DE EEMLANDEÜ DE STRIJD OM DE HERSTELBETALINGEN JOH. DE HEER Vrijdag 22 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 175 ENGELSCHE STEMMEN VOOR SCHRAPPING Definitieve regeling zeer gewenscht Fa. R. van den Burg VON NEURATH BIJ SIMON MACD0NALD GAAT NIET NAAR PARIJS 4 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maaflden voor Amersfoort 2.10. pe* maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f XAfzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING <7910 TELFFOON INTERC 5IÏ PRIJS OER MOTENTIEN regels f 1.05 aier inbegrip van een bewijsnummer 1,1 elke regel meer f 0 25 Liefdadigheids-adverteottën voor dt helft van den prijs. - Kleine Advertentlén „KEITJES* bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 «nt elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo f I.Bewijsnummer eatra f 0.05 Het uitstel der herstelcon- lerentie. Frankrijk ver heugt zich hierover. De verdaging van de conferentie, welke Maandag a.s. te Lausanne zou beginnen en die nu officieel door Engeland ter kennis van de Zwitsersche regecring is gebracht, heeft in Fransche kringen groote vreugde gewekt. Ofschoon een desbetreffend Engelsch communiqué slechts rept van enkele dagen uitstel der conferentie, hoopt men te Parijs, dat zij pas na geruimen tijd zal worden gehouden en dat het ondertusscben moge lijk zal zijn althans bet Fransche en En gelsche standpunt nader tot elkaar tc bren gen. In dit verband trekt het de aandacht met hoeveel bevrediging men te Parijs ken nis heeft genomen van het bericht, dat de Engelsche minister van buitenlandschc za ken, sir John Simon, op zijn doorreis naar Genève, waar de Volkenbond zal vergade ren, te Parijs de reis zal onderbreken om met den minister-president, Laval, van go dachten te wisselen. Sinds de Fransche regoering te Washing ton heeft laten infonnceren welke houding de Vereenigde Staten zouden aannemen te gènover een mogelijke verlenging van Hoo ver's "moratorium en daarop con ontwij kend, ja: bijna afwijzend antwoord beeft ontvangen, schijnt de Fransche herstelpo litiek meer of minder in een slop tc zijn geraakt. Wat kan Laval nu doen? Druk uitoefenen .op Amerika? Deze vragen worden gesteld door den Parijscbcn correspondent der Frankfurter Zeitung, die tegelijkertijd ant woordt, dat dit niet al to best gaat, daar de voornaamste Fransche stelling, die van „de heiligheid der verdragen", welke zich ook moet uitstrekken tot dc overeenkomst met Amerika inzake de schulden, door Frankrijk zelf zou worden aangetast. Een druk op Duitschland uitoefenen en van do zen staat onder alle omstandigheden betu- lingen eischen? Dat kan Frankrijk ook niet goed doen. nadat het het rapport der Bo- neduce-commissic heeft uitgelokt, dat bet onvermogen van Duitschland om vte be talen ondubbelzinnig vaststelt. Onder deze omstandigheden neemt Laval naar dc correspondent opmerkt zijn toevlucht tot den uitweg, die het boste be antwoordt aan zijn temperament: hij tracht tijd te v-innen in de hoop, dat de gebeurte nissen Frankrijk zullen helpen om weer uit het slop te geraken. De gebeurtenissen, dat wil in dit geval zeggen: Duitschland. Niets kan de Fransche regeering op dit tijdstip aangenamer zijn, dan een onvoor zichtigheid der Duitscho politiek, dan oen breken van Duitschland met dc tot dusver voorzichtige staatkunde, dio zijn regeering op het gebied der herstelbetalingen heeft gevoerd. Gaat Duitschland thans namelijk over tot een handeling, die van Fransche zijde uit gelegd zou kunnen worden als ccn eenzij dige weigering om te betalen, als een „ver scheuren van bet plan-Young", dan zal Frankrijk zich ontslagen achten van de verplichting om dc hand te houden aan de tliaüs gevoerde procedure inzake een nieu we regeling der herstelaangelcgenheid. Frankrijk zou dan kunnen zeggen, dat hot Duitschland is geweest, dat als eerste tegen de van kracht zijnde verdragen beeft ge zondigd en daardoor den anderen ondor- teekenaars dezer verdragen, d.w.z. Frank rijk, de vrijheid van handelen terug geeft. Dat men in Fransche regeeringskringen van dergelijke overwegingen uitgaat, kan nu reeds worden afgeleid uit het feit, dat men thans te Parijs reeds tracht het offi cieuse Duitsche commentaar op bet bezoek, dat de Engelsche ambassaleur Woensdag aan rijkskanselier Brüning bracht, voor te stellen als een dreigement, van Duitscrdand om zijn toevlucht te nemen tot dc uiterste middelen. De Matin schrijft dan ook reeds boven een artikel over bét vraagstuk der schade vergoedingen: „Een weigering en een drei gement van Duitschland", terwijl dc Echo de Paris de opmerking maakt: „Het ver drag van 16 Januari (d.w.z. dc Haagsche overeenkomst) heeft ons van onze wapens beroofd. De ongunst der tijden geeft ons althans een pressiemiddel terug". DE KROONPRINS VAN ABESSYNIË TE ROME. R o m e, 20 J a n. (V.D.) De kroonprins var. Abessyniè legde hedon op do graven dor koningen in het Pantheon en op het graf van den onbekenden soldaat kransen neer. Hierna werd hij 4por den koning ontvan gen. Des middags bracht de kroonprins een bezoek bij Mussolini. Ten slotte werd hem nog een audiëntie door den paus verleend. De prins werd bij de verschillende audien lies door zijn zuster begeleid. Na de parti culiere audiëntie bij den paus bracht de kroonprins van Abessynië nog een bezoek aan den kardinaal-staatssecretaris Pacelli. Layton licht zijn standpunt nader toe Londen, 21 Jan. (V. D.) In een hoofd artikel verklaart de Times zich togen ver dere onnoodige vertraging der herstelt»n- derhandelingen en voor het spoedig bijeen komen der conferentie van Lausanne. Men moet natuurlijk duidelijk inzien, dat een definitieve oplossing tengevolge van de uiteenloopende politieke opvattingen van twee der voornaamste bij de zaak betrok kon staten onmogelijk is. De verkiezingen in Frankrijk en Pruisen zijn weliswaar van beteek en is voor de ontwapeningscotiferen tie, doch zijn geen reden voor uitstel der hcrstelconferentie, aangezien de politiek van Pruisen en Frankrijk door deze verkie zingen niet gewijzigd wordt Het directe voordeel van schrapping der schulden acht de Times van onberekenbare waar de voor alle landen. De meening, dat een eenvoudig uitstel verbetering zou kunnen brengen, is meer dan dwaas. Ook dc News Chronicle is niet te spreken over het uitstel der conferentie. Het blad acht een volledige catastrophe onvermijde lijk, wanneer niet,direct de juiste weg naar do eindoplossing wordt gevonden. In de city vreest men, dat in Duitschland bij uit stel der conferentie nog voor den herfst oen politieke chaos ontstaat Binnen acht of tien jaar zal Duitschland misschien kleine bedragen terugbetalen. Tegenover een plan, dat zich aanpast aan de mogelijkhe den van het Duitsche bodrijfslovcn, staat men in sommige kringen van do city niet afwijzend. Tegen een uitstel van betaling zonder meer hebben echter bijna- alle ban kiers bezwaren, aangezien do onzekerheid in 't zakenleven erdoor blijft voortbestaan cn men heeft to vree2en, dat na afloop van zulk een periode de hcrslelmoeilijkhcden opnieuw beginnen. In een brief aan dc Daily Mail verklaart de bekende Engelsche econoom sir Walter Layton, dat hij het wel-is-waar onjuist acht, wanneer men beweert, dat Duitsch land nooit meer een deel van zijn politieke schulden zal kunnen betalen, doch verder is hij van oordeel, dat het desondanks veel beter voor alle betrokkenen zou zijn, wan neer de politieke schulden geschrapt wer den. De betaling van schulden tusschen sta ten onderling had ook cconomischen in vloed op de betaling van binncnlandsche schulden. In bet geval van do betaling der oorlogsschulden waren de gevolgen vernietigend geweest. Zoolang Duitschland zijn herstelbetalingen uit geleend geld fi nancierde, was alles goedgegaan, doch op het oogenblik, waarop het zijn middelen in buitcnlandsche valuta moest omzetten, wa den de moeilijkheden begonnen. Niemand zou Duitschland geld lecnen alleen, opdat het zijn herstelschulden zou kunnen beta len. Duitschland heeft zoo goed als geen goud en moet dus noodgedwongen zijn uit voer vergrooten. Om deze redenen heeft Layton geëischt: 1. Schrapping der oorlogsschulden, wat beter zou zijn dan het risico van nieuwe economische storingen. 2. Een definitieve regeling, die zoo spoe dig mogelijk bereikt moet worden 3. Voortzetting van bepaalde betalingen voor bepaalde speciale verplichtingen, waardoor dc weg geëffend wordt voor een algeraeene overeenstemming. Dc bedragen moeten zoo gering zijn, dat zij geen storen- den Invloed hebben op dc betalingsbalans cn op bet normale verloop van den handel Layton acht zijn standpunt geheel in strijd met dat van de Daily Mail. In over eenstemming met zijn collega's te Bazel was hij altijd voorstander ervan geweest, .dat de Duitsche- verplichtingen definitief zouden worden vastgesteld, wat hij drin gend noodzakelijk achtte in het belang van het herstel der geheele wereld. Herriot over de herstelbetalingen. Parijs, 21 Jan. (V. D.) De vroegere Fransche minister-president Herriot ver klaarde in de bestuursvergadering der ra dicaal-socialistische partij, dat de herstel betalingen in geen geval naar den vorm als schatting beschouwd mochten worden, zooals de Fransche betalingen na den oor log van 1870. Do herstelbetalingen waren gerechtvaardigde vergoedingen voor gele den schade. Naar aanleiding van dc ver klaring van dr. Brüning, zeidc Herriot naar wij reeds In het kort berichtton dat alle geweldmaatregelen uitgeschakeld moesten worden. Het moest voor Frankrijk voldoende zijn om rustig en met nadruk een beroep te doen op het recht en het ver stand. Een Duitsch-Fransche verzoening blijft nog steeds dc sleutel voor eiken po- litieken opbouw. In aansluiting op Herriot's verklaring werd, gelijk men weet, een resolutie aange nomen, waarin de radicaal-socialistische partij constateert, dat de eerbiediging van de verdragen den grondslag moet zijn voor het organisoeren van den vrede. Een een zijdige annuleering van deze verdragen kan Frankrijk niet toestaan. In het belang van het algemeen welzijn diende de rege ling der schuldenkweslic van volk tot volk tusschen allo crediteurcnstatcn gelijktijdig plaats to vinden en voor geen enkel land, speciaal niet voor Frankrijk, zouden hier door ondragelijke lasten mogen ontstaan. Het Journal eischt dwangmaat regelen togen Duitschland. Parijs, 21 Jan. (V. D.) Het Journal noemt al hot werk van de laatste zes maan den, om tot oplossing van het berstèlvraag- stuk te komen, nutteloos. De Fransche re geering staat thans voor dc noodzakelijk heid om maatregelen to nemen, dio Duitsch land tot het vervullen van zijn verplichtin gen zullen dwingen. Deze maatregelen moeten rekening houden met de huidige crisis, zonder echter de noodzakelijke waar borgen tc verwuarloozcn, die noodig zijn voor de uitvoering van het Youngplan of een ander geschikt stolsel. In de Echo de Paris schrijft Pcrtinax, dat Engeland thans een besluit moet nemen. Wanneer het zich bij Frankrijk aansluil om het internationale recht te beschermen, zal er in Europa nooit meer geweld noodig zijn Do Petit Parisien acht op 25 Januari een bijeenkomst van deskundigen noodzakelijk, dio tot taak zullen hebben lo besluiten tot uitstel der conferentie. Verschillende bladen betreuren het uit stel der conferentie en spreken de hoop uit, dat men misschien met Engeland nog tot overeenstemming zal kunnen komen. Dat dit nu nog steeds niet gelukt is, acht men de schuld van Duitschland. gedeelte lijk ook van Amerika. Beide regeeringen hebben het tot stand komen van een Fransch-Engelsch eenheidsfront verhin derd. Men heeft echter nog ccnige verwach tingen van het bezoek van sir John Simon, die morgen to Parijs aankomt. Een deel der Parijscbc pers eischt van de Fransche regeering, dat zij Duitschland toont, dat Frankrijk niet bereid., i? afstand van zijn rechten te doen en dat het in staat fs maat regelen te nemen om den Duitsclien tegen stand te breken. - Het Amerikaansche memoran dum aan Frankrijk. New-York, 21 Jan. (V. D.) De New- York Times meldt uit Washington, dat de Amerikaansche staatssecretaris Stimson den Fransclien ambassadeur Claudel reeds .n December een uitvoerig memorandum over dc oorlogsschuldenkwestie heeft over handigd, waarin het Amerikaansche stand punt uitvoerig is uiteengezot. Er wordt op gewezen, dat Europa dc leiding inzake het hers tel vraagstuk moet houden cn dat Ame rika geen verband tusschen herstel- en oorlogsschulden kan erkennen. De overeen komsten inzake do oorlogsschulden van de verschillende staten met Amerika kunnen slechts door afzonderlijke overeenkomsten in dringende gevallen herzien worden. In het memorandum werd voorts gezegd, dat een Europecscb eenheidsfront inzake de oorlogsschuldenkwestie in Amerika groote ontstemming zou wekken en beschouwd zou worden als een tegen de Vereenigde Staten gerichte daad. Arnh. straat. BECHSTEIN VLEUGELS GROTRiAN-STEUNWEG PIANO'S MANNBORG ORGELS Vraagt Catalogi en condities aan. Verlenging van het Itoovermora- torium voor Duitschland niet afdoende Londen, 21 Jan. (V. D.) De Duitsche ambassadeur te Londen, v. Neurath, heeft Donderdag een bezoek gebracht aan den Britschen minister van buitcnlandsche za ken sir John Simon, wiun hij nogmaals het Duitsche standpunt uiteenzetto in dc her- stelkvvestle cn do conferentie van Lausan ne. Von Neurath wees er op, dat een ver lenging van het Hoover-moratorium voor Duitschland niet afdoende is. Ook een al geheel moratorium met inbegrip van de onbeschermde herstelbetalingen zou nog geen verlichting brengen, indien niet nog vóór 1 Juli een aanvang zou worden ge maakt met de onderhandelingen over een definitieve regeling van het herstelvraag- stuk. Aangezien de Fransclien nog aandringen op de handhaving van de rechten van het Youngplan, zoekt de Engelsche regeering naar een nieuw compromisvoorstel. Hier omtrent is evenwol nog geen beslissing go- nomen. Het schijnt evenwel reeds vast-te staan, dat eerst een tijdelijk onbegrensd moratorium zal worden voorgesteld. Om trent do verdere hiermede verband houden de kwesties is nog niets besloten. Het stre ven dor Engelsche diplomatie richt zich nog steeds op liet doel de conferentie van Lausanne tot stand le brengén. MINISTERS DER KLEINE ENTENTE NAAR PARIJS. Parijs. 21 Jan. (H. N.) De Roemoen- sche minister van buitcnlandsche zaken is (e Parijs aangekomen. In den loop van deze maand worden ook nog Bcnesj, de minister van buiteniandsche zaken van Tsjecho Slo- wakije en de Jocgo-Slavisebe minister van buiteniandsche zaken te Parijs verwacht. Een conferentie der ministers van buitcn landsche zaken der kleine Entente zal kort voor de ontwapeningsconferentie worden gehouden. HET CONFLICT AAN DE UNIVERSI- TEIT TE HALLE. H a 11 e. 20 Jan. (V.D.) Naar in universt teitskringen verklaard wordt, is in het stu dentencorps de stemming in de laatste da gen ten zeerste in het nadeel van prof. dr. Delins verscherpt Zijn geschrift „Kerk en volkerenverzoening, documenten over het conliict te Halie", stuit op algemeeno af wijzing. Naar verluidt, hebben senaat en faculteit zich reeds tot den Pruisischdn mi nister van onderwijs gewend, daar dezo het alleen in de hand heeft den vrede weer te herstellen. Londen, 21 Jan. (V. D.) Minister-presi dent Macdonald, wien door den Franscben premier Laval verzocht was bet week-end te Parijs to komen doorbrengen, ten einde besprekingen to voeren, heeft deze uit- noodiging niet aangenomen. Door bemiddeling van den Britschen am bassadeur te Parijs heeft Macdonald zijn leedwezen betuigd, dat hij onder den druk der parlementaire werkzaamheden niet te Londen kan worden gemist. In verband met dit besluit heeft de mi nister van buiteniandsche zaken, sir John Simon, zich genoodzaakt gezien zijn plan nen voor-de reis naar Genève to herzien. In politieke kringen acht men het mogelijk dat liij den Zaterdag van zijn doorreis tc Parijs zal doorbrengen, ten einde bespre kingen te voeren met Laval en zoo moge lijk mot andere ministers. VOOR DEN TERUGKEER VAN TSJANG KAI TSJAK. Nankin g, 21 Jan (V.D.) De Chinecsche minister-president Soenfo heeft maarschalk Tsjang Kat Tsjek uitgenoodigd om naar Wang Sjin Wei te komen, om met de nieu we regeering samen te werken. Te Nanking zal Tsjang Kai Tsjek op grootsche wijze ontvangen worden. In Japansche kringen gelooft men, dat Tsjang Kai Tsjek voorne mens is weer dc dictatuur op zich te nemen BUITENLAND. Ernstige rolletjes to Sjanghai. (Eorsto B>üd, pag. 2). Een pleidooi van de Brouckère voor ont wapening. (Eorsto Blad, pag. 2). Dc herstelbetalingen. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND. De loonen in bet havenbedrijf. (Tweede Blad, pag. 2). Verkeersongevallen door gladheid en mist. (Tweedo Blad, pag. 2). Onregelmatigheden bij dc militaire admi nistrate te Broda. (Twoedo Blad, pag. 2). Medegedeeld door hot Kon. Ned. Mek Inst. te De Bilt. Hoogste bcromotcrsland 770.8 Dyon. Langste barometerstand 735.6 to Ingo. Verwachting. Meest matige Z. tot Z.W. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig regen, iets zachter in het Westen, in hét Oosten zachter. In liet O. en Z.O. bleef hot hoogo dnik- gebied nog onveranderd Mand houden. Slechts een ondiepo depressie strekt zich over de Middollandschc Zoo uit. Slechts nevelig windstil weer bleef er voortduren. Des nachts vriest het er oor» weinig. In bet hooge Noorden verplaatste do depressio zich O.-waarts. Ver in het Westen vertoont zich ccn nieuw uitgestrekt gebied van la gen luchtdruk. I)o Westelijke en Zuid Wes telijke winden blijven over Scandinavië warme lucht aanvooron, zoodat daar nog steeds abnormaal hooge temperaturen wor den aangetroffen. Plaatselijk is daar zelfs het sneeuwdek geheel verdwenen, wat voor dezen tijd van hot jaar wel een zeldzaam heid mag worden genoemd. In het Noorden van Noorwegen viel zwa re neerslag, eveneens in Z.-Frankrijk (M'an seillc IPm'.M.). Voor de eerstvolgende dagen is het waarschijnlijk dat wij weer geheel naar het zachte weer van de vorige weken terug zullen keeren. In het Oosten van ons land zijn do temperaturen nog meer dan 2° C. onder normaal, doch reeds nu zijn zij in het Westen van ons land meer dan 2° C. boven normaal. DE NON-AGRESSIE VERDRAGEN B e r I ij n, 20 .T a n. V.D.) Volgens een hericht In do Berlijnsche bladen zijn do onderhandelingen over een Russisch- Finsch nonagressiepact te Helsingfors ge ëindigd. Het nonagressiepact zal Donder dag worden onderteekend. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 NIEUWE WOLGARNEERING Kraagjes, Galon, Kanten, Laize Zeer apart. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Billijke stcmabonnementen. Vakkundig stemmen. Nog eon loto van bot spoorwegongeluk op het traject Parijs—Amiëns.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1