BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER DE EEMIANDEÜ JOH. DE HEER OPRUIMING Haarden Maandag 18 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarganq No. 171 ECONOMISCH SAMEN GAAN VAN EUROPA 4 uur 47 min. L. i. LUYCX ZOON GROOTE BALANS- UITVERKOOP Piano's Orgels, Radio u.Trarrrra AMER3F00RÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pc' 3 maandco voo, Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per j WC£k (mtl v rzekering tegen oogelukkeni f 0.17'/r POrTRFKFMfMrTrom 3 n"ndM f Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer - elke regel meer f0.25 Llcfdadighelds-advertentlén voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 «ent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra I 0.05 Birma en het Britsche rijk. Op weg naar autonomie Tot dusver strekte zich de politieke macht der Britsch-Indische regeering ook uit tot Birma. Op de eerste rondetafelcon ferentie, die zich met de Indische aange legenheden bezig hield, heeft de Engelscho regeering, tegemoetkomend aan de wen- schen van de meerderheid der Birmaan- Bche bevolking, theoretisch aangekondigd, dut Birma van het Indische rijk zal wor den afgescheiden. De behandeling van al le vraagstukken, die hiermee verband houden werd overgelaten aan een afzonder lijke conferentie, die zich bezig had te hou den met de Birmaansche constitutie. Deze conferentie, die op 27 November 1931 bijeen kwam en waaraan zes en twintig gedele geerden van Birma deelnamen, eindigde haar werkzaamheden op 11 Jaunari. Mac- Donald, de Engelschc eerste minister, heeft in een verklaring het program der Brit sche regecring inzake de grondwetsher ziening uiteengezet.; aan de vertegenwoor digers der Birmaansche partijen wordt het nu overgelaten thuis de goedkeuring voor deze plannen te verwerven. De afscheiding van Birma van bet Indi sche rijk was tot dusv.er het doel der in vloedrijkste partijen van het land, dat geo grafisch tot Inüo-China behoort en welks bewoners voor het meerendeel den Moham- medaanschen godsdienst belijden. Naar de Londensche correspondent van de Ncue Zürcher Zéitung meldt, schijnt er echter een partij te bestaan, die onder be paalde omstandigheden, d.w.z. wanneer zij dc voorbehouden, waarmee de Britsche re- geering de onafhankelijkheid van Birma wil beperken, niet aanvaardbaar acht, om tactische redepen de afscheiding zal be strijden., Voorloopig is het niet mogelijk daaromtrent nader te worden ingelicht en men zal eerst moeten afwachten hoe do partijen zullen reagecrcn op de mededce lingen van haar vertrouwenslieden. Het Birmaansche volk zal in November van dit jaar in staat worden gesteld zich over dc afscheiding uit te spreken; pas, wanneer de volksstemming een meerder heid voor het ontwerp zal hebben opgele verd, kunneh de andere punten uit de ver klaring van den premier van kracht wor den. Het trekt de aandacht, dat de Britsche regeering reeds nu bereid is den Birmanen grooter concessies te doen dan den Indiërs. Dc toekomstige Birmaansche regeering. wie een gouverneur adviseerend ter zijde zal staan, zal verantwoordelijk zijn tegen- ovcr een parlement, dat uit twee Kamers bestaat. Het Iloogerliuis zal voor een deel benoemd en voor een deel gekozen worden: het Lagerhuis zal alleen rechtstreeks wor den gekozen. Men heeft er vooraf rekening mee ge houden, dat sommige minderheden cn eco nomische belangengroepen, die voor een deel niel-Birmaanscïic volkeren vertegen woordigen, -op een bizondere wijze zullen Worden gerepresenteerd. Ondertusschcn vreest men, dat deze bepaling bij sommige Birmanen op verzet zal stuiten. Evenals in Indié behoudt zich de Engel schc regeering op bepaalde terreinen van het staatsbestuur eenige rechten voor. Do gouverneur is voor de veiligheid van het land naar buiten en voor alle vraagstukken der buitenlandsche politiek verantwoorde lijk tegenover het parlement; hetzelfde geldt voor het beheer der Shan-staten cn voor de valutapolitiek. De kroon behoudt zich bovendien het recht voor om, gelijk tot dusver geschiedde, de goedkeuring to onthouden aan bepaalde wetgevende maat regelen. Daar staat evenwel tegenover, dat de Britsche regeering den Birmaanschen vertegenwoordigers heeft toegezegd, dat zij, wat dc „voorbehouden aangclcgcnho den" betreft, zich steeds de ontwikkeling van Birma tot een volkomen zelfstandigen staat voor oogen zal houden. Men moet nu afwachten, of de Birmanen dc rechten, die de Britsche regeering hun thans wil toestaan en waardoor behalve het schoolwezen, de handhaving van ordo en rust in het binnenland alsmede het in nen der belastingen ook de douane-aange legenheden, de burgerlijke en strafwetge ving, spoorwegen cn andere verkeersmid delen, banken en 't verzekeringswezen aan de volksvertegenwoordiging worden over gedragen, als een belofterijk begin'der auto nomie van Birma in het Britsche. staatsver band zullen beschouwen. DE BRAND IN HET CIRCUS SARRASANI. Antwerpen, 1G Jan. (V. D.) De stal knecht, die gearresteerd werd onder ver denking van brandstichting in het ciiAus Sarrasani, verklaarde heden aan den rechter van instructie, dat hij slechts in het circus een onderdak had gezocht, daar hij na zijn ontslag zonder woning was. Hij werd echter ter beschikking van het O. M. ehouden. De olifant „Prinses", die door haar ern stige verwondingen is overleden, werd Za terdag door een veearts, in tegenwoordig heid van studenten van de Koloniale Hoo- geschool te Antwerpen, ontleed. I-Iet dier, dat bijna 100 jaar oud was, woog ongeveer drie ton. Het hoofd werd naar.de koloniale universiteit ovcrgëbracht. Berlijn, 1G Jan. (V. D.) Naar directeur Slosch-Sarrasani telefonisch uit Antwer pen heeft medegedeeld aan zijn te Berlijn vertoevcnclen administrateur, Guldencr, heeft het gerechtelijk onderzoek nu wel uitgewezen, dat de brand niet moet wor den toegeschreven aan onachtzaamheid', doch waarschijnlijk aan brandstichting. BRIAND NAAR COCHEREL. Parijs, 1G Jan. De afgetreden ministc# van buitenlandsche zaken, Aristidc Briand, zal waarschijnlijk nog in den loop van vandaag Parijs verlaten cn zich naar zijn landgoed Coehercl begeven. Hoe lang hij daar zal blijven, is nog niet bekend. Regeling van 'tschuldenprobleem acht Engeland zeer belangrijk Genêve, 15 Jan. (V. D.) De Britsche re geering heeft thans stelling genomen te genover liet rapport van de doskundigen commissie der Europeesclie commissie Daarbij wordt ook bet internationale her stel- en oorlogsschuldenvraagstuk behan deld. De nadruk wordt gelegd op de plot selinge credietopvragingen, welke het ge volg zijn van de wijziging in het wereldbe drijfsjeven, die in de vvecrgalooze prijsda ling haar oorzaak vindt. Het eenige middel tot terzijdestelling van de algemecne prijs verlaging, welke het voor de debiteurstalcn moeilijk of zelfs onmogelijk maakt hun verplichtingen na te komen, is slechts een optreden der landen, die over een ongewo ncn goudvoorraad beschikken. Dc Britsche regeering is er van over tuigd, dat een bevredigende regeling van cIp kwestie der internationale schulden één der essenticele voorwaarden is voor het herstel van het vertrouwen, dat zal leiden tot een hervatting van het regelmatige ka pitaalsverkecr. De regeling van het schul denvraagstuk is een belangrijke taak, wel ke dc belanghebbende Afcegecringen thans op het gebied der gemeenschappelijke be moeiingen bij het herstel van de welvaart moeten nastreven. De Britsche regeering noemt verder het scheppen van een gemeenschappelijk afzet gebied voor alle landen en volken het hoofddoel eener mogelijke samenwerking der Europeesclie volken DE WERKLOOSHEID IN FRANKRIJK. Parijs, 15 Jan. (V D.) flet aantal per soncn, die werkloosheidsondersteuning hebben ontvangen in de week, eindigende den negenden Januari, bedroeg 1ST,000. PROF. KERSCHENSTEINER OVERLEDEN M n c h e n, 15 Jan. (V. D.) De bekende Münchensche paedagoog, goheimraat prof. dr Georg Kerschensteiner, is lieden na een lange ziekte In den ouderdom van 78 jaar overleden. Kerschensteiner heeft bekendheid ver worven door een reeks geschriften betref fende do hervorming van het schoolwezen. ROOFOVERVAL. Keulen, 16 Jan. (V. D.) Gisteren is een roofoverval gepleegd op een looper van een linnengoedfabrick, die bij een bank 1500 Mark had gehaald. In dc hal van de fa briek werd hij door twee mannen overval len, die hem met een revolver bedreigden. Daarbij viel een schot, waardoor de kas- loopcr aan de linkerhand gewond werd. Dc roovers zagen zich toen gedwongen dc vlucht te nemen,- zonder dat zij cenigen buit hadden gemaakt. BUITENLAND Geruchten omtrent verdaging der herstel conferentie. (Eerste Blad pag 2.) Levendige actie tegen Bründng om af te treden als rijkskanselier. (Eerste Blad, pag. 2). Ook Bulgarije kan niet betalen. (Eerste Blad pag 2.) BINNENLAND. Liefdesdrama te Huissen. (Tweede Blad, pag. 1). Naar een conflict in de mijnindustrie. (Tweede Blad, pag. 1). Tcckeningen van H. M. de Koningin. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Teraardebestelling van A. C. dc Joncheere. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. I-I. V. C. wint met 53 van II. E. D. W. (Tweede Blad, pag. 3). Amsvordc slaat Z. N. C. met 2—1. (Tweede Blad, pag. 3). A. P. W. C. en Kampong spelen gelijk ("2—2L Tweede Blad, pag. 3). Quick behaalt een 21 overwinning op Laren.' (Tweede Blad, pag. 4). Dc A. M. II. C. verliest van Laren met 21- (Tweede Blad, pag. 4). Dc korfbalclub Amersfoort verliest met 21 van Gooiers. (Tweede Blad, png. 4). DE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. Berl ij n, 15 Jan (II.N.) In de steden met rneer dan 25.000 inwoners is het aantal uitgetrokken werkloozen in December met 90 000 gestegen tot 1 625.000. Dezen komen ten laste van de gemeenten, waardoor de lasten voor de gemeenten tot ruim 1 mil liard per jaar stijgen. TWEE HEIMWEHRLEDEN GEARRESTEERD. Verdacht van plannen tot een aanslag op minister Winkler. W-een en, 15 Jan. (V.D.) Op aanwijzing van een nationanl-socialist zijn to Graz he den twee leden van de Ileirnwehr gearres teerd, die ervan verdacht worden een aan slag op den Oostcnrijk.schcn minister van binnenlandsche zaken Winkler te hebben voorbereid. Het onderzoek heeft nog niet uitgewezen, of deze verdenking gegrond is Medegedeeld door het Kon. Ned: Met. Iiist. te do Bilt. I-Ioogste barometerstand 7S0.0 te Zürich. Laagsto barometerstand 71S.1 te Jan Mayen. Verwachting: Meest matige, tijdelijk wel licht toenemende Z. tot W. wind, zwaar be wolkt tot betrokken met tijdelijke opkla ringen, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. Dc uitgebreide depressie die rnet haar kern Zaterdagmorgen bij IJsland was ge legen, verplaatste zich een weinig uit Oos telijke richting, daarbij nog belangrijk in diepte toenemend. Gisteravond werd zelfs te Reykjavik de zeer luge barometerstand van 710.2 m.M. waargenomen. In het Z.W. bleef over Frankrijk, Zwitserland en Duitschland het liooge drukgebied met liet rustige plaatselijk nevelachtige weer vrij wel onveranderd. Onze omgeving bevindt zich op de grens van depressie cn booge driik. De Zuid tot Zuidwestelijke winden voeren voortdurend warme lucht aan. Het weer is meest zwaar bewolkt tot betrokken, terwijl nu en dan eenige lichte regen valt. Waarschijnlijk zal deze toestand tot morgen aanhouden. Niet alleen in ons land, doch in geheel W. Europa is het abnormaal warm. Gemiddeld is de temperatuur 6° C. boven haar normale waarde. Alleen in Wee- nen cn N. Scandinavië wordt nog lichte vorst (minus 1° C.) aangetroffen. Langestrsat 49-51 Tel. 190 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Grootste voorraad. Laagste prijzen* tegen voor U zeer voordeelige pryzen £/WO£sm. QOJ)ei-28B DOOR A. A. L. GRAUMANS Uldcnhout, 12 Januari 1932 Mei ïier, As rn'ncn kop mee 'n sclirocfdraaikc-n- oan m'ncn en vastzat, dan schroefdc-n- ik 'm los, zettc-'ni op ncn lccgcn bloempot en schuptè 'rn d'n erft over. Zoodra, go hic hoeft te vragen, hoe ver kouden of ie is. 't Dink is ine-ii op d n oogen blik ginncn cent wèèrd keb cr niks as last van. Mooi was ie toch al hic, maar hij lijdt er toch lillijk onder, horre! Keb 't nntuuilijk aan Trui te danken, die gift ok wel 's wa wég! waant Trui is köïlesaal verkouwen gewiest. 'k Ben er dus de leste week zoo wa-d- hospitaalsoldaat bij gewiest in mncn vrij en tijd, en keuken meid. Waant mee zukke tijen, as dc vrouw van d'n vloer af is, dan zijn er duuzenden dingskes die ge veul be ter zeivers kunt doen, al doe-d-ct dan nog zoow broerd, clan aan oew personeel over te laten. Zooda'k maar zeggen wil, da-d-alles bij mekaar genomen, ik 't nuuwe jaar steuvig dweilende ben ingegaan. Maar alles went! Tn d'eerste dagen stingen m'n haanden ieveraans verkeerd veur. En op 'l lest was ik wezenlijk tevrejen over m'n eigen. In ieder geval veul kontenter as Trui ovei mijn was. Waant zij zee da'k van 't huis 'nen pöèrdenstal had gemokt en da ge „die kearels", (da was ik alleen), niks over kos lacn! Toch was ik blij, eerlijk gèzeed, toen ze weer zo'n bietje-n'-op gong speulen. t Be wees da ze aan de beterende haand was, waant toen ik 'n dag of drie zoow niks ha geheurd van achter die bedsteegordijnen, toen wier ik toch ongerust! Ti ui sliep en alles was, veur zoowijd as ik 't bekijken kon, gèèf in orde, toen t kerk-klokske klepte. 'Iv schreef op de lei. „hen naar 't lof, Dré" en zette-n-'t lcike nost 't. kerske op de beddc-plaank. Krist Stoffers, onze kuster, was sjuust doende mee d'n doopvont te poetsen toen 'k in de kerk kwam. Ik knipte 'n ogsko naar 'm, hij lec d'n poetsdoek, as 'n prop- ke, zoowlaank op 'n licligbeeldje z'n hoofd hij sqringt, uit gewoonte, net zoow te- goeiertrouw mee z'n heiligen om, of ie er mee in één Kaarlclubke zit, cn kwam naar mijn toe. „Slecht virke, Dré," fluisterde-n-ic. „Wilde 'n kerske veur mc-n-op-steken, Krist'?" „Trui ziek?" vroeg ie. Ik knikte, en zocht naar '11 paar kwar tjes. „De rest is veur jouw," zee ik: „maar gc lot de kèèrs hcclegaar op-hraaiiden, horre!" „Wa mankeert ze", vroeg ie, 't ecne kwartje in z'n portemenee stekend cn 't uander in z'n vestjészakske. ,,'n Kouwkc," flusterde-n-ik: „steek 't dalijk aan, Krist, seluu!" cn 'k gong zochtjcs naar m'n plots, liaalvenveuge in dc kerk. En, amico, 't scheen g'ollepcn 1' emmen D'n aanderen dag spuide Trui op d'ren poot! 't Was teugen d'n avond, zeuven uren omtrent, da'k 's in de bedstee keek, toen Trui meer d'r oogen wijdopen in 't kèèrse- licht lag te turen. ,,'k Docht da ge naar 't lof waart," zee ze, mee d'r oogen naar 't leike „wijzend". ,',Da's nog '11 ouw bullctijn," lachte-n-ik: „van giesteravond." „Is 't laat geworrden?" vroeg ze toen: ..keb oew nie weg heuren gaan en niet thuis heuren komen en nouw pas val m n oog op de lei, no.uw ge 't kèèrske aangestoken bèt g'a'd!" „Laat geworren?" 'k vuulde ze wel amico. "laat geworren?" „Ja, laat geworren, de Gouwe Koei slut toch pas om elf uren as-t-'r klaanten zijn." Nouw gij! ,,'k Gelcuf da ge veul beter zijt, ouwe," zee ik: „zal 'k maar 's 'nen bak koffie zet ten en 'n mikske kepot snijen?" „Mokt clan eerst 's 'n lichtje," komman- deerde Trui: „dan kunnen 111c zien wa me zeggen!" 'k Liet gaauw dc bedsleegordijncn dicht vallen, waant ik wiest veuruit, as Trui kon zien wa ze zee, da zc dan nie veul goeds te zeggen zouw emmen. En mee da'k de laamp aan stook, riep ze: „Dré, haangt de broek van oew 's op opkamerke; 't krusifix is toch .ginncn kap stok!" Zc had werendig de gordijnen weer opengeschoven en ze zat rechtop in de krullen. Toen wier d'r op de veur deur geklopt. As 'ncn liaas in z'n hol, zoow schoot Trui onder dc dekens en zc blaasde naar 't kerske of 't allegaar sturmdc, maar 't kèèrsevlammcke knipte-n-'s '11 ogske en bleef z'n daanske doen lijk 'n beerkc da nie van zTi plak af kan komen. 4 „Gordijnen dicht," riep Trui aangstig: „en ginmenscli binnenlaten horre, is ier 'nen hekstersnest op d'n öogenblik!" Da was heelegaar 't doodvonnis over m'n keukenmeideschap. 'k Gong naar v.euren; 'k docht zoo: wie kan da toch zijn, waant ons bekenden ko men altij laangst d'n erft cn daar zag ik, deur 't lichtje van d'n lantèèrn op d'n weg, d'n schaduw op m'n raam vallen van ons goeie pustorke! En omdat ie laankst veuren kwam, be greep ik, da Krist Stoffers 'm verteld had, da Trui ziek was. 'k Dee gauw de deur open en zee hard genogt da Trui 't heuren kon: „goeien- ayond, menier pustoor, kom er in, da's aarig van oew!" Ik beurde Trui kuchen, op 'n manier, die zeggen wouw: nie hier laten, horre, maar 'k docht, onderwijle da menierpus- toor naar d'r vroeg: 'k laat da goeie kea- deltje hier nie in die kouwe mooie-kamer- van-ouw. „Ge mot maar niet' te naauw speuren, me- niet pustoor," zee ik: „Trui is al enriigte dagen van d'n vloer en dan snapte wel dat de boel zo'11 bictjc-n-in dc wèèr zit, ee?" Toemaar, tocmaor", zee-t-ie, mijn op m'11 enerm kloppend: „ik koom 'snaar de zieke kijken, Dré en nie naar 't huisraad, joiik! En 'k ben blij dat zc weer óp-kalle- fatert zooas gc zegt." En mee viel ie be- kaanst over Tru d'r stoof, waant 't licht ha'k in m'nen haast en deur Trui d'r zee melappig gcfoeter weer uitgedraaid. „Blijf effen staan," zee ik: „lot 'k 'n lichtje eb gemokt, waant ge zouw nog teu gen de kachel aanvallen cn ge zij te goed veur de hel, menier pustoor!,, ,.'t Is te hopen," piepte-n-ie in 't donkel en rnec draaidc-n-ik de laamp op. Zonder te wochten, net 'n dokterke, liep ie naar de bedstee en tilde de gordijnen op. Maar gin Trui te zien. Niks aanders as 'nen heuvel van dekens, die op en neer gong. „Slop ze?" vroeg ie mijn zochtjcs. Ik schudde van neec, knipte 'n ogske, cn sloeg steuvig op 't rondste doel van d'n heuvel. „Aauw!" riep zc en menier pustoor zee lachend: „ollee, Trui, lot oew eigen 's zien, 'k zal oew nie opeten!" En heel veurzichlig, as 'n kieken uit 't ei, gong d'n berg open en kwam Trui d'r sloprnuts er deurgestoken, nog 'n bietje, nog 'n bietje en daar was d'ren kop die er uit zag as 'nen uitgeholden knolraap mee 'n kerske d'rin, waar me vruuger .Drieko ningen" mee gongen zingen, laankst de huizen, net zoow laank tot me stijf onder 't kèèrsevct zatten. ,,'k Meurde van d'n kuster da ge ziek waart, Trui en nouw koom 'k oew toch 's efkes opzoeken," zee menier pustoor: „maar ik beur van d'n Dré, dat ge weer opknapt, ee!" „1-Ioe wit dicên Stoffers da?" vroeg Trui. „Van jouw. toch?" zee mcn.ier pustoor teugen mijn: „is nie?" „Ja ja," zee ik onverschillig: „'11 bakske koffie, 'k ben 'm sjuust aan 't zetten zie de", waant ik zouw veur ginncn reks- daalder gewld emmen, amico, dat er \va- de-uitlekte van die kèèrs, die 'k op had la ten steken, da vuulde! Waant dan nemen ze later maar 'n lopke mee oew, wa gij? „As ge 'm toch aan 't zetten bent", zee menier pustoor gezellig: .ollee, dan gère; 'k houw wel van *n bakske troost, net as Trui." Toen had ic 't bij Truic weer gewon nen. Die twee gongen 'n bomke-n-op-zetten over de kienders, over de feestdagen die me zoow plazierig gevierd emmen, over d'u kleinen Dré, die nouw op dc kostschool zit en ik hekserseerde» mee d'n koffierommcl as '11 bedrijvige baker. „Dré\, riep Trui „prizcnleert menier pus toor toch 's 'n sigorke" en toen teugen me nier pustoor: „hij vergit alles, 't een mee 't aander!" ,,'k Docht da gij nog nie teugen d'n rook kon," zee ik: ,,'n sigorke-n-is me nie aan m'n haart gewassen, horre!" „Nini," riep Trui: „uit die mooie kiest, haardzak, die ge van onzen Dré hèdt ge kregen veur oewen Sundereklaas!" Ja, amico, gc sta soms wa-d-uit mee die wijven! „Asteblicft", zee ik teugen 't pustorke: ,,'n zuiveren sigaar, man, mee 'n gouwen baandje, omdat gij 't zijt!" „Ik koom hier goed weg," zee-'l goeie k£ ar eitje en toen me 11a tien minuten mee z'11 drieën, aan de bedstee, aan ons kom- mekc koffie zatten en er gin vuiltje-n-aan dc locht was, toen vroeg Trui ineens: „dus go zij toch écht naar 't lof gewiest, gicste- ren," en ze keek weer naar 't leike. Phi da brave pustorke, die 't nouw 's echt vzur me-n-ifi orde wouw maken, zee: „en of! Trui hij was er gies(crcnavond, hor re, en dc kèèrs is nog nie op, keb zc zclvers in 't oog g'ouwen!" 'k Gaf 'm nog 'nen schup, maar 't was er bij 'm uit, veur ie 't wiest cn Trui kneep cl'r oogen wra dicht en vroeg: „de kèèrs?? De kèèrs? Wa kèèrs? Wie kèèrs? Wa-d-is da mee die keers?" Ik gong effen weg. De pest in! Maar toen 'k terugkwam, toen eli afijn, Trui keek net as ze vruuger dec, toe ze pas achttien was cn toen 't pustorke weg was, toenollee, da ga-d-oew niks aan, maar daar ben ik verkouwen -ge» worren, geleuf ik! Da pustorke! D'r is ginnen bete** mërisch, op heel de wearcld, nie. In dezeu- v en tig jaren is ie, maar in veul dingskes is ie as 'n kindeke nog! 'k Zouw Tn nie gère missen hier en tocli... hij wordt toch zoow minnekes, ee! Afijn, maar nie aan denken. Veul groeten van Trui en as altij" gin horkc minder van oewen toet a voe ORé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1