DE EEMLANDEü BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 JOH. DE HEER Vrijdag 15 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 169 DE WAPENVONDST BIJ WEENEN LAVAL'S NIEUWE KABINET SCHERPE AANVAL VAN FRICK OP BRUNING BE AMBTSVERLENGING VAN HINBENBURG DE HERZIENING DER SCHUL DENREGELINGEN Licht op 4 uur 44 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS UITVERKOOP Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS f 3 "a<mden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. oer week (met gratie ver «kering tegen ongelukken) I 0.17'/,. P°* P" 3 faanden f X: Afronderlijke nummer, I 0.05. POSTREKENING ,7910 TELFFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f0.25 Llefdadighelds-advericotiin voor de helft van den prijs. Kleine Advertent!én „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 oent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Wordt de conferentie van Lausanne uitgesteld? Men verwacht een scherpe regeeringsverklaring van Laval. In ons vorig overzicht hebben wij de op merking gemaakt, dat dc terugkeer van het kabinct-Laval iu vrijwel ongewijzigden vorm voor Europa en de wereld geenszins een bemoedigend feit is. Een overeenkomstige opvatting komen wij tegen in de Vossische Zeitung, welk blad te kennen geeft, dat het nieuwe kabinet-Laval stollig geen concessie betee- kent aan die kleine groep van Franschen, welke voorstanders zijn van annuleering der schulden, en tot wier tolk zich onlangs de Dépêche dc Toulouse heeft gemaakt. Tardieu als minister van oorlog betee- kent een vasthouden aan de weigering om op het gebied der ontwapening over de brug te komen. Laval als minister van oorlog wil na dc jongste verklaringen van den Franschen minister-president zeggen, dat hij met betrekking tot het vraagstuk der Duitsche schadevergoedingen een on verzoenlijke houding zal aannemen. Wan neer dc teekenen dan ook niet bedriegen, zal het twoodc kabinet-Laval tegenover dc Duitsche regccring een agressief standpunt innemen. Naar reeds thans wordt aangekondigd, zal Laval, wanneer hij zijn kabinet aan het parlement voorstelt, een zeer uitvoerige rede houden, die vooal aan de betrekkin gen tusschen Frankrijk en Duitschland zal zijn gewijd. Naar verluidt, zal hij rijkskan selier dr. Br lining van antwoord dienen in verband met de ópzienbarendo verklarin gen, welke laatstgenoemde onlangs over de stopzetting der herstelbetalingen heeft af gelegd. Het behoeft geen betoog, dat hij het Duitsche standpunt scherp zal aanvallen en de houding van Duitschland op dezelfde wijze zal veroordeelen, als reeds is geschied door den Franschen minister van finan ciën Flandin. Zelfs wordt het niet uitgeslo ten geacht, dat Laval de opmerking zal ma ken, dat de verklaring van dr. Brüning de herstelconferentie te Lausanne feitelijk overbodig heeft gemaakt, zoodat. het maar bet beste is deze niet te doen plaats vinden. Voigens do Vossische Zeitung beeft, bet er inderdaad den schijn van, dat do Fransche regccring zic-h, zij bet niet met een formed voorstel, tot het kabinet tc Londen heeft ge wend en daar heeft gesuggereerd, dat men er misschien maar beter aan deed van do conferentie tc Lausanne af te zien. In dc internationale diplomatic verkeert men in elk geval erover in het onzekere, of de conferentie van Lausanne, die na lang aarzelen op 25 Januari werd vastgesteld, werkelijk zal doorgaan. Onmogelijk wordt het dan ook niet geacht, dat, nadat men het eindelijk eens kon worden over den datum, plotseling weer de principieele vraag zal worden opgeworpen, of dc conferentie überhaupt in Januari zal worden gehouden. De Duitschers hebben liever, dat de con ferentie inderdaad doorgaat, al is het nu niet bepaald in bet. belang van Duitsch land, dat de conferentie vlak voor de ont wapeningsconferentie in Genève plaats Vindt. Wanneer te Londen het uitstel der conferentie inderdaad een punt van over weging mag hebben uitgemaakt, dan valt dit vermoedelijk hieruit te verklaren, dal bij de voorafgaande Engelsch-Fransche be sprekingen klaarblijkelijk slecbts zeer ge ringe vorderingen zijn gemaakt. Overigens geeft dc Vossische Zeitung toe, dat de datum der conferentie voor Duitschland niet van beslissende beteekenis behoeft te zijn: dat dc onderhandelingen tijdig voor 30 Juni, het tijdstip, waarop het morato rium van Hoover afloopt, beginnen, is ech ter ook in het belang van Duitschlands cre diteuren zelf. Voor genoemden datum moet het Hoovermoralorium door een an dere regeling zijn vervangen, welke, naar de Duitschers van oordcel zijn, slechts een definitief karakter mag dragen: dr. Brü ning zou in Mei of Juni geen ander stand punt kunnen innemen dan in Januari. sie, dio een aanvang maakte met de be handeling van 'de bolastingvraagstukkcn verklaard, dat do federale begrooting on middellijk in evenwicht moet worden ge bracht om de financieole stabiliteit der re geering tc handhaven. Mills verklaarde, dat de voortdurende lecningspolitiek een ernstige bedreiging vormt en dat krachtig moet worden ge werkt voor hot verhoogón der belastingen en bet verlagen der uitgaven. Verder ver klaarde hij, dat de vrees voor de toekomst tot geolg heeft gehad, dat de staatsobli gaties 18 punten zijn gedaald. Herstel van vertrouwen zal alleen mogelijk zijn, wan neer de regeering krachtigo maatregelen neemt. Hoe de sociaaldemocraten reageeren We enen, 13 Jan. (V. D.) Afgevaardigde Dcutsch, de leider van den soeiaal-dcwocra- tischen Schutzbund, heeft Woensdag het woord gevoerd voor een aantal vertrouwens mannen der sociaal democratische arbei ders. Spr. verzekerde, dat in plaats van dc eroofde voorwerpen „honderdmaal zooveel andere zullen komen" Hij zcide: „Wij kun nen vrij cn openlijk aankondigen, dat wij ons niet laten ontwapenen, zoolang niet alles ontwapend is". Vérder noemde spr. het onwaarschijnlijk, dat de bondskanselier en de minister van binnenlandsche zaken hadden aangedrongen op deze actie. Dit zijn veeleer duistere elementen geweest, dio een rogeeringscrisis wilden uitlokken. Zij zullen haar hebben. Of zij daarbij dan evenwel door haar resultaat bevredigd zullen wor den, staat nog tc bezien. Het verdere onderzoek in het opgespoorde wapendepot heelt uitgewezen, dat in totaal 40.000 patronen in beslag zijn genomen: 10.000 stuks hiervan waren voor machine geweren op banden vastgemaakt. Voorts zijn apparaten gevonden om patroonbanden voor machinegeweren gereed te maken. Veertig kisten waren met handgranaten-ge vuld. De inhoud van 100 flesschc» moet nog scheikundig worden onderzocht. EEN NIEUW SOORT KOGELS. Brussel, 14 Jan. (V.D.) De dienst der bewapening van het Belgische ministerie van landsverdediging heeft een nieuwen kogel in gebruik genomen, bestemd voor mitrailleurgewcren en mitrailleuses. De kogel bezit „heel wat beter ballisti sche eigenschappen, dan de kogels welke «hans in gebruik zijn". Proeven werden genomen om denzelfden kogel ook geschikt te maken voor het Mau sergeweer type 1880. De nieuwe kogel weegt 11 gr. 25, is gevuld mcfelood en overtrokken met messing. De punt van den kogel is spits. Hij bereikt een snelheid van 790 M per seconde, dit is ongeveer eens zoo veel als de thans in gebruik zijnde. DE FINANCIEELE TOESTAND DER VEREENIGDE STATEN. Do begrootiug moet in even wicht. Washington, 14 Jan. (V.D.) De onder staate-secretaris van financiën Ogden Mills heelt .Woensdag in de begrootingscommia- VEERTIG DAGEN BEGRAVEN GEWEEST EN NOG IN LEVEN Dagelijks worden nieuwe records gehaald n oude gebroken. Dit opdrijven van pres taties op sportgebied bijv. wijst er op, dat het menschelijk lichaam krachtiger en ce- trainder wordt. Het is ons onmogelijk grenzen te trekken: harder dan zoo kan ie mand niet loopen. Ieder jaar zwemt er weer een sneller, springt er iemand iets hooger of verder Kén record is er echter, dat nu al bijna honderd jaar ongeslagen is. Het werd in 1836 gemaakt door een Indischen fakier, Sahdoe Haridas, die zicb veertig dagen lang liet begraven om te toonen, welke macht hij over zijn lichamelijke uit houdingsvermogen had. Do prestatie vond plaats aan het hof van den toenmaligcn Maharadja van Poend- sjab in Lahore. Bij de berafenis waren, behalve de Maha radja en zijn gevolg, een aantal Fransche en Engelsclic doktoren aanwezig. Dc neus gaten en de ooren van den fakir werden met was dichtgestopt. Vervolgens werd hij m een stevigen houten kist gedaan, die werd neergelaten in een kluis onder den \loer van een klein tuinhuis, dat aan alle kanten met de zegels van den Maharadja afgesloten werd. Ten slotte wierp men nog groote hopen aarde voor de deuren van het- huisje. Dc soldaten van de lijfgarde hielden dag en nacht de wacht bij het huis je; iedere twee uur werden zij afgelost. Al deze voorzorgen werden genomen, omdat rle Maharadja buitengewoon sceptisch te genover het experiment stond. Het aparte zegel, waarmee de buitenste deur was af gesloten, droeg hij al dien tijd bij zich. Na veertig dagen was het zelfde gezel schap aanwezig om den fakier weer tc ontgraven. Men vond zegels en deuren on aangetast en ongeschonden. Toen de kist werd opengemaakt, lag daar de fakier, wit en ineengeschrompeld. Zijn armen waren dun en stijf; zijn hoofd was op zijn borst gevallen. Dc doktoren konden nauwelijks een pols- cn hartslag constatcercn. Het hoofd van den fakier was nog eenigszins warm. Nadat men Sahdoe Haridas in een warm bad had gestopt cn vloeibare voe ding had ingegeven, kwam hij weer lang zaam bij en na een uur was hij weer zoo frisch, dat hij zich kalm met den Maha radja en do doktoren kon onderhouden. Een record, dat op verbetering wacht.. DE BRAND BIJ SARRASANI. Antwerpen, 14 Jan. (V.D.) De olifant Prinses, die in de vestinggracht stortte na vrccselijkc brandwonden opgeloopen te hebben, i3 bezweken. De directeur van het circus heeft het cadaver aan het koloniaal museum te Ter vueren cn de koloniale hoogeschool tc Ant werpen geschonken. Men vreest dat ook „Lady" het lieve lingsbecst van den directeur, dezer dagen sterven zal. Van dc andere dieren kan men nog niets met zekerheid zeggen. Is Briand „verwijderd"? In de Ere Nouvelle verklaart Herriot, dat hij Laval tijdens diens onderhoud met hem alleen verklaard heeft, dat hij, Herriot, en zijn partij steeds op hun post zullen zijn, als het om het nationale belang van Frank rijk gaat, doch dat de beoordeeling, wan neer dit het geval is, overgelaten moet wor den aan dc partij. Laval zelf verklaarde vannacht aan de journalisten, dat hij van daag weer met Briand zal confereercn over diens toekomstige samenwerking met de nieuwe regecring. Men neemt aan, dat Briand tot permanent gedelegeerde van Frankrijk bij den Volkenbond zal worden benoemd. Voor het ambt van minister zon der portefeuille heeft Briand bedankt. Dc linksche bladen vallen Laval vanmorgen heftig aan en verwijten hem Briand tegen dienst wil verwijderd te hebben. De natio nalistische Echo de Paris wijst cr op, dat bet aftreden van Briand toevallig samen valt met 't oogenblik, waarop Duitschland, ondanks de vele offers, die Briand heeft gebracht, de verdragen voor nul cn van geo ner waarde verklaart. Parijs, li Jan. (V.D.) Het nieuwe kabi net-Laval i6 als volgt samengesteld: Premier en buitenlandsche zaken: Pierre Laval. Binnenlandsche zaken: Cathala. Justitio: Léon Bérard. Financiën: Flandin. Bcgrooting' Piétri. Oorlog: Tardieu. Marine: Charles Dumont. Handelsmarine: de Cbappedelainc. Luchtvaart: üumosml. Handel cn economische aangelegenheden: Rollin. Landbouw: Fould. Koloniën: Paul Reynaud. Openbare werken: Deligue. Onderwijs: Mario Roustan. Volksgezondheid: Blaisot. Arbeid: Landry. Pensioenen: Champctier de Ribos. Posterijen: Guernier. Onderstaatssecretarissen zijn voor: Kabinet van den premier en economische sakem Gignoux. Handel. Frey. Koloniën: Pomaret. Marine: Dignac Luchtvaart: Riche. Arbeid: Foulon. Verkeerswezen: Gérard. Lichamelijke opvoeding: Morinaud. Schoone kunsten: Petsche. De onderstaatssecretariaten voor binnen landsche zaken cn landbouw zijn opgehe ven. De nazi's dulden niet langer de dictatuur van 't Centrum Lindau, 14 Jan. (V.D.) Gisteravond heeft, gelijk wij zeer in 't kort meldden, de oud-minister van binnenlandsche zaken in Thüringen, dr. Frick, een rede gehouden in een groote nationaal-socialistische vergade ring. Hij vergeleek de verklaring van Brü ning over de herstelbetalingen en het te verwachten resultaat te Lausanne met het lot van de Duitsch-Oostonrijksche tolunie onder dr. Curtius en verklaarde, dat Brü ning uit Lausanne slechts een nederlaag mee naar huis zou brengen Wanneer de regeering dan nog niet zou aftreden, zou dc verkiezing van den rijkspresidenl het uiter ste tijdstip zijn voor den val van Brüning, want de nationaal-socialisten waren niet bereid de centrum-dictatuur van Brüning ook maar een dag langer te dulden dun strikt noodzakelijk was. Als sterkste partij van Duitschland maakten zij er aanspraak op, dat dc rijkspresident uit hun rijen zou worden gekozen. Dat alles gold echter slechts de veronderstelling, dat Brüning nog langer aan het roer zou willen blijven. Iets anders was het, wanneer de situatie zou veranderen, want dan konclen de nationaal- socialisten rustig afwachten. Wanneer door de actie van Brüning de waardigheid en het aanzien van den rijkspresident zou wor den geschaad, dan was dat niet aan de nationale oppositie, maar aan dc tegen standers daarvan tc wijten. DE OUDSTE VRIJWILLIGER UIT DEN WERELDOORLOG OVERLEDEN. Düsseldorf, 14 Jan. (V.D.) Te Geve- lingshoven is op 88-jarigen leeftijd over leden de oudste vrijwilliger uit den we reld-oorlog, Gustav Kottmann. DE OPMARSCH NAAR CHARBIN. Geruststellende verklaringen aan den Rnssischen ambas sadeur. Tokio, 14 Jan. (V.D.) Omtrent het on derhoud van den Russischen ambassadeur Trojanowski met den Japanschcn minister president Inoekai wordt gemeld, dat de be sprekingen gedurende de eerstvolgende da gen zullen worden voortgezet, Inoekai heeft den Russischen ambassadeur medegedeeld, dat het Japanscho offensief in Noord- Mandjoerije niet tegen Rusland gericht is doch alleen tegen de Chineesche bandieten. De Japanscho regecring denkt er niet aan den Chineeschen Oosterspoorweg te bezet ten. Wanneer Charbin bezet zou worden zou dit een tijdelijk karakter dragen: de Japanscho troepen zullen vertrekken, zoo dra de orde hersteld is. Een voorsteldat veel kritiek uitlokt Berlijn, 13 Jan. (V. D.) Verschillende Berlijnsche bladen bepalen hun standpunt in verband met het voorstel van de Jong- Duitschc Orde betreffende een Volksbc- gehren over dc ambtsvcrlcnging van Hin denburg. ARTHUR MAHRAUN, de leider van de Jongduitsche Orde, welke een volksstem ming bepleit over de verlenging van Hindenburg's ambtstijd. De D.A.Z. schrijft, dat deze aclie in po litieke kringen niet van grooto beteekenis wordt geacht. Het is twijfelachtig, of zij zal kunnen worden doorgezet, daar het te veel tijd zou kosten. Ook do Gcrmania wijst cr op, dat het voorstel het nadeel heeft to groot tijdverlies tengevolge te hebben. Het Berliner Tageblatt noemt het voorstel een onbruikbaren uitweg. De Boerscnzeitung noemt dc gedachte aan een Volksbegehren als vervangmiddel voor een verkiezing volgens de grondwet ab surd. Dc Vossische Zeitung stelt in het licht, dat het voorstel geen weerklank heeft gevonden, daar het wegens het tijd verlies niet te verwerkelijken is. De Vor- warts wijst er op. dat Hindenburg langs normalen weg met een relatieve meerder heid zou kunnen worden gekozen, terwij! het voorstel van de Jong-Duitsche Orde de absolute meerderheid van alle stemgerech tigden, d. w. z. ongeveer 10 milliocn stem men meer, vereischt. 'Amerika houdt zich op den achtergrond New-York, 14 Jan. (V.D.) In overeen stemming met elkaar verklaren de New- York Times en de New-York Herald Tribu ne, dat president Hoover in verband met de nationale economische crisis vastbesloten is alle Europeesche kwesties, rnet uitzondering van de ontwapeningskwestie, voorloopig op den achtergrond te laten en zijn volle kracht te wijden aan de oplossing van dc belang rijkste problemen van het eigen land. Het. eerstgenoemde 'blad schrijft, dat Hoover zelfs informatorische besprekingen van het schuldenvraagstuk afwijst, hoewel hij per soonlijk voorstander zou zijn van een lang zaam voortschrijdende herziening der schul denovereenkomsten. Het tweede blad verklaart in een artikel, dat, wanneer de geallieerden zouden trach ten hun hulp aan Duitschland afhankelijk te maken van de toegevendheid der Veree- nigdc Staten, do conferentie van Lausanne reeds als mislukt zou kunnen worden be schouwd, voordat de deelnemers aan dc conferentie zich van hun zetels hadden verheven. DERDE SLACHTOFFER VAN HET BOBSLEE-ONGELUK TE SCHREIBER- HAU. Breslau, 14 Jan. (V.D.). Hedenmorgen is als derde slachtoffer van het bobslee- ongeluk tijdens de kampioenschappen te Schrpiberliau de weduwe van den kanton rechter Theissing uit Breslau aan de ge volgen van de opgeloopen verwondingen overleden. Zij laat een dochter achter, die eveneens bij het ongeluk gewond werd. BUITENLAND. Laval's nieuwe kabinet. (Eerste Blad, pag 1) BINNENLAND. Drie landmeters op de spoorbrug bij Dordrecht doodgereden. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Wie is dc ontvluchte verdachte? (Kanton gerecht). (Eerste Blad, pag. 3.) Film over den bouw van de „Dompo." (Eerste Blad, pag. 2.)' Een nieuw stuk materiaal voor onze brandweer. (Eerste Blad, pag. 3.) Hoogste barometerstand 777.6 te Boeda pest. Laagste barometerstand 715.0 te Vcst- manöer. Verwachting: Matige tot krachtige wel licht tijdelijk stormachtige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt, tot. betrokken, met tijdclijko opklaringen, waarschijnlijk cenige regen, weinig verandering in temperatuur. Het luchtdrukverval is door een geringe drukstijging in het Z. en Z.-O. en nog iets lagere barometerstand bij IJsland gemid deld nog iets grooter geworden, doch gelijk matiger verdeeld, zoodat niet meer plaatse lijk over dc Brltscbe eilanden zoo zware winden waaien als gisteren. Do vrij krach tige drukstijging op do Britschc eilanden zal waarschijnlijk voor morgenochtend voor nieuwe dalingen plaats maken, zoodat ook voor onze streken nog geen groote veran deringen zijn te verwachten. Aan de Schot- sche en Iersche kust viel hier en daar veel regen. Afgezien van een enkel Zweodsch station, waar een straling-toc- ètand de temperatuur sinds gisteren een kleine 20 gr. deed dalen, is dc vorsi over- Scandinavië nog onbetcekenond, evenals in Oost-Duitschland, hoewel ook daar dc-tem peratuur Is gedaald. Over het grootste deel van Frankrijk heerscht rustig, op veel plaatsen windstil, weer. In Zuid-Duitsch- land met veel nevel. Langestraat 49-51 Tel. 190 Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. VERDERE BEZUINIGINGSMAAT REGELEN IN PRUISEN. Berlijn, 13 Jan. (V. D.) Tor dekking van het deficit op de Pruisische begrooting, waarvan het bedrag thans nog niet tc over zien is, zullen verdere bezuinigingen wor den ingevoerd. Er wordt evenwel niet aan een noodverordening gedacht. Dc minister van financiën, dr. Klepper, voert thans te Bad Gastein onderhandelingen met minis ter-president dr. Braun, ten cindo na te gaan op welke posten der begrooting bezui nigingen kunnen worden aangebracht. VERLAGING DER DUITSCHE POST- TARIEVEN. Berlijn, 14 Jan. (H.N.) Morgen zullen in Duitschland de verlaagde positarieven in werking treden. Het porto voor brieven in het binnenlandsch verkeer wordt van 15 tot 12, dat voor briefkaarten van 10 tot 6 pfennig verlaagd. Ook het vervoer van post- paketten wordt goedkooper.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1