JOH. DE HEER Boursoveriicht DE ÊErtLANDEh Vrijdag 11 Maart 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 217 _J LINDBERGH'S BABY NOG STEEDS ZOEK NA DEN MISLUKTEN LAPP0-0PSTAND N1ET-AANVALSVERDRAGEN MET RUSLAND HEVIGE KOUDE IN AMERIKA Piano's Orgels, Radio IBACH PIANO'S Fa. R. VAN DEN BURG L. J. LUYCX ZOON Licht op 6 uur 25 min. AMERSF00RTSCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/j. Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao I"~*re9e'# f '-05 met inbegrip van een Dewtisnummer elke regel meer f0 25 Llefdadlghcids-advertentlëo voorde helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Eewijsnummcr extra t 0.05 Het conflict tnsschen China en Japan. De Volkenbondsverga dering stelt een belangrijke resolutie op. China hoeft er indertijd verstandig aan gedaan, toen het erop stond, dat een buiten gewone Volkenbondsvergadering bijeen zou worden geroepen, waardoor de mogelijk heid werd geboden, (jat niet slechts de sta ten, die in den Volkenbondsraad zijn ver tegenwoordigd, zich met liet ernstige ge schil in het Verre Oosten bezig hielden, maar ook de overige landen, die lid zijn van de Genecfschc instelling. I-Iet gevolg is thans geweest, dat de redactie-commissie der Assemblée tot overeenstemming is ge komen met betrekking tot een ontwerp resolutie, waarvan de inhoud aantoont, dat ernstig rekening is gehouden met de bezorgdheid, die de kleine mogendheden zeer nadrukkelijk tot uiting hebben ge bracht. De resolutie moet nu nog ter goed keuring aan de Assemblee worden voorge legd. Uit c-lk oiidej'dëcl van de resolutie blijkt, dat China's standpunt als juist wordt aan vaard, de houding van Japan als onjuist wordt verworpen. Het zijn het handvest van don Volkenbond en het verdrag van Parijs (Kclloggpact), waarop de resolutie is gebaseerd. liet Volkenbondspact, zoo wordt vastgesteld, is van toepassing op het tusschen China en Japan gerezen geschil. De staten, die lid zijn van den Volkenbond aldus de verdere strekking der resolutie zijn verplicht, zoo gewetensvol als slechts mogelijk is, de internationale verdragen te eerbiedigen; bovendien gaat dc resolutie van het beginsel uit, dat de Volkenbonds leden het grondgebied van andere staten moeten ontzien; niet alleen mogen zij geen wijziging brengén in dc territoriale on schendbaarheid van andere landen, maar ook de politieke onafhankelijkheid hiervan niet aanranden. Gebiedsuitbreiding als re sultaat van een inbreuk op de integriteit van een land, dat in den Volkenbond is op genomen. zal door de andere bondsleden zoo wordt nadrukkelijk te kennen gegeven niet worden erkend, terwijl tevens op den voorgrond wordt gesteld, dat een ge schil niet dan met vreedzame middelen mag wórden geregeld. Een oplossing onder militairen druk wordjt, met klem verwor pen. Van-belang is ook, dat een commissie is gevormd, waarin twaalf leden van den raad, ïes leden van andere staten cn de voorzitter der Assemblée zijn vertegen woordigd, wier taak het is met bekwamen spoed verslag uit te brengen over het sta ken der gevechten en den terugtocht der Japansche troepen. Met andere woorden: de commissie zal alles doen, wat bij kan dragen tot, een vlotten gang van zaken met betrekking tot de vredesonderhande lingen en de liquidatie van den militairen kant van het Jopansch-Chineesche conflict Kort samengevat, kan men zeggen, dat cl.» resolutie denzelfden geest ademt als Stimsón's. bekende brief, hetgeen beteckent, dat men ook te Genève van oordeel is, dal Japan een onwettige daad gedaan heeft door 'Mandsjoerije in te palmen cn te Sjanghai en in andere declen van China tot militaire handelingen over te gaan, die een óorlogskarakter dragen. De consequentie hiervan is dan ook, dat Japan zijn troepen moet terugtrekken uit alle Cliineesche ge bieden. Zal Tokio zich hierbij neerleggen? Dit is iets wat moet worden afgewacht vermoedelijk zal Tokio tegenspartelen doch reeds veel is gewonnen, daar uit dc Gencefsche resolutie het wereldgeweten spreekt, dat niet langer kan gedoogen, dat de eene of andere staat tot bruut wapen geweld zijn toevlucht neemt in plaats van tot arbitrage. New York, 10 Maart. (V. D.) Nog steeds verkeert men in Lindbergh's huis te Hopewell in het onzekere omtrent het lot van het ontvoerde kind. Uit Londen wordt gemeld, dat de politie te Plymouth bij aankomst van de schepen President Roosevelt en lie de France een nauwkeurig onderzoek heeft ingesteld cn alle passagiers met zuigelingen aan een verhoor heeft onderworpen. Een anti-chantagewet. New-York, 10 Maart. (H. N.) De ont voering van Lindbergh's baby is aanlei ding geweest voor het aannemen van een wet tot bestrijding van do chantage door het Huis van Afgevaardigden. Deze wet stelt het verzenden van dreigbrieven over de post strafbaar met gevangenisstraf van ten hoogste 20 jaar en con boete van 5000 dollar. noodseinen opgevangen van de Harburg, een schip der Ilupag lijn, hetwelk onder commando van kapitein v Maltitz den Bal timoredienst onderhoudt. Volgens de nood seinen drijft hel schip op 42 gr. 24 min. NB. en 58 gr. 57 W.L. hulpeloos rond ten gevolge van een defect aan de stuurinrich ting, liet stoomschip Vincent is op weg om assistentie teverlcenertf Er bevinden zich 35 personen aan boord van de Harburg. SCHIP IN NOOD. New York, 1) Maart. (V. D.) Het radio station Chatham (Massuchussettsj heeft Krachtig optreden tegen de leiders H c 1 s i n g f o r s, 9 Maart. (V. D.) Na dc volledige mislukking van den Lappo opstand heeft de regeering thans een en quëtecommissie samengesteld onder lei ding van den minister van binnenlandsclu* zaken, generaal Ocsch. De commissie zal dc procedure tegen de Lappo-leiders aan bangig maken. De chef van het Finsche vrijwilligers corps, generaal Malm berg, heeft tegen alle leden van beschermingscorpscn, die declge nomen hebben aan don Lappo opstand, een strafrechterlijke vervolging bevolen. Er zijn reeds eenige straffen uitgesproken. De ge heeie Lappopers is door de regeering ver boden. In de woning van Kosola te Lapjjo werd het geheele Lappo-archief in beslag genomen. Riga, 9 Maart. (V. Naar do Se \vodnja uit Hclsingfors meldt, is één dei- voornaamste leiders van den Lappo op stand Raphael Svinhufvud geweest, een neef van den Finscheu staatspresident. n een onderhoud met vertegonwoordi gers van de pers schoof Raphael Svinhuf vud de schuld voor het ineenstorten van Jen Lappo-opstand in de eerste plaats op generaal Wallenius, die niet tot een besluit is kunnen komen, waardoor de opmarsch naar Hclsingfors vertraagd is geworden De ojistandige leiders schijnen, in tegen stelling tot andere berichten, in totaal de beschikking gehad te hebben over 30,00U ewapende mannen. De bekrachtigingen bleven achterwege Moskou, via K o f n o, 9 Maart. (V. D.) De Russische vertegenwoordigingen te Hclsingfors en Warschau hebben de beide regeeringen er opmerkzaam op gemaakt, dat de in Januari onderteekendc nonagres- sieverdragen, welke gesloten waren met Rusland, nog niet zijn geratificeerd, hoewel zulks binnen 30 dagen had moeten ge schieden. Te Moskou wordt verklaard, dat de niet-ratificatie der beide verdragen een wezenlijke verscherping van den toestand met zich brengt voor de Russische politiek in Oost-Europa. Ook het Fransch-Russisclie nonagressiepact, dat verleden jaar Augus tus werd geparafeerd, werd tot nu toe nog niet geratificeerd. Men onderstreept, dat onder de huidige omstandigheden dc ver drogen belangrijk aan politiële effect heb ben ingeboet. NEGER BIJ POGING TOT ONTVLUCH TING GEDOOD. New-Orleans, 10 Maart. (V.D.) Een ne ger, die in de gevangenis te New Orleans zat, zag kans een politieagent, die in zijn cel kwam, te overmeesteren cn hem zijn revolver te ontnemen. Den politieagent verwondde hij ernstig, evenals een twee den agent, die tehulp schoot. Hij barica deerde zich vervolgens in zijn cel cn een speciale overvalpatrouille had twee uui werk om de cel binnen te dringen. Hierbij werd een politie-inspecteur cn een regent van de gevangenis gewond. Na twee uui slaagde men er tenslotte in den neger te overmeesteren, waarbij hij zóo ernstig ge wond werd, dat hij korten tijd later over leed. AARDBEVING OP EEN GRIEKSCH EILAND. Athene, 10 Maart. (V. D.) Gister avond laat vond op het Grieksche eiland Kephalonië een krachtige aardbeving plaats, waardoor verscheidene huizén in stortten. Voor zoover tot nog toe bekend is, werden 8 personen zwaar gewond. De aan gerichte schade is aanzienlijk. POLITIEKE RELLETJES IN DUITSCHLAND. B o r 1 ij n, 10 Maart. (H. N.) In den af geloopen nacht zijn wegens politieke rel letjes in het geheel niet minder dan 98 per sonen gearresteerd, van wie er ongeveer vijftig zich vandaag voor den snelrechter te verantwoorden zullen hebben. Sedert Zaterdag zijn thans 522 personen gearres teerd, van wie het gróötsto gedeelte reeds voor den snelrechter is verschenen. N e w York, 10 M a a r t. (V. D.) Het was gisteren de koudste dag van don winter langs een groot godeelte van de Atlantische kust en vooral in de Rocky Mountains. Vijf personen zijn in het gebergte omgoko men. Te New York' en in Texas daalde de temperatuur tot 1-i gr. onder nul. DRIE DOODEN BIJ EEN AUTO ONGELUK. B o c h u m, 9 Maart (V.D.). Hedenavond is te Bochum bij het nemén van een bocht een vrachtauto, beladen met verwar mingsbuizen omgeslagen. Op den wagen bevónden zich drie .arbeiders, die onder dc lading terecht kwamen cn ontzettend ver wond werden. Een der arbeiders kon slechts als lijk geborgen worden. De beide anderen stiörveri korten lijd later aan de bekomen verwondingen. De chauffeur kwam met den schrik vrij. SCHENDING VAN EEN KERKHOF TE GLADBACH-RHEYDT. Gladbac h-R h o y d t, 9 Maa r t. (V. D.) Hedenmorgen vroeg ontdekte men, dat op het oude katholieke kerkhof eenige hou ten graf kruisen uit den grond waren ge rukt en in de hoornen hingen. Ook tal van andere, kruisen en grafsteenen waron on dersteboven geworpen In totaal zijn veer tig graven geschonden. Van de daders ont breekt elk spoor. NipUWE STUDENTEN-ARRESTATIES TE PRAAG. Praag, 9 Maart (U N). De polltic heeft weer twee leden van den Duitschen natio naal-socialistischcn studontonbond gear restoord, nadat te voren een huiszoeking bij hen had plaats gehad. In het geheel zijn thans 21 studenten in hechtenis ge nomen. tfarhensmarkt 5 Tel. 1309 Ook voor piano's het goedkoopste adres. Voortref!slijk in elk opzicht. Vraagt catalogns en condities bij den vertegenwoordiger ARNH.STRAAT. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE STOFFENAFDEELING krijgt een goeden naam om de smaakvolle sorteering en de ge schikte pryzen. Het aantal tevre den gebruikers van onze WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN stijgt met den dag. CHILEENSCH POLITICUS AANGEHOUDEN. Verdacht van het organiseeren eener samenzwering. Santiago, 10 Maart. (V. D.) Te Val pnraiso is gearresteerd de oud nmbn^sndeur van Chili in de Yereenigde Staten Carlos Havila, aangezien hij er van verdacht wordt h< trokken te zijn hij een samenzwering van nrboidersorgaiusaliefl en andere liriksclie organisaties tegen den Chileenschen presi lent Juan Montero. Het oude heertje heeft den geheelen. win ter met een doek om zijn hals, zijn voeten in slaapsokken gestoken, verstard voor zich uit zitten kijken. ,.Dit is het einde," heeft hij bij zichzelf gedacht. „Ik maak het niet lang meer." Doch zoodra de eerste lentestralen zijn kamer binnendringen, komt er weer leven en beweging in het oude heertje, dat zijn wol len slaapsokken uitschopt en zijn wollen halsdoek door de kamer slingert in een bui van jeugdigen overmoed. Als zijn buurman aan den overkant die er net zoo aan toe is als hij, zich zelfs een uitstapje in het prille voorjaarsweer veroorlooft, waarom zou hij het dan ook niet kunnen doen. Zoo ongeveer is het ook met onze beurs gesteld. Den geheelen winter heeft ze een soort winterslaap gedaan, de polsslag was zelfs soms zoo zwakjes, dat men het ergste vreesde. Doch daar komt in de wereld wat meer leven in de brouwerij, of onze beurs ontwaakt weer. Ze wrijft zich nog eerst wel wat vermoeid en onwennig de oogen uit, maar als ze de buurvrouw aan den over kant van den grooten vijver, vrouwe New- York opgewekt en monter aan den gang ziet, kan zij niet nalaten dit aanstekelijke voor beeld te volgen. De vaste stemming od onze, doch ook op de andere continentale beurzen blijft opmer kelijk. Even opmerkelijk is het toe men in Europa den laatsten tijd allerwcge zoo'n gedwee volgelinge van Amerika is. Voor een stijging op de New-Yorksche beurs was een stijging der aandeeler. te verwachten na het geen van regeeringswege gedaan is voor de reflatiebeweging, het tegenhouden van liqui daties en verdere maatregelen, die het ver trouwen weer eenigszins doen terugkeeren. Het is en blijft nog hoofdzakelijk een kunst matig kweeken van vertrouwen, want de in dustrie zit nog steeds te wachten op het toe vloeien van orders. Nu is het natuurlijk wel mogelijk, dat juist door het toenemende ver trouwen men langzamerhand weer zal gaan bestellen, doch we zullen nog moeten af wachten of de Amerikaansche koersstijging aldus speculatief gemotiveerd is. In Europa is het over de geheele lijn in de industrie meer dan magertjes. Bijna het ge heele bedrijfsleven ligt plat, op enkele wei nige uitzonderingen na. Voor de stijging van aandeden Koninklijke moeten we dus op zoek naar wel zeer bijzondere motieven. Zon der al te veel in gissingen te vervallen kan men met eenige zekerheid verklaren, dat de stijging dezer aandeden in zeer nauw ver band staat met de ontwikkeling der gebeur tenissen in het verre Oosten meer in het bij zonder de politieke ontwikkeling in de nieuwe „republiek" Mandsjoerije. De Rus- sisch-Japansche spanning neemt den laat sten tijd vaak onrustbarende vormen aan en het is bekend, dat in Mandsjoerije uitgewe ken Russen en Wit-Gardislen zich opnieuw organiseeren, om, zoodra zij de kans schooD zien, met behulp van Japan en gesteund door Sir Detcrding, de Sovjets Wladiwostok en het Amoergebicd afhandig té maken en het in Siberië niet alleen, maar ook aan zijn andere grenzen vleugellam te maken. Het conflict iu het Oosten biedt vele mogelijk heden en het is wel opmerkelijk, dat China op het oogenblik steun zoekt bij Rusland, dat aan iedereen, die het hooren wil, mede deelt, dat het niets liever dan den vrede wcnscht. Hetgeen begrijpelijk is, want een cvcntueele oorlog zou het vijfjaarplan ge héél omver werpen. Begeven we ons weer wat dichter bij buis In de Nes. de eens om zijn vele vermaaksin- stellingen zoo beruchte Amsterdamsche steeg waar zich thans de geheele wcreldtabaks- handel concentreert, is er weer leven en bedrijvigheid. De tabaksveilingen zijn op komst en men verwacht, dc huidige omstan digheden in aanmerking genomen, niet al tc slechte prijzen. Tabak blijft een geliefd ge notmiddel en vooral in dezen ma'.aischjd worden heel wat zorgen in rook verdampt. De goede tabaksaandeelen hebben op den langen duur nog goede kansen, ofschoon do koersep zich op het oogenblik op een laag niveau bewegen. Een stijging in de naaste toekomst van deze paoieren behoort niet tol de mogelijkheden. Voorzichtigheid "blijft nochlhans geboden, omdat men dc soms grilige uitslagen op de tabaksmarkt van te voren niet altijd kan bepalen. Met de rubbers blijft het weinig gedaan. Do prijzen vertoonden een nieuw laagterecord en een stijging zal voorlocpig nog niet te verwachten zijn, zoolang de automobielin dustrie zich niet op verdere productie gaat toeleggen, waarop voorloopig althans nog weinig kans is. We zullen intusschen de groo- te voorjaarsshows in de automobielbranchc moeten afwachten, om te weten of het pu bliek niet wat ..williger" is geworden. Men ziet de laatste dagen met genoegen de gunstige ontwikkeling van de Engclsche geldmarkt. De aflossing van het grootste gedeelte van het Amerikaansch-Franschc crediet en de jongste discontoverlaging van de Engelschc Bank hebben een zeer gunsli- gen invloed gehad op het Engclsche betaal middel. Het vertrouwen in het pond sterling is zoo sterk toegenomen, dat men op het Damrak van alle zijden ponden aankocht en weer eens gelden in Engelsche fondsen ging beleggen. Het pond monteerde zelfs tot f 9.40. Andere aandeelen pikten een korreltje mee van dit in langen tijd niet zoo overvloedige voedsel. Er ontstond weer wat handel, 'of schoon dat niet altijd in koersstijging tot uiting kwam. Philipsen konden weer een paar puntjes ophalen, terwijl voor Unilevers wat meer vraag in de markt was en een achttal procentjes omhoog sprongen. Ook bij dc Aku's was de stemming zeer vast, on danks de beoerking in het bedrijf. Doch de uitvoer zorgde voor den steun. Wat wij schreven over aandeden Ko ninklijke geldt ook voor den geheelen olie hoek. Alle oliewaarden lagen vast. Ook dc Suikers profiteerden van de algemeene goede stemming, ofschoon de kwestie der beperking nog steeds hangende is. Er heerschte op onze beurs een weldadige, opgewekte stemming, die we sinds lang niet hebben meegemaakt. Hoien we slechts, dat deze stemming mag aanhouden en dat we eens kunnen zeggen met een variatie op een bekend woord: Van dc beurs begon de vic torie. Ph. STRAETMANS. BUITENLAND. Gespannen toestaud in Sjanghai. (Tweede Bind, pog. 1). BINNENLAND. Zitting van Eerste en Tweede Kamer. (Derde Blad pag. 1). Onze verhouding tot België. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Het rusthuis De Lichtenberg geopend. (Eerste Blad, pug. 3.) Concert van Ethel Bartlctt, en Rae Robert son voor den Kunstkring. (Eerste Blud, pog. 3.) Lezing voor den bcstuurdersbond Amers foort. (Eerste Blad, pag. 2). Een nachtelijke jacht. (Kantongerecht). (Eersto Blad, pug. 2.) Medegedeeld door het Kon. Mot, Inst, to Dc Bilt. Hoogste barometorstand: 7G7.3 te Thorno- way en Skudcsnaes. Laagste barometerstand: 751.1 te Lacorm- ber. Verwachting: Zwakke tot matigo wind uit O. richtingen, half tot zwaar bewolkt, wei nig of geen sneeuw, liclrte tot matigo vorst des nachts, overdug temperatuur om het vriespunt. Zoowel in de Poolzee als bij dc Azorcn liggen thans depressies, die de hoogo druk aan dc Noord- en Westzijde deden afnemen. Langs den Oost- en Zuidrand wordt door vlakke depressiokernen dc Oostelijke stroo ming uit dc gebieden van intense koude van Finland cn do Witte zee ondorhouden, waardoor tot hoog In den atmosfoer uiterst lage temperaturen voorkomen. De koude is thans tot do Rivièra cn de Pyronoecn doorgedrongen, Ter weerszijden van dit gebergte wordt eon temperatuurs verschil van moer dan 10 gr. C. gevonden. Dc deprossickcrn op de Noordzee bracht zware sneeuwval in het Zuidwesten van ons land. olders brachten de lichte sneeuwbui- tjes geen neerslag van beteekenis. Dc lucht- drukverdeellng wijst cr op, dat de koude nog eenige dagen zal aanhouden, eohtcr zonder noemenswaardige neerslag. Voetbal. SERIEWEDSTRIJDEN „C. J. V. V." Evenals vorige jaren houdt bovenge noemde véreeniging ook dit jaar seriewed strijden. Morgenmiddag om half drie vangt de openingswedstrijd aan cn zal het pol.tie elftal zich kunnen meten met het Kon. Marechaussée-elftal uit Arnhem, wat ver moedel ijk wel een heel zwure taak voor onze politiemannen zal zijn, daar dc Arn hemmers over een goed elftal beschikken. Daar het politic-elftal zoo sterk moge.ijk uit zal komen, zal hot zijn huid wel zoo duur mogelijk verkoopen, wat dan ook zeker wel een tochtje naar den Leusder weg waard is; aan aanmoedigingen zal het wel niet ontbreken. De leiding van dezen wedstrijd berust bij den heer Willing. Voorts wordt er nog gespeeld voor de le afdeeling C.J.V.V. IQuick 2; deze wed strijd zal wel op een nederlaag der geeltjes uilloopen. Voor de 2e afdeeling een plaatselijk tref fen C.J.V.V. 3Rood Wit 2; een spannen de wedstrijd, waarvan de punten wel cros gedeeld konden worden; laat het echter een sportieve wedstrijd mogen zijn. KON. NEDERLANDSCHE JACHT- VEREENIGING. Slipjacht op Zaterdag 12 Maart. Voor Zaterdag 12 dezer staat op do agenda der K. N. J. V. een slipjacht in het Gooi, georganiseerd in samenwerking met dc Noord-Hollandsche Jachtvereeniging. Voor deze jacht Is het parcours uitgezocht door mr. Ch. Karaten. De meet vindt plaats om 14.30 uur bij do uitspanning Kievitsdal to Hilversum; het parcours voert langs de Witte Bergen, al waar de nieuwe verkeersweg wordt over gestoken, de Gooiersgracht en do Meent naar Blaricum. In hótel Raven aldaar zal door den heer en mevrouw Karstcn een verfrissching worden aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1