RTSCï; DE EEMLANDEQ Succes Nieuws JOH. de HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Dinsdag 9 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e iaarpano Mo. 190 VIJF EN VEERTIG D00DEN OP REUNION GEWELDIGE DORPSBRAND B0ETTCHER IN VRIJHEID OP EEREWOORD HEVIGE FABRIEKSBRAND IN FINLAND 5 uur 27 min. L. J. LUYGX ZOON BUIKBANDEN Piano's Orgels, Radio HET TUBERCULOSEPROCES TE LUBECK ABONNEMENTSPRIJS P01 3 maandcn vo°' Amersfoort 2.IO per maand 0.75. per weeft (mei gratia verzekering tegen ongelukkenf 0.17' Binnenland franco per ooit per 3 maanden f 3L-. Afzonderlijke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 5» PRIJS OER ADVERTENTIEN 1-4 rc9tU 1 l 0i mt' lnl>eflr|p VM «o oewusnummer elke regel meer f0 25 Ltefdadtghetds-advertentien voorde, helft van deo prt|s - Kleine AdvertentHn „KEITIES bi) vooruitbetaling 1—5 regela 50 «tot elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra I 03)5 Da gebeurtenissen in China. De houding der Japanners in het rapport der enquêtecom missie veroordeeld. De. enquêtecommissie te Sjanghai, waar van deel uitmaken vertegenwoordigers van verschillende onzijdige mogendheden, die lid van den Volkenbond zijn en die tevens samenwerkte met den Amerikaanschen consul-generaal te Sjanghai, heeft een rap port opgesteld, waarvan thans de bizonder lieden bekend zijn geworden. In het verslag wordt vastgesteld, dat do a lUi-Japansche boycot in China, die uitge lokt werd door anti-Chineosch optreden in Korea en die nog scherper vormen aan nam, toen Japan Mandsjóerije ging bezet ten, den Japanners enorme schade heeft bezorgd. De commissie verzuimt niet op te merken, dat een - begeleidend verschijnsel van den boycot een reeks maatregelen van Chinecsche zijde was, die als onwettig worden aangeduid. De molesl&tic van vijf Japansche monni ken op 18 Januari, die leidde tot den dood van één'hunner, is twee dagen later voor een groep Japanners aanleiding geweest wraak' te nemen op de Chiiieezcn en één Hunner fabrieken in brand to steken, liet geen o'p zijn beurt weer uitliep op een bloe dige kloppartij met de politie. Verontwaar digde Japanners hebben toen aan de re geering. te Tokio geseind oorlogsschepen en troepen naar Sjaiighai te dirigeeren. Vobr- loopig bepaalde de Japanscho consul to Sjangha i "er zich toe van den burgemeester dézer -stad. 'gêhoegdóening te cisclión: de anti-Japanscho. organisaties moesten wor den opgeheven, schadevergoeding moest worden betaald' aan de slachtoffers der Chincesche. excessen on bovendien moesten verontschuldigingen wórden aangeboden. •Aan hetgeen do Japanners verlangden, werd eerst slechts zeer onvolledig tcgemoei gekomen; hiermee namen de Japanners geen genoegen en zij lieten uitkomen, dal zij zich zelf recht zouden verschaffen, wan neer niet onverwijld werd ingewilligd wat Japan eischte. Inlusschen kw'arn op 25 Ja nuari een Japansche vlootverstérking. aan. teneinde de Chineezen te intimidceren. Op nieuw liet rte Japansche consul den burge meester weten, dat binnen zeer korten lijd de Japansche eischeiT dienden te worden aanvaard. Op 28 Januari zwiehtto do bur gemeester volkomen. Er was dus geen aan leiding moer voor een Japansche actie. Niettemin zonden de Japanners troepen naar Tsjapei en verlangden van de Chi ncesche autoriteiten aldaar, dat de Chinee sche soldaten zouden terugtrekken, dus hun eigen gebied zouden verlaten. Dit ge schicdde niet en de commissie acht het voor de hand liggend, dat de Chineezen zich toon verzetten. Men weet nog wat er toen verder geschiedde: op 29 Januari be gonnen de Japanners het door de Chinee zen'bezette gedeelte van Sjanghai te bom- bardeèren, terwijl hun brandbommen oor zaak noren, dat verschillende andere go- bouwen een prooi der vlammen werden Eon protest van den burgemocstcr bij do buitenlandsche consuls volgde. Van Japan sche zijde werd toen opgemerkt, dat bét Japansche optreden geen verhand hield rnet de aan den burgemeester gestelde ei- M n. maar een onafhankelijke actie v ii'iieinde Japanners in bet door dezen bo/eac gebied te beschermen. Tevens lie ten zij uitkomen, dat hun actie een uit vloeisel was van het feit, dat in dé inter nationale concössié verdedigingsmaatrege len Werden genomen. Na uiteengezet le hebben, dat de gevech ten tot en mei 29 Januari werden voortge zet, wordt cr aan herinnerd, dat in den avond van laatstgenoemden dog de con suls dor Vereenigde Staten en van Enge land de twee partijen, die met elknar over hoop lagen, ertoe hebben trachten te be wegen te acht. uur 's avonds een wapen stilstand aan te gaan. Hoe de zaak zich ver der ontwikkelde, wordt door de Geneef- sclie. correspondent der.N. R. Ct. aldus ge schetst: „Op 31 Januari.is hierop de bekende con ferentie gevolgd tusschen de Amerikaan sche en Britsche consuls, den Japanschen admiraal en den Japanschen consul cn van Chincesche zijde den burgemeester van groot-Sjanghai en den aanvoerder der Chi- neesche troepen. Hierbij werd overeen gé komen, dat de Japansche consul het denk beeld van een terugtocht van de Japan sche troepen onder de aandacht van de Japansche regeering zou .brengen. Indien het antwoord van Tokio ongunstig was, zouden de Chineezen een soortgelijk denk beeld onder de aandacht van hun regee ring brengen. Zoo lang van beide regec ringen geen definitief antwoord was bin nengekomen, zouden de partijen geen vuur geven, tenzij de andere partij het eerste daartoe zou overgaan. Met deze verklaring eindigt plotseling het rapport van de commissie van onder zoek." Men ziet dus, dat slechts de beginperiode van het erustige conflict wordt geschetst. Nadien heeft dc toestand zich derwijze ont wikkeld, dat thans kan worden gesproken van een oorlog, zonderdat daaraan een of ficieele oorlogsverklaring is voorafgegaan Ofschoon in het rapport duidelijk wordt uiteengezet, dat geen der beide'partijen vrij uitgaat, wordt reeds door de vermelding der feiten de ergste schuld van den ern- stigen toestand op de schouders der' Ja panners gelegd. Parijs, 8 Febr. (V.D.) Volgens de laat ste berichten zou de ernstige wervelstorm boven het Fransche eiland Róunion niet minder dan 45 personen In t leven hebben gekost. De hoofdstad St. Denis werd ernstig gc teislerd De bewonej'8 bobben een onderko men gezocht in kerken cn scholen, zooms 'ie aan boord van de in dc haven gelegen schepen. Ook te St. Paul werden geheele stadswij ken verwoest. De oogst is groótendecls ver nietigd. PIUS XI TIEN JAAR PAUS. Grootschc betooging te Berlijn, Berlijn, 8 Feb.i\ (H.N.j In het met do wit-gele vlaggen versierde sportpaleis is gisteren hot feit, dat Pius XI tien jaar ge leden tot paus werd geko/.en, dooi de Ka tholieke actie met een grootö.che betoogmg herdacht. Het voornaamste deel van het programmawas de rede van den pauselij ken nuntius, mgr. Orsenicro, die over de be teekenis, van het pausdom en de roemrijke regeéring van Pius XI handelde. De plech tigheid werd door den Duitschen zender en Je zenders van Munchen. Breslau cn Keu: len en de daarop aangesloten zenders ge broadcast. Mgr. Orsenigo schilderde den paus als stichter van de katholieke actie, als bevorderaar van de zielzorg en van de missie, en als den paus van de caritas in «len meest uitgebréiden omvang. Na den nuntius sprak de Pruisische minister van justitie, die er op wees, dat de paus, wiens wapenspreuk is: „Dc vrede van Christus in het rijk van Christus", het eerst de oor zaken van de buitengewone moedeloosheid van onzen lijd heeft aangetoond: de heb zucht, het nationale egoïsme en den afval van God. Ook mgr. Schrei be r. de bisschop van Berlijn, voerde het woord, om aan te sporen, tot dankbaarheid, allereerst tegen over God. die In dezen paus de &cvk zicht baar heeft gezegend, doch ook tegenover- den paus, die onvermoeid werkzaam is ge weest tot uitbreiding van het rijk Gods op aarde. Onder de aanwezigen merkte men o.a. den minister Stcgèrwald en den Prni- sischen minister dr. Steiger.d-rijkskan- seller dr. Marx en staatssecretaris dr. Pün- dcr op. NOORSCHE MINISTER VAN OORLOG ZIEK. Altreden van hot gehecle kabinet? Oslo, Februari (V.D.). De Noorsche minister van oorlog heeft een zenuwcrisis Na den dezer dagen op hem gepleegden overval was do.minister aanvankelijk zeer: rustig: thans is hij echter volkomen uitge put. In het ministerie worden alle kasten gecontroleerd om na te gaan, of ook staats papieren gestolen zijn. De pers vermoedt, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat de minister aftreedt. Aangezien de eerste minister, Kolstad. voor' geruimen tijd bedlegerig is, wordt hierdoor de positie van het geheele kabinet zeer lastig. Men verwacht dan ook, dat, wanneer deze ziekte nog langer duurt, niet alleen de eerste minister, maar het gehecle kabinet zal aftreden. ROOFOVERVAL OP DE KAS VAN DE DANZIGER TRAMWEGEN. Danzig, 8 Febr. (V.D.) In den afgeloo- pen nacht drongen twee gewapende en ge maskerde roovers de kasafdeeling van het bureau van de Danziger tram binnen. Van de twee aanwezige ambtenaren eischten zij uitlevering'van dc kasgelden. Toen de amb tenaren tegenstand trachtten te bieden, los ten de roovers eénige schoten, waardoor de beide ambtenaren ernstig in de borst wer den getroffen. Een nachtwaker, die hen trachtte tegen te houden, werd eveneens door een schot in de buik en in den arm ernstig gewond. In totaal bevonden zich in de kas ongeveer G000. Hoeveel daarvan in handen van de roovers is gevallen, is nog niet bekend. DE „NATURALISATIE" VAN HITLER. Frick dient een aanklacht wegens beleediging in. M nch en, 8 Febr (H.N.j Naar de Völ- kischer Beobachter meedeelt heeft dr. Frick een aanklacht wegens beleediging te gen de Münchener Neueste Naclir. inge diend wegens een artikel, waarin Frick's handelwijze inzake de poging tot naturali satie van Hitler veroordeeld werd. UIT EEN MOTORRIJWIEL GESLINGERD. Rotterdam, 8 Febr. De 4fi-jarige J. v d. Lely te Rotterdam is op den Nieuwen Binnenweg uit een zijspan van een motor rijwiel geslingerd, toen de bestuurder plot seling met kracht remde. In bewusteloozen toestand en met een hersenschudding ia bij naar ]jet ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht, waar hij eenige uren later aan de bekomen verwondingen is .over leden. IN DEN Tuin EEN KAMERPLANT MET MODERN 'VOORKOMEN. Een waardig pendant van dc Bromclia vormt zeker wel dc tiaemanlhus mot zijn vlezige blaren, die eenigszins aan dc Clivia doen denken en haar bloemen, die lijken op ccn poederkwast. Hoewel er tegenwoordig veel meer bijzonders onder dc kamerplanten gevonden wordt- dan vroeger, is het in veel gevallen toch steeds maar helzcllde menu en cr zijn toch nog zooveel andere soorten. De Haeinanthus is familie van de Ainaryl lis en lijkt er ook eenigzsins op. Ze is cchlei veel gemakkelijker in bloei te krijgen en ook den zomer door te houden. In dezen tijd van het jaar ongeveer, komt uit de vle zige blaren de bloem te voorschijn. Eerst ziet men den stengel, en daarop ontplooit zich dan langzamerhand het bloemschcrm dat, naar gelang de soort, rood, roze of wit gekleurd is. Doordat de meeldraden ver uil- steken, hebben de bloemen een poederkwast achtig voorkomen en worden dan hier ook wel er naar genuamd De „Haemanthus coccinius" heeft roode bloemen, waardoor zc wel een van de meesl gevraagden is. De soort „albiflos" is na tuurlijk wit, de varileit „Kalbreyeri" is roze Als de plant bloeit, geeft men ze goed wal water, voordien en nadien wat minder. Men houdt zc des zomers over in een zonnig ge- 'eelte van den tuin, döor ze rncl den pot in den grond te graven Heeft men geen luin. Jan kunnen ze ook op een zonnig balkon of Moemenrek gezet worden In het najaar worden ze in een matig war me kamer gezet voor een licht gelegen ven ster. De volle zon moeten ze dan niet heb ben, daar het blad dan verkleurt. Men ver plant ze in het voorjaar vlak na den bloei in een mengsel van één deel kleigrond op vier deelen bladgrond en een handje vol scherp zand. Men zet' ze natuurlijk in ge wone aarden potten en vooral niet in gegla zuurde, daar dc grond dan verzuurt en de wortels rotten. Onder het verplanten moet men zorgen de wortels niet le beschadigen daar ze dan afsterven en niet meer kunnen meewerken aan de voeding der plant. Men vermenigvuldigt ze door z.g.n. kwe'ek- bolleljes. die na eenigc jaren weer bloeien de planten dragen, Heeft men een kamer met centrale verwarming, dan is het zeer.aan ^e, bevelen, het blad vochtig te houden danr ze hiermee weer veel tot hun voeding bij brengen Ook alweer omdat de wortels niet zoo vee! in aantal zijn Od den pot wordt •ia den bloei 's winters niet veel gegoten Temand die wat ervaring gekregen heeft mcl kamernlanlen voelt dit als het ware van zelf. De een begriibt ziin planten en de ander oiet. 7ooa1s de Inlander zegt, men moet de gevoelige band cr voor hebben, en hier zit vpp! waarheid in. Staat de plant geruimen tijd in denzclfdcn ->ot, dan moet cr gemest worden. Men doel dit uifsluilcnd in het voorjaar, als de groei begint ze nro'iteerf er dan het meest van doordat het direct opgenomen wordt Van daar oude niet warme mest nemen hv oude koemest. Een weinig van een goed kunst- meslraengsel kan natuurliik ook weer dienen maar dan nooit meer dan een Iheelenelt'e od een Liter water en dan eenmaal in de veertien dagen, anders verbranden de wortels J. O W. F. RENS PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekery belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. jjVraagt gratis catalogus Boekarest, 8 Febr. (H.N.j Gisteravond is te Moinesti in een café een brand uitge broken, die binnen korten tijd een grooten omvang aannam, daar de meeste buizen in de stad uit bout zijn oj^getrokken, terwijl het water bevroren was, zoadat het blus- schingswerk zeer belemmerd werd. Tot van morgen 8 uur waren reeds 58 huizen in dc asch gelegd, terwijl hot vuur nog met on verminderde hevigheid voortwoedde. Troe pen zijn gezonden om hulp te vcrleenen. DE TOESTAND VAN MACDONALD. Londen, G Febr. (V.D.) Hedenmorgen is in Downing'street een bulletin uitgege ven, waarin gemeld wordt, dat Macdonald een rustiger nacht heeft doorgebracht. De toestand van zijn geopereerde oog is bevre digend. In verband hiermede zullen geen verdere bulletins worden uitgegeven. DE FRANSCHE AFRIKAVLIEGERS GEVONDEN. Parijs, 7 Febr. (V.D.) De in de Lybische \voe6tijn verdwenen Fransche vliegers zijn. hedenmorgen door Fransche vliegtuigen gevonden en naar Inschallar gebracht» De meerderheidspartijen op zijn hand Koningsbergen, 8 Febr. (V.D.) De gouverneur Merkys heeft hedenmiddag den regeeringspi'esident van hot Mcmelgobied Boettcher in vrijheid gesteld, nadat de pre sident zijn eerewoord Irad gegeven dat hij zijn woning, die onder strenge bewaking slaat, niet zal verlaten. Do telefoonverbin ding van Boettehcr's huis met de buiten wereld is verbroken. In Duilsche kringen gelooft men dat Mer kys tot deze invrijheidstelling heeft beslo ten onder den indruk van het Duitscho op- treck-n te Genève. De meerderheidspartijen voor Boettcher. Het bericht uit Kofno van het Litausche tel((gruafagcntschap, volgens hctwelke de president van den landdag voor het Memel- gebied, Dressier, in onderhandeling zou Maan met den gouverneur, met bet doel eon nieuwe rogèering te vormen, komt. naar de Königsberger Alg. Zt. bericht, niet met de feiten overeen. Dit bericht is veeleer te be schouwen als een bericht dat in het huiten iand den indruk moet wekken alsof de meerderheidspartijen in don landdag ac- coord gaan met don thans gcscha,pen toe stand. Er kan geen sprake ziin van zrulk een houding van de meerderheidspartijen in den landdag. De fractie van de landbou werspartij en de volkspartij, de meerder heid in den landdag, zijn Maandag in den loop van den dag tweemaal bijeengekomen cn hebben haar dank betuigd aan presi dent Boettcher. Volgéns een Lit.au sell blad zou La misraad Tolischus door den gouverneur ziin aange zocht een tijdelijke rcgccring te vormen Deze zal bestaan uit Taleikis en Vogchr Deze heiden zijn gekozen omdat zij do oud ste loden van den landraad zijn. Hot nog zittinghebbende lid van de ourle regeering Sziegaiul is'op deze wijze uil. de rcgccring gewerkt Een schade van milloenen Ilelsingfors, 8 Febr. (V.D.) In de reusachtige machinehallen van de werk plaatsen der Finsche staatsspoorwegen in een voorstad van Holsingfors is een reus achtige brand uitgebroken Begunstigd door een storm, breidden de vlammen zich met grootc snelheid uit en eenige honderden arbeiders, die in de hallen aan het werk waren, konden zich slechts door een over haaste vlucht, redden. Kostbare machine-installaties, gerepa reerd en nieuw spoorwegmateriaal, voorna melijk moderne goederenwagens, werden in eenige uren tijds vernield. De schade zou ongeveer vijf milliocn Finsche marken be dragen. NIEUWE PROEFNEMINGEN MET RAKETTEN-VLIEGTUIGEN. Bremen, 8 Febr. (V.D.) De raketten-on derzoeker ingenieur Tiling heeft gisteren wederom proefnemingen met zijn raketten- installaties gedaan. Zijn experimenten zijn thans uit het beginstadium getreden en hebben volgens zijn niededcelingén een zoodanig resultaat gehad, dat de start van den eerste po6lrakct nog slechts een kwes tie van tijd is. Bovendien heeft ingenieur Tiling in zijn werkplaats te Bohmte bij Os- nahrück reeds zijn eerste rakettcnvliegtuig geconstrueerd, waarmee in hot voorjaar een definitieve proef zal worden genomen. Het toestel heeft een vleugelspanbreedte van VA Meter. Als aandnjfkracht zal een 7 K.G. zware springstoflading van een bij zondere menging worden gebruikt. De draagvlakken van het rakettenvliegtuig liggen bij den start tegen de romp aange drukt en ontvouwen zich pas, wanneer de maximum snelheid is bereikt. IN HET WATER GEVALLEN. Rotterdam, 8 Febr. De 36-jarige C. do Braber uit Hillegom is Zaterdagnacht te Rotterdam van het Haringvliet in het wa ter geraakt Door schippers werd hij op het droge gebracht en daarna door den Ge meentelijken Geneeskundigen Dienst in be wusteloozen toestand naar het ziekenhuis op den Coolsingcl \ervoerd. In den loop van den Zondag is hij overleden. PRINSES ILEANA IN EEN ZIEKEN HUIS OPGENOMEN. Milaan, 8 Febr. (V.D.) Do Populo d'Ita- Iia van Zondagavond meldt, dat prinses Ileana, de zuster van koning Carol van Roemenië, in een particuliere ziekenverple ging te Treviso is opgenomen om een lang durige behandeling te ondergaan. De aard van de ziekte wordt niet gemeld. Haar echtgenoot bevindt zich eveneens te Treviso» BUITENLAND. Frankrijks voorstel ouder do loupo. (Derde Blad pag. i). if Het Japansche kanon nog steeds in actie. (Ecrsto Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Dc Indische begrooting voor 1932 (Tweede Blad. pag. 2.) Verhooging vau de opcenten op verschil lende accijnscn. (Tweede Blad. pag. 2.) STADSNIEUWS. Opvoering van „'n Goede Buur is beter dan...." door N.V. „Het Schouwtooneel." (Eerste Blad. pag. 3.) 1 Poging tot moord op een politieagent. (Eorsto Blad, pag. 3). Medegedeeld door hot Kon. Ned. Met. Inst. te Do Bilt. Hoogste barometerstand 781.5 te Hapa- randa, Laa.g6lo barometerstand 758.8 te Marseille. Verwachting: Krachtige later afnemende NLO. tot O. wind, afnemende bewolking, weinig sneeuw, lichte tot matigo, in het Oosten wellicht strenge vorst. Dc hoogo drukking in Scandinavië groei de tot een flinke kern boven 780 m.M. aan. Do depressie trok Z.-waarts en breidde ïich over Frankrijk uit. Kracntigo tot 6torra- aclitigo Oostelijke winden waaien over de omgeving van Noord en Oosien en brachten de vorst reeds lot dc grens van 0110 land. In Zweden, Finland, O.-Duitschland en Po len is de vorst streng geworden. ,In Fin land tot 25° C. onder nul, in Polen tot 20° C. In Frankrijk K? tijdelijk de temperatuur (gestegen, maar ook daar zal do vorst door dringen. In Nooi'd-Sóahdinayië begint de barometer te dalen, maar dc kern van du hoóge drukking neemt nóg toé cn in ver band met bet sneeuwdek aldaar is een vorstperiode van verscheidene dagen waar schijnlijk. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen Voor iedere figuur t/arkensmarkt 5 Tel. 1309 Billijke stemabounementen. Vakkundig stemmen. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: I'rof. üeyeke tot twee jaar t!c- vangenisstraf veroordeeld Lu beek, 6 Februari. (H.N.), In Let Lü- beekcr proces, dat 12 October j.l. begon, in verband met het overlijden van 76 zuige lingen tengevolge van het toedienen van een ondeugdelijk vaccin als voorbehoed middel tegen tuberculose, is vanmiddag uitspraak gedaan. Wegens het veroorzaken van den dood cn lichamelijk letsel door on achtzaamheid is prof. Deycke tot 2 jaar cd „ObermeÜizinalrat" Altstaedt tot 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld, terwijl prof. Kiotz en de assistente Anna Schütze vrijgesproken werden,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1