DE EEMLANDEü OPRUIMING Haarden JOH. DE HEER e Licht op BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Woensdag 27 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarganq No. 179 LIBERALE FRANSKILJONS EN VLAAMSCHE ACTIE DE ANNULEERING DER POLITIEKE SCHULDEN De S.A.I. verklaart zich voor schrapping Piano's Orgels, Radio ENGELSCHE DUIKBOOT VERMIST 5 uur 2 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. van den Burg AMERSFGORTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»* Binnenland franco per jioat per 3 maanden f 1-, Afzonderlik nummers f 0.05 FOSTREKENING 47910 IELFFOON INTERC 51J PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-adverteotlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 aent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—Bewijsnummer extra f 0.05 Het Cbinecsch-Japansche geschil voor tien Volkenbondsraad. Beide partijen zetten haar stand- punt uiteen. Toen de Volkenbondsraad Maandag j 1. weer bijeenkwam, stond ook het netelige Jnpansch-Chineescho conflict op do agenda. Bij deze gelegenheid heeft de ambassadeur Yen, de vertegenwoordiger van China, een felle rede gehouden, waarin hij betoogde. lat in vier maanden lijds het „incident" mui Moekden was uitgeloopen op een zeer eroot gevaar voor den vrede tier wereld. Hij zette voorts uiteen, dat in liet licht der gebeurtenissen liet thans heel duidelijk was. dat hel optreden der lapansche troe pen op IS September slechts hel begin l>e- teekende van een weloverwogen agressief plan. China, dat op liet oogenblik nog geen militaire natie is, heeft zich lot den Vol kenbond om hulp gewend en de Baad was -- aldus Yen consciëntieus begonnen met de vervulling zijner taak. Japan ech- lor heeft ai zijn beloften gebroken en vol gens Yen komen er in de geschiedenis wei- j nig gevallen voor van zoo'n cynische eri j krasse schending van verplichtingen, die hij verdrag zijn aangegaan, als waaraan Japan zich heeft bezondigd. De Chineescbo gede legeerde wees erop, dat de Japanners sinds <le laatste bijeenkomst van den Volken- bondsraad Tsjinlsjau hébben bezet en zooals ook tcrcclii werd vastgesteld in de nota dei Verecnigde Staten daardoor de j laatste overblijfselen Tan het Cliinccsche beheer in Zuid-Mandsjoerije hebben doen verdwijnen. De Japanners zijn verder de provincie Jchol binnengevallen, zij bedrei- I gen Sjanghai en andere Chincesche steden in liet. ^Noorden. Hun agressieve politiek schijnt erop gericht-te-zijn China te dwin gen lot erkenning der annexatie van Mand- sjocrijc. De Chincesche afgevaardigde uitte tevens zijn teleurstelling in verband met het feit, dat de commissie van onderzoek, lot welker instelling men te Parijs besloot, haar werk zaamheden nog niet is begonnen en dat zij. in plaats van onmiddellijk zich naar Mand- sjoërije te begeven, nog een omweg wil maken. China beeft cr zicli toe beperkt een beroep te xlöen op artikel 11 van het Vol- kenboMdshandvcst,-^zoolang de hoop be-' stond, dat deze procedure met welslagen zou worden bekroond. Thans echter wordt, naar Yen opmerkte, eiken dag de noodzaak dringender om een beroep te doen op an dere artikelen van het pact en alle moge lijkheden uit' (e putten om het geschil te regelen. De Baad diende z. i. naar middelen n wegen Ie zoeken, opdat zijn resoluties ook worden uitgevoerd en de verdragen geëerbiedigd. De. nieuwe Japansclic vertegenwoordiger Ou den Baad, ambassadeur Sato uit Brus- m i, kwam met de bekende Tapansclie argu menten voor den dag: liet optreden van zijn land hield volgens licm verband met het feil, dat lijf en goed der Japansclic staatsburgers in Mnndsjoerije gevaar lie pen. icr-\yjjl ook dc rechten en belangen •Ier Japanners aldaar in het gedrang waren geraakt. Naar aanleiding van Yen's bewe ring, dat Japan thans bijna hel gehccle Mandsjóenjsehe gebied beeft bezet, stelde s.ito vast. dat »lit met 25000 man troepen niet mogelijk was. liet optreden der Ja- paüsebo troepen tegen Tsjintsjau sinds de laatste Raadszitting was volgens den Ja- pa nsch en gedelegeerde npodig geworden cm de streek te zuiveren van bandieten. ijandig gezinde Chincesche lroepen in .erooien getale en ongeregelde benden had den, rfaar Salo opmerkte, de Japanners met een gueri 1 la-oorlog bedreigd, waartegen maal regelen moesten worden genomen. Japan aldus de strekking van zijn uit eenzettingen kon zijn troepen niet terug hekken, zoolang"clo veiligheid niet was hersteld. Voor den kritieken toestand in Sjanghai sielde Sato de anti-.Tapansche agitatie ver antwoordelijk, vooral <le ernstige belecdi ging van don mikado door de nationalist! suite Chinecsche pers in verband met den mislukten*aanslag op den Japanschen kei zcr. De Chineescbo autoriteiten, aldus luid de de Japarische beschuldiging verder, heb ben, de bevolking stelselmatig opgehitst tegen de Japansclic onderdanen. In Mand- sjoerije streeft Japan volgens Salo geen ter ritoriale doeleinden na: liet verdedigt cr slechts zijn rechten en belangen, die door China al jaren lang worden geschonden en gedwarsboomd. De Japansclic regeering is bereid geweest met. China over alle han gende kwesties te beraadslagen, maar Chi na heeft dit geweigerd. Zoo zit cr, aldus oato, niets anders op dan het rapport al" te wachten der enquêtecommissie, die in de eerste dagen van de volgende maand naar het Verre Oosten zal vertrekken en wier activiteit den Raad in slaat zal kun nen stellen een bevredigende oplossing van het geschil te vinden. Yen, van repliek dienend, gaf toe, dat er in Mandsjoerijc steeds bandieten zijn ge wast, maar sarcastisch voegde hij eraan toe, dat sinds liet begin der Japansclic actie het aantal, dezer bandieten zich vertwintig en verdertigvoudigd had. Wat zou de wereld zoo vroeg de Chincesche gedele geerde ervan zeggen, w anneer ook elders de methodewerd gevolgd om roovers door vreemde troepen te laten vervolgen? Met den boycot, over welks toepassing de lapansche Raadsafgcvaardigde zicli be klaagde, had de Chincesche ïcgeering vol gens Yen niets te maken en evenmin kan zij haar onderdanen dwingen den boycot op te geven, d. w. z. Japansclic waren te koo- pen. Yen moest erkennen, dat cr in China aiiti-Japanschc stroomingen bestaan en anti-Japansche incidenten voorvallen, maar zoo vroeg-hij zijn deze niet verklaar baar, wanneer men den brutalen aanval van Japan op China do derde binnen twintig jaren tijds in aanmerking neemt? Hiermee was hot debat ten einde, daar Sato van een verder antwoord afzag. Toen de raadspresident de zifting sloot, geschied de dit met de opmerking, dal de nieuwe gebeurtenissen sinds do vorige Raadszit ting, vooral de verontrustende toestand te Sjanghai, zeer consciëntieus V.ou worden onderzocht, maar aan deze toezegging heeft China ondcrtusschcn niet al tc voel. daar do Volkenbond geen onkelen daadworkolij ken slap onderneemt om Japan te beletten zijn uitdagende, imperialistische politiek voort te zetten Belangrijke vergadering te Gent De correspondent der N.R.Ct. te Brussel meldt: De liberale franskiljons van het arron dissement Gent—licklo, die sedert eenigen lijd in do flank worden bedreigd door een nieuwe actie tot concentratie van de sedert den oorlog verspreide Vlaamschgezinde vrijzinnige krachten, hielden Zondag te Gent een algemecne vergadering ter be spreking van den politieken toestand. De ze bespreking liep bijna gehecel over don groei der Vlaarnsehe beweging, in hare di verse uitingen en do bij het parlement aanhangige voorstellen, welke bestemd zijn om het verdere rechtsherstel van bet Vlaamscbe volk te verzekeren en aldus ook eenó uitecnspalting van het konink rijk België te voorkomen Eén der sprekers, het franskiljonsch-Ii- berale lid der Provinciale Staten van Oost Vlaanderen, Story, constateerde, dat de fe dcralistische gedachte, trots alles, in Vlaanderen veld wint cn dut de goede bur gors hiermede bedoelde hij de anti Vlaamscbe ambtenaren, rechters en offi cieren, die gevaar loepen door den opko menden Vlaamschen vloed te worden ver zwolgen blijk beginnen te geven van ontmoediging en schrik. Deze en andcro sprekers, die niet alleen nooit iels hebben gedaan om het Vlaarn sehe rechtsherstel te verzekeren, maar de opkomst der Vlaamscbe bcscLiavingsbcwe- ging steeds met alle middelen hebben be streden. kwamen nu op voor het beginsel der volledige taalvrijheid. Ieder Belgisch kind, zeiden zij, moet in de gelegenheid worden gesteld, welke ook zijne woon plaats moge zijn, in zijn moedertaal tc wor den onderwezen, een principe dat echter tot voor kort niet geldig was voor het Vlaam scbe kind cn te Brussel en omstreken trouwens nog steeds, brutaalweg, niet de voeten wordt getreden, terwijl te Gent zelf, lot in de lagere volksscholen, ge tracht wordt de jeugd te ontvlaamschen cn te verfranschen. liet valt te voorzien dat reeds bij de ge meenteraadsverkiezingen, welke dit jaar zullen plaats hebben, de strijd tusschcn de liberale franskiljons cn de Vlaamschgezin de «vrijzinnigen zal ontbranden om, in 1933, bij de verkiezingen voor het parlement met meer vinnigheid nog tc worden voort gezet. HONGERSNOOD BIJ SMYRNA. Stamboel, 25 J a n. (V. D.) In de dis tricten ten Zuiden van Smyrna is een hon gersnood uitgebroken. De gehcclc oogst, voornamelijk de tabak, is onverkocht. Er heersebt een vreeselijke ellende. Door de autoriteiten en de organisatie de Roode Halve Maan wordt een hulpactie op groote schaal ingesteld. SLACHTOFFERS VAN VERGIFTIGD GEBAK. New-York, 26 Jan. (V. D.) Tc Frcsne in California hebben dertien Mexicanen, zonder liet te weten, gebak gegeten, waarin raltenkruid zat. Dionlengevolge zijn vier kinderen aan vergiftiging -overleden.- Men vreest, dat ook een enkele volwassenen, die ziek zijn geworden, liet er niet levend zul len afbrengen. GCEBBELS MAG TE BERLIJN NIET SPREKEN. B o v 1 ij n2 Ja n. (V. D.) PöMiepresidcnt Greszinski heeft afgevaardigde Goebbels verboden Maandagavond het woord te voe ren in een bijeenkomst der nationaal-socia listen, zulks in verband met een beschim ping van de politie tijdens het verhoor in de Zaterdagmorgen gehouden zitting in het Kurfiirstenclammproce? Deze is de voorwaarde voor de saneering van 't wereld- bedrijfsleven Londen, 20 Jan. V. D.) De herstel onderhandelingen werden hedenavond in di plomatieke, kringen te Londen zeer pessi mistisch beoordeeld De hoop, dat Maandag de beslissing zou vallen nopens de ontmoe ting Laval-Macdonald, js- niet vervuld. De pessimistische stemming is, naar het schijnt, liet ge\olg \un dc bespreking tusschcn La- vul cn den Engclschen ambassadeur te Pa rijs, lord Tyrrell. Sinds de laatste bespreking van den Duii- schcii ambassadeur, freiherr v. Neuralh, niet den Britschcn onderstaatssecretaris, op Vrijdag j.l. hoeft do Engelaehe regeerin, geen nieuwe voorstellen gedaan aan de Duitsche ambassade. liet zwaartepunt der onderhandelingen ligt thans veeteer tc Pa rijs. Hierbij heeft, de Engclschc regecring opnieuw te kennen gegeven, dut zij dc hor- stelconfercnlie wen6chclijk acht. Hiervan moet het doel zijn, een zoo mogelijk defini tieve regeling van liet herstel vraagstuk. Met deze gedachte heeft, naar tc Londen verluidt, Laval zich nog niet accoord ver klaard. Keulen, 25 Jan. (V. D.) Zaterdag en Zondag hééft het bureau der socialistische arbeiders-Internationale te Keulen verga derd. Ter bijeenkomst waren aanwezig af gevaardigden uit België, Duitschland, Frankrijk, Groot-Brilannië. Nederland, Italië, Oostenrijk. Rusland, Zweden en Zwit serland. Het bureau nam inet algomccnc stemmen een resolutie aan, waarin ver klaard wordt: De werkloosheid cn de druk wordt in dc gehccle kapitalistische wereld stoeds meer versterkt door dc internationale credieicri- sis. Deze crisis kan niet worden overwon nen zonder de verlossing van liet wercldbe- drijfsleven van den druk der politieke schulden, zonder de verlaging der tariefmu ren, welke steeds rneor worden verhoogd en zonder international samenwerking, zoomede de stabijisecring van de valuta's. Nadat geconstateerd wordt, dat Duitsch land onder de huidige omstandigheden niet in staat is de verplichtingen na tc- komen, welke bij het -plan-Young werden vastgelegd, terwijl anderzijds dc stalen, welke oorlog,s- schuldcn moeten betalen aan de Verecnigde Staten, in een ondraagjijken financieelcri toestand zouden geraken, doch zelf wel aan dc Vereenjgdo Staten liun eigen betalingen zouden hebben te verrichten, wordt ver klaard, dal noch internationale verdragen mogen worden verscheurd, noch druk wor den uitgeoefend of geweld worden gebruikt. Hiertegen zal dc S.A.I. zich niet kracht ver zetten. De kwesties van ontwapening, herstel- en oorlogsschulden, waarvan de S.A.I. steeds de schrapping heeft geëischl, zijn financieel en politiek tc nauw met elkaar verbonden dan dat ccn definitieve regeling zonder ge hccle oplossing mogelijk zou zijn. De bij dc S.A.I. aangesloten socialistische partijen van Europa moeten derhalve druk uitoefenen op dc ïegeérjngen cn de parle menten, opdat dc Europcesche slaton het eens worden op liet gebied der stabilisatie der valuta en dc annuleering der oorlogs- schulden. Herstelbetalingen of tribuien. Berlijn, 25 Jan. (V. D.) Dc Gcrmania schrijft in verhand met de in Parijs opge gane stemmen voor sancticiiaaatrcgelen o.'a. het volgende: Zelfs Harriot, dc afgod der pacifisten van alle landen, roept om tribuut-sancties. Iler- riot moet eindelijk nu eens verklaren, of hij van Duitschland herstelbetalingen of tributen verlangt. Men herinnert zich de op winding in Frankrijk, toen in con officieel Duitsch document het woord reparaties ver vangen werd door tributen. Wanneer Duitschlands gedwongen betalingen er toe moeten dienen onze industrie en handel in de toekomst er onder tc houden, dan heeft dat niets meer uit te 6taan met herstelbe talingen cn zouden wij gedwongen zijn lot onverholen Iribuutbetalingeii, gelijk deze in lang verstreken eeuwen dcor onderworpen staten moesten worden opgebracht voor Irotsclie en onbarmhartige overwinnaars. Waarom neemt de leider der radicale partij het voorstel van den socialistischen leider Léon Blum niet op, die een internationaal scheidsgerecht vraagt ter vaststelling van de feitelijk verrichte betalingen en der in derdaad ontstane onkosten voor den weder opbouw der verwoeste gebieden? Met ver bazing zou hij dan kunnen vaststellen, dat Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Groote voorraad bespeelde instrumenten. deze betalingen niet alleen alle 6Chado dek ken, maar dat het overschot belangrijk ge noeg is 0111 daarmede de Saarmijncn cn nog vele andere gesequcsti eerde waarden boven dien terug te krijgen Engelsch-Fransche conferentie tc Parijs. Parijs, 25 Jan. (V. D.) Maandag heeft in het gebouw van het ministerie van bui- tenlandsche zaken een Franscli-Engelsche bespreking plaats gehad, waaraan werd deelgenomen door den premier en minister van buitcnlandsche zaken Laval, den mi- uister. van financiën Flandin, den Engcl schen niabssadeur lord Tyrell en den ge- zantschapsscrctaris. Do bespreking, welke bijna twee uren duurde, betrof in de eerste plaats de poging een gemeenschappelijke houding voor tc bereiden in de kwestie der herstel- en oorlogsschulden. Hoewel geen officieel communiqué werd verstrekt, meent men in welingelichte krin gen te weten, dat een belangrijke toenade ring is verkregen op csscnlicelc punten. De Engelschc ambassadeur heeft direct rapport uitgebracht aan zijn regeering. Overigens zou de mogelijkheid zijn overwo gen dc conferentie van Lausanne te hou den in Februari of Juni. Parijs, 26 Jan. (II.N.) Volgens de Ex celsior is bij dc onderhandelingen tusschcn minister-president Laval en den Engclschen gezant oen formule uitgewerkt, welke de schuldeischersstalen aan Duitschland wil len voorleggen. Voorts is de vraag bespro ken, wat na' 1 Juli, dus na afloop van het moratorium, zal moeten geschieden. Dc En- gelsche gezant heeft, voorgesteld om op 30 Juni onderhandelingen met Duitschanl tc beginnen. Omtrent de samenkomst van La- val cn Macdonald is nog geen bepaalde da tum vastgesteld. Een rechts blad is van opvatting, dat men gisteren bij de bespre kingen nog geen stap vorder is gekomen. O De vijftig opvarenden vergaan? Londen, 26 Jan. (V.D.) Dc Britsche on derzeeër M.2 wordt, na heden buiten Port land ondergedoken te zijn, vermist. Men vreest, dat de duikboot, aan boord waarvan zich 30 opvarenden bevinden, verloren is. Nader wórdt gemeld: Het ongeluk had plaalö tijdens duikocfe- ningen op 5 mijlen builen Portland. Torpe dojagers cn duikboolcn* kwamen ijlings na der bij om dc plaats van het ongeluk af te zoeken. Later alarmeerde do clicf van het Marinestation Portsmouth het flottielje mij nenzoekers, welker bemanningen juist niet verlof aan land waren en die uit bioscopen en restaurants gehaald moesten worden. Do mijnenzon kers visschen niet hun toe stellen liet water, waar liet schip gezonken is, of. Tot dusver hebben zij nog niets ge vonden, ofschoon do zee ter plaatse 32 Me ter diep is. 1-Iet. laatste draadloos signaal van de M.2 is lieden kort na 10 uur opgevangen. Met. den houw van do duikbootcn der M- klasse is tegen het einde van den oorlog begonnen. Aan boord vtui elko duikboot von die klasse bevindt zich een stuk geschut van 30.5 c.M. De constructie der oriderzeëers van dit type schijnt -nooit geheel bevre digd tc hebben en heeft reeds meer tot on aangename ervaringen geleid. BUITENLAND. Gespannen toestand te Sjanghai. (Derde Blad, pag. 1). Engelschc duikboot vermist. (Eerste Blad. pag. 1). BINNENLAND. Vragen van den Uöqr Mollmaker inzake dc treinaanslagen. (Tweede Blad. pag 1). Geen bcmiddelingsraad inzake bet Tex- tielconflict. (Tweede Blad, pag. 1). UIT DEN OMTREK. De anonieme briefschrijverij; tegen Ds. B. uit Winterswijk 1 maand .gevangenisstraf geöischt. (Tweodc Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Lezing over Nieuwe wegen in het voorbe reidend onderwijs in dc Pallas Athene- school. (Eerste Blad, pag. 3). Lezing over nieuwe inzichten omtrent onze voeding in de Th cos» loge. (Eerste Blad, pag. 3). Franciscus van Assisië herdacht. (Eerste Blad, pag.' 3). Verlaging van slachtloonen. 1 (Eerste Bind, pag.'3): «87. te llanuö- Hoogste Barometerstand ver Laagste Barometerstand 743.7 te Jan Mn veii. V e r vv a c h t i n g. Zwakke O tot Z. wind, nevelig tot gedeeltelijk bowolKt, droog Weer, weinig verandering in temperatuur. liet gebied van lioogcn luchtdruk met in den kern record standen van den barome ter heeft zich van.Engeland ovcr.de Noord zee naar N.W. Duitschland verplaatst en heeft thans een beweging naar Oost-Euro pa. Die depressies trekken in een wijden boog rondom IJsland naar de Noordkaap en verdwijnen in Noordelijk Siberië. In on- ze omgeving houdt de toestand van wind stil weer met mist cn nevel of betrokken lucht met lage wolken aan. Met lichte vorst des nachts cn wanneer de zon schijnt hoo- ge maxima's overdag. Boven de mist'ie de lucht warm en zeer droog. In Lapland cn Finland' komt weer z\\jare vorst voor die echter wel spoedig weer zal verdwijnen door de warme stroom uit het Westen die op do Noodsche zee weer lioogc temperatuur en overvloedig re gen brengt. BRITSCH PROTEST TEGEN AMERI- KAANSCHE IMMIGRATIE- MAATREGELEN. Londen, 26 Jan. (V.D.). Dc Britsche ambassadeur te Washington heeft hij de regeering der Verecnigde Staten geprotes teerd tegen den inhoud van een wetsont werp, dat heden door den senator voor den slaat Utah, King, bij den Senaat is inge diend, waardoor de Amerikaansche auto riteiten het recht zouden krijgen aan boord van vreemde schepen in Amerikaansche havens zeelieden van rassen, die niet voor het Amerikaansche staatsburgerschap in aanmerking komen, tc verwijderen of te deporteeren. De maatregel is in de eerste plaats gericht legen Aziatische zeelieden. Naar verluidt, zullen ook andere regeerin- gen hier tegen protesteeren. AARTSBISSCHOP PER VLIEGTUIG ONTVOERD. Londen, 26 Jan. (V.D.) Naar uit New- York wordt gemeld, is de aartsbisschop van Guadalajara (Mexico), Jiminez, waar de godsdienststrijd weer in alle hevigheid is ontbrand, plotseling onder geheimzinnige omstandigheden aangehouden cn per mili tair vliegtuig naar een onbekende beslem ming ontvoerd. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 STOFFEN-AFDEELING Goedkoope tweeds, Uni stoffen, Flamenga, Crepe Georgette enz. Nog steeds opruimingsprijzen. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: tegen voor U zeer voordeeling prijzen P.Nierop UueGJBsm. QOJisz-288 Arnh. straat. BECHSTEIN VLEUGELS GROTRIAN-STEINWEG PIANO'S MANNBORG ORGELS Vraag) Catalogi en condities aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1