JOH. DE HEER Nieuws DE EEMLANDED Dinsdag 19 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarqano No. 172 TROONREDE VAN KONING ALEXANDER NIEUW SANEERINGSPLAN VOOR OOSTENRIJK JAPANSCHE OPMARSCH NAAR CHARBIN PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" RADIOREDE VAN GROENER L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS- UITVERKOOP monnn Piano's Orgels, Radio Licht op 4 uur 48 min. AMERSF00R15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS "wanden voor Amersfoort 2.10 per maand 0.75. oer wceil (rI,cl verzekering tegen ongelukken' f 0.17'/r Binnenland franco per oost per 3 maanden II-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 51J PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 aiet inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Licfdadlghelds-advertcntlcn voorde helft van deD prijs. Kleine AdvertentlSn „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regeli 50 aut elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo f I.—. Bewijsnummer eatra f 0.05 Frankrijks houding inza ke het herstelvraagstuk. Scherpe kritiek van Ita- liernsche zijde. In geen land ter wereld heeft dc ïnede- dceling\an rijkskanselier dr. Briining, hierop neerkomend, dat men maar niet meer moét rekenen op hervatting der scha- devergoeding&bctnlingen, grooler beroering gewekt dan in Frankrijk, welks pers bij herhaling heeft verklaard, dat Duitschland daardoor vrijwillig aangegane verdragen heeft gesehonden cn dat de beschaving in gevaar komt, wanneer men dergelijke han delingen toelaat als iets vanzelfsprekends. In Italië staat men tegenover deze Fran- scho opgewondenheid vrij nuchter en rea geert men met een ironischen glimlach. Tal van Italiaansche bladen nemen Frankrijk er. tusschen en huldigen de opvatting, dat, Wanneer de Fransche theorie juist zou zijn, de Europeesche orde al lang verstoord zou zijn geweest door den arbeid van diegenen, ilie beweren, haar te willen verdedigen. Is het niet Frankrijk geweest, hetwelk het Londensch verdrag heeft verscheurd, dat den Italianen Dalmatic en schadevergoe ding in den vorm van kolomen toezegde? Heeft het niet dc conventie inzake Tunis, welke de rechten der Italianen, die daar woonden, waarborgde, als een vodje papier behandeld? De Italianen noemen het verdrag inzake ile schadevergoeding, door Duitschland te betalen, een fictie: te Par-s weet men heel goed, dat. Duitschland nooit zal betalen. De fascistische pers voegt hieraan toe, dat Frankrijk in werkelijkheid geen Duitsche betalingen verlangt; bet. is dit land er al leen om te doeii gedurende heel den tijd der schadcvergoedingsbetalingen Duitsch- lang tc controleeren: wat Frankrijk thans wi'nscht, is niet slechts hetgeen overeen werd gekomen: dc herstelbetalingen toch zouden slechts een vergoeding zijn voor hetgeen werd vernield cn niet een middel om den overwonnene te controleeren en hem er onder tc houden. Dc herstelbetalin gen werden om financieele redenen vast gesteld cn mogen geen politieke doeleinden dienen. Dat vooral een aanval wordt gedaan op dc Temps, ligt voor de hand, omdat dit blad kan worden beschouwd als dc spreekbuis der Fransche regeering. Nog onlangs heeft de Temps de opmerking gemaakt, dat Duitschland weldra een gevaar voor alle landen zou worden, wanneer het van zijn ^erslglbetnlingori werd bevrijd. Het is vooral dc Têvere, die deze bewe ring kiest als mikpunt voor zijn zeer scher pe pijlen. Dc Temps vergist zich, zegt het ïtaliaanschc blad, zooals hij zich al dui zend keeren heeft vergist; hij stelt voor de oogen van Europa een vogelverschrikker op om zijn hegernoniepolitiek te verbergen; de goede Temps is er met zijn profetieën al te vaak naast geweest. Na de verkiezingen van li September 1930 schreef hij: Duitschland heeft geen vergissingen meer te begaan, doch Europa evenmin: de beker is vol, de beker loopt over. Europa staat voor den af grond. L">e oorlog staat voor dc deur (want de pacifisten dragen den oorlog voortdu rend in den zak, zooals andere menschcn den zakdoek). Maar de oorlog kwam niet en de honderden Hitleriaansche afgevaar digden werden zoo goed cn zoo kwaad als liet ging geslikt. De toestand, gaat de Tcvere voort, is thans aldus: men heeft op het oogenblik niet moer te doen met een Fransch-Duitscli, maar met een Europcesch cn wereldpro bleem. Het komt erop aan het economisch leven der wereld to redden. Frankrijk, zoo wordt door het fascistisch blad betoogd, spreekt Fransch, wij spreken de taal der beschaving. En dan eindigt het blad op de volgende 'felle 'wijze: „Frankrijk bevindt zich tegenwoordig meer dan ooit in een enorm verschanst kamp, waarboven een vlag waait, die naar beneden moet worden gehaald, namelijk de vlag van het blinde egoïsme. Het fascisti sche Italië heett dc onnoodige loopgraven verlaten cn strekt dc hand naar allen uit voor een gemeenschappelijke redding. Wee dengone, die niet genezen kan van de oor logspsychose! Te Lausanne zal meer dan een conferentie, een gerechtshof zetelen, dat over de naties in naam der geschiedenis zal oordcelen". DE FINSCHE LANDBOUW IN NOOD. Een massa-failliet? H eising fors, 16 Jan. (V. D.) Morgen zal te Hclsingfors een boerenbijeenkomst worden gehouden, waar beslissingen zullen worden genomen over de voorstellen, die Maandag aan de regcering zullen wórden gedaan. Onder dc in schulden zittende landbouwers is een beweging ontstaan om lagere disconto's on staatsondersteuningen te krijgen. Wanneer aan hun eischen niet wordt tegemoet gekomen, willen alle aan gesloten booren tegelijkertijd faillissement aanvragen. In bet geheel heeft men failliet verklaringen tot een bedrag van 1 milliard tmsche marken verzameld „De glansrijke zege van het leger" Joegoslavië tot ontwapening bereid Belgrado, IS Jan. (V. D.) Koning Alexander heeft Maandag de zitting van den Senaat cn dc Skuptschma geopenü met een troonrede, waarin hij herinnerde aan de „glansrijke zege van liet leger', welke heeft geleid tot de stichting van den staat De eenheid van het volk en dc onschend baarheid van het slaatsgëbied moeten bui ten iedere bespreking blijven. ALEXANDER. Nopens de buitenlandschc politiek wees de koning op het herstel vraagstuk en het ontwapcningsprobleem. Joego Slavic is wat de ontwapening betreft tot ieder offer, dat het in ovei instemming met zijn veiligheid kan brengen, bereid. Wat de herstelkwostie betreft, zeidc de koning dat door het uit stel der herstelbetalingen de stdat in een moeilijke positie is geraakt. Genève, 17 Jan. (V. D) De financieele commissie van den Volkenhond heeft heden het definitieve rapport over het nieuwe saneeringsprogram voor Oostenrijk aange nomen. Het rapport zal bij den Volken bondsraad den Sasten Januari Ier gelegen heid van de dan beginnende raadszitting worden ingediend. Het omvat de volgende richtlijnen in den vorm van aanbevelingen: uitbreiding van de gedeeltelijk reeds voor Oostenrijk bestaande Stillhalte actie, erken ning van do noodzakelijkheid van onmid dellijke credieten voor staatsbelcggingen, teneinde een vergrooting van de werkloos heid te voorkomen, aanbevelingen aan de schuldeischers van de Oosten rij ksche Krc- ditanstalt om den toestand dor bank te ver lichten en ten slotte erkenning van de nood zakelijkheid van een liberale handelspoli tiek ten opzichte van Oostenrijk. Tijdens de onderhandelingen van de fi nancieele commissie heeft de Oostenrijksche bondskanselier uitdrukkelijk verklaard, dat de Oostenrij ksche regcering in ieder geval inflatie zal vermijden en uil vasthouden aan den gouden standaard. Bombardement uit de lucht Volgens ccn Russisch bericht heeft een Japansch bombardementsvliegtuig 30 mij len ten Oosten van Charbin ccnige bommen uitgeworpen, waarbij een munitieopslag plaats in de lucht is gevlogen. Tot nu too zijn er reeds 52 dooden. Behalve de stad Joesjoc zijn ook ver schillende andere steden ten O. van Char bin door Japansche vliegtuigen gebombar deerd: 6000 man Japansche troepen te Ki- rin hebben bevel gekregen zich gereed te maken voor een opmaisch naar Charbin. DE RIJKSREGEERING ZAL HITLER ANTWOORDEN. Berlijn,18 Jan. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld: Het door den heer Adolf Hitler gepubliceerde memorandum is den heer Rijkskanselier overhandigd. De Rijks- regeering zal niet nalaten het daarop te geven antwoord eveneens te publiceeren. DE MEEST ARTISTIEKE KAMERPLANT. In onze meer cn meer moderne huizen voeien ue ouuerweistne kauieipianten "zreu .ung/.dLncrnanü niinuer muis. £e siaau er ais „ci ware ^eueel un ueu lOuii cu matten met ue vaatt zeer KieuienrijKe en grunge omge ving een siecmc cumumaue. ue oioeunsieii «.uien uau ook laiigzanicrnancl met nun nan* uen in liet naar Cu gingen eeus op smp, om ..ut anüers ie zoenen, in /.uiu-rtineriKd cn west muic en ook in eenige anuerc lanuen j.aaKieu zij een zucni van vernciumg, want, uaar zagen ze in lairijae vcrsciieiOeiineuen ue uromeuas. fianieu, vaan zua gr/mg, aai ze op ae meest oizarre piaaisen goea voi- uocn. Niet dat deze plantensoorten in enkele exeinpiaren niet reeas aanwezig waren in onze ooiamscne luineii en .ook wel dij som mige iieioeuuers, maar veel verscneiuenneiu vuuu men nog mei. inu is net anuers en Kan men protneeien van het resultaat van de onucrzoeKingsreizen van onze kweeKers. ue meesie oiomcuas z»jn upipnyten, d.w. z. uai ze op siamuien van anuerc pianteu »even, zonuer aai ze van ueze jxiauicn pro- *ijt treuKen. ze leven van auertci aivai, ais veruoru en verrot oiaci en van veigaue oasi- gcueewen van nun pieegoUuers. nun woiteiS «ijil uan ook vaaK siecru ontwiKKeid, terwijl „un maren zoo geuouwu Zijn, aai ze in een Kom staan, waaiin net wtner worat opge vangen. in droge tijden veroruiKen ze au uan en redden zien tot er weer water van. men piant ze in den nortus Uotamcus te utreent igciegen aan de Nieuwe grachtj uan ook onuer leiding van den oekwameii noriuianus, op ouoc siuKKen ooomsiam mei stukken Doomscnors voor de wortels. Ze zijn nier gepiani in een mos- cn gronumeng- sel cn geuijen in dc vocnuge lucni aer kas sen dan ook bijzonucr goeu. ren ïeaer kan ik aanraaen hier eens een kijkje te gaan ne men en o.a. dit te gaan zien. Veei meer is nier te zien; alles is er even mooi en wei- arend, uit is voor een groot gedeelte te danken aan het ieit, dat men oe natuur zoo veel mogelijk volgt. Uok de Caciussen groeien luer neel anders en veel beter dan up menige anoere piaais. Dit vindt voor een ueel zijn oorzaak, zoo zeide men mij, hierin, uat men ze s nachts veel koeler houdt dan ovcraag, wat in de landen van herkomst ook net geval is In onze kamers kan men ze natuurlijk niet kweeken op een stuk'boomschors; men neemt daarom een met te groote bloempot met een mengsel van ruwe stukjes turimoim met gehakt mos en houtskoolstukjes ge- mengu. Men voegt hier dan bij wat ruwen goed verteerden bladgrond en een schepje zand. ben zonderling mengsel zal men zeg gen, maar dit geelt een goed resultaat en dal is het voornaamste! In het voorjaar wor den ze verplant óf de joijge stekken opge plant in dit grondmengsel. De oude aarde wordt verwijderd en het nieuwe mengsel door stampen der pot tusschen de wortels gebracht. Na het oppotten wordt er flink gegoten cn zorgt men ervoor, dat de aarde goed ver zadigd wordt met water, anders blijft dit grondmengsel soms geruimen tijd droog en neemt weinig water op. Men laat ze nu aan groeien op een licht plekje vóór een raam, niet op de zonzijde gelegen. Een volgend maal vertel ik verder van deze interessante planten. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekerü belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. Vraagt gratis catalogus „Wij willen de gelofte doen onze tweedracht te begraven Berlijn, 18 Jan. (V.D.) De Rijksminister van binncnlandsclic zaken dr. Groener heeft Maandagavond ter gelegenheid van dc her denking van de stichting van het Duitsche Rijk een radio-redevoering gehouden, waar in hij, na een historisch overzicht te heb ben gegeven, do huidige positie van liet Rijk besprak. Duitschland, aldus Groener, zal thans naar de conferenties van Lausan ne en Genève gaan, teneinde te strijden voor zijn goed recht op vrijheid en gelijk berechting met de andere volken De His torische beteckenis van dit uur cischt, dat iedere Duitschor dc vertegenwoordigers van het Duitsche rijk, die te Lausanne cn te Ge nève zijn belangen behartigen, steunt bij bun weergaloos moeilijken strijd. Bij don strijd om dc hoogste réchten van het. Duit sche volk zwijgt dc partijstrijd. Hoe dik wijls reeds heeft onze oude, zeer geëerde heer Rijkspresident een beroep gedaan op de eenheid. Wij willen de gelofte doen onze twee dracht te begraven, eensgezind en trouw naast elkaar lo staan cn volgens do leuze van Bismarck al onze krachten offeren ten dienste van het vaderland. INVOERRECHT OP BOTER. Berlijn, 18 Jan. (II.N.) Naar dc B B. C. verneemt, zal het nieuwe invoerrecht op bo ter differentieel zijn. Er zal nl. onderscheid worden gemaakt tusschen don invoer uit lie landen welke den gouden standaard gehandhaafd hebben en uit die, welke deze Hebben prijsgegeven. VERORDENING TEGEN HET DRAGEN VAN INSIGNES. Berlijn, 18 Jan. (V.D.) Een verordening, gedateerd 15 Januari, is uitgevaardigd, waai bij het verbod van het dragen van insignes- en onderscheidingsteekenen van politieke partijen, zooals bepaald was in de noodverordening van 8 December 1931, wordt opgeheven, voor spelden, rosetten cn dergelijke kleine ondcrscheidingsteckens van vorm cn grootte, zooals bij politieke partijen en vereënigihgen gebruikelijk zijn. Langestraat 49-51 Tel. 190 Gasfornuizen Waschtafels Baden en Geysers Aanleg billijk JjLVC£ST». QOJ*i-2S8 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Kwaliteit wint altijd. BUITENLAND. In Polen dreigt een ernotige loonstrijd. (Eerste blad, pag. 2). Verbreekt China de betrekkingen met Japan? (Eerste Blad, pag. 2.) Proce6 in verband met een groote trein ramp in Rusland. (Eerste Blad. pag. 2.ï Groener houdt een radiorede. (Eerste blad, pag. 1). liet parlement van Jocgo-Slavië geopend. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Een soc.-dom. initiatief voorstel inzake den bijz. vrijw, landstorm. (Tweede Blad, pag. 2). Dc Rijksmiddelen. (Tweede Blad, pag. 1). Een geheim rapport inzake Vinccnnes. (Tweede Blad, pag. 1). Felle brand bij ,Dc Regenboog' tc Til burg. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Lezing van Mr. John Story voor' dc Eiiglish Association. (Eerste Blad, pag. 3). De verloting van het schilderij voor hot Crisis-Comité. (Eerste Blad, pag. 3). Een Verbruiks-Coöperfttie opgericht. (Eerste Blad, pag. 3). Circus Sarrasani te Hoogland (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te de Bilt: Hoogste baromotèrstaiid 781.5 tc Broslau. Laagste barometerstand 741:6* te Reykja vik op IJsland. Verwachting: Zwakke tot matige Z. wind, nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iels kouder. De depressies In het Noorden namen' sterk in diepte af. De kern van dc hooge druk king trok toenemend Oostwaarts, zoodat dr luchtdruk verschillend afnam en alloen plaatselijk aan dc Britsclie en Noorsche kust nog stormachtige winden waaien. L)< abnormale warmte drong tot Noord-Scandi navië door waar Haparanda met 6 gr. C. boven 0 bijna 19 gr. te warm is. ,Toch houdt het sneeuwdek daar nog stand, is wellicht plaatselijk nog toegenomen. Abisco had 24 m.M. neerslag gedeeltelijk sneeuw. Bijna overal is de lucht betrokken of nevelig. Of schoon door toevoer van landwind dc tem peratuur in onze omgeving was gaan dalen zal het dikke wolkendek voorloopig die da ling beperken. Op het vaste land viel geen neerslag van beteckenis. DE BLOEDIGE ONLUSTEN TE BILBAO. Madrid, 18 Jan. (V. D.) De botsingen j welke Zondagavond to Bilbao hebben plaats ghad, zijn veel ernstiger dan de eerste be richten deden vermoeden. Het vergaderlo kaal van de partijen der rechterzijde werd na de eerste botsing, waarbij vier personen werden gedood en talrijke anderen gewond, door socialistische en republikeinsche groe pen belegerd. Toegeschoten guardia civil en militairen losten talrijke salvo's, teneinde ernstiger te voorkomen. Tegelijkertijd viel het gepeupel de politie aan, waarbij twee beambten ernstig werden gewond. Een poging het gebouw van het Katho lieke dagblad te bestormen en in brand te steken werd afgeslagen. Ook bet nonnenklooster te Bilbao werd aangevallen. De aanvallers werden uit het klooster beschoten, waarna zij zich verwij derden. De socialistische arbeiders hebben beslo ten voor den tijd van 24 uren een alge- meenc s.taking te proclameeren. De opwin ding bij do bevolking te Bilbao is zeer groot. ---- AARDVERSCHUIVING VEROORZAAKT EEN ERNSTIG SPOORWEG-ONGELUK. Nabil de Sallisaw-rivier od hel traject naar Kansas-City ontspoorde tengevolge van oen aardverschuiving een sneltrein der Kansas- Citv-lfln. De locomotief ea do goederenwa gen stortten In da Sallisaw-rivier ter nau wemood ontkwamen de passaglersrUtul. gen aan hetzelfde lot.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1