DË ËEMLANDEü HET KABINET LAVAL GEVALLEN Lieht op JOH. DE HEER Weerbericht Woensdag 17 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 197 MINDERHEID VAN 23 STEMMEN Tardicu opvolger? L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio HEVIGE SNEEUWVAL IN J0EG0-SLAVIE BEZUINIGINGEN IN ZUID-AFRIKA 5 uur 42 min. Fa. R. van den BURG PIANO'S IN HUUR VERKRIJGBAAR AMERSFOORTSCTI DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pet 3 "aaiden voor Amersfoort 2.10. per maand i 0.75, per 11 week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177,. Binnenland franco per post ptr 3 maanden f X-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERG 511 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghcids-advertentiCD voorde helft van den prijs. Kleine Advertentltfn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 «ent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD f I.Bewijsnummer extra i 0.05 De Senaat licht Laval een been- tjc. Met 23 stemmen in de minderheid. Aan het bewind van den Fransclien mi nister-president Laval is thans een einde gekomen: hij is de leider geweest van twee kabinetten, waarvan het eerste op 27 Ja nuari 1931 het leven zag en nog binnen liet jaar van het tooneol verdween als ge volg van hel feit, dat Briand wegens zijn wankelen gezondheidstoestand aftrad en Mnginot. de minister van oorlog, overleed. Na ecu paar dagen deed liet kabinet-Lava! echter \rijwcl ongewijzigd opnieuw zijn intrede, om daarna op 1(3 Februari ten vol ie worden gebracht, zoodat het bewind van Laval in het geheel ruim een jaar licefl geduurd. liet is niet de kamer geweest, die hel op J aval's politieke leven had gemunt, doch ile senaat, welks oppositieleden bij de be handeling der kieswet de kans schoon za gen om de tegenwoordige regeering te doen verdwijnen. Gelijk men weet, had de kamer het ontwerp inzake de kicsrechthervor- mjng, dat onder meer de afschaffing der herstemmingen bij de verkiezingen vooi de kamer behelsde, aanvaard en gisteren zou de. aangelegenheid worden behandeld in den senaat. Fr heerschte al dadelijk in den senaat een gespannen atmosfeer, die voor de re geering niét veel goeds beloofde. Toen de kwestie rees, wannéér de premier een ant woord zon geven op dc interpellatie \an den radicalen senator Pcyronnet, die over de algemeene politiek der Fransche regee ring wcnschte te worden ingelicht, gaf La- val tc kennen, dat uitstel daarvan thans /.oer gcwcnscht was, daar te Geneve op 't oogeiiblik belangrijke besprekingen plaats vinden over de ontwapening elk oogen- blik kunnen de Duilsche \oorstcllcn wor den ingediend en liet gezag der regee ring in geen enkel opzicht mag worden aangetast. Vandaar, dat Laval aan de hand deed de interpellatie op 26 Februari tot een punt van discussie to maken. Dit voorstel w erd echter met 155134 stemmen van, dc hand gewezen, doch Laval (rok uit deze nederlaag niet terstond dc consequenties, daar hij niet de kw estie van vertrouw on had gesteld. Dit geschiedde echter wél, toen Laval daarop de bereidheid te kennen gaf de interpellatie eerder dan aanvankelijk de bedoeling was, te beantwoorden, doch hij bleef zich tegen c-en onmiddellijke behan deling verzetten. De premier deed echter een vruchteloos beroep op den senaat om de politieke hartstochten in te toornen: bij flc stemming leed de regeering opnieuw een ernstige nederlaag; de meerderheid van de regeeringslegonstanders bleek uit 23 stemmen (c bestaan. De regecring dien de daarop bij Doumer, den president van de republiek, haar ontslag in, hetwelk werd aangenomen. Men slaai, de oorzaken opsporend van de onvriendelijke houding, die dc meerder heid van den senaat heeft aangenomen, vermoedelijk de plank niet al te ver mis, wanneer men aanneemt, dat het wegwer ken van Briand uit het kabinet en het te nadrukkelijk sympathiseeron met de reclitsgeoricntperdc groep-Marin, de ont stemming der linkerfracties hoe langer hoe meer heeft doen toenemen. De ïechtsche koers, dien Laval's kabinet insloeg, was den linkschcn partijen een doorn in liet oog; hierbij kwam, dat rechts en hierbij verleende de regeering-I.aval haar steun in de kamer de aanneming forceerde van een kiessysteem, waarbij zij zelf slechts zijde zou kunnen spinnen. Bovendien kon do financieele politiek der regecring, die. tc weinig aan bezuinigingen dacht, evenmin de goedkeuring'van de senaatsmeerderheid w egdragen. De "vraag is inmiddels hoe thans de op houw moet geschieden, nu dc afbraak een feit is geworden en w ie de opvolger van Laval zal worden. Wat dit. laatste betreft, worden zoowol de namen van Tardicu en Albert Sa i ra ut als van Paul Boncour en Bnrthou genoemd. Vooral dc laatste, die hij dc verlenging van den militairen dienst- teiid een belangrijke rol beeft gespeeld en onder nicer ook voorzitter der lierstclcom- rnjssie is geweest, schijnt een goede kans ie hebben de plaats van Laval in te ne men, doeli zekerheden beslaan er te dezen opzichte nog niet in het minst. Trouwens: dé li oei politieke 'toestand is uiterst ver ward. Lr i- reeds aan de hand gedaan, een reconsi.uctie naar links te bewerkstelli gen, maar hier zal dc kamer zich met man en macht tegen kanten, terwijl een besten diging van 't tegenwoordige bewind door deh senaat zou worden verijdeld. Of zal men trachten een krachtige conccntratierc- goering op zeer br.ecdcn grondslag tc vor men, waarin leden der verschillende repu- hlikeinschc groepen zitting hebben? Zullen de radicaal-socialisten ministerportefeuil les aanvaarden.' Of zal men, nu een oplos sing uiterst moeilijk is, een zakenkabinet formccrcn of wel de verkiezingen vervroegd uitschrijven? Ziedaar een groot aantal vra gen, waarvan het stellen alleen reeds bc- wijst, dat het zeer moeilijk zal zijn tot een vergelijk (c komen, nu kamer en senaat op zoo uiteenloopeiide wijze zijn samenge steld. De ontslag.aanvrage door Doumer aanvaard P a r ij s16 F c b r. (V. D.) De regeering- Laval werd liedcnmRlag in den Senaat rncl 15? tegen 134 stemmen verslagen, nadat Laval de vertrouwenskwestie had gesteld den Ï9cn Februari te bepalen als datum waarop de interpellatie Pcyronnet zou wor den gehouden. Aan dc stemming ging slechts een kort debat vooraf over de orde. Bij het eerste voorstel de debatten te ver dagen tot hot einde der conferentie van Geneve had Laval niet dc vertrouwenskwes tie gesteld. Toen dc eerste stemming een meerderheid van 21 stemmen togen dc re gecring lot resultaat had, wijzigde Laval liet voorstel, waarbij hij een verdaging tot l'J Februari eisciitc, terwijl bij daarbij de vertrouwenskwestie stelde. Bij de daarop volgende stemming bleef de regeering in de minderheid. Laval zal zich nog Dinsdag, vergezeld van dc leden van het ministerie, naar het Ely- sée begeven, teneinde den president der re publiek dc ontslagaanvrage te overhandi gen. In dc per» wordt Tardiou als opvolger van Laval genoemd, doch het is niet uitge sloten dat de linkerzijde zal trachten de re gecring in handen te nomen. In dit geval zou Ilerriot met dc kabinetsformatie kun nen worden belast. Nader wordt gemeld: Evenals het tweede kabinet Tardicu onge veer een jaar geleden, is thans het tweede kabinet Laval ondanks de meerderheid in de Kamer door den Senaat verslagen. Hier mede is een gebeurtenis herhaald, welke zich in de Fransche parlementaire geschie denis slechts uiterst zelden voordoet. Laval is niet. niet minder dan 23 stemmen in de minderheid gebleven bij de stemming over een eenvoudige nïötie van verdaging zonder politiek debat en zonder redevoering waarin de motieven voor de verwerping werden uiteengezet. Een half uur na den val der regeering zijn dc ministers naar den president der re publiek gegaan om officieel medcdecling te doen van liet aftreden der regecring. Men kan den toestand slechts ten volle begrijpen, indien men de toenemende slech te stemming van den Senaat tegen de Kamer in aanmerking neemt en liet ontwerp-kics- reclitliervorming in liet centrum der be schouwing plaatst. Dc in de Kamer versla gen oppositie onder leiding van Hcrriot en l.óon Blum was zich bewust dat dit ont- werp-kiesroclithcrvorming voor de oppositie beslissend was. De politieke ervaring heeft Frankrijk geleerd dat steeds degenen die vroeger aan de regeering waren bij dc nieu we verkiezingen in het voordeel zijn en dat de kiesdistricten hun afgevaardigden bij de eerste stemming steeds een relatieve meer derheid verschaffen. Thans is liet de vraag hoe het nieuwe ka binet zal worden samengesteld. Een regce- ring-Iïerriot schijnt, volkomen uitgesloten, aangezien de Kamer geen radicaal-socialis tisch regiem zal dulden. Dc mogelijkheid blijft een zakenkabinet, bestaande uit sena toren eventueel onder leiding van den vrocgorcn premier Bartliou of een kabinet- Tardicu. Zijn terugkeer op Woensdag wordt reeds zekei* genoemd. Voorts doet het gerucht de ronde, dat een kabinet Tardieu-Paul Boncour zal kunnen worden gevormd. Hoe Laval in de minderheid bleef. De politieke debatten .in den Senaat, welke eindigden met den \al van het kabi- net-Lavnl, hebben alles bij elkaar nauwe lijks meer dan een half uur geduurd. Nadat liet Iluis zich had uitgesproken te gen liet voorstel van den premier de debat ten te verdagen tot na de algemeene debat ten to Genève, besteeg premier La\al de sprekerstribune en verklaarde: ..Morgen zullen onze vertegenwoordigers te Genève liet standpunt van Frankrijk in zake de Ontwapeningskwestie nauwkeuri ger moeten dcfiniecrcn. Na de stemming van den senaat wend ik mij thans tot zekere collega's en verzoek hun de debatten Qver de interpellatie te verdagen tot a.s. Vrijdag. Ik verbind aan mijn verzoek dc vertrou wenskwestie'. Toen een senator bleef aandringen op dc directe beraadslaging, verklaarde Laval dat hij er recht op heeft zijn verzoek bizonderen nadruk ie vcrloencn, omdat hij weet dat se nator Pcyronnet nog in den afgeloopen nacht in telefonische vei binding heeft ge staan met Tardieu. De premier zag zich ten slotte door de interrupties der linkerzijde gedwongen de i sprtkerslriouiiu tc verlaten. Na de stemming verlieten dc ministers di rect do zaal. De ontslagaanvrage aanvaard. De president der republiek, Doumer, heeft de ontslagaanvrage van de egcci itfg-Laval aanvaard. Tot dat dc nieuwe regeering zal zijn sa mengesteld, zal het oude kabinet dc loopcn- dc zaken afwikkelen. De Kamermeerderheid tegen den Senaat. 150 afgevaardigden der verschillende groepen van de Kamermeerderheid zijn na dc stemming in den Senaat" bijeengekomen, ten einde dc nieuwe politieke situatie tc be spreken. In een resolutie wordt verklaard dat de ver rassing dezer afgevaardigden des tc grooter is, aangezien de senaat hel kabinet slechts over de kwestie van den datum heeft ton \al gebracht en dot op een oögenb.lik dat de Fransche belangen te Genève op hot spel stonden en de regecring concrete voorstel len heeft, ingediend \oor do organisatie van don vrede. De meerderheid is derhalve besloten haar vertrouwen slechts te schonken aan een re geering, welke zich door de politiek dor na tionale eenheid zal laten leiden, zooals dc meerderheid dor Kamer onder de kabinet ten van Poincaré, Tardieu en Laval. Het gerucht dat Tardicu reeds W oensdag morgen vroeg to Parijs zou aankomen, wordt niet bevestigd, llij zal op zijn vroegst Donderdag uit Genève vertrekken. Naar verluidt zal Briand bij doze kabi netscrisis geen rol spelen, aangezien zijn gezondheidstoestand liem thans niet ver oorlooft actief pp tc treden. De indruk te Genève. Gelieve, 16 1' c b r. (V. D.) De val van het kabinct-Laval wordt hier druk bespro- kon. Men is van mecning, dat zijn aftreden geen invloed heeft op de buitcnlandschc. po litiek on vooral, dat hierdoor do houding van de Fransche regecring ter ontwape ningsconferentie niet zal iworden gewijzigd. In Fransche kringen wordt medegedeeld, dat Tardieu niet voornen. :us js uit Genève tc vertrekken. BLOEDIGE BOTSING IN INDIë. Acht inlanders gedocd. Bombay, 16 Febr. (V.D.) Tc Tarapocr werden bij een ernstige botsing tusschen politic en congresaanhangers 8 Indiërs ge dood cn 5 zwaar gewond. Aan rogeeringszijde werden dc politie chef en 24 genten gewond. Dc Indiërs be stormden dc politieburcaux tc Tarapocr waar een bijeenkomst werd gehouden waaraan ook werd deelgenomen door den Britschen politiechef zoomede ecnige poli tieofficieren cn -beambten. Dc toestand werd zoo gevaarlijk dat dc politie het vuur opende waarna de menigte uiteenging. On der de gcdöbden bevinden zich ook twee congresaanhangers. OPLICHTERSPRAKTIJK VAN EEN NEDERLANDER. A n t w erpe n, 16 Febr. (V.D.) Het Par ket van Antwerpen heeft een zaak van misbruik van vertrouwen en oplichting in onderzoek ten laste van een zekeren S., een Nederlander, die zich in een huis aan dc Lange Beeldenkensstraat bad geves tigd, waar hij een Spaar- on Crcdietbank heeft geopend. De man, die voorschotten gaf tot een bedrag van 1000 franken be taalde hierop slechts 750 franken. De ont brekende 250 franken behield hij voor on kosten. Dc terugbetaling moest binnen liet jaar geschieden. Dc slachtoffers werden tevens verplicht bij hem tc sparen. Mce- rendeels waren het eenvoudige werklie den. Volgens het nummer der spaarbank boekjes heeft S. kans gezien ongeveer 1200 cliënten te winnen, die sommen van 1000 franken betaald kregen zoodra de boekjes vol waren. De man is echter naar Neder land teruggekeerd, teneinde op deze wijze aan de door hem verschuldigde betalingen te ontkomen. lANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 AFGHALAINE 130 cM. breed. Moderne kleuren, f 1,95 en f 2,90 per meter. Een zuiver wollen stof die zeer in den smaak valt en voordeelig is. tfarkensmarkt 5 Tel. 1309 Alleen betere merken. HERSTEL VAN MACDONALD. Heden verlaat hij de kliniek. Londen, 16 Febr. (V.D.) Premier Mac- donald zal waarschijnlijk morgen de kli niek verlaten, aangezien hij behoorlijk her steld js van de oogoperatie welke hij on langs heeft ondfcrgann. Het is mogelijk dat hij Woensdag de ha binctszitting zal bijwonen en enkele dagen tc Londen zal verblijven alvorens drie we ken met verlof te gaan, zooals hem door dc doctoren is voorgeschreven. Belgrado, 15 Febr. .Yb/ De .sneeuw val cn de plotselinge hevige vorst in den Balkan "nebben in Joego Slavic verkccrs- storingen vcrborzaakl. Bij Bio«l aan do Save kwam de sneltrein naar Belgrado in botsing met run buurtreintje, waarbij een aantal wagons weid beschadigd cn ccnigc reizigers werden gewond Kun eigenaardig ongeval deed zich voor m hot dorpje lor in Slavonic. Toen liet halve dorp in dc kerk bijeen was ter bij woning van een dobdenmis. word dc kloos terkerk plotseling door oen lawine bcjHoi- von. Do sterke niuivii, die nog uit 5 e Mid- deloöinvcn datcerón, hielden don druk van dc sneeuwmassa uit. Nadat de andere be woners van het dorp tien uur achter elkuar haddon gewerkt; was het kerkgebouw vol doende uitgegraven om de kerkbezoekers to bevrijden. Kaapstad, 15 Febr. (V.D.) Het deficit op liet loopcudo belastingjaar wordt ge schat op t woo millioen pond sterling. Of schoon verhooging van do belastingen nood zakelijk zal zijn, is dc regeering er toch too overgegaan besluiten te nomen omtrent gröóto besnoeiinge.ii op do openbare uitga ven. Hieronder.- vallen -salarisverlagingen der ambtenaren Zoo zullen de salarissen van de kabinetsleden worden verminderd met 15 die. van de parlementsleden met 10%; dc ambtenaren van den burgerlijken dienst zullen een salarisverlaging krijgen van ongeveer. 5 Deze verlagingen dragon een volkomen tijdelijk karakter en zullen van geen invloed zijn op dc pensioenen, enz. Verwacht wordt, dat dc rechters cn andere ambtenaren, wier salarissen onaan tastbaar zijn, vrijwillig een verlaging naar verhouding, zullen acceptccren. Er doen hier verder de geruchten do ronde, dat de regecring der unie in ondcr- handeling is niet do regeeringen van Frank rijk en Nederland over can leening van millioen. Deze geruchten wordm echter of ficieus tegengesproken. Dc regecring licefl op het oogenblik op zijn minst vijf millionn pond noodig, doch zal, naar het schijnt, ver trouwen op dc banken, die, naar zij meent, het noodige zullen kunnen voorschieten, tot dc voorwaarden voor het sluiten van een leening gunstiger zijn. BUITENLAND. lievige sneeuwval in Joego-Slavie (Eerste Blad, pa Do Strijd tusscllèri Chincezen cn icrs. (Eerste Blad, pi g. 1). lapan- IIet kabinct-Laval ten val gebracht. (Eerste Blad, pug. 1), BINNENLAND. Tentoonstelling van schilderijen van 11.M. dc Koningin te Amsterdam. (Tweede Blad. pa'g. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Mol. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 780.3 te Malin- hcarl on Shields. Langste baromdïéistand: 710.1 li Jan May un. Verwachtlïlg: Zwakke wind. meest, uil Noordelijke richting, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, zelfde tempera- t u u r. Het gebied van hoogen druk. waarvan du kern over dc Britschè eilanden niet. af nam, breidde zich Oostwaarts tot over O- Duitscliland uit, waarvoor over een groot deel van Uuitscblaiid en ook over Frank rijk windstilte intrad, zoo dat ion gevolge van uitstraling, zich lichte tot matige vorst kon ontwikkelen. In Scandinavië deed een hoogc Noordelijk gulegen depressie dö ba rometer in liet Noorden sterk dalen, terwijl aldaar ook de vorst onder dëprcssióinvlQed verdween. Alleen liet Zuiden van Zweden heeft nog matige vorst. Een nieuwe, niet zoor diepe depressie, nadert IJsland. Voor morgen is in onze omgeving zwakke wind, meest uit Noordelijke richtingen, te ver wachten'en' oen toestand die niet veel van dien varr lieden verschilt. Ilct is echter niet onmogelijk, dat de betrekkelijk hóoge temperatuur van Noordzee morgen lus- sclicn de beide kernen van liooge druk, ïi.l. die over Engeland en Cön nieuwe die zich over Wost-Duifschlaiid vormt, aanlei ding geeft lot ontw ikkeling van een d< - pressie-aebtigen toestand niet zwaardere bewolking. ARNH.STRAAT HINDENBURG AANVAARDT DE CANDIDATÜUR VOOR 'T PRESIDENTSCHAP. Boven links: de jeugd juicht den grijzen veldmaarschalk toe Boven rechts: hel hila rische bezoek van den president aan het bevrijde Rijnland (naast Hindenburg de Beiersche minister-president dr. Held). Beneden links: de bevorderaar van het a nomisch leven. Beneden rechts: Hindenburg, de overwinnaar van Tanncnberg, de opper bevelhebber der Duitsche weermacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1