ZILVERVOSSEN DE ËÊMLANDEB Boursovenicht BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER S0ESTERWEG 107 JOH.DEHEER Donderdag25Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 204 DE CONFERENTIE INZAKE ONTWAPENING DE NATURALISATIE VAN HITLER Licht op 5 uur 58 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio AMERSFGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pit 3 maanden voor Amersioort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukkeni f 0.17Vi» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0 25 Liefdadigheids-advertentlèn voor de helft van den prijs. - Kleine AdvertentiSn „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Het gezag van den Volken- bond. De botsing in het Verre Oosten. Het kan niet worden ontkend: de mate van activiteit, die de Volkenbond tot dus ver heeft ontplooid om met betrekking tot het Japansch-Chineesch geschil tot een be vredigende regeling te geraken, is niet in staat geweest den feitelijken oorlog in het Verre Oosten tegen te houden. Het ligt dan ook voor do hand, dat het prestige van den Volkenbond aanmerkelijk is ge schokt en dat de vrienden van het Geneef sche instituut deerlijk zijn teleurgesteld. Japan heeft niet alleen de bepalingen van het negenmogendhedenverdrag en het Kelloggpact „aan zijn laars gelapt", maar tevens gedaan, alsof er geen Volkcnbonds- statuut bestond. Dat feit is te bedroeven der, daar Japan niet alleen lid is van den Volkenbond, maar tevens doel uitmaakt van den Raad. De macht van den Volken bond is schromelijk overschat en de argc- loozc optimisten, die alles van Gcnèvc verwachten, niet in de laatste plaats, om dat het den Volkenbond in een vroegere periode reeds is gelukt enkele dreigende conflicten uit de wereld te helpen men denk'c aan de incidenten inzake Korfoc en de Grieksch-Bulgaarsche geschillen, die ernstig oorlogsgevaar in zich borgen zien nu alle verwachtingen in rook vervlie gen. Bij genoemde geschillen waren echter hoofdzakelijk staten betrokken, die niet over buitensporig groote militaire krach ten beschikken en die derhalve eerder kon den worden geïntimideerd dan een land als Japan,' dat in militair en politiek opzicht veel meer in de melk heeft te brokken. Dc toestand is op het oogenblik dan ook zoo, dat de Volkenbond in het gunstigste geval in staat is zwakke landen ervan te weer houden om hun mecningsverschiilcn met wapengeweld in plaats van langs vrecd- zamen weg te beslechten. Nog steeds bestaan er Volkcnbondsvricn- den, die van oordeel zijn, dat op staten, die legen het Volkenbondsstatuut zondigen er. daardoor den vrede bedreigen, terwillc van het recht economische strafmaatregelen moeten worden toegepast, maar deze mea ning wórdt weer bestreden door anderen, die juist van dergelijke pressiemaatregc- len yrcczen, dat de staat, die hiervan de dupe wordt, haloorig zal worden en over zal gaan tot een rcchtstreckscben oorlog. Voor dit standpunt is ook iets te zeggen, maar het droeve feit blijft dan niettemin bestaan, dat de Volkenbond, zooals hij thans is georganiseerd, alleen zwakke sta ten tot inkeer zal kunnen brengen, terwijl machtige mogendheden alle wenken en wenscken van Genève kunnen negeeren. In dit verband zou men zich in beginsel kunnen voreenigen met het Franschc standpunt, hierop neerkomend, dat den Volkenbond een effectieve macht ter be schikking moet worden gesteld. Natuurlijk zou er voor moeten worden gezorgd, dat een eventueel volkenbondsleger volstrekt onzijdig is en niet een instrument in han den van bepaalde statengroepen. Wat nu het Japansch-Chineosclie geschil betreft, leeft in veler harten nog dc hoop, dat alleen reeds liet. feit, dat in het begin van Maart dc Volkenbohdsx ergadering ter behandeling van het bloedige conflict bij een zal worden geroepen en de kans groot is, dat de gedragingen van Japan unaniem zullen worden veroordeeld, waardoor het een geduchte moi'eelo nederlaag lijdt, Tokio cr toe zal nopen aanmerkelijk in te binden. Dit kan natuurlijk op een misrekening uit- loopen; in beginsel toch is het niet uitge sloten, dat Japan op zeer misnoegde wijze zal rcagcercn en, dc wereldopinie trotsce- rend, nog zal worden gestijfd in zijn plan nen en nog fermer van leer zal trekken. Dit wordt vooral in Engelsche kringen ingezien; daar meent men momenteel, dat alleen heil is te verwachten van een uiterst tactische en omzichtige diplomatieke tus- schenkomst. Londenschc berichten behel zen dan ook, dat dc Engelsche minister van huitcnlandschc zaken, sir John Simon, die op 't oogenblik weer te Genève vertoeft, al les in het werk zal stellen, opdat binnen enkele dagen de Cliincesch-Japanschc vij andelijkheden worden gestaakt. Verant woordelijke Engelsche kringen huldigen dc opvatting, dat het gezag van den Volken- hond ernstig in het gedrang zou raken, wanneer het aan deze instelling niet ge lukte het conflict in 't Verre Oosten defini tief te regelen. Vandaar dat dc Britschc po litiek het erop aanstuurt den vrede in Azië weer naderbij te brengen door het aanbie den van Engelands groote diensten. De En gelsche regeering, aldus verluidt, zal be reid zijn met 'de Vereenigdc Staten, onaf hankelijk van den Volkenbond, ter berei king van dit doel samen tc werken, terwijl Engeland tevens gaarne zal profitecrcn van de medewerking, tc offreeren door andere Jfden van den Volkenbond. Benieuwd mag fnen zijn, of de Engelsche stappen inder daad zullen leiden tot kalmcering der Ja- panschc gemoederen. Gezien dc houding, die Tokio tot dusver aannam, durft men amper op resultaten rekenen. Italië. Engeland en Japan dienen voorstellen in Geneve, 23 Febr. (V. D.) De ltaliaan- scbe delegatie heeft bij het presidium der conferentie een voorstel ingediend, om di- direct de volgende kwesties aan do orde te stellen: Afschaffing der groote slagschepen; van onderzcebooten, van vliegtiiig-mocdersche pen; van zware artillerie; van tanks, van bombardementsvliegtuigen en van alle che mische en bacteriologische wapens, alsme dc herziening der internationulc overeen komsten inzake bescherming der civiele bevolking. De Engelsche delegatie heeft eveneens haar voorstellen bij het presidium der ont wapeningsconferenlie ingediend. Voorgc teld wordt dc ont werp-conventie dor voor bereidende ontwapeningscommissie als grondslag voor dc verdere besprekingen te aanvaarden, doch daarnaast wordt bchan deling van de volgende punten' voorgesteld, de beste methoden \oor vermindering van het effectief der legers; verbod van ver plaatsbaar landgeschut boven een bepaald kaliber, afschaffing van onderzeebooten, onderzoek naar de geschiktste methode om te komen lot vermindering van oorlogs schepen en scheepsgeschut; onderzoek van maatregelen tegen luchtbombardementen. Ook dc Japansche delegatie heeft bij het presidium der ontwapeningsconferentie voorstellen ingediend op den grondslag der ontwerp-conventie, teneinde tc komen tot het verbod van den chemischcn en bac tcriologischcn oorlog, van bombardements vliegtuigen en van aanvallen op dc civiele bevolking en verder vermindering te ver krijgen van de totale tonnage der vloten cn van een aantal scheepsecnheden van het scheepsgeschut; voorts beperking cn ver mindering van dc bewapening tc land on in de lucht, waarbij rekening moet worden gehouden, dat enkele landen onvoldoende bewapend zijn en dat de aan de ontwape nirigsconferentic deelnemende staten waar borgen moeten vorkrijgen tegen eventueéle dreiging door die staten, die niet tot een cventueele overeenkomst zijn toegetreden of zich niet aan hun internationale ver plichtingen houden. Geen zittingen van 19 Maart tot 4 April. Genève, 2-1 Febr. (V. D.) Op voorstel van het presidium besloot de ontwape ningsconferentie heden, dat de zitting voor het Paasclirecès zal worden onderbroken van 19 Maart tot 4 April. Voorts werd een hoofdcommissie be noemd, die zoo noodig vier subcommissies zal instellen en wel voor dc kwestie der ontwapening te land, ter zee en fn dc lucht, alsmede voor vermindering der bcgrootin- gen. De verschillende ontwapeningsvoorstel len, die de delegaties hebben ingediend, zullen in dc commissies worden onder zocht. Dc algcmcenc beschouwingen worden he den beëindigd. Eerste spreker was vanmor gen de vertegenwoordiger van Griekenland Michalakopoclo*, die er op wees, dat Gric kcnland, hetwelk in den oorlog zoowel overwinnaar als overwonnene was, de bei de voornaamste standpunten, die in de conferentie tot uiting zijn gekomen, kan waardceren, en bovenal den nadruk legt oó de moreelc ontwapening, die altijd in het centrum der Grieksche politiek heeft gestaan. Het woord werd nog gevoerd door dc ge delegeerden van Afghanistan, Albanië cn Panama. B r u n s w ij k, 2 3 Feb r. (V. D.). Nader verluidt, dat reeds Maandag tusschen de Duitsch-nationalon cn dc nationaal-socialis- ten de bespreking heeft plaats gevonden over dc naturalisatie van Hitler. In deze bespreking hebben de Duitsch-nationalen verklaard, dat zij geen principicele bezwa ren hebben tegen de naturalisatie van Hitier. Dc Duitsch-nationalen hebben hun toestemming evenwel afhankelijk gemaakt van de voorwaarden, dat de benoeming tot Brunswijksch ambtenaar geen schijnbcnoe- ming mag zijn, maar dat zij er op staan, dat Hitler zijn functie ook actief zal uit oefenen. LICHTSTAKING IN HAMBURG. Hamburg, 2 3' F e b r. (V. D.) Tijdens een massa vergadering van Hamburgsehp winkeliers, waaraan vertegenwoordigers van alle middenstandsverecnigingen cn -bonden deelnamen, is hedenavond besloten om van Donderdag a.s. af over te gaan tot een lichtstaking, aangezien de tarieven voor stroom te 'nadeclig zijn. Onder de organisaties, die zich voor deel neming aan dc lichtstaking verklaarden, bevinden zich o.a. dc bond van bioscopen en de warenhuizen. Het voornemen bestaat de lichtstaking al dus tc voeren, dat iedere buitenverlichting achterwege zal blijven. De étalages zullen Donderdag heelcmaal niet cn daarna slecht* tot 7 uur des avonds met ongeveer een kwart van de gewone sterkte verlicht wor den. Dc binnenvèrlichting zal zooveel mo gelijk tot ongeveer een kwart van dc ge bruikelijke sterkte worden beperkt. JAARVERGADERING VAN ALC0IÏ9LSM0KKELAARS. New-York, 24 Febr. (V.D.) De rum- smokkelaars aan de Noord-Atlantische kust zijn op het oogenblik te Halifax op Nieuw Schotland bijeen in een soort jaar vergadering. Tal van vooraanstaande Ameri- kaanschc alcoholsmokkclaars zijn in een hotel gelogeerd, waar conferenties worden gehouden over den zukelijkcn toestand. Men besloot echter de aankomst van den New-Yorkschen alcohol-koning Vannie Higgins af tc wachten, alvorens men tot bespreking van de eigenlijke agenda over ging. Inmiddels maken de smokkelaars het zich zoo gezellig mogelijk. Gisteravond vond in Hotel New-Scotland een rumoerig avondfeest plaats. In totaal nemen 25 groote alcoholsmokkelaars aan het congres- deel. Algemeen wordt dc stand van zaken goed genoemd. VERHOOGING VAN BELGISCHE DOUANETARIEVEN. Brussel, 23 Febr. (V. D.) De regee ring heeft de Kamer een wetsontwerp doen toekomen, waarin zekere douanetarieven, die niet onder handelsverdragen vallen, met 15 pet. verhoogd worden. Het invoerrecht voor buitenlandsche bieren wordt verhoogd van 80 op 100 francs. Verder worden in het wetsontwerp de ambtenaarssalarissen met 10 pet. verlaagd en de uitkeenngen der oorlogsbenadeelden met 10 pet. verhoogd De verlaging met 10 pet. heeft ook betrekking op de salarissen der ministers en de inkomsten der afge vaardigden. SIR JOHN SIMON WEER TE GENÈVE. G n v e2 4 Febr. (V. D.) De Engelsche minister van buitenlandsche zaken sir John Simon is hedenmorgen weer te Genève aan gekomen en zal hedenmiddag deelnemen aan de besprekingen in de hoofdcommissie van de ontwapeningsconferentie. VEERTIG BOEREN NEERGESCHOTEN. Boekarest, 21 Febr. (V.D.). Woensdag trachtten ongeveer 60 in Sovjet Rusland wonende boeren do Dnjestr over te steken teneinde uit te wijken naar Roemenië. Zij werden door Russische grenswachten ver rast en beschoten. Ongeveer' 40 dooden en gewonden bleven achter op het rivierijs. De anderen ontkwamen op Roemeensch grondgebied. BEURSOVERZICHT. Zooiets als een Babylonische spraakver warring is er, zoo langzamerhand, tusschen de volken ontstaan m politickeiv economi- schcn cn financicelen zin. Met den dag be grijpt men elkander minder of doet althans of men elkander niet snapt. En zoo brengt dan haast iedere nieuwe dag zijn nieuwen maatregel, dan hier, dan daar, lot vreugde, zij het vaak slechts tijdelijke, van hem ten wiens voordeele, besluit, decreet, Notver- ordnung, wetsartikel of hoe het beestje ook hcetcn moge, genomen wordt cn tot erger nis, verbittering en afweer van degenen tegen wie het ging. Babylonische spraak verwarring en Egyptische duisternis tevens. Want wie kan voorspellen wat zoo de dag van morgen weer brengen kan? Inmiddels vergadert Genève door cn „praat" verder! Aangezien echter het „ont wapenen" wel wat erg vlug in zijn werk bleek te gaan, heeft men Dinsdag het ge lukkige idee gehad te besluiten „de werk zaamheden" van 19 Maart tot 4 April te onderbreken! Wij vermoeden dat dc Ja panners inmiddels de gedwongen onderbre king van hun opmarsen, gevolg \an ouder- vonden tegenslag, wat minder lang zullen la ten duren. In het Verre Oosten ligt nog heel wat moeilijkheid voor verwikkelingen, wij zeiden het al vaak genoeg. Het kabinet La- val is in Frankrijk vervangen door een dito Tardieu. Voor hoelang? Inmiddels blijft het herstelvraagsluk steeds op de agenda slaan zonder dat ook hier een uitweg zichtbaar wordt. In Duitschland is men tot een saneering van het bankwezen overgegaan, een sanee ring die haast op socialisatie gaat lijken, want de invloed van staat en Reichsbank is wel tot uiterste hoogte opgevoerd. Of het \eitrouwen hierdoor zal terugkeeren? Bij Notverordnung de hoeveelste al? is etn nieuw besluit tot Markcnblokkade ge nomen dat den Markenhaadel verder is ko men moeilijken. Met het gevolg dat bank papier plotseling meerdere centen per mark minder ging noteeren dan wissel. Eenige koersverbetering trad echter inmiddels weer i:i. Hitier wordt candidaat voor het presi dentschap. Of hij echter ook president zal worden? Intusschen neemt de onderlinge tweespalt ook in Duitschland dagclijksch verder toe. Het incident met Dr. Goebbels ia den Rijksdag kan het ons opnieuw vertel len. Dat de Beurzen haar vasteren toon onder a1 dit gedoe, niet geheel konden handhaven, behoeft wel niet te verwonderen. Uitzon derlijk slecht ging het, tenslotte, in Ameri ka weer toe. In luttele dagen is daar voor vele fondsen de moeizaam verworven verbe tering alweer verloren gegaan. De kopersituatie brengt nieuwe bezorgd heid, de staalindustrie stelt te leur, de spoor- wegontvangstcn ontnuchteren en zoo zou den wij verder kunnen blijven afdreunen, minuten lang. En alle nieuwe Hooversche maatregelen beginnen langzamerhand ave- rechtschc uitwerking tc krijgen. Teveel be loofd en te weinig gegeven. Zoo langen tijd reeds! En het aangekondigde ingrijpen tegen de baisse werd eerder als een bewijs van zwak te dan van kracht opgevat. Terecht, naar v/ij meenen. Intrensiek beterende toestan den zullen heusch de baisse hun dwang zelf wel opleggen en dat met kracht en macht! Diverse dividendspasseeringen brachten in Wallstreet nieuwe ontstemming. Een der niet talrijke aandeden die iiun tegenwoordig dividend nog goed verdienen is de McKces- porl Tinplatc en het is wel merkwaardig hoe weinig deze maatschappij van de crisis gele den heeft. Onze beurs heeft zich vrij krachtig kun nen houden, niettegenstaande zooveel ver warring en duisternis. Maar eindelijk werd de algemeene ontstemming ook hier toch merkbaar en moesten hier en daar wat pro centjes worden prijsgegeven. In accoustiekcn spookte het. Liquidatie eener groote „portefeuille" terecht te ver talen in „Draag-papier" want veel meer dan „papier" is van het eens zoo dc aandacht trekkende aandeel niet overgebleven. Fhilipsen moesten den invloed ondervin den van den slechten uitvocrcijfers. Er is contingcnteermg van invoer op komst, hei geen voor Philips gunstig wordt geïnterpre teerd! Tot er weer elders wat nieuwe maat regelen worden genomen, denkelijk. Jantje lacht cn Jantje huilt! L'nilevers konden bet hoogste peil niet houden, vooral toen wat aanbod uit Londen naar hier heette te komen. Nederlandschc Fords brokkelden tenslot te weer beteekenend af. Dc dividendskansen worden niet groot geoordeeld, zooals vroe ger al gezegd, naar aanleiding van buiten- landsch gebeuren. De „Babv" op de Lon- densche tentoonstelling schijnt echter bij zondere belangstelling tc vinden. Een dui- zendguldenwagentje! Tegecf! Straks werpen wij allen nog onze fietsen in dc goot cn krijgen voortaan zelfs de meeste mannen Baby's"- in dc plaats. Op de Oliemarkt stegen Koninklijken tot 150 pet, maar toen Parijs niet verder kon of wilde steunen was het afgeloopen en begon ook hier ccn kalme terugtocht die intus schen nog geen grootere vormen aannam. Perlaks werden omhoog „gewerkt". Het lijkt echter wel of het spelletje ten einde raakt, voorloopig althans. Tabakken staan in afwachting van dc komende inschrijvingen. Dc rijzing is hier nogal kordaat geweest, naar ons voorkomt, in verband met dc mogelijke teleurstellingen in de prijzen. Rubbers leven in Rcstrictiehope. De mc- dedeeling over de kostprijsverlaging der Bandar Rubber heeft nieuwen moed ge bracht. Ook Amsterdam Rubbers profiteer den van dit betere sentiment. Met suikers is het nog steeds misère en zoo kon zelfs een H.V.A. de hoogere koer sen niet behouden. Kan het wel anders? Want zelfs wanneer een hoogere suikerprijs tot stand komt. als gevolg van geweldige in krimpingen, behoeft dit nog geen groot voordeel te zijn voor die vennootschappen, welke, als gevolg van inkrimping of sluiting, hun kostprijs verhoogd zien of slechts op „kosten" komen te zitten. In scheepvaart zit nog sieeds geen bewe ging, dat komt zooals reeds meer gezegd, van het stilliggen. Bedroevend is het te moeten constatecren hoe een zoo van ouds her beproefde bron van Nederlandsche wel vaart tot werkloosheid is gedoemd. Thce-aandeelen waren zeer kort onder im pressie van ietwat gunstiger prijzen, maar .li» beteekende nog zoo weinig. Op mijnbouwgebied luttel nieuws. Explo raties konden zich verheffen op verdere Oostersche verwachtingen. Die hel dichtst bij het vuur zit, warmt zich het eerst, hoop te men. Dicht bij het vuur zaten, volgens het rapport van deskundigen, de insiders der Boeton. In ieder geval zijn er daar per sonen geweest, die zich beter gewarmd hebben dan de misleidende stumpers van aandeelhouders het zich konden doen. Moet men het rapport gelooven dan was de heer Gcrmcraad allesbehalve van goeden raad. Te benieuwen valt het of nu maatregelen tot directiewijziging zullen worden genomen of zullen de aandeelhouders weer, ook nu, te laks zijn en dan te laat komen? De aangekondigde Nederlandsche slaats- leening zal er wel mei vlag cn wimpel in gaan. Want allerlei rijksfondsen staan ge reed om ccn handje te helpen en het proef ballonnetje zal denkelijk wel gevolgd moe ten worden door luchtschipperij van ruimer allure. Voor deöenen, die den gulden lief hebben, is het object zeer aantrekkelijk. Een nadeel der leening is dat conversie ieder oogenblik mogelijk is. Ph. STRAETMANS. BUITENLAND. Twist cn tweespalt in den Rijksdag. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het vergiftigingsgeval te Bergen. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Vergadering van het Mclkcontrólestation. (Eerste Blad, pag. 3). Lezing voor het Nat. Jongeren Verbond. (Eerste Blad, pag. 3.) Bandoeng en West-Java op dc film. (Eerste Blad, pag. 3). Jubileumuitvoering van Wilhclmina. (Eerste Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt Hoogste barometerstand: 774.9 te Storno- way. Laagste barometerstand: 742.6 tc Ingo. Verwachting: Matige, later afnemende O. tot V wind, licht tot half bewolkt droog weer, lichte vorst des nachts, overdag tem peratuur om het vriespunt. Terwijl de vlakke depressie, die over onze omgeving en het Zuidelijk deel van het waarnemingsgebied lag, verder naar het Zuiden aftrok en zich daar vcreenigde met diepe depressies in het Middellandschc Zee gebied, bleef de barometer in het Oosten stijgen en vormde zich een nieuw maxi mum van den luchtdruk over Polen, dat door een rug van hooge luchtdruk met het maximum in het N.W. samenhangt. Een diepe depressie uit de Poolzee gekomen, trekt naar Finland en gaf weer sterke baro- meterdaling in Zweden en stijging der tem peraturen over de Noorsche kust. De hoog ste temperaturen worden thans op IJsland gevonden, terwijl in Finland en Polen de temperatuur allerwege onder minus 15 gr. zakte. Het is te verwachten dat de koude luchtstroom uil Jict Oosten verder over West-Europa zal doordringen, hoewel de depressie in hot Noorden den wind waar schijnlijk genoeg zal doen krimpen om Juchttoe^ber over zee tc veroorzaken, met althans overdag temperatuur boven het vriespunt. .ANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WIJ TOONEN U EENIGE ZEER MOOIE EDEL SOORT. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: Harkensmarkt S Tel. 1309 De garantie van ons huis is voor U eon absolute waarborg. AMERIKAANSCHE VLOOTBOUW. Washington, 23 Febr. (V.D.) Dc lootcommissio van den Senaat heeft met algemeene stemmen do wetsvoorstellen aangenomen, waarbij dc regecring wordt gemachtigd de in het verdrag» van Was hington vastgelegde quota voor den vloot- bouw ten volle tc gebruiken. Do kosten, welke bierdoor ontstaan, worden geschat op een jaarlijksch bedrag \an 70 millioen dollar. In geval meer internationale \erdragcn inzake beperking van den vlootbouw zul len tot stand komen, wordt de president gemachtigd het geheele vlootprogram of een deel daarvan te schrappen. De goedgekeurde wetsvoorstellen betref fen zoowel den bouw van nieuwe schepen als de verbouwing of vervanging van oude schepen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1