DE EEMLANDEU Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op JOH. DE HEER Woensdag 6 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 161 Beiteailaedsch AFSCHAFFING VAN CE DU1KB90TEN DE GEBEURTENISSEN IN INDIE DE STAKINGSACTIE DER COMMUNISTEN HET WASSENDE WATER BLOEDIGE BOTSING TE CHARBIN DE NOODLOTTIGE VREDESVERDRAGEN STIMSON SPREEKT OVER ONTWAPENING 4 uur 30 min. L. J. LUYCX ZOON GEO&TE BALANS- UITVERKOOP NONAGRESSIEVERDRAGEN MET RUSLAND Piano's Orgels, Radio DEFINITIEVE REGELING VAN 'T HERSTELVRAAGSTUK? AMERSFGORIBtH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 ™aandcn v00r Aae.-sfoort 2.10. per maand 1 0.75. per week (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per port per 3 maanden f 3.-. Afconderiijke nummers f 0.05. POSTREKENING s/910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadlghclds-advertentHfn voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentlün „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 aent. elke regel meer 10 cent» driemaal piaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De Japanners in Mandsjoerije. Een overzicht van het conflict. Nadat de vruchtbare cn rijkbevolkte ge bicden van Midden-China. in den loop van «Jen vorigon zomer geteisterd- werden door ♦ontzettende o\ersiroomingen, waardoor liet •werk van den wederopbouw, dat do paar laatste jaren vorderingen maakte, tc niet werd gedaan, terwijl tevens sinds het voorjaar zich in Kanton con nevenregee- Jiiig had gevormd, achtio Japan kót tijd stip aangebroken oiu in Mandsjocrijo zijn Mag te slaan. Zooals men weet, beeft bet overbevolkte Japan in Mandsjoerije zeer groote economische belangen te verdedi gen, die een beetje in. den knel dreigden tó komen! toen de eenwording van China een feit leek te worden. Toen door bo\ en- aangeduide oorzaken de positie van de na tionale Ghinecsche regeering aanmerkelijk werd verzwakt, vond Japan maar al te ge makkelijk een aanleiding om zijn positie in Mandsjoerije tc versterken. Zooals men zich herinnert, bezetten de Japanner.** op 10 Sept. 1931 Moekden. China deed onmiddellijk een beroep op den Volkenbondsraad. die juist te Gcnëvc vergaderde. De Japanners trachtten eerst den Riad te knlmctren en cLc zaak als vrij onschuldig voor te stellen, maar dc ge delegeerden w aren niet algeméén bereid aaii Japans uiteenzettingen onvoorwaarde lijk geloof te hechten. Er werden nota's naar Tokio gestuurd om Japan tot inkeer te bremzen en bij dezen stap sloten zich ook de ei cenigtje staten aan. Deze samenwer king leidde echter practisch tot niets. De Japanners wijten door allerlei manoeuvres de besprekingen in Geneve to rekken en óndcptusscben breidden hun troepen de be- zettiVig in Mandsjoerije. hoe langer hoe meer uit. In China, dat door zijn militaire on macht het optreden der Japanuers dade- moest dulden, begon dc jeugd zich tc kanten te-gen de lieerschendo partij en vooral tegen de nationale regeering, die de militaire actie der Japanners in Mandsjoe rije beahtwóorddr* met de organisatie \an -•ui tegen Japan geiichtcn economischen boycot, waar-door- do handel van Japan ern stig schade leed. Op 30 September ging do Yolkenbonds- raad uiteen, nadat vooraf de resolutie was aangenomen, waarin vastgesteld werd, dat dc Japan die regeering had vei klaard, dat /ij niet streefde naar annexatie van Mahdsjoe- ïMjsoh gebied -n besloten was zoo spoedig mogelijk alk troepen uit bet bezette ge bied terug te trekken naar dc zón.' van den -Zuid-ManTjoerijichcn spoorweg. Dc Xeue Zürcher Zeitung herinnert er aan, dai de Raad veertien dagen latei reeds opnieuw tc Genève bijeenkwam, om dat det Japanners) inlusschon hun verove ringen- hadden voortgezet. O]deze bijeen komst. w.i'd het vraagstuk der deelneming ■an Amerika aan de werkzaamheden van den Raad acuut. De Japansehe voriegen- w.oordigsfö protesteerden ertegen, dat dc Vrnerikaon^che consul-generaal als. „waar nemer der'Raadszittingen bijwoonde. Een felle strijd ontbrandde in verband met een resolutie,waarin een termijn van drie weken voor de ontruiming der Japanners werd gesteldde Japanners eiscliten daaren tegen uitdrukkelijk, dat alle verdragen in zake Mandsjoerije, ondertcekend door vroe de re Chineesclie regceringen, opnieuw zou- deji worden erkend. Op 25 October eindigde de tweede Ge- neefecho conferentie, zonder dat een resul taat wa.° bereikt; .besloten werd, dat de Rnad óp lü November opnieuw te Parijs bijeen zou komen. In den tusschentijd ruk ten do Japanners echter hoe -langer hoe meer op, o.a. iu de richting van Tsilsikar, waardoor het gebied werd bereikt, dat vroe ger als een Russische invloedsfeer werd be schouwd en waar Japan zich in elk -geval im;t. op verdragsrechten kón beroepen. Aan «le rivier de Nonni kwam liet tot. hevige gevechten, die nog voortduurden, toen de Raad weer 'bijeenkwam, «liunaal in d> l'ransche hoofdstad. Twee dagen later be: zetten de Japanners Tsits-ikar. Mei werd hoe langer hoe duidelijker, dat zij hun be zetting niet slechts 'voortdurend uitbreid den, maar ook stelselmatig consolideerden, waarvoor zij telkens nieuwe motieven aan voerden. Pas op 10 Deceml-er kon de Raad met a ig erne ene e temmen een nieuwe reso lutie goedkeuren, waarbij de hoofdzaak niei was gelegen in de bewoordingen daar van, doch in bet mondelinge commentaar, •lat do president, Briand, daarop leverde. De \iome vvenschen, die daarin tot uiting werden gebracht, zijn nog steeds niet wer kelijkheid geworden. De strijd in Mandajoc- rijc is nog steed.-j niei ten einde. Er kan nog in herinnering worden ge- bi-acht, dat na de verdaging van de Raads zitting in December in Japan zich een re- geeringswisseling voltrok; do vrij liberale Minseito-regeering van Wakatsoeki werd vervangen door een kabinet- Inoekai, don leider der zeer conservatieve Seivoekai, ter wijl in do laatste da een van 1931 ook in China, waar de beide tot dusver vijande lijke tractic-s der Koeómintang nader tot elkaar kwamen, een gemeenschappelijke rege ering werd gevormd; die de plaats in- uam van Tejang Ivai Tsjc-k s bewind. Zoowel dc kabinetscrisis in Japan als lie in China konden in beginsel leiden tot een verscherping v an het conflict. In elk geval lijken de militaristen in Japan op het oogenblik oppermachtig te zijn. Voortdu rend zenden zij nieuwe versterkingen naar Mandsjocrijo en al do besluiten en w en schen van den Volkenbondsraad blijven zij hardnekkig negecren. De laatste krijgsver richtingen hebben nu geleid lot dc prove ring van Tsjintsjau. De toestand heeft zich dus nu derwijze ontwikkeld, dat geheei Zuid-Mandsjoerije in handen is van do Ja panners, die er een regecring in het leven hebben geroepen, welke de bevolen van To kio uitvoert, terwijl dc onafhankelijkheids verklaring van Mandsjoerije tevens het werk iï« der Japanners. Zullen dezen zich thans ook in Noord-Mandsjoerije nestelen Te Tokio weet men zee-r goed, dat Rusland op het oogenblik zich niet de weelde kan verporloven zich in een avontuur, dat oor log heet, te storten, zoodat van de unie der sovjetrepublieken vermoedelijk op het oogenblik niets te vreezen is. maar niet temin is het mogelijk, dat Japan toch zeer voorzichtig tc werk gaat, daar men nooit kan weten, of Rusland zich niet te ecniger tijd in arren moede bij een eventucclc anti Japansehe actie van andere groote mogend heden aansluit. On der.tusschen lic-eft China zich opnieuw bij den Volkenbondsraad over lmt Japan sehe optreden beklaagd, zoodal de Raad biinien afzienbaren tijd zich opnieuw zal móeten bezig houden met de netelige aan gelegenheid, welker behandeling het pres tige van het Geneefsche insiiluut nu niet bepaald hëeft versterkt- Engeland wenscht, dal dit scheeps- type zal verdwijnen Londen, -5 .Tab. (V.D.) Volgens de Daily Telegraph houdt het. Engelschc program voor de ontwapcningfi-cónferentic o.a. don eisch in van verlaging .van dc grens voor linieschepen tot "5.000 ton, beperking van dc gróótte van kruisers tot S000 ton en af schaffing van onderzeeërs. Engeland zal te zamen met andere lauden, die eveneens voor kleinere linieschepen pleiten, aanto«ac hen, dat een grootte van -5000 ion vol doende is om aan alle Amerikaanscbe eischen inzake snelheid en actie-radius m voldoen. Voorts zal Engeland staan op de behandeling van de duikbooton-kwestie Men verwacht, dat Duitschland zul voor stellen wijziging tc brengen in de para graaf van het verdrag van Versailles waar in Duitschland het bouwen van duikbooten wordt verboden. Hierbij zal Duitschland niet nalaten erop te wijzen, dat de ontwik- koting van nu don oorlog de positie der geallieerde mogendheden zoodanig heeft veranderd, dal zij een gewijzigde houding hebben aangenomen tegenover hun te Ver sailles afgelegde belofte, dat het duikboot- wapen geheel zal worden afgeschaft. Verhoogde militaire bedrijvigheid L o n d e n5 J a n. (V. D.) De Britsclie mi litairen ontwikkelen in Indie met het oog op'don gespannen toestand een verscherpte bedrijvigheid, ten einde excessen reeds bij voorbaat te verhinderen. Het vlaggcschip „Effingham" heeft te Chittagong een afdec- ling matrozen en scheepsgeschut aan wal gezet. Een marsch door dc straten der stad volgde, waaraan ook werd deelgenomen door dc manschappen van het Britscli-In- dischc leger cn de politic. Een Scliolsch bataljon is Dinsdagavond van Poona naar Sholapoer vertrokken, om van daar uit een groote marsch te maken door het zeer dichtbevolkte gebied ter zake van vlagver toon. De nieuwe president van liet Pan Indi sche congres, dr. Ansari, de opvolger van Patel en Prasad?, is na een „ambtsperiode" van vijf uren eveneens gearresteerd. "Tc Bombay zijn 10.000 cóngresvrijwilligers in geschreven. Voor liet gcwl dat icderen dag een krijgsraad zal worden gearresteerd, zijn reeds 60 „krijgsraden" gevormd, zoodat deze voor ten minste twee maanden zullen kunnen dienst doen. SAMENSMELTING IN DE PETROLEUM-INDUSTRIE. New-York, 5 Jan. (V D.) Uit Tulsa in den staat Oklakarna wordt gemeld, dat de lang verwachte samensmelting van de Sin clair Consolidated Oil Company met «le Prairie Oil and Gas- en Prairie Pipe-Line Company, behoudens en kei j kleine punten, die nader geregeld zullen woéden, definitief tot stand is gekomen. Groote belangstelling te Moskou O b e r h a u s c n, 4 Jan. (V.D.) Maandag zijn ongeveer 100 pereonen gearresteerd, die hadden getracht, ten deelo door ge weld, werkwilligen tc hinderen bij het binnengaan van d :- werkplaatsen. Dc gear resteerden zijn naar bet politiebureau te Oberhausen overgebracht. \V up por thai, i Jan. (V.D.) In het W upper thaler industriegebied, waartoe Romscheid, Solingcn, Volhert, Wulf rath en Neviges behooren, trachtten hedenmorgen de communisten dc arbeiders tc bewegen in staking tc gaan, echter zonder resultaat. Wogene het mol es tec ren van werkwilligen, het uitdeden van pamfletjes cn het orga- nisecren van niet toegestane demonstralies werden in totaal personen gearresteerd. Te Gladbacli-RhcycU werden in verband mot do communistische ötakingepogingen negen personen aangehouden. II a 11 e, 'i Jan. (V D.) Ook in Midden Duitschland wordt van communistische zij de tot een ui'do staking aangespoord. In dc ccmcntbedrijven en in de andere fabrie ken in Middcn-Duitscliland wordt echter zonder beperking gewerkt. Tc Bitterfeld werden vier leden \an een „Malkoloune" gearresteerd. Moskou. 4 Jan. (V.D.) Dc slakingspo- gingen in bet Roergebied worden te Mos kou iner zeer groote belangstelling gevolgd. Do stakingsleuze door de K.P.D. en R.G.O. uitgegeven, is afkomstig van de plenaire commissie der communistische vakver ceiiigingsintcrnationale Dc stakingóbewc ging zal zich niet alleen tot het Roergo bied, doch ook tot «andere industriegebieden \an Duitschland uitstrekken. Essen, 5 Jan. (H. X.) De communisti sche pogingen tot afkondiging van dc sla king in hot Roergebied cn bet overige Duitschland kunnen als mislukt worden be schouwd. Vanmorgen zjjrv in de meeste mij nen dó ploegen bijna .■£- luxrl voltallig opge komen. Tc Recklinghausen zijn twee weik- loozen, die Zaterdag communistische strooi biljetten hadden uitgedeeld, waarin tot sta king werd aangesproord, ieder tot zes we ken gevangenisstraf veroordeeld. Ham o In, I Jan. (V.D./ De Weser if in dc laatste diagen ongeveer 70 centimeter gestegen.' Ook dc zijrivieren van de Woscr voeren massa's water mee. De clectrische centrale in het Wcserda-l is geheel door wa ter ingegoten. De brandweer cn do rijks- weer moesten bewoners uit het Oostelijke gedeelte, der stad mot bootjes uit de over stroomde liuizch halen. In dc nabijheid van Jlasperdo zijn 40 auto's in het water blij ven steken. Het lage gedeelte van Salzhem- mendorf is overstroomd. Het plaatsje is van liet post- en spoorwegverkeer afgeslo ten. In dc nabijheid van Eülilen moesten veie auto's uit het water worden gehaald, terwijl de woningen gedeeltelijk werden ontruimd. Uit Minden in Hannover wordt een verdere stijging van dc Wescr gemeld. Weencn, 1 Jan. (V.D.) Volgens berich ten uit Opper-Stiennarken zijn de bergbe ken van liet IIochscb-xbgeljied buiten do op vei» gestredenzij sleepcn in hun vaart rol stcenen, boonistammen en geheelo hutten EÖet zich mede. De plaatsjes Palbcrsdorf, Zwcin en St. Ilgen staan onder water. De brandweren van do geheelo omgeving zijn ter assistentie uitgerukt. Overstroomingsgevaar geweken. Keulen, 3 Jan. (V.D.) Blijkens dc be richten over de waterstanden van <lcn Rijn cn de zijrivieren kan worden aangenomen, dat liet oyerstroomingsgevaar is geweken. De hoogst gelegen stations langs den Bo- ven-Rijn melden reeds weer val van het water. Men vreest, dat nieuwe gevechten op komst zijn C h a r b i n, 3 Jan. (V. D.) Bij ernstige botsingen tusschen Chineezen en Witgar- distische Russen te Cbarbin zijn vier per sonen gedood. Chineescho nationalisten en studenten hebben de Russen aangevallen. Alle winkelzaken zijn gedurende eenige uren gesloten geweest. De Russische con sul heeft de autoriteiten er van op de hoogte gesteld, dat hij zonder pardon zal optreden tegen alle personen die valschc- lijk voorgoven sovjet-Russische onderda nen te zijn cn zich schuldig maken aan ordeverstoringen. De Japansehe opmarsch van Sirin naar hot Zuiden. De Japansehe troepen hebben \an Kirin uit een opmarsch aangevangen in zuide lijke richting. Zij zijn voornemens zich tc verecnigcn met de Japansehe troepen die te Sjanhaikwan gelegerd zijn. Deze zijn na aankomst der Japansehe oorlogsschepen krachtig versterkt. De berichten uit het Verre Oosten geren uitdrukking aan do vrees voor nieuwe ge vechten. Een botsing van Japanners met sterke Chineescho troepcnafdeelingcn in dc buurt van Sjanhaikwan w^rdt onvermij delijk geacht. Het incident to Mookdcn nog niet van de baan. Staatssecretaris Stimson heeft den Japah- scheu ambassadeur medegedeeld, dat het departement van staat het rapport \an den diplomaticken vertegenwoordiger der Vcr- ecnigdc Staten in Mandsjoerije betreffende liet incident tc Moekden afwacht. In tegen stelling met het Japansehe ministerie van buitonlandscne zaken beschouwt liet Ame- rikaanscbe departement van staat het in cident derhalve niet als beëindigd. Generaal Honjo kondigt een nieuwen veldtocht aan. Generaal Honjo heeft medegedeeld, dat lnj een nieuwen veldtocht tegen het ban- dictenwezen zal aanvangen cn daarbij ge steund wordt door de onafhankelijke re gceringen der provincies Kirin en Moek den. Den bandietenleiders is een vrijgeleide verzekerd voor het geval dat zij zich zul len overgeven. Tc Hsin Minfoo is het tot con ernstige botsing gekomen tusschen Japansehe cn Chineescho troepen, nadat dc plaats door Chineczcn was geplunderd. Er werden vijf Japanners cn acht Chineezcn gedood. Een beschouwing van rijks minister Dietrich Neurenberg, -1 Jan. (V. D.) Tijdens oen door de Duitsche staatspartij georgani seerde vergadering hoeft <lo rijksminister van financien Dietrich een redevoering uit gesproken, waarin hij o.a. uiteenzette. «Jat ócn der oorzaken van de tegenwoordige cri sis gezocht moet worden in het feit, dat een volledige verrekoning der schulden uit den wereldoorlog onmiddellijk na het sluiten van den vrede achterwege was gebleven, vooral tusschen de tegenstanders van Duitschland onderling. L»o vredesverdragen hebben een in Europa op den duur-■oiunoge- lijkcn economischen toestand geschapóti. Dc crisis kan niet door agitatioredevoei in- gën worden overwonnen, maar alleen dooi den vastbesloten wil van het Duitsche volk en liet doorbreken van economisch inzicht ook bij dc andere volkeren. Ten sloRe richtte de minister coh oproei) d* Duit- sciic burgers om dc verdeeldheid op te geven. Een verklaring, die weinig opbeurend is New-York, 4 Jan. (II. N.) Staatsdeele- taris Stimson beeft een red») over -Je ont wapeningsconferentie gehouden, waarin hij waarschuwde tegen het koesteren van over dreven verw achtingen cn verklaarde, dat de Ver. Staten op dc ontwapeningsconferentie slechts weinig hebben aan té bieden, zoodat er nauwelijks mogelijkheden voor politieke transacties bestaan. De regeenng der Ver. Staten weigert nadrukkelijk ccnig vcilig- licidspact met Frankrijk of andere Kui'C- peesche staten tc onderteekenen. Veiligheid door wederzijdschen steun is niet mogelijk. BUITENLAND. De töéöland in Britsch Indie na do ge vangenneming van Gandhi. (Eerste Blad, pag. 1.) De stakingsactie der Duitschc commu nisten. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het Siamccschc rapport inzake de ramp van dc Ooievaar. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Dc burgemeester over de finanticcle posi tie onzer gemeente. (Eerste Blad, pag. 3). Mooi resultaat van de collecte van het Plaatselijk Crisis-Comité. (Eerste Blad, pag. 3). Steunt Xedcrland's Industrie. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste Barometerstand 709.7 le Tou louse. Langste Barometerstand 720.S te Nor- döyan. Verwachting: Meest krachtige Z. tot \V. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regenbuien weinig verandering in tempe ratuur. In het groote lage drukgebied in het N.W. vormde zich een zóer diepe kern die naar de Noorschc kust trok. Terwijl een volgende ion Z.W. van Ierland zichtbaar wordt, zoo dat do warme luchtstrooming voorloopig nog toeneemt. Het stormt uit Z.W. aan het. Kanaal »'ii de Noordzee en de Zuidelijkt) winden verdreven den vorst geheel uit Duitschlanden «hangen reeds tot halver wege Zweden door. Alleen in het Noorden on in Finland bleef de vorst nog zoor streng. Behalve in Spanje, waar fraai weer met lichte nachtvorst in het binnenland voor komt, is overal' de lucht betrokken en valt neerslag, het meest iu Ierland en Zweden. Lsngestraat 49-51 Tel. 190 Riga, 4 Jan. (V.D.) Dinsdag zal Slomon- jakof, vertegenwoordiger van het Russische commissariaat van buiten.land.sche zaken, te Riga arrivecren, teneinde onderhandelin gen aan te knoopen met Letland over het sluiten van een non-agressie verdrag. Te vens zal Stomonjakof onderhandelen over een dergelijk verdrag tusschen Rusland en Roemenië met den Rooméenschen verte genwoordiger in Letland, Sturza. De verte genwoordiger van Roemenie had echter tot Maandagavond nog geen aanwijzingen voor de onderhandelingen met Rusland ontvangen. Hij weet alleen iets over op handen zijnde Roemeenfch-Rustjischc on derhandelingen uit de berichten in dc -dag bladen. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Wij Engelands ministers zouden 't onderling oneens zijn Londen, 3 Jan. (V. D) Te beginnen met Woensdag a.s. zullen dagelijks vergadc- ringen plaats vinden van dc kabinetscom- missics inzake de voornaamste vraagstuk- kon van builenlandschc handel, doumu\ rijkspolitiek, enz. In dc eerste plaats zal echter het herstel vraagstuk worden behan deld, dat dan de volgende week aan de orde zal komen in dc eerste vergadering van liet kabinet tegelijk met de beluindc- ling van bet program voor de conferentie van Lausanne. Aan dc commissievergadering, die mor gen wordt gehouden, zullen dc kanselier van de schatkist, de minister van buitcn- landsche zaken, de minister van handel en misschien ook Macdonald deelnemen. Dc Daily Telegraph is van meening, dat eenige ministers klaaiblijkelijk sterk zijn beïnvloed door bet z.g. Cityplan, dat de con- fereutie wil uitstellen om pas tegen dén zomer een definitieve oplossing van het herstelvraagstuk te zoeken. Officieel blijft men echter op het standpunt staan, dat een onmiddellijke regeling, al zou deze ook slechte beperkt zijn en cm tijdelijk karak ter dragen, dringend noodzakelijk is. Men weet echter mede te (loeien, dat de Bank van Engeland den minister van han del Runciman sterk voor haar plan h^eft geïnteresseerd, terwijl ook de minister van openbare gezondheid, sir Hilton Young, er sympliatiek tegenover zou stauu.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1