VOORJAARS- EN REGENMANTELS FIRMA DUIM BURGER DÉ ËÊMLANDÊQ STAKING VIJANDELIJKHEDEN GEEISCHT Belangrijkste Nieuws Zaterdag 5 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 30e Jaargang No. 212 RESOLUTIE VAN DEN VOLKENBOND UIT MOOI AUlRSrOORT Buiteelaedlsch Weerbericht 6 uur 10 min. JOH. DE HEER Piano's Orgels, Radio L.J. LUYCX ZOON Een elk, die een iPLYSVIOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. J.J. MOLENAAR STATIONSPLEIN 5 - TELEPH. 1210 PRIMA ZIJDENKOUS f 0.98 3 PAAR f 2.75 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK AMERSFOGMSO-i DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,, Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadighclds-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—, Bewijsnummer extrn f 0.05 Japan bood tegenstand maar zwichtte en stemde onder voorbehoud toe China wil Mandsjoerije heroveren Geneve, 4 Maart. V.D.) Hedenmiddag zal de algemeene commissie, die is ingesteld door een buitengewone assemblee van den volkenbond en waarin alle deelnemende delegaties vertegenwoordigd zijn, met baar werkzaamheden voor de uitwerking van een rapport aan de plenaire vergadering be ginnen. Naar verluidt, zal dó commissie trachten ook de staten, die niet volken bondsleden zijn, maar dio direct bij bet con flict zijn betrokken, bij de uitwerking van bet rapport, te betrekken. Het is de commissie in de eerste plaats te doen om de medewerking van de Ver- eenigde Staten. De commissie zal in de eer ste plaats hebben vast te stellen of het pact reeds door Japan is geschonden of dat er 6lechts van schending sprake zal zijn wan neer weer Japan zich niet voegt naar de besluiten van de buitengewone assemblee. Geneve, 4'Maart. (V.D.) De buitenge wone plenaire vergadering van den Vol kenbond ter behandeling van het Japansch Chinecsche conflict is Vrijdag, volgens de Britschc parlementaire metbode in een an der gebouw bijeengekomen, als bizondere commissie. Voorzitter was de Belgische minister van Buitenlandsche Zaken, Hijmans, die mededeelde dat de tegenstrijdige berich ten betreffende de staking der vijandelijk béden in het gebied van Sjanghai een bui tengewoon pijnlijken indruk hebben ge wekt. De Japansche ambassadeur Salo ver klaarde, dat op bevel van den Japauschen opperbevelhebber de vijandelijkheden fei lelijk zijn gestaakt, drch dat ten gevolge van Chiueesche aanvallen eenige voorpos tengevechten hebben plaats gehad, welke zonder beteekenis zijn. De Chinecsche gezant Yen viel de mede deelingen van den Japanschen ambassa deur in scherpe bewoordingen aan en ver klaarde dat de Chineesche opperbevelheb ber de volkomen staking der vijandelijkhe den heeft bevolen. Iiij stelde voor dat de vier neutrale admiraals ter plaatse onver wijld een onderzoek instellen naar den toe stand. De Britsche minister van Buitenlandsche Zaken, Sirnon, cischte eveneens directe op heldering over den toestand. Paul Boncour wees er op dat zulks niet voldoende is en dat veeleer een directe cn effectieve neutrale bemiddeling tot slaking der vijandelijkheden moet worden ver schaft. De vertegenwoordiger der Italiaanschc regeering sloot zich aan bij de verklarin gen van Simon en Paul Boncour. De Japansche ambassadeur Sato cischte. dat allereerst de kwestie der handhavine van de orde in de ontruimde zone moet worden opgehelderd. De conferentie, waar aan ook door de vertegenwoordigers der belanghebbende mogendheden zou worden deelgenomen, welke zich hiertoe bereid hadden verklaard, heeft voor alles tot taak de voorwaarden voor den wapenstilstand vast te leggen en vervolgens de pl-incipico- le kwestie der handhaving van de veilig heid der buitenlandsche onderdunen Ie Sjanghai op tc lossen. Een terugtrekken der Japansche troepen is slechts stap voor stap mogelijk in verhouding tot hei herstel van rust en veiligheid. De Chineesche gezant Yen waarschuwde er voor zicb door de verklaringen van den Japanschen vertegenwoordiger niet van de wijs tc laten brengen. Volgens zoo juist ontvangen telegrammen, aldus Yen, is hot Japansche leger verder opgerukt. Vrijdagmiddag hebben S Japansche tran sportschepen 35.000 man met tanks en ar tillerie ontscheept in de omgeving van Sjanghai. Een ernstige strijd wordt ge voerd. De buitengewone volkenbondsvcr gadering moet thans aandringen op do fei telijke staking der vijandelijkheden. Dc Japansche ambassadeur Sato eischle vervolgens dat de Rondo Tafelconferentie onverwijld tc Sjanghai zal bijeenkomen, ten einde de wapenstilstandsvoorwaarden \ast tc leggen en de staking der vijande lijkheden to bewerkstelligen. Slechts onder deze omstandigheden zou een terugtrekken der Japansche troepen mogeïfrk zijn. De president der Assemblée, Hymans, re sumcerdende, verklaarde dat thans voor alles de 'directe staking der vijandelijkhe den moet worden tot stand gebracht. Dc zitting werd hierna geschorst. Het presidium der conferentie, waartoe dc groote Europeesche mogendheden be lmoren, kwam in geheime vergadering bij een, ten cindè een resolutie inzake de di recte stopzetting der vijandelijkheden uit MALAISE. Malaise is aan dc orde van den dag, in iedere courant, welke men tegenwoordig in handen neemt, kan men er helaas, over lezen De malaise in de menschcnwereld, waarvan we nooit zoo hoorden en waarvan we dage lijks hopen, dat ze spoedig minderen zal, is een gelukkig niet chronisch verschijnsel. Maar daarover wil ik hel nu niet hebben: mijn op schrift bedoelt alleen uw aandacht tc 'rekken voor een zeer gewóón verschijnsel, jaarlijks wederkeerend, in dc dieren speciaal d* vo gelwereld, en dus wat reclame te ma^cn Daarvoor dient zoo n opzienbarend woord ;o ons hoekje, als „malaise". De Fcbruarivorst heelt niet alleen ons, maar ook de gevederde zangers verrast, en wc mo gen ze, al hebben ze geen goed georganiseerd crisis-comitc, niet vergeten. Het behoeft zeker geen betoog, dat ik het oog heb op hel voede ren van de vogel? cn u daaraan „pro memo rie" herinneren wil. Het voeren van vogels is natuurlijk beperkt tot die soorten welke hier den winter door brengen, vogels, welke hier broeden of ook wel, die uit Noordelijke streken hier door trekken. Een groot aantal vertoeft in zachter streken, veel insectenetende zangvogels o.a maar cr zijn toch overwinterende dito's als meczen, roodborstjes, heggemusschen, boom klevers, winterkoninkjes e.a. Nu behoeven we gelukkig geen insecten te voeren of andere dierlijke stoffen, al is een stuk|e spek of wat vet zeer welkom, maar kunnen wc vol staan met oliehoudende zaden als pinda's en kokosnoten, ook wel gewone okkernoten in een netje. Men weet dit al lang wel, en het is dan ook maar ,pro memorie", zooals ik reeds zei In den handel zijn vetbollen, dierlijk vet met oliehoudende en andere zaden, ingericht om opgehangen tc worden, een lekkernij voor mcezen vooral. Ik weel niet of die hier ver krijgbaar zijn, maar zeker wel het z.g. „Uni- vcrseclvoer" dat met graagte gegeten wordt door vinken, kneutjes cn andere zaadeters En dat rotte appels door lijsters worden ge noten en dan dc broodkruimels van de tafel... Maar dal weet u al lang. A. JOMAN te werken. Deze resolutie zul de basis vor men voor dc verdere onderhandelingen. Directe staking der vijan delijkheden wordt geëischt. De avondzitting van de als commissie ver gaderende Volkenbondsbijeenkomst heeft 'n bewogen verloop gehad. Na de hervatting van do zitting, diende president Hymans Genève veroordeelt de hou ding van Japan. De As- semblée stelt een daad. Uit Genève komt een bemoedigend be richt: de Volkenbond, die tot dusver een uiterst aarzelende houding heeft aangeno men met betrekking tot het Japansch Ghineèsche conflict, heeft een bevrijdend woord gesproken Toen gistermiddag de algemeene- com missie der speciale Volkenbondsvcrgadc- ring bijeen was, roerde de voorzitter, dc Belg Hymans, de kwestie aan van het sta ken der vijandelijkheden te Sjanghai. Hij achtte het wel-is-waar een hoopgevend tee- ken, dat zoowel dc Chineesche als Japan sche autoriteiten order hadden gegeven den strijd te staken, maar helaas had de Chineesche gedelegeerde Yen berichten ontvangen, welke" behelsden, dat niet al leen dc geveclitcn opnieuw waren ont brand, maar tevens Japan van de gele genheid gebruik had gemaakt om op groote schaal nieuwe troepen met omvangrijk oorlogsmateriaal aan land te zetten, liet merkwaardige was, dat de Japansche ver tegenwoordiger, van wie men een looche ning dezer feiten had verwacht, de juist heid der Chineesche inlichtingen bevestig de. Ter verontschuldiging voerde Sato aan, dat de versche troepen, dio op Chineesch gebied thans voet aan wal hebben gezet, reeds waren ingescheept, voordat dc wa penstilstand een feit was geworden. De vrij poovcre cxcuxes van den Japanschen afge vaardigde maakten op de Volkenbondsver gadering een buitengewoon onaangena- men indruk, omdat uit alles bleek, dat Sato omtrent hetgeen er zou geschieden reeds tc voren was ingelicht en dit met moedwil had verzwegen. De Chineesche mededeeling, dat Japan weinig goeds in rijn schild voert en blijkbaar van zins is öe gehcele streek tussclicn Nanking- cn Sjanghai te veroveren, klonk dan ook zeer aannemelijk. Ilymans, diep getroffen door deze ont hullingen, schorste toen een uur lang de besprekingen, opdat het bureau in staat zou zijn te bepalen wat er nu verder dien de te gebeuren. Het resultaat der beraad slagingen 'was een resolutie, waarvan de voornaamste strekking was, dat. de vijan delijkheden onverwijld en definitief dien den tc worden gestaakt. Dc Japansche ver tegenwoordiger deed nog wel een hardnek kige poging om een bepaald onderdeel uit de resolutie gelicht te krijgen, maar heel do Volkenbondsvergadering keerde zich als één man tegen Japan, welks vertegenwoor diger een voorwaardelijke terugtrekking van de troepen zijner regeering trachtte tc bepleiten. Hiervoor was echter niemand te vinden. Japan, zoo was de algemeene opinie, behoorde te dezer zake geen poli tieke eischcn te stellen. Zeer krachtig werd Hymans gesteund door Motta cn Bcnesj, de vertegenwoordigers van Zwitserland en Tsjecho-Slowakijc, die de vertolkers waren van de wereldopvatting, welke zich met betrekking tot. het conflict heeft gevormd. Éindelijk zat er voor Sato niets anders op dan zich gewonnen te geven; om den Ja panschen vertegenwoordiger de bittere pil althans eenigszins te vergulden, legde Ily mans cr nog den nadruk op, dat er zorg voor zal worden gedragen, dat de belan gen van Japan, wat zijn veiligheid betreft, niet zullen worden verwaarloosd. Ondcrtusschen is er natuurlijk nog geen reden om alle pessimisme tc laten va ren; Japans handelingen hebben tot dus- vor een buitengewoon onberekenbaar ka rakter gedragen en Tokio kan dc wereld nog zeer goed voor nieuwe verrassingen plaatsen. Ondertusschen blijft liet een toe te juichen feit, dat dc Volkenbondsverga- dering op een wijze, die niet misverstaan kan worden, Japans optreden volkomen heeft veroordeeld cn energieker zicli tegen deze mogendheid heeft gekant dan de Vol kenbondsraad, die vele gelegenheden heeft verzuimd cn Tokio voortdurend heeft ont zien, al werd China op zeer grove wijze on recht aangedaan. De vraag is nochtans, of Japan nu ein delijk werkelijk tot inkeer zal komen. Op de rondetafel-conferentic, waaraan niet al leen zal worden deelgenomen door de par- HYMANS, de Belgische minister van bui tenlandsche zaken, die de buitengewone plenaire Volkenbondsvcrgadering presideert. tijen, die met elkaar overhoop liggen, maar tevens door de mogendheden, die te Sjang hai speciale belangen hebben, zal spoedig genoeg blijken, of in den vervolge met Ja pan valt te praten. Tot dusver valt te be schikken over éen telegram, dat nu niet bepaald hoopgevende perspectieven opent: uit Tokio wordt namelijk bericht, dat de Japansche regeering op genoemde confe rentie van plan is schadevergoeding te eischcn wegens dc voorvallen te Sjanghai en er tevens op te staan, dat er voorgoed een einde komt aan de anti-Japansche houding der Chineezen. Deze laatsten zul len opmerken, dat de Japanners dc behan deling, die hun van de zijde der Chineezen te beurt \alt, zelf hebben uitgelokt. Boven dien heeft reeds verluid, dat Cliina, liét- welk Japan volkomen verantwoordelijk stelt voor de oorlogsoperaties in het Verre Oosten, zijnerzijds met schadevergiedings- eischen voor den dag zal komen, die klinken als een klok. Er zijn dus nog moei lijkheden genoeg, die een vlotte regeling van het conflict in den weg kunnen staan. een door het presidium inmiddels uitge werkte resolutie in betreffende de staking der vijandelijkheden cn directo hervatting der onderhandelingen. De resolutie heeft den volgenden inhoud: 1. De V.B. vergadering verzoekt de Ja pansche en Chineesche regeering onver wijld de noodzakelijke maatregelen to tref fen ter doorvoering van de heden door de beide opperbevelhebbers bevolen staking der vijandelijkheden; 2. De bij het internationale concessiege bied te Sjanghai belanghebbende mogend lieden worden opgewekt de V.B. Asserablée onverwijld rapport uit te brengen nopens de doorvoering der staking der vijandelijk lieden; 3. Do Japansche en Chineesche regee- ring worden opgewekt onder deelneming der belanghebbende mogendheden een over eenkomst te sluiten nopens de definitieve staking der vijandelijkheden cn de terug trekking der Japansche troepen. Het voorstel stuitte op krachtigen tegen stand van den Japanschen ambassadeur Sato, die een schikking oischle waarbij de toekomstige stand der Chineesche troepen cn de voorwaarden voor de terugtrekking der Japansche troepen zullen worden vast gelegd in liet definitieve verdrag tusschèn de Japansche en Chineesche regeering. President Hijmans verwierp evenwel het Japansche voorstel. Bondsraad Motta deed in een korte buitengewoon scherp gestelde verklaring het voorstel dc resolutie van den president in stemming te brengen. Overigens kon, aldus Motta, volgens art. 13 van het V.B. Pact. zonder deelneming der beide in strijd zijnde regeeringen, der halve ook zonder de toestemming van den vertegenwoordiger van Japan, worden op getreden. Het voorstel vond steun bij den Tsjechischen minister van Buitenlandsche Zaken, Benesj. Aangezien in de zaal even wel een voor Japan ongunstige stemming liecrschlc, zag Sato zicli gedwongen onder voorbehoud toe tc stemmen. President Hijmans verklaarde dat thans dc resolutie door de commissie was afgenomen. De plenaire Volkcnbondsvergadcring welke na een onderbreking van zeven mi liuteri bijcenkam, nam bij hoofdelijke 'slem ming met algemeene stemmen de resolutie van het presidium aan, waarbij van de rc geeringen van Japan en China, directe maatregelen worden geëischt inzake de doorvoering der staking van dc vijandelijk heden. Wang Sin Wei eischt terug trekking der Japansche troe pen uit Mandsjoerije. Nanking, 4 -Maart. (V.D.) De Chinee sche premier Wang Sin Wei heeft ver klaard dat de Chineesche regeering niet geneigd is de Japansche voorstellen aan tc nemen. Japan heeft ccnige malen dc in ternationale verdragen en de Chineesche souvereiniteit geschonden. De Chineesche regccring zal slechts dan onderhandel in gen met Japan aanknoopen, indien zij de zekerheid heeft dat Japan zijn troepen uit Mandsjoerije en Sjanghai terugtrekt. Voor China is er geen bizondere Mandsjoerijschc kwestie, doch slechts een algemeen pro bleem. Indien Japan niet zijn troepen uit Mandsjoerije terugtrekt, zal China den verdedigingsstrijd verder voortzetten. China wil Mandsjoerije her overen. Sjanghai, 4 Maart. (V.D.) Het offici- eele telegraafagentschap Gomijn deelt me de, dat de Chinecsche regeering thans een leger van 200.000 man op de been wil bren gen, ter bestrijding van Mandsjoerije. Het hoofdkwartier wordt te Peking gevestigd. Vijfduizend verbrande hui zen, achtduizend dooden te Tsjapci. Nanking, 4 Maart. (V.D.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat in Tsjapei 5000 huizen in dc asch zijn gelegd, terwijl gedurende den strijd van de afgeloopcn weken 8000 burgers zijn gedood, waarvan de meeste lijken nog in de straten liggen. Het Chinee sche stadsbestuur heeft zich thans tot het Japansche opperbevel gewend, met het ver zoek voor de teraardebestelling van dc slachtoffers te willen zorg dragen. BUITENLAND. Dc moeilijkheden in 't Verre Oosten. (Eerste Blad, pag. 1.) (Vierde Blad, pag. 1). Dc ontvoering van Lindberg's jongetje. (Vierde Blad, pag. 2). BINNENLAND. Vonnis inzake dc verduisteringen tc Lim- men. (Tweede Blad, pag. 3). Bioscoopbrand te Helmond). (Tweede Blad, pag. 3). Vijf inbraken tc IJssctstcin. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Vergadering van de Kamer van Koop handel. (Eersto Blad, pag. 3). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. „Handel s Samson." Naar aanleiding van de Toonkunst-uitvoering op a.s. Dinsdag. „Carnaval aan de Blauwe Kust", door Anna Bcnavcntc. „Mussolini, dc Groote Volkskenner.'' Een kenschetsing van het wezen van Italië's dictator. Hoogste Barometerstand 765.6 te Riga. Laagste Barometerstand 732.8 to Leydis- fjord. Verwachting: Zwakke tot matige, W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waar schijnlijk eenige regen, zachter des nachts, overdag zelfde temperatuur. De depressie in het N.W. breidde zich aanzienlijk naar onze richting uit on nam nog iets in diepte toe. Dc rug van hoogo luchtdruk in liet Westen werd verder Z.- waarts gedrongen. Dc hoogc druk in het Oosten trok verder O.-waarts. Bij dc geschetste luohtdrukvcrdceling en haar veranderingen nemen dc regenkan- sen toe, hoewel de hoeveelheid neerslag dio verwacht, werd wel betrekkelijk gerin ger zal zijn, want cr is nog te weinig wa terdamp in dc hoogerc luchtlagen aanwe zig. Als gevolg van een tijdelijke opklaring en van zwakke wind hedennacht daalde in de Bilt dc thermometer nog 4. gr. be neden het vriespunt, doch voor den a.s. nacht mag eenige stijging van temperatuur verwacht worden. In Scandinavië en Duitschland bleef de vorsltoestand aan houden, terwijl in Midden-Frankrijk een lichte vorsttoestand terugkeert. In IJsland daalde eveneens de tempe ratuur. Over dc Britsche eilanden steeg zij- Over het algemeen viel nog weinig neer slag, alleen in het Noordelijke gedeelte van het waarnemingsgebied meldt, dat station meer dan 5 m.M. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Vakkundige reparatie I.ANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ELASTIEKE CORSETTEN en BUSTE-HOUDERS. Positie Corsetten aanbevolen medici.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1