DE EEMLANDEQ Buitenlandsch- Buitenland OPRUIMING Haarden BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEO 107 JOH. DE HEER Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op Woensdag 13 Januari 19321 Uitgave: VALKHOFF Co. «3» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e laarcann No. 167 ALSEMEEHE STAKING IN BILBAO Piano's Orgels, Radio FRANSCHE KABINET AFGETREDEN 0VERSTROOIING OP SOEMBA 4 uur 41 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS UITVERKOOP AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONMEMEN ISPHiJ 3 ™a.»i<ien vooi Amtrsloon 2.10 pc, cuaod 0.75. per wce't 'met SJ'atli verzekering tcgco ongelukken I 0 \7'lr '""J, '™neo B" Pf 3 maanden 1 Afzonderll|ke nummers I 0.05 POSTREKfcNING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS DEP AOVERTENTIEN v-ao 1—4 regels t 1.03 mei inbegrip van ccd oewusnummef elke regel meer EO 25 Licfdadlghcids-adverteatiéo voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentlëD ..KEITIES bl) voorultbetollng 1—5 regd* 50 <aent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummei eatra t 0.05 Hel aftreden van liet Fran- sche ministerie. Laval opnieuw kabinetsformateur. Ofschoon het kabinet-Laval op geen en kele wijze een óchec in het parlement heeft geleden, is het gisteravond niettemin af getreden. Oorzaak van deze demissie is eenerzij cis het feit. dat het ministerie van twee eminente persoonlijkheden is beroofd: Maginot, minister van oorlog, heeft het tij delijke met het eeuwige verwisseld en Briand is van het tooneel verdwenen, om dat, zoo wordt algemeen verklaard, zijn zwakke toestand hein niet meer veroor looft aan het hoofd te staan van het be langrijke departement van buitenlandsche zaken. Aan den anderen kant liet Laval zich echter ongetwijfeld leiden door de overwe ging, dat het dringend noodig was het ka binet een brecdcren parlementairen grond slag te verschaffen, nu do internationale toestand buitengewoon ernstig is geworden, sinds de Duitsche rcgccring to kennen heeft gegeven, dat de herstelbetalingen zul len moeten worden' gestaakt, terwijl te vens de internationale ontwapeningsconfe rentie zeer spoedig zal worden gehouden. Het kan niet worden geloochend, dat Laval zijn hoop eenigszins had gevestigd op. de radicaal-socialisten en één van La val's eerste handelingen was dan ook zich in verbinding te stellen met den leider de zer partij, den oud-premier Herriot. Dezen werden inderdaad zeer aanlokkelijke voor stellen gedaan: do minister-president bood den radicaal-socialisten een vertegenwoor diging aan in het kabinet, welke beant woordde aan de sterkte der partij in bel parlement: bovendien zou Herriot het mi nisterie van buitenlandsche zaken krijgen dus de op\olger van Briand worden. D< radicaal socialistische Kamerfractie, die geen zware verantwoordelijkheden op zich wilde nemen, nu de verkiezingen in het zicht zijn, ging hierop echter niet in en liet Laval welen, dat van deelneming uan de regeering harerzijds geen sprake Kan zijn. Wel heeft Laval ook nog met den socjalistischen leider Leon Blum gespro ken, maar daar hij reeds bij voorbaat kon rekenen op een afwijzende houding der socialisten, heeft hij op dezen geen recht strccksch beroep gedaan. Toen het Laval duidelijk werd, dat hij niet op den steun der linkscho oppositie kon rekenen cn zijn plun, om een concen- tratiekabinct samen te stellen, tot misluk king was gedoemd, bood hij aan Dourner. den president der republiek, zijn ontslag aan. Intusschen is het,zoo goed als zeker, dat Laval opnieuw met de kabinetsfor matie zal worden belast. Het valt moeilijk te voorspellen welken weg hij Zal bewandelen, doch daar het waarschijnlijk is, dat dc radicaal sodalis ten niet op hun besluit zullen terugko men, al zijn sommige leden der partij van oordeel, dat de buifdhlandschc toestand dc samenstelling eener nationale regee.ring wettigt, zal de premier er zich vermoede lijk toe bepalen de twee 'open gekomen plaatsen door nieuwe mannen te laten bezetten. Dat men slechts een korten duur der crisis verwacht, zou ook kunnen wor den afgeleid uit een der laatste Parijsche borichten, hetwelk behelst, dat goed in gelichte kringen aannemen, dat vanavond het nieuwe kabinet reeds zal zijn ge vormd. Het program namelijk, dat de Ka mer nog heeft af te werken voor do slui ting van het parlement, is zóó uitgebreid, dat ook de staatspresident, Doumer, van oordeel is, dat geen langdurige crisis een beletsel mag zijn voor do afdoening Ier talrijke kwesties, die nog op do agenda staan. Waarschijnlijk is dus een spoedige „bepleistering" van het kabinet. Misschien zal een beroep op enkele links zich oriên teerendo senatoren worden gedaan. Dan lijkt het nieuwe kabinet tenminste een ietsje op een concentrntiercgcorincr. Laval, de Fransche premier, die h:t ont jlag van zijn kabinet heult aangeboden. Madrid, 11 Jan. (V D.) Communisten en syndicalisten hebben in stad en land Bilbao de aigemeene staking afgekondigd. Te Bilbao gaven slechts 20 der arbeiders gevolg aan den oproep. In liet omliggende industriegebied wordt echter door meer dan de helft der arbeiders gestaakt. In verschil lende plaatsen is het tot kleinere botsingen gekomen, vooral te Baracaldo, waar een gendarme gewond werd Herhaaldelijk wer den treinen en trams aangehouden, bescho ten of met steenen bekogeld, zoodot ten slotte troepen moesten worden ontboden. Te Arnedo, in de provincie Logrone, zijn twee gewonden aan de gevolgen hunner kwetsuren overleden. Het aantal slacht offers van de overijlde schietpartij van de guardia civil bedraagt dus thans 10. HET REDDINGSWERK IN DE SILEZISCHE MIJN. B e u t h e n, 1 1 J a n (H. N.) Het reddings werk op de Karsten-Centrum-rnljn is van daag met alle kracht voortgezet. Men is thans zoover gevorderd, dat men volgent» c«- meening van den geredden Slama nog on geveer 7 M. verwijderd is van de. plek, waar de overige bedolvenen zich moeten bevinden. Men hoopt tenminste nop - a d verongelukten te kunnen bergen. Bij u reddirigsvverk' wordt gebruik gemaakt van een zeer -modern gehoor-apparaat om klop- teekens te hooren. DE TURKSCHRUSSISCHE BETREKKINGEN. Moe kou, 11 Jan. (VD). Volgens een me- Öedeeling van Russische officieel© zij e wordt de Turksche minister-president, ïs- rr.et Pasja, in gezelschap van den Turk- •"'Clien minister van handel binnenkort te Moskou verwacht. Aan de besprekingen, welke zullen gewijd zijn aan economische en politieke kwesties, zullen van Russische zijde deelnemen de voorzitter van den raad van volkscommissarissen Molotof, de volkscommissaris van handel. Ro^engolz en de volkscommissaris van buitenland sche zaken. Litvvinof. In welingelichte kringen verwacht» men, dat Molotof het bezoek van I«?met Pasja later zal beantwooren en daarmede zijn eerste buitenlandsche reis ondernemen. tegsn voor U zeer voordeelige pry zen QGJ'fV- 2Aft Voor hst Soestsrkwartier kun icn Ebonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven irorcien aan ons Bijkantoor: Varkensntarkt 5 Tel. 1339 Franco levering huls Zal Briand buiten de regeert ng blijven? Laval kabinetsformateur Het is evenwel zeer waarschijnlijk dat ton slotte toch weer Laval met de vorming van oen kabinet zal worden heiast. aangezien de opnor-rtiepartijen hun houding niet zul len wijzigen cn ook niet geneigd zul en zijn kort. voor de .verkiezingen de verant woordelijkheid voor rcgceren op -zich te nemen. Naar in welingelichte kringen verluidt, hebben de eeneeèbeercn op grond van een Dinsdagmorgen gehouden- onderzoek Briand P a r ij s, 12 Jan. (V. D.) Hedenmiddag heeft minister-president Laval den presi dent der republiek Doumer het ontslag van het geheele kabinet aangeboden. Parijs, 12 Januari (V.D) Naar verluidt, besloot Laval tot het indienen van het ont slag van het geheele kabinet na een lang durig onderhond, dat hij hedenmorgen met Briand heeft gehad. Briand zou hebben ge weigerd alleen uit het kabinet te treden, hoewel h>' eenige dagen celeden tegenover den ministerpresident zou hebben ver klaard. dat zijn gezondheidstoestand hem nauwelijks zou toestaan het ministerie van buitenlandscho zaken te blijven leiden Derhalve beeft Laval voor het brengen van wijzigingen in zijn kabinet besloten, den vorni te kiezen van het aftreden der ge heel e regeering. Na het gesprek met Briand had Laval nog een kort onderhoud met nresident Doumer. die de beslissende zit ting van het kabinet in het ministerie van binnenlandsclie zaken bijwoonde. Laval zal waarschijnlijk in de eerste plaats nog een poging doen om den grondslag van de nu te vormen rcgcering uit te breiden in don zin van een kabinet van'ïiationale eenheid. Men acht het échter uitgesloten, dat de radicaal socialisten eenige maanden voor de nieuwe kamerverkiezingen nog zullen besluiten tot regeeringdeelneming. Ook van Briand verwaoht men niet. dat hij In het nieuwe kabinet een functie als minister zal aanvaarden. Parijs, 12 Jan. (V.D.j De Fransche Ka mer werd Dinsdagmiddag geopend met een rouwplechtigheid ter cere van de nagedimh- tenis van minister Maginot. In de daarop volgende pauz* ten Aeekan van rouw on derhandelde Herrrot, de leider der radi caal-socialisten. met Laval. Vervolgens ging het Hu ia over tot de verkiezing van den Kamerpresident üouis son werd als zoodanig herkozen De gebouwen van het parlement cn alle straten die hier toegang too geven zijn door een groot aantal politieagenten afge zet aangezien men communistische demon straties of vverkloozonrriftnifestnties ver wacht De Pariische politieperfect, de hoer Chiappe, in wiens gezelschap de Berlijn sche politiepresident Grzesinski is, leidt pen?oonliik de politiemaatregelen. Reeds voor den aanvang van de zitting werden kleine groenen demonstranten uit elkaar gejaagd. Tot nu too zijn ongeveer 600 ar restaties verricht. Naar bekend wordt heeft Briand niet deelgenomen aan de kabinetszitting waar in besloten werd tot het aftreden van de regeering Briand nnderteekende na deze kabinetszitting in het ministerie van bui fenlandsrhe zaken, zijn ontslagaanvrage. Men verwacht dat oer-'t Woensdagmorgen beslissingen zullen worden genomen no pens de kabinetsvorming. Wie wordt minister van buLcnlandsche zaken Uit een officieel© verklaring blijkt, dat alle leden van het kabinet hun portefeuille beschikbaar hebben gesteld om de pogin gen tot vorming van een kabinet van de nationale concentratie, met inbegrip der radicaal-eocialisten, mogelijk te maken In len loop van den middag zullen besprekin gen met de radicaal socialisten plaats vin den, waarna Lava! zich tegen zes uur naar het E'lysée zal bexrov?n voor een bespreking mot den president der republiek. Omtrent de houling van Briand wordt algemeen het stilzwijgen bewaard. In wel- Opgelichte krincren wordt beweerd, dat het aftreden van het geheele kabinet erop wijcit, dat TitJ buiten de regecring zal blij ven. Als candidnten voor de portefeuille van buitenlandsche zaken worden in de eerste plaats Laval zelf en Herriot ge noemd. Er zouden van zekere zijde pogin •ren in het werk worden geseld. om Laval te bewegen zelf de leiding van de Fransche buitenlandsche politiek te nemen. Definitief aftreden van het kablnet-Laval. De radicaal-socialistische Kamerfractie, welke Dinsdagavond laat onder voorzitter schap van Herriot is bijeengebracht, heeft alle voorstellen van Laval en haar deelne ming aan een concentratiercgeering ver: worpen Lnval heeft hieron besloten den presi dent van de renubliek het collectieve ont slag van het kabinet aan te bieden De minivers zullen om tien uur den nresident van de renubliek bun ontslag aanvragen overhandigen. Woensdagmorgen zal president Doumer de gebruikelijke besprekingen aanvangen., LAVAL. iedere verdere politieke activiteit ontraden. Briand hc-eft hierop besloten in dc nieu we, regecring geen minister-portefeuille to acceptceren. Hij hooft ook het verzoek van La val. Frankrijk in den VQlkenbondsraad te vertegenwoordigen, van de hand ge wezen. Na do vorming van hot nieuwe kabinet zal Briand zich direct naar zijn landgoed begeven ten einde zich ©enigen- tijd geheel uit het politieke leven terug-te trekken In den loop van dep dag werden in ver band niet dc demonstraties bijna 2000 per- sondn gearresteerd Op enkele uitzonderin- 'en nn zullen zn evenwel hor'onrionrt, weer worden in vrijheid gesteld. liet betreft bij de Parijsche politie gebruikelijke r,prevcn- '•eve-arrpstaties". 1 Tien personen verdronken Batavia, 12 Jan. (Aneta). Het eiland Soemba werd op 2 Januari eveneens dooi overstropming geteisterd. Tien personen zijn verdronken, terwijl zeven bruggen en ver scheidonc wegen weggespoeld werden. Als gevolg van het feit dat de verhindin gen afgesneden waren, werd dit bericht niet voor heden ontvangen. Drie lijken van bij de overstroomingen verdronken Inlanders zijn nog niet gevon den. In Midden-Soemba zijn 7 bruggen wegge slagen. hebben 54 aardschuivingen plaats gehad, wedden 15 breuken in wegen \croor zaakt, terwijl 3 groote gaten in de wegen werden geslagen. Over een afstand van 15 K.M. zijn de telegraafpalen cn verbindingen verdwenen. GEEN MORATORIUM IN DENEMARKEN? Kopenhagen, 11 Januari 1932. (V.D.) Dc Deensche conservatieve partij heeft ver klaard, dat de regeering bij haar ontwerp Stillhaltewet voor landbouwers en vi6schers niet zal kunnen rekenen op den steun der partij. Belastingverlagingen cn nieuwe dpuancmaatrcgelen zullen slechts hulp kunnen brengen. Daarom is het twijfelach tig of het wetsontw erp'een meerderheid zal vinden. BUITENLAND. Brur.ing's verklaring. (Twoede Blad, pag. 1). Het Fransche Kabinet afgetreden. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Ongeregeldheden bij de werkverschaf fing. (Twccdo Blad, pag. 2). SPORT. Het Arncrsfoortsch elftal voor don liefda digheidswedstrijd samengesteld. (Eerste Blad, pag. 2> STADSNIEUWS. Vergadering van den gemeenteraad. (Eerste Blad, pag 3> Dc heer J. K. Budde spreekt over Afrika's rijke flora voor dc Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. (Eerste Blad, pag. 3). Mevrouw Schutte over Magnetisme in de huishouding voor dc Vereen, van Huis vrouwen. (Eerste Blad, pag. 3). Filmavond over Zuid-Afrika voor dc Ned. Reisvereeniging. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 771.9 te Weenon. Laagste barometerstand 723.1 te Reykja vik. Verwachting: Aanvankelijk stormachtige tot krachtige, later verder afnemende Z. tot Z.W. w ind,zwaar bewolkt tot betrokken, rnct tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk 1 nog regeri, weinig verandering in tempera tuur. De -depressie in het Westen heeft zich srliei ongeveer O.N.O.' waarts verplaatst, terwijl in het Z.O. do barometer verder steeg. Hierdoor is over de Brit6che eilan den en het Kanaal en Noordzeegebied het drukverval sterk toegenomen, zoodat over die geïieele uitgestrektheid opnieuw een stormtoestand intrad,- die zich naar Scan- i dinaviè zal uitbreiden. Dc lopdsballon te De Bilt vertoonde hedenochtend tusschen t 500 en 1000 M. hoogte windsnelheden -Vnn- 110 tot 115 K.M. per uur (ruim 30 M. per seconde). De drukstijging die in het Z. van Ierland en in Engeland intrad, zal waar schijnlijk niet van langen duur zijn. In - Scandinavië nam de vorst plaatselijk weer een weinig toe, doch gemiddeld is de tem peratuur aanzienlijk boven dc normale, go- li.lk trouwens over vrijwel het geheele ge- - bied het geval is. '.sngestraat 49-51 Tel. 190 KOLENCONFERENTIE TE GENéVE. G e n v e, 11 Jan. (H. X.) Te Genève is vandaag dc kolcnconferentic begonnen, waaraan dc vertegenwoordigers van dc ro- geeringen der zeven voornaamste kolen pro- duccerende landen en der mijnwerkersbon den deelnemen. Dc conferentie wil trachten tot een regeling der productie cn der afzet gebieden te geraken. Men veiNvacht, dat de conferentie tot - Woensdag zal duren. DRIE WEKEN VÓÓR DE ONTWAPE-NINGS CONFERENTIE. De nieuwe Engelsche reuzen-onderzeeboot „Sturgeon" wordt, na van stapel te zijn goloopen, naar het dok gesleept*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1