DE EEMLANDEQ DUIZENDEN LUISTEREN NAAR BRUNING JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS pd' 3 maandcn voor Amersfoort 2.10, per maaod i 0.75, per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 roet Inbegrip van een bewijsnummer Woensdag 9 Maart 1932 1 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnheinschepoortwal 2a j 30e Jaargang No. 215 ERNSTIGE TREINRAMP IN ROEMENIE SNEEUWSTORMEN WOEDEN IN AMERIKA VERKÏEZINGSKEDEVOERING TE ESSEN „Hindenburg symbool van eenheid en kracht" Licht op 6 uur 21 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio MANNBORG ORGELS Fa. R. van den BURG weck (met gratis verzekering tegen ongelukkenl I 0.I71/.. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderltike nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD - elke regel meer f0.25 Liefdadigheids-ndvertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES' bij ooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. bewijsnummer extra f 0.05 Verbetering der Fransch-Ilali- aansche betrekkingen? De zaak in de Fransche Kamer te berde gebracht. Den laatslcn tijd is er meermalen sprake van, dat er zich een verbetering in de be trekkingen tusschen Frankrijk en Italië be gint af te tcckenen. Zullen de beide Iïo- maanschc volkeren, die nu al langer dan een decennium met elkaar overhoop lig gen. liet tenslotte eens worden? Er zijn ver scheidene kwesties, die dc beide staten vcr- niet in de laatste plaats beeft dc vlootkwestie een diepe kloof in het leven geroepen. Mussolini staat nog steeds op het standpunt, dat dc Italiaanscbc vloot onder geen beding zwakker mag zijn dan de Fransche, een opvatting, die men te Parijs niet kan onderschrijven. Dan zijn er C.Q5 tal van andere nunteii, die tot u ''^vriTg*' aanleiding geven: .1c AdrlatiscITe kwestie, de grenzen van Lybië, het statuut der Italia nen in Tunis, de mandaatskwestic en de Italiaansche expansie drang. In dc zilting van dc Fransche Kamer hebben gisteren een tweetal afgevaardigden zoo nadrukkelijk mogelijk betoogd, dat het uiterst gewenscht was, dat Rome en Parijs zich met elkaar verstonden, teneinde te be reiken, dat. de mceningsverschillen, waar door dc beide staten van elkaar vervreemd zijn geraakt, weldra tot het verleden bc- lioorcn. Vooral dc afgevaardigde Ybarne garay was nog al optimistisch en gaf als zijn opvatting te kennen, dat de verwer kelijking van vriendscliappelijker betrek kingen geenszins uitgesloten was en een regeling der geschilpunten binnen het be reik der mogelijkheden lag. Onder meer maakte hij een opmerking, die hierop neer kwam, dat, wanneer van Fransche zijde te genover Italië dezelfde toegevendheid was betracht als tegenover Duitschland ja: men had zelfs met nog minder toegekund Rome cn Parijs al lang naast elkaar hadden gestaan Overigens verwachtte Ybarncgaray, dat dc Frahsch-Italiaanschc samenwerking en vriendschap automatisch «•en realiteit zou worden, wanneer iu Duitschland de Ilitlerianen dc macht aan zich trekken en voor de heide Romaanschc volkeren een gevaar gaan vormen. In elk geval deed de afgevaardigde reeds nu een beroep op den minister-president om alles in het werk te stellen, opdat Frankrijk en Italië wèër nader tot elkaar komen. Niet tevergeefs werd een beroep gedaan op Tar dieu; deze toch meende eveneens, dat over het verleden niet langer behoorde te wor den getwist, doch dat Rornc cn Parijs de handen in elkaar moesten slaan: trouwens er werd tusschen beide landen* al sinds een weck onderhandeld. Deze besprekingen golden echter niet alleen Frankrijk en Italië, maar evenzeer andere Midden-Euro- pecschc staten cn droegen een economisch karakter. Het is duidelijk, dat Tardieu hier bij zinspeelde op dc schepping van het door hem voorgestelde economische Donaublok. Dc Fransche premier zag dc toekomst vol hoop tegemoet, al waarschuwde hij ervoor andere dan bescheiden verwachtingen te koesteren. Met andere woorden: Tardieu liet uitkomen, dat er nog maar een klein begin was. gemaakt. Dat dc Italiaansch-Franschc overeen stemming, waarvan sommigen den aan vang meencn te aanschouwen, nog een uiterst zwak plantje is cn dat Italië geens zins bereid is Frankrijk op alle paden te volgen, kan ook reeds blijken uit het me morandum, dut dc l liaansche regeering als antwoord op dn Frajische Donauplan- nen te Parijs heeft, laten overhandigen. I-Iet Italiaansche antwoord is tezelfdertijd ter kennis van de Engelsche eri Duitschc re geering gebracht. Het omvangrijke stuk komt tot de gevolgtrekking, dat de Italiaan sche regeering op zich zelf niets heeft in te brengen tegen gedachten wisselingen der Donaustaten, maar dat zij liet juister zoii achten, wanneer dergelijke besprekingen werden gevoerd door de vijf Donaustaten eenerzijds, de vertegenwoordigers van Duitschland, Engeland cn Italië aan den anderen kant. Deze drie staten worden in lic-t Italiaansche document nadrukkelijk genoemd als d i e mogendheden, welke op de meest effectieve wijze kunnen bijdra gen tot de economische saneering der Do- naulandcn. Men ziet dus uit liet boven staande, dat Italië er in geen geval genoe gen mee zal nemen, dat Duitschland wordt uitgeschakeld, of zelfs maar ten achter ge steld bij de behandeling van het probleem der Donaufedcratic. Frankrijk zal met dit standpunt van Rome dus zeer ernstig reke ning moeten houden. regeling van het geschil, ten einde een resolutie uit te werken, waarin dc princi pes voor dc definitieve houding van den Volkenbond ten aanzien van het Japansch Chinccsche conflict zullen worden vastge legd. Dc algemèene beschouwingen werden be ëindigd met korte verklaringen van dc vertegenwoordigers van China cn Japan. Yen dankte dc vergadering voor haar hou ding en verklaarde dal het Japansche inva sieleger ondanks alle eisclien van den Vol kenbondsraad steeds meer gebieden heeft bezet. De Mandsjocrijsclie beweging zal als een kaartenhuis instorten, zoodia liet Ja- pansclie wapengeweld heeft opgehouden. Sato verklaarde dat in het Verre Oosten een bizondcrc toestand liecrschl, welke niet to vergelijken valt met dc overige wereld dcclen. De Japansche regeering heeft niet dc bedoeling door militairen druk de Chi- neescho regeering nieuwe voorrechten voor dc Japanners af te dwingen. Japan eisclil de nakoming van het Volkenbondspact in den zin der beslaande feiten. Talrijke dooclen Ie betreuren Bockarejs t, 8 Maart (V.D.) op dc lijn BoekarestConstanza zijn nabij het station Maltesi in den afgcloopcn nacht een per sonentrein cn een trein niet tankwagens met elkaar in botsing gekomen. De olie ge raakte in brand cn vele wagons gingen in vlammen op. Tot nog toe werden tien per sonen gedood. De botsing is vermoedelijk veroorzaakt door een verkeerden wissel- stand. Tengevolge van den hevigen vuur gloed kon men aanvankelijk den veronge lukten trein zeer moeilijk naderen, zoodat pas na een tijd met het reddingswerk kon worden begonnen. N e w -Y o r k, 7 Ma a r t. Een hevige 6torm heeft gisteren de Atlantische kust van Florida geteisterd en op tal van plaatsen schade aangericht. De wind bereikte een snelheid van 50 a GO mijl per uur en tal van pleiziervaartuigen cn visschersschepen, die aan do kaden lagen, werden togen de kad«> muren gedrukt en ernstig beschadigd, ter wijl sommige schepen zonken. Vele boomen werden ontworteld, ruiten werden stukge slagen cn van lichte bouwwerken werden de daken weggerukt. .Na den storm daalde de temperatuur aanzienlijk. Ook in liet Noor den van iscoiisin cn in de staten Michi gan en Minnèaota heeft noodweer ge heerscht en hebben sneeuwstormen gewoed, die grootc schade hebben aangericht aan de telegraaf- en telefoonverbindingen. Te Chi cago daalde dc temperatuur tot het nulpunt cn te Washington ging dc sneeuwstorm ge paard met een hevig onweer. In Pennsyl vania viel tijdens een sneeuwstorm zooveel sneeuw, dat het verkeer langs cenige hoofd wegen geheel gestremd werd en do treinen vertraging ondervonden. Ook hier werd het telegraaf- cn telefoonverkeer gedeeltelijk verbroken. Het plaatsje Lancaster werd ge heel van dc buitenwereld afgesneden. Het radiostation te Harrisburg moest de uitzending van zijn program staken, door dat het ijs cn dc sneeuw, die zich op de zendantennes afzetten, het verder function neeren van den zender onmogelijk maak ten. DE VOLKENBONDSVERGADERING. De algomeene beschouwingen geëindigd. Genêve, 8 Maar t. (V.D.) De algcmce- he beschouwingen betreffende het Japansch Chineesclic geschil zijn Dinsdag beëindigd. Op voorstel van Benesj zal het presidium der Assemblée thans gemeenschappelijk met die mogendheden bijeenkomen die pactische voorstellen zullen indienen tot HET SPOORWEGONGELUK IN ROEMENIE. Volgens de laatste berichten zijn cr geen menschenlevens te betreuren. Boekarest, 8 Maart. (V.D.) Door de Directie der Roemeensche Spoorwegen wordt medegedeeld, dat de botsing op dc lijn BoekarestConstanza heeft plaats ge had tusschen twee petrolcumtreinen De uitstroomende petroleum raakte in brand. Machinist en stoker van een der treinen konden zich, door tijdig van hun machine te springen, redden. Waarschijnlijk zijn drie beambten verbrand. Volgens dc laatste berichten zouden zelfs in het geheel geen menschenlevens to be treuren zijn cn waren de berichten in de ochtendbladen sterk overdreven. DE ONTVOERING VAN LINDBERGH'S ZOONTJE. Twee arrestaties N e w-Y ork, 8 M aart. (II. N.) De politie heeft te Bristol (Pennsylvania) twee man ncn en twee vrouwen gearresteerd, die ver dacht worden betrokken tc zijn bij het schrijven van den brief, welken Lindbergh, Zaterdag heeft ontvangen cn waarin een los geld van 50.000 wordt verlangd. Telle aanvullen op de politiek der rechtsche groepen Essen, 7 Maart. (V. D.) Voor vele dui zenden menschen heeft rijkskanselier clr. Brüning hedenavond tijdens een Minden burg-demonstratie van hot centrum zijn eerste verkiezingsredevocring gehouden. De toeloop was zoo groot, dat dc zaal door d« politie gesloten moest worden en dat ver scheidene duizenden menschen de rede van den rijkskanselier slechts in een aailgren de zaal door middel van luidsprekers kon den volgen. Brüning begon met uiting te geven aan zijn teleurstelling, dat «Ie agitatie door de tegenstanders bij deze presidentsverkieziu gen gevoerd wordt, alsof Duitschland zicli in diepen vrede cn besten vooruitgang be vond cn niet tc midden van' den crnstigstcii buitenlandsch politiekcn Strijd. Vervolgens ging hij ïft op de pogingen om den ambts duur van den president langs parlcmen tairen weg te verlengen, hetgeen hij daar mede motiveerde, dat in deze weken te Gcnèvc en elders problemen behandeld worden, die van het grootste belang zijn voor dc ontwikkeling van Europa en Duitschland. Spreker heeft geloofd het va derland een grootc overwinning tc bezor gen, wanneer hij het Duitscho volk onder Jen naam Hindenburg als symbool van eenheid en kracht dezen strijd zou binnen voeren. Wanneer men beweert, dat men met dcparlementaire verlenging van don imbisduur alleen liet systeem-Brüning verder heelt willen redden, inoct hij «lat een brutaliteit noemen, lil den zomer van 1930. heeft Ilugenbcrg do mogelijkheid gehad "de gocring te steunen en dearmedo aulonin tisch deze of een andere rcgccring naar rechts te doen zwenken. Deze mogelijk heid heeft llugcnberg niet benut. Vervolgens wees Brüning op de houding van de rechterzijde, zoolang deze aan de rcgccring was. In 1925 hebben de Duitsch lationalcn zich op bevel van Ilugenbcrg uit de verantwoordelijkheid teruggetrok ken. Brüning keerde zich vervolgens tot dc nationaal-socialistischc partij, die, naar liet schijnt, de nationale gezindheid voor zich alleen heeft opgeëischt. Wanneer de brief van Hitler aan den rijkspresident eerst wordt medegedeeld aan dc buiten landscho pers, waar blijft dan dc nationale gezindheid Anderhalf jaar lang heb ik geen hard woord tegen dc nationaal-socialisten gc bruikt, teneinde het volk in dezen moei lijken tijd niet te scheiden, maar met alle mogelijke middelen tot eensgezindheid te brengen. Ik kon echter niet meer zwijgen, toen Hitler tegenover dc buitenlandsche pers verklaringen aflegde, alsof hij overmorgen de macht in Duitschland in handen zou nemen. Men vergist zich in mijn West pliaalschc karakter. Bij ons is zwijgen cn kalmte niet juist een toeken, van zenuw achtigheid. Ik ben vastbesloten, wanneer clit noodig en gerechtvaardigd is, energiek door te tasten. De rijkskanselier motiveert, waarom do noodverordenin gen werden uitgevaardigd. Ingaande op de noodverordeningen ver klaarde Brüning: Ik weet, dat dit woord voor het Duitsche volk een zwaar en bitter woord geworden is. Deze draconische maatregelen moesten genomen worden, aangezien wij stonden tegenover foute/i van het verleden, aange zien w ij stonden in dc economische crisis, in een strijd om het bestaan, die weergaloos is in de geschiedenis. Wij hebben de rcgcc ring aanvaard met een ongehoorde last aan vlottende schulden, die deels dateeren van den tijd, toen dc Duitsch-nationalen in dc regcermg zaten, in een tijd, toen wij niet wisten of wij na vier weken nog in staat zouden zijn tc betalen. Het is ons gelukt niet alleen den zwaren winter 1930/31 te overwinnen, maar ook den winter 1931 /'32, ondanks alle voorspellingen, zij het ook met de ergste bezuinigingen cn inspanning De crisislasten, dc wei kloozcnondcrsteunin- gen en dc salarissen zijn betaald, ondanks dc crisis in het bankwezen. Wij hebben de valuta op peil gehouden en in het binnen land betaald, wat wij moesten betalen. On danks de opzweeping der hartstochten hebben wij orde en rust gehandhaafd Daarbij hebben wij wegen bewandeld, waar voor geen voorbeeld in de geschiedenis be staat. Toch zijn dc noodverordening van 8 December en de reorganisatie der ban ken prestaties geweest, waaraan maanden lang intensief moest worden gewerkt. Een enkele verkeerde [stap in deze twee jaar en het zou tiiclj mogelijk geweest zijn Duitschland van den chaos te redden. Wan neer de bestendifci/cid der situatie bevei ligd is door dc herkiezing van den rijks- president von Hindenburg, zijn wij, dat kan ik thans zeggen, uit het acute gevaar der ineenstorting. Vervolgens keerde Brüning zich tegen valutaexpcrimcntch en gepatenteerde op lossingen: wanneer iu Duitschland oók maar het geringste gedaan wordt, dat nam inflatie zweemt, is het uit met het Duit schc volk. Het is niet juist, dat de rcgcc ring een déflatiépolitick voert. Wie het licr- slclvraagstuk aanvat, zonder liet econo mische leven voldoende voor tc bereiden, zal teleurstellingen cn mislukkingen bele ven. Brüning waarschuwde ervoor het volk met frases tc benevelen en het daardoor naar een zekere catastrofe te voeren. „Men spreekt van een systeem, dikwijls v in een symstecin Brüning, vaak van een systeem van den Udon November, dikwijls ook van een sjstecm, dat Ilugenbcrg cn den Stalilhelm omvat." Ik spreek niet graag over de gebeurtenissen van voor en na den oorlog. Dit ééhe is echter zeker: catastrofale fouten zijn in politiek opzicht vóór 1911 en in militair opzicht in het be gin van 191 i gemaakt, fouten, dio de ont wikkeling' van het Duitsche volk voor tien tallen jaren hebben bepaald. Brüning komt op voor Hindenburg Vervolgens besprak Brüning rie agitatie tegen den rijkspresident cn verklaarde, dat wanneer men den strijd tegen dc huidige regeering voert, hem ook de hatelijkste vorm der aanvallen niet bizonder opwindt Maar zijn geduld is ten einde, wanneer «1e aanvallen gericht worden op do eerwaar digc figuur van den i ijkspresident. Kan du rijkspresident liet helpen, dat de rechter zijde niet lot eenheid komen kan, dat Hin deiiburg geen verantwoordelijkheid op zich wil nemen, dat de sociaal-democraten in politiek opzicht verstandiger zijn dan de rechtsche partijen? Wanneer «Ie ijkspresident zicli op zijn 85ste jaar nogmaals ter beschikking stelt, dan is dat een historische stap, dien alle kringen der bevolking hadden moeten toe juichen. Wanneer men dc legencandidaton van Hindenburg ook maar aanziet cn hun .jstrH.d bekijkt, moet dat een grotesk schouw spel voor ieder vormen. „Do politiek der nazi's leidt ten verderve." Men moet cr voor oppassen te zeggen, dat het bij Hindenburg om een partijCüh, didatuur gaat. Wanneer mon den rijksprc sidjpnt voorwaarden stelt, gelijk zulks ge bcurd is, wat is dat dan andcis dan een partijsysteein? Gesteld liet geval, dat Hitler rijkspresident zou worden ik spreek zui ver theoretisch wat zou li ij dan reali sccrcn? Dc beloften, die hij den arbeiders gegeven heeft of do beloften, clic hij den economischnn leiders geeft, of dc beloften, die zijn vrienden in het Oosten den land arbeiders gedaan hebben, of datgene, waar mede men een oplossing wil vinden voor het grootgrondbezit in liet Oosten? Wil hij in de buitenlandsche politiek ten uitvoer leggen wat hij gezegd heeft aan Frankrijk cn de buitelandsche pers, of wat hij in vroegere demonstraties heeft uitgesproken: Wij nationaal-socialisten zijn in de buiten Iandsche politiek hcelcmaal niet zoo erg? Energiek moet in alle openbaarheid wor den opgetreden tegen de agitatie van de nationaal-socialisten, welke ten verderve leidt. Tenslotte trok Brüning een vergelijking tusschen George Washington en rijksprc- sident von Hindenburg en gaf uiting aan de hoop, dat dc erkenning en waardccring van Hindenburg niet zoo lang op zich zou den laten wachten als bij Washington, maar dat reeds dc 13de Maart de beslissing zou brengen. „Dat is mijn vaste ovcitui ging. Ik kan op grond van mijn waarne mingen zeggen: Het Duitsche volk moet Hindenburg kiezen. Het moet zichzelf red den, moet zorgen voor de vastheid naar binnen en naar buiten voor de eerstvolgen de jaren. Dan zullen wij uit den nood in het binnenland en uit den strijd om de vrijheid naar buiten overwinnend tc voor schijn treden." Aan het slot van zijn uiteenzettingen, die herhaaldelijk door levendige toejuichingen werden onderbroken, bracht de menigte den rijkskanselier een stormachtige ovatie. GESPANNEN TOESTAND TE CALCUTTA. Calcutta, 7 Maart. (V. D.) Te dezer stede hccrsclit nog steeds een toestand van grootc spanning, hangende de executie van twee Moslems, die wegens moord op een Hindoe ter dood zijn veroordeeld. Het resul taat van de ver gaande propaganda, die 011 der de Mohammedanen wordt gemaakt wordt met ongerustheid verwacht. GEWELDIGE BRUG OVER DE HAVEN VAN SYDNEY. S y d n e y, 7 Maart (V.D.) Dc gi oote brug over de haven van Sydney in Nieuw Zuid Wales, één der grootste waterbouwkundige constructies van dezen tijd, zal op 19 Maart a.s. officieel geopend worden. l)c brug be staat slechts uit één enkele spanning cn is de grootste van dien aard in do gelieele wereld. Zij is uitgevoerd door de ingenieurs Dorman Long cn Co. tc Middlcsborough en heeft meer dan vier millioen pond gekost. BUITENLAND. 1 rankrijk's oordeel over don Ooodc. (Derde Blad pag. I). BINNENLAND. Zitting der Eerste Kamer. (Tweede Blad pag. 3). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad pag. 1). Minister Reymer over de Radio. (Tweede Blad, png. 2.) Nog ccn bankroover gearresteerd, ver dacht van den overval tc Rotterdam. (Tweede Blad pag. 2). STADSNIEUWS. Uitvoering van Handel's Samson door Toonkunst. (Eerste Blad, pog. 3.) Lezing van don lieer Stap voor Patrimo nium. (Eerste Blad, pag. 3.) Medegedoeld door het Kon. Ned. Met. lust. te Dc Bilt: Hoogste barometerstand 778.8 tc Vardö cn Ingö. Laagste barometerstand 745.U tc Memel. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen sneeuw, lichte vorst d«s nachts, overdag om het vries punt. Dc depressie die gisteren storm over onze omgeving bracht trok snel naar het O. weg cn vulde daarbij op, zoodat de stormachti ge wind spoedig weer bedaarde. Achter haar breidde de liooge druk in hel N.O. zich naar het Z. uit en ontwikkelde zich een strooming van koude lucht uit het vorstgc* bied over Scandinavië in die met, een breed front naar het Z. voortgaande de vochti ge en warme Occaanlucht die zicb van de golf van Biscayc over Frankrijk naar de Middellandsche zee beweegt steeds verder Z.-waarta verlegd. Dit verdringen van de warme lucht door de koude geeft aanlei ding tot zware regens langs hel front, ter wijl in het gebied der koude strooming lichte sneeuwbuitjes vallen. Het is tc verwachten dat de koude stroo ming uit het koude gebied nog zal aan houden cn aanleiding geven tot Noordelijke winden met heldere koude nachten cn lich te sneeuwbuitjes overdag. j LANGESTRART 49-51 TELEFOON 190 LANGE ONDERJURKEN dubbel charmeuse met schouder bandje. Met kant f 2,50. Met borduursel f 3,25. Bijpassende Directoire. tfarkensmarkt 5 Tel. 1309 WIJ LEVEREN ALLE MERKEN. Het toonaangevende fabrikaat Complete collectie. Arnh. straat Gevestigd sedert 1887 DOOBELIJKE HAAIENBEET. Singapore, 8 Maart (Aneta). De Duil- schcr Conrad Spies is bij het baden te Le- bih bij Gianjar op Bah door een haai ge beten. ITet slachtoffer is na een operatie overleden. OPLAAG VAN EEN BLAD DER NAZI'S IN BESLAG GENOMEN. M li 11 c h e n, 8 M a a r t. (V. D.) Gister avond verscheen dc politie in de drukkerij der nationaal-socialistische partij-uitgeverij en nam dc geheele oplaag van het reeds voltooide v erkiezings-propaganda-nuinmer van de Illustriertè Beobachter in beslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1