswerk wordt echter met groo-i ten spoed voortgezet. Hel Japansche oppercommando excuseert zich Londen. 4 Jan. (II.N.) Volgens een Uni ted Prcss-bericht heeft in Mandsjoerije een nieuw Japansch-Amerikaansch incident plaats gehad. De Amerikaansche consul te Charbin moet bij zijn aankomst te Moek- den, toen hij uit zijn auto stapte, door een Japansche militaire patrouille mishandeld zijn, niettegenstaande hij zijn diplomatie- ken pas liet zien. De consul heeft langs di- plomatiekcn weg een protest laten indie nen. Tokio, 4 Jan. (V. D.) Omtrent den overval op den vicc-consul der Vereenigdo Staten tc Mockdcn wordt van Japansche zijde medegedeeld, dat een onderzoek is aangevangen en dat do Japansche soldaten die den overval hebben gepleegd, in arrest zijn gesteld. De soldaten zijn dronken ge weest cn hebben niet geweten dat de vice- consul der Vereenigdo Staten bij liet geval betrokken was. Het Japansche oppercommando heeft den consul zijn leedwezen betuigd. Zal Amerika In Mandsjoerije inlervenieeren? De Amerikaansche gezant te Peking heeft liet departement van Staat medegedeeld, dat de overval der Japansche soldaten op den vice-consul der Verecnigde Staten Chnmbcrlin te Moekdcn volkomen ongemo tiveerd is geschied en onrechtvaardig is ge weest. De gezant heeft bij de Japansche ambassade tc Peking krachtig geprotes teerd, evenals de Amerikaansche consul-ge neraal te Moekdcn bij den Japanschcn con sul alclaar. Van Amerikaansche zijde is de ciseh ge steld, dat de aanvallers ernstig bestraft moeten worden. De regeering te Washington neemt voor- loopig een afwachtende houding aan, aan gezien dc bizonderheden van het incident nog niet nauwkeurig bekend zijn géworden. Mogelijk zal Amerika dit incident, do be- leediging van deji Amcrikaansclien militai ren attaché tc Koepangtze en het in gevaar brengen van een Amerikaansche vrouw door bommen uit vliegmachines, eveneens tc Kupanlzc geschied, benutten om liet Mandsjoerijsche conflict in zijn geheel aan oen ernstig onderzoek (c onderwerpen. Protestnota aan de Japansche regeering. Staatssecretaris Stimson heeft den Japan- sell cn ambassadeur een formecle protest nota doen toekomen betreffende het inci dent to Moekdcn, met verzoek deze aan zijne regeenng door te zenden. ERNSTIG LAWINE-ONGELUK. Vier dooden. We en en, 4 Jan. (V. D.) Naar uit Bre- genz (Vorarlberg) wordt gemeld, werden in de Hochalppas bij Hochkrummbach vier Duitschers door een lawine overvallen en gedood. De lijken konden alle worden ge borgen. De verongelukten zijn jongelui uit Neurenberg cn Stuttgart. LOONSVERLAGINGEN IN DUITSCHLAND. Karlsruhe, 4 Jan. (H.N.) De Badcn- sclie afdecling van den bond van werk gevei-3 in de Zuid-Duitschc textielindustrie heeft besloten de loonon met 15 te ver lagen. OVERSTROOMINGSGEVAAR ZUID-DUITSCHLAND. IN Mönchen, 4 Jan. (H.N.) Door het om slaan van het weer is de stand der rivieren zeer gestegen, zoodat op verschillende plaat sen overstroomingen voorkomen. Ook in het Beiersche woud, waar het enkele dagen ge leden nog 28 graden vroor, is thans dooi in getreden. FELLE KOUDE IN SPANJE. Parijs, 4 Jan. (H.N.) In heel Spanje heerscht een buitengewone koude. De tem pcratuur is op vele plaatsen 15 tot 19 gra den beneden 0, op sommige plaatsen vriest het zelfs 25 graden. BLOEDIGE ONLUSTEN IN SPANJE. Madrid, 4 Jan. (V.D.) In Epila in de provincie Saragossa hebben eenige honder den arbeiders met geweld getracht de sui kerfabriek stop te zetten. Toen dc burger wacht ingreep, werd door de arbeiders met scherp geschoten. Het vuur werd beant woord, waardoor twee arbeiders werden ge dood. Vier arbeiders werden ernstig en een groot aantal licht gewond. Twee priesters, die in Lamiaco bij Bilbao een wandeling maakten, werden door werk- loozen beschoten en ernstig gewond. INBREKER DOODGESCHOTEN. Bremen, 3 Jan. (V. D.) Eenige man nen, die des nachts de woning van een leeraar wilden binnendringen, wekten den bewoner uit zijn slaap. De leeraar haalde een jachtgeweer voor den dag en loste een scljot. Een der indringers werd in liet hoofd getroffen en was op slag dood. De andere daders zijn ontkomen. BUITENLAND. Nieuwe arrestaties in Indié te wachten. (Eerste Blad pag. 1). Een Amerikaansche nota inzake een in cident te Moekdcn. (Eerste Blad pag. 1). Mislukte revolutie in Argentinië. (Ecrsto blad, pag. 2). BINNENLAND. De toestand in het boomkweekersbedrijf. (Derde Blad, pag. 1). Ilct „Vredesparlernent" cn de Ntdcrland- sclic delegatie naar Gcnève. (Tweede Blad, pag. 3). Invloed der crisis op het bedrijfsleven. (Tweede Blad, pag. 2). Tolbestormers ontslagen van recht6 vervol - ging door den Iloogcn Raad. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Ds. Stqgcnga uit Amsterdam over Crisis en Christendom. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door liet K.N.M.I tc Dc Bilt: Hoogste barometerstand 771.6 te Zurich. Laagste barometerstand 737.7 tc Tliors- havn. Verwachting: Matige later toenemende Z. tot \V. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk régenbuien, weinig verande ring in temperatuur. De rug van hoogcre drukking over Scan dinavië met het gebied van strenge vorst trok naar fcapland in Finland, zoodat de warme luchtstroom bijna over geheel Duitschlaiul en Z. Scandinavië doordrong. Alleen in Zuid Frankrijk kwam plaatselijk lichte vorst voor. Aan do Iersche kust dan.lt de barometer weer sterk cn stormt liet ui; Zuid. Aan de Noorsche kust waaien storm winden uit Z. en W. Verder terugdringen \nn liet vorstgebied in het N.O. en voort duren van het zachte en regenachtige weer uit West-Europa is waarschijnlijk. Langestroat 49-51 Tel. 190 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Washington, 4 Jan. (V.D.) De commis sie van marinezaken van het Huis van Af gevaardigden zal heden bij het Congres een wetsvoorstel indienen, waarbij een crcdiet wordt gevraagd van 616.250.000 dollars ge durende de eerstvolgende tien jaren voor dc moderniseering van de Amerikaansche vloot, en voor direct een bedrag van 18.000.000 dollars voor dc kiellegging van eenige schepen in Juni a.s. Over dezo wet wordt een hevige strijd verwacht. Voorge steld wordt den bouw van honderdtwintig nieuwe oorlogsschepen, waaronder drie vliegtuig-moederschepen, 85 torpedojagers, 9 kruisers van de 6 inch-klasse en 23 onder- zeecers. Het voorstel wordt gesteund door het sterke marincblok in het Huis en den Senaat. De voorgestelde bouw is toegestaan vol gens de bepalingen van het verdrag van Londen cn is het vernieuwingsprogram. Het is geen poging om de vlot van de Vereenig- de Staten op gelijke sterkte te brengen rnet Groot-Britanniê, zoonis liet verdrag toelaat, aldus verklaarde de voorzitter van dc commissie van marinezaken, Winson. BELGIË BESTELT 60 MILITAIRE VLIEGTUIGEN IN ENGELAND. Londen, 3 Jan. (V. D) De Belgische regeering heeft de Engelschc vliegtuigenfa- briek Fairey Aviation Company te Hayes een order voor 60 militaire vliegtuigen gege ven. De prijs bedraagt ongeveer I 300.000.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1