BRIEVEN VAN EEN| BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEU OPRUIMING Haarden JOH. DE HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Maandag 25 Januari 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarpanq No. 177 Piano's Orgels, Radio Fa. S. van den Burg HUUR PIANO'S OPSTAND IN SAN SALVADOR Staat van beleg afgekondigd ERNSTIGE MUITERIJ IN DARTMOOR 4 uur 57 min. L. J. LUYCX ZOON CM DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS PCI 3 naaDdCQ voor Amersfoort 2.10. per maatld 0.75. per weeïc (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 017' Binnenland franco per post ptr 3 maanden I 1-. Afzonderlllke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TEI.FFOON INTERC 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ceo bewijsnummer -- elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertcotlcn vooi de helft van deo prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regels 50 atnt elke regeJ meer 10 cent, driemaal plaatsen f-1,—. Bewijsnummer extra i 0.05 Toenemende spanning tusschen China en Japan. Een ernstige toestand te Sjanghai. Ondanks Volkenbond, nêgcnmógendhe- denverdrag en Kelloggpact gaat Japan door in Mandsjocrije zijn macht te' bevestigen én steunt het in dit gebied de separatisti sche beweging, die het eigenlijk zelf in het leven heeft geroepen. Het in militair op zicht te machteloozc China hueft zich, zij het protesteerend, bij dezen toestand neer gelegd, maar het is niet uitgesloten, dat het zijn dadeloosheid zal laten varen, wanneer Japan in zijn uitdagende houding volhardt Juist dc laatste dagen is de spanning tusschen de beide landen in het Verre Oos ten toegenomen. liet feit, dat te Sjanghai een vijftal Japansche monniken door Chi- v.eezen zijn gemolesteerd één der geeste ljjken is inmiddels overleden en dc begra fenisplechtigheid kan aanleiding geven tot lelie bolsingen heeft Japan, wellicht als eon welkome gelegenheid, 'aangegrepen om den Chineeschen autoriteiten een ultima lum te stollen, waarin genoegdoening werd geöischt en voorts werd verlangd, dat niet alleen een einde zou worden gemaakt aan rlen anti-Japansehen boycot, maar dat te véhs all'c anti-Japansche vereenigingen zouden worden ontbonden. Deze laatste eisch is van de hand gewézen, doch de andere zijn grootendeels ingewilligd. Japan is' echter met deze gedeeltelijke tegemoet koming aan zijn vvcnschen niet tevreden en werischt oen algeheele genoegdoening. Do spanning wordt bovendien nog verhoogd door de omstandigheid, dat in do Chinee scire pers voortdurend artikelen worden opgenomen, waarin de Japansche keizer wordt beleedigd. Verschillende telegrammen hebben er reeds over ingelicht, dat de Japanners, ten einde de Chineezen handelbaarder te ma ken, doorgaan met IjcI. zenden van ma rinetroepen en soldaten naar Sjanghai waar zich nu al vele duizenden manschap pon van het Japansche léger bevinden. Dat rnon ernstige incidenten niet uitgesloten acht, kan reeds worden opgemaakt uit hei feit, dat de Japansche vrouwen en kinde ren veiligheidshalve uit Sjanghai zijn ver trokken. Ook Amerika wacht met ongerust heid de ontwikkeling der gebeurtenissen in Sjanghai af, vooral daar m deze stad meer dan vijfduizend Amerikanen wonen, wier levens, én bezittingen ernstig gevaar kunnen loopen, wanheor het in de stad tot lievige botsingen mocht koincn. Nu is van Japansche zijde den buitenlanders wel is waar toegezegd, dat zij zullen worden ge waarschuwd Wanneer „er iets gebeurt", maar een ongeluk ligt dikwijls in een tegen voor U zeer voordeeling prijzen JLxjvolsn'jrj?- Q0-71^7-2fifi klein boekje. Daarom is het niet uitgeslo ten al zijn blijkbaar nog geen stappen gedaan in deze richting dat Amerika eveneens oorlogsschepen naar Sjanghai zal sturen. De officieele bezetting van Sjanghai dooi de Japanners heelt zich wel-is-waar nog niet voltrokken, maar wanneer de Chinee zen zich weinig plooibaar betoonen, is het zeer wel mogelijk, dat zij binnen een et maal tijds cii feit wordt, maar aan der. anderen kant wordt er rekening mee ge houden, dat de Japanners van een feite lijke bezetting zullen afzien en zich zullen bepalen tot het bezetten van een fort aan de Jangtse cn de blokkade van verschillende plaatsen aan de kust. Onder tusschen behelzen berichten uit Londen sche bron, dat de Japanners te Sjanghai reeds allerlei militaire maatregelen tref feu, de belangrijkste strategische punten in bezit hebben genomen, loopgraven aanleg gen cn barricades opwerpen. Ook Engeland is met dezen gang van zaken weinig ingo nomen en heeft zich met de Japansche autoriteiten in verbinding gesteld, die bob ben meegedeeld, dat voor de veiligheid in de internationale concessie in elk geval zorg zal worden gedragen. Met spanning ziet men in elk geval den loop der gebeurtenissen tegemoet; bezorgd heid is stellig op haar plaats, daar de at mosfeer geladen is en gemakkelijk een of anefcr incident aanleiding kan geven tot hevige botsingen. Ook gisteren vonden te Sjanghai weer anti-Japansche uitbarstin gen plaats, hierin tot uiting komend, dat de woning van den Japanschen gezant, die in de Fransche concessie is gelegen, in brand is gestoken. Van belang is inmiddels eveneens wat de Chineescho regeering zal doen. In het kabinet schijnt een ernstige verdeeldheid lo hcerschen. Het Japansche dreigement, dat in Sjanghai een krachtige militaire actie zal worden begonnen, heeft ecn^deel der regeering geïntimideerd: sommige Chi nccsche ministers wenschcn dan ook een tegemoetkomende houding tegenover Japan aan te nemen. Dit is echter niét naar den zin van Eugen Tsjcn, den minister van buitenlandschc zaken en diens geestver wanten. Dezen mcenen, dat de Chineescho regeering eindelijk eens den moed moet vinden om kordaat tegen de Japanners op te treden. Tsjen wil zelfs de diplomatieke betrekkingen verbreken cn heeft bovendien gedreigd te zullen aftreden, wanneer de Chinees dia regceriog hij voortduring een slappe houding blijft aannemen. Afgewacht moet nu worden, wie als overwinnaar uil den strijd der meeningen zal treden: Tsjen of Tsjang Kai Tsjek, wiens advies mén eveneens heeft ingewonnen, maar dié blij kens de laatste berichten het afbreken der betrekkingen met Tokio als een gevaarlijk experiment beschouwt. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Voor het Soesterkwartier kun- ->en abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven «orden aan ons Bijkantoor: Arnh. straat. Gevestigd sedert 1887. New-York, 24 Jan. (V.D.) Naar uit San Salvador wordt gemeld, hebben communis ten aanvallen ondernomen op de steden Santa Teclam Gorgoza on La Liberlas. De telefoonkabels en dc spoorrails werden ver meld. Nadere bizondei lieden zijn nog niet bekend. De kruiser „Rochester" cn twee torpedo jagers der Vereenigde Staten, zoomede twee Canadecsche torpedojagers en een Britsche kruiser zijn naar San Salvador vertrok ken ter bescherming, van dc vreemdelingen. Volgens een nader bericht uit Guatemala, beheerschen de opstandelingen de stédèn La Liberies Gorgoza cn Santa Teclam. Tal van regeéringsofficieren werden gedood of vermoord. De hoofden der vermoorden wer den op palen gespietst. De troepen zijn do regeoring trouw gebleven en hebben zich verschanst in de hoofdstad. Alle vreemdelingen hebben naar deze stad de wijk genomen. Voor het gebeele land fis de staat van be leg afgekondigd cn dc censuur ingesteld Alle communisten, die men in handen krijgt worden terechtgesteld. De vreemde oorlogschepen die in La Li- bertas zijn aangekomen wachten op het bevel om troepen te landen. pa in de haven van New York aamzeknmen Hij verklaarde, dat de wereld er van over tuigd is, dat de Vereen igde Staten do lei ding moeten nemen op den weg naar her stel. Mac Garrah weigerde zich uit to laten over den Europceschen toestand ENGELSCHINVOERRECHT OP TOMATEN. Londen, 22 Jan. (V.D.) Hel Britsche ministerie van landbouw heeft een veror dening uitgevaardigd, regelende de invoer rechten op tomaten Van 1 Juni tot 31 Juli zal het invoerrecht 2 d per pond en van 1 Augustus tot 30 October 1 d. per pond bedragen. MAC GARRAB WEER TE NEW YORK. N e w-Y o r k, 22 Jan. (V.D.). Mac Garrah de president van de bank voor. internatio nale betalingen, is aan boord van de Euro De gevangenen staken de gebouwen in brand Drie dooden en vele zwaar gewonden Londen, 24 Jan. (V.D.). In dc Dartmoor gevangenis te Princetown (graafschap De vonshire) is Zondag een muiterij.onder de gevangenen uitgebroken. De gevangenen vielen de bewakers cn be ambten aan en brachten verscheiden en d1- zer verwondingen toe. Zij vernielden de ge vangeniskapel, namen de instrumenten van het gevangenisorkest weg cn maakten op de binnenplaats der gevangenis een lielsch kabaal. Vervolgens braken zij in dc eetzaal, waar. zij sigaretten stalen. De gendarmerie ilcr gehcele omgeving werd direct gcalar- meod. Do mannen kwamen spoedig met omnibussen, vrachtauto's en parluculiére auto's in de gevangenis aan. Intusschcn hadden de gevangenen een deel der govan genisgebouwen in brand gestoken. De klok ketenen en eenigc kantoren brandden ge heel uit, hoewel de brandweer het vuur uit illc macht bestreed. Do gevangenispolitie on de van buiten aangekomen gendarmen opendon het vuur op de gevangenen. De verliezen zouden drio dooden en 70 zwaar gewonden bedragen. Vermoed wordt dat een deel der gevangenen is gevlucht. De politie hoeft in verband hiermede een razzia ge houden in de geheclc omgeving. Eén ge vangene die op het dak van de gevangenis was geklommon, werd door eon politieoffi cier naar boneden geschoten. De gouver neur van de gevangenis was door een ge vangene in een rel opgesloten cn moest door de politie worden bevrijd. Zondagmid dag kon de orde in de gevangenis worden hersteld. Reeds eenige dagen geleden hadden ongeregeldheden in dc gevangenis plaats. Zaterdag hadden de gevangenen liet eten geweigerd, begin dezer week had een ge vangene getracht uit te breken en Vrijdag heeft een gevangene een wachter met een scheermes aangevallen. BINNENLAND. De invoer van Deensch vleesch. (Tweedo Blad, pag. 2). Dc ramp van do „Ooievaar". (Tweede Blad. nac. 1). SPORTNIEUWS. II. V. C. wint met 7—1 van A. P. G- S. (Tweede Blad, pag. 3). Arnsvorde lijdt een 1—1 nederlaag tegen D. O. S. tc Utrecht, (Tweede Blad, pag- 3). A. P. W. C. deelt de punten met Woerden. (Tweede Blad, pag. 4). Een puntloos gelijk spel der Amorsf. Hockeyclub tegen Be Fair. (Tweede Blad, pag. 4). Medegedeeld door het K.N.M.Ï. te Do Bildt: Hoogste barometerstand 781.2 te Weenen. Laagste barometerstand 746.0 te Abisco. Verwachting: Meest zwakke, veranderlij ke wind. nevelig lot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om hot vries punt tot lichte dooi. Medegedeeld door hot Kon. Ned. Met. lnst. tc De BilL Sinds Zaterdag hooft de depressie zich van I.tsland naar Scandinavië verplaatst, waar zij aan dc Noorsche kust storm brengt. Zij wordt gevolgd door een belang rijke rug van hoogc drukking over de Britsche eilanden waarachter zich weer een diepe depressie vertoont, zoodat do natte, en vochtige luchtstroom over Scan dinavië zal aanhouden. In het hooga drukgebiod op. het vaste land klaarde de lucht tijdelijk op en kwam matige vorst in Frankrijk en W. Duitsch- land voor maar de toevoer viin vochtige lucht zal In onze omgeving mist brengén en verdere ontwikkeling van de vorst vor- Vinderen. In Scandinavië komt nagenoeg geen vorst voor. In het Noorden is de tem» poratuur weer 130 gr. C. boven normaal. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Nu is het koud. Profiteert nu van onze zeer Balans-prijzen In de Tricotage Afdeeling. lage DOOR A. A. L. GRAUMANS flvénhout, 19 Januari 1932. Menier, M ij einmen "n verken op d'n hof, 'nen bonte, die zoow nouw en dan op z'ncn kuier gaal. Ik koom 'm soms op '11 haalf uur gaans von huis af, midden in 't durp teugen. De meeste menschen kennen 'm dan ok, as „d'n Bonte van d'n Dré". Me laten 'm z'nen gaank maar gaan, waant hij doe ginmensch kwaad en overrejen zal ie nie gedaan wor den. Hij sta vaster op z'nen pooten as n'en me'nscli en daar beginnen dc autoow-man- nèn dan nie aan Maar daar ga-g-et allemaal nic om! Wa k zeggen wouw is ditto: toen van den middag iemand mee 'n opgestoken zeiltje hij Trui kwam: „Trui, witte wel dat 'r 'n verken van oew aan d'n haal is?" toen gaf Trui ten aantwoord: „die kom wel te rechte en as ie nie terechte komt, ok goed, weer 'nen kosïgaanger minder!" Kek, amico zoowver is 't nouw sodepin al gekomen! 't Komt er nie meer op aan, '11 verken meer of minder! Eer ik ooit had kunnen droomeii, da Trui rnijn Trui, nog 's mee verkens om zouw springen of 't kallen waren. .Trui, die vruugcr 'nen dag en 'nen nacht in 't verkenskot gezeten zouw emmen, om n'en zieke op te passen. Trui, die van 'nen heelen dag niks gebrukt zouw emmen, as-t-er 'nen kuus op a pen gapen lag. Amico; ze hoe van eenen kaant gelijk. D'n boel brengt niemeer op! Of hedde ooit meegemokt, da-g' in deuzen tijd, d'n duursten tijd van d'eièrs ze veur vijf centen maar veur 't uitzuuken had? Twaalf, dartion centen vlcejcn jaar om deuzen tijd! De kiepkes leggen op d'n oogenblik, mee da zochtc weer, of middcn-vcurjaar is en afname is-t-er nie. Kerngezonde biggeskes, van zes ïi zeuven weken oud, kunde soms veur 'nen reksdaal- dcr nog nie kwijt. En zoow is alles navenaanL Neeë, ik klaag nie gaauw, da witte, maar op deuzen oogenblik kan 't gin stuiten lij en! Zooas ge wit zijn de grenzen zoogezeed dicht. Gin verken, ja, gin eike kan d'r uit en de rommel die er wel uit mag, kan d'r ok nie uit. vanweuges de hoogc tariefmuren, zooas ze da noemen, wa zeggen wil: van weuges de kollesale lasten dic-'t Buiten laan d dr iiekstra bovenop leet. Wij doen da-d-allcgaar nie, wij laten alle gerei invoeren zonder bezwaren te maken, omdat wij zoow kollesaal veur d'n vrij haan- del zijn, zeggen ze. Wij zijn hier stapelgek mee vrijen haan del, mee 't gevolg dat er heelcgaar gin haandel meer is!" Dc koeien? Nie wèèrd da ge ze uitmulkt, zóó slecht zijn de prijzen die de febrieken ervoor ge ven en de slachtkoeien? Brengen nie op. Deensch vleesch, vanweugc d'n vrij haan- del weer. 't Is evengoed as 't onze, daar mag niks van gezeed worren, maar witte wat de slager betaalt? Vijftien centen, ja '11 dubbeltje soms veur de veunoeten. 'Nen suiver meer veur de achtervoeten... en'n waai laand waar 't ginmensch goed gaat, d'n slager verdient n koei aan 'n kooi! D'n boer betaalt 't gelag vandaag, amico en goed beschouwd is da wel nooit aanders gewicst, maar zooas vandaag, zoo is 't nog nooit gewiest! 't Is da wij, boerenmenschen, tien en twin tig jaren mee '11 pak doen en mee 'nen jas; da me om ons klompen nog 's '11 ijzer baandje slaan as ze gaan scheuren, da me dubbele uren maken teugen d'n stads- mensch, maar as me uit zouwen rekenen we me deurmekaar per uur verdienen, ollee, dan stingen me nog wijd achter bij dc werk verschaffing Zooas ge wit: Trui was vlcejen weck nie lekker. Drie dagen heclcmaal van d'11 vloer af, vanweuges '11 zware kouw. Hoesten as 'nen olifaant, afijn, Trui was lillek broerd, D n eene zee ditte, d'n aandere datte en zoow kocht ik in de stad toen 'k er mee nVncn gruuntenwagel was, van allerlei mid deltjes veur m'nen zieke Trui. 'n Fleschke, zoow groot as m'nen duim mee pillekes! '11 doskc poeierkes, 'n flesch dropwater cn haéperientjes. En toen 'k be talen gong alles kon op nTn haand leg gen toen verspulde-n-ik zoowa d'n heelen ontvangst van m'nen kustelijken gruunten wagel, aan da-d-apteekersgerei. Mijn was 't heele zooike nog ginnen knol raap wèèrd, maar ollee, 'k wouw alles per- beeren om Trui weer overènd tc krijgen. En nouw? De flesch mee dropwater, de pillekes en de poeierkes, staan in 't hoekske van d'n schouw, te wochten op d'n schoonmaak. Dan ga-g-et heele boeltje, dik ouder d'n stof, lekker vastgeplakt deur d'ncn walm van al de pannen gebakken spek, d'n miestkuil op! De winst van d'n pillen-draaier bestaat uit negentig persent leidingwater, één per sent hokus-pokus-pilatus-pas en veur negen persent uit wat er weggegooid wordt, omdat d'n pasjent veur 't opgebrukt was, weer be ter wier of doodgong! Verlecjen week moest ik veur 'n hebbe- dingske van privaten aard bij m'nen nota ris zijn. „En Dré," vroeg ie: „hoe ga-g-et thuis en in 't bedrijf?" „Thuis ga-g-et 'n bietje, notaris", zee ik: .Trui is van d'ren streek, maar da knappen me wel op, en in 't bedrijf daarin ga-g et hëelemaal nie!" „Ja ja," zee-t-ie: ,,'t zijn kwaaie tijen!" en mee schoof ie 't kistje sigaren naar me toe: „stikt 's op," prizentecrde-n-ie. „Ok last van d'n kwaaien tijd?" vroeg ik toen. Eu, amico, nouw kunde me geleuven of nie, maar hij had '11 bietje moeite 0111 „ja" te liegen en da gaat die gasten aanders toch tiogal bestig af, waar of nie? „Geleufde mc nic?" vroeg ie terwijl ik dc sigaar aanstak. ,,'k Heb nog niks gezeed," gaf ik 'm trug: „maar as ge 't "gèrc weten wilt, necc, ik gclcuf gin sielabe van oewen misère!" Toen trok ie kollesaal aan z'n. sigaar, hij formeerde 'n rookgordijn (zouwen de vre desapostels in Gcnèvc zeggen), en beweerde seerjeus: „kom, komkomkom, ollee kom nouw." „Lop naar de kluiten nice oew kommc- kes," raaide-n-ik 'm aan: „jouw prijzen; jouw percenten zijn van daag aan d'n dag nog even hoog as dartig jaren gelejen, toen gij oew affaire gelijk mee mijn begon. Toen hedde aan m'n gedoeikc 't zei lstc percent verdiend as gc'er vandaag aan \crdietien zouw, waar of nic?" En in de verte, achter 't rookgordijn, heur- de-n-ik: „ja, jaja, zekers, da's zoow!" „Welnouw," gong ik toen deur: „dan zijn me d-er! Mijn gedoeike-n-is vandaag, buiten m'nen grond die er later'bij gekomen is, sjuust drie keer zoowveul wèèrd as toen, maar evengoed blaaide gij bij verkoop oew zelfste percent, ofdrie keer zoowveul! „Alles lopt op!" zee-t-ic toen nice 'n kus mondje. „Da zouwde nie zeggen, notaris," zee ik toen: „as gij ok koeien, verkens, mulk, eieren en gruunten moes verkoopen, inplak van volgeschreven zegelpampierkes!" Mc kennen mekaar goed, al dartig jaren, en dan kunde mekaar wa meer zeggen, (vraag 't maar aan Trui!) zooda me toen allebei maar 's lachten maar ondertus- schen, amico! En as ge trouwt en as ge doodgaat, ollee, dan komt d'n notaris, d'n apteeker. de kerk, 't stadhuis en da kost allegaar 'n eld, 'n geld of er in de weareld hcele- gaar nikske gebeurd is. En as die mannen nog de kaans errimen.J dan klagen ze mcc 'n staal gezicht over d'n slechten tijd! Daar wouw ik naar toe, amico! Nog zooveul menschen, die nie klagen moesten, doen 't. toch van d'n vruugen mer- gen tot d'n laten avond. En da's sjuust zoow bekaaid. Stiekum veul centen verdienen en maar murmereeren. Ileel de weareld is één Genève geworren. In naam van d'n vrede mekaar zoo-en-zoow- veul oorlogstuig toegestaan. Kwaaie tijen, en.de spoorwegels kre gen dc plezicrreizigers mee de Kerstmis nic vervoerd; in gin jaren was 't zoow druk ge wiest! Kwaaie tijen, cn de cinema's proppens- vol. Kwaaie tijen, en kaankcrcn op 't Cri siscomité. Kwaaie tijen, en duuzendon laankst de sportvelden veur een en meer guldens en tree. Kwaai tijen en honderden naar Zes- daagscho fietswedstrijden naar 't buiten- laand! Nogééns, ik klaag nie gaauw, maar 't ga me nouw naar m'n strot vliegen! 'Nen mensch die z'11 eigen uit mekaar ploetert om z'n emmen en houwen staande te houden; die z'n eigen ongaans werkt, véur schrikkelijk weinig geld; die na acht uren arbeid op d'n dag aan de tweede helft gaat beginnen, zo'nen mensch draalt de klagers van cle kwaaie tijen op en da's nie eerlijk. En as 't nog laank duurt, dan gaai ik bin nenkort ok kuieren, net as onzen bonte! Die zet z'n stertje-n-in d'n krul. en st2.pt deur 't durp of-ie d'11 burgemeester zeivers is en ieverans slobbert ie wa-d-op da naar z'n gading is. Knorren enwaandelen en vreten! Da erken is zoow gaar as 'non modernen mensch! Ofeh...... zouwen de menschen op 't verken lijken? Ollee, laat ik er afscheiën. 'k Kan er toch gin touwke aan vastkrijgen. Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oewen *-oet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1