TE AMERSFOORT MAAKT VLOEREN FRAAIER GLANZEND EN DE ËEMLANDER Buitenlandsch Overzicht UIT MOOI AMLRSrODRT Weerbericht Licht op Belangrijkste N5eo ws JOH. DE HEER O 1UI S INI J.J. MOLENAAR Zaterdag 12 töaart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 218 DE GELDPOLITIEK ENGELAND VAN BRUNING PLEIT VOOR HINDENBURG 6 uur 27 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN 5 - TELEPH. 1210 AMER SfOORT5ÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f O.Ï7Vj« Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadighelds-advcrtentiën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlün „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,— Bewijsnummer extra f 0.05 De aanwezigheid van sir John Simon te Genève. Hoo zullen de groote vraagstukken worden opgelost? Het kan niet worden beweerd, dat sir John Simon, de Engelscho minister van buitenlandschc zaken, zijn dagen te Genève, waar op het oogenblik de ontwapenings conferentie wordt gehouden, in lediggang doorbrengt. Integendeel: hij legt een groo- ten ijver aan den dag en het doel dezer activiteit is niet slechts ertoe bij te dra gen, dat in het Verre Oosten weer normale toestanden terugkecren. Ook in ander op zicht doet hij zijn best internationalo po litiek in grootcn stijl te voeren. De bewa pening speelt natuurlijk een zeer belang rijke rol: zal deze beperkt worden, dan moeten de volkeren zich veilig voelen. Zul len de volkeren zich veilig voelen, dan moeten de politieke toestanden worden ver beterd en willen de politieke toestanden be ter worden, dan is het noodzakelijk, dat er op ernstige wijze een begin wordt gemaakt met de beperking der bewapeningen. Dit is .de eene cirkeL De andere cirkel wordt gevormd door de 'economische vraagstukken en de wetten, die daaraan ten grondslag liggen: slechts in een wereld, die weer tot rust is geko men, is te bereiken, dat de volkeren hun krankzinnig economisch nationalisme laten ■varen. Voor de kalmeering der wereld en de normaliseering der economische betrek kingen is een essentieele voorwaarde, dat het vraagstuk der internationalo schulden niet langer als een last op de volkeren weegt en het vraagstuk der internationale schulden kan alleen bevredigend wordon opgelost, wanneer de rust weer in de we reld is teruggekeerd. Op dit punt raken de cirkels elkaar. Do pacificatie der wereld te bevorderen, een oplossing der ontwapc- nings- en schuldenproblemen naderbij to brengen, ziedaar de voornaamste redenen, waarom sir John Simon zoo lang in de Volkenbondsstad vertoeft, waar hij terloops ook in de gelegenheid is zijn aandacht te wijden aan het geschil tusschen Japan en China. Vandaar dat groote bctcekcnis moet worden gerecht aan de besprekingen, dio sir John Simon te Genève voert met andere staatslieden, vooral met den Franschen mi nister-president Tardieu, die zich meer roert dan wie -oók. In de Engelsche hoofdstad heeft, naar de Londensclie correspondent der Frankfurter Zeitung opmerkt, een hoofdartikel van de Temps sterk dc aandacht, getrokken. Men neemt aan, dat in dit artikel wórdt uiteen gezet, wat Tardieu zijn Engclschen ambt genoot te Genève duidelijk heeft trachten tc maken: Frankrijk is bereid tot een tcge moetkoming op het stuk der hcrstelschul- den; het zou er genoegen mee kunnen ne men, dat het moratorium op een redelijke wijze wordt verlengd en dat dc herstel- schuld nog slechts een nominaal karakter draagt, Engeland zou dan de dubbele ver plichting op zich moeten nemen de Ver- eenigde Staten ertoe over te halen dc intcr- gea) lieerde schulden tc schrappen cn Duitschland ertoe tc brengen, dat het voor goed en op een wijze, waardoor het wordt gebonden, afziet van alle plannen, die aan sturen op een herziening van het. verdrag van - Versailles. Voorloopig kan nog niet worden vastge steld, welke houding Engeland in de tcgon- dige phase tegenover de gcdachtcngangen cler Fransche politiek zal aannemen. Afge wacht moet worclen, of Frankrijk niet te veel vergt, als het wenscht dat Engeland zich aan 't hoofd plaatst der Europeesche schuldenaars om Amerika, uit naam van allen, kwijtschelding van dc 6chulden te vragen. Aan den anderen kant meent dc correspondent, dat er voor menigen En- gclschman veel aanlokkelijks in is gelegen om Duitschland ertoe te bewegen in zeer groote mate de revisiegcclachten te laten varen. Dient Duitschland, zoo redenceren vele Engelschcn, ook niet van zijn kant concessies te doen, wanneer zijn schuld wordt geannuleerd cn wordt door deze concessies werkelijk te veel van Duitsch land gevergd, wanneer daardoor ook tot zijn voordeel kan worden bijgedragen tot kalmeering der wereld en op deze wijze tot ontwapening? Men ziet, ook in het concrete en practischc bewegen zich de gedachten in een cirkel. DE NATIONAAL-SOCIALISTISCHE VERGADERING TE HAMBURG. Dr. Goebbels pas na midder nacht aanwezig. Hamburg, 10 Maart. (V. D.) De N. S. D. A. P. belegde Donderdagavond een groo te verkiezingsvergadering, waar het woord zou worden gevoerd door den leider van a. d. Rijksweg van AmersfoortHuis tor Heide naar Utrecht tusschen K.M. paal 87-6 tot 80.8 nog eenige bouwterreinen tc koop. Iiïl. bij dc Makelaars cn D. HARMSEN, Karpervijver 5a Zeist. 90 ct. per M2. dc gouw Berlijn, dr. Goebbels. Aangezien de beide gereserveerde zalen reeds lang voor den aanvang der bijeenkomst tot de laatste plaats waren gevuld, moesten twee zalen worden bijgehuurd. Er waren in to laai 12,000 personen aanwezig. Niet aanwe zig was evenwel dr. Goebbels, die, naar om negen uur werd medegedeeld, telegrafisch bericht had gezonden niet voor midder nacht te kunnen aankomen, aangezien hij in verband met een tegen hem ingestelde gerechtelijke vervolging niet tijdig per trein naar Hamburg had kunnen vertrek ken en van politiewege bezwaar was ge maakt, dat een extra-vliegtuig, zooals door de afdeeling Hamburg cler N.S.D.A.P. was aangeboden, zou worden ingelegd. Met donderend applaus verklaarde de vergadering zich bereid dc komst van Goebbels af te wachten. CHAMBERLAIN. Belangrijke verklaring van Neville Chamberlain in het Lagerhuis Londen, 11 Maart. (H.N.) Tijdens de beraadslagingen over de wet, waardoor de buitengewone bevoegdheden van dc regeo ting voor een jaar worden verlengd, heeft Neville Chamberlain vandaag in het Lager huis een belangrijke verklaring over de geldpolitiek der re geering afgelegd. Dc regeering wenscht niét, dat het pond tot een hoogte stijgt, dio nadeojig voor de industrie van het land kan \vorden.: Het is onmogelijk op het oogenblik iets er over le zeggen, lioe de koers vau het pond sterling zich in de toekomst zal ontwikkelen en op wcllc tijdstip liet pond gestabiliseerd zal worden. Zijn per soonlijke opvatting is deze: ITij, Chamber lain, voelt zich niet aangetrokken tot het denkbeeld van een gemanipuleerde valuta, aangezien vroeg of laat zal moeten blijken, dat er een verhouding tusschen het Engel sche geld en een metallieken grondslag ge vonden moet worden. Chamberlain wilde geen dogmatisch standpunt innemen in de vraag, hoe* deze grondslag er zal uitzien, of Engeland het goud a,ls grondslag zal be houden of het goud met een ander metaal als hulpmiddel. Hij persoonlijk ziet niets beters dan den grondslag van het goud. waardoor aan Engeland in het verleden zulke goede diensten zijn bewezen, wat de wet zelf betreft, wees Chamberlain er op, nat deze beperkende bepalingen voor den wisselkoers en een controle van den invoer van levensmiddelen ten doel heeft. De oenige bepaling voor de beperking van den wisselhandel is op 3 Maart opgeheven, zoo dat de wet meer ten doel heeft de regce- ring deze machtsbevocgdheden voor geval van nood te geven. Chamberlain gelooft echter niet, dat de wet ooit toegepast zal behoeven te worden, aangezien 59 pet. van den gclieelen invoer thans afkomstig is uit landen, die eveneens den gouden standaard verlaten hebben. De prijzen zijn in verge lijking met September vrijwel onveranderd gebleven, in sommige gevallen zijn de le vensmiddelen zelfs 10 pet. goedkooper ge worden. Intusschen is natuurlijk een op- loopen van dc prijzen niet uitgesloten. Op enkele bezwaren, die sir A. M. Samuel ontwikkelde, dat ook Amerika en Frankrijk den gouden standaard zouden kunnen prijs geven en de waarde van bet pond in ver gelijking met die van den dollar naar hun goeddunken zouden kunnen opjagen, noem de Chamberlain het een grove fout, indien men gelooft, dat er eenige mogelijkheid be staat, dat de Ver. Staten den gouden stan daard zouden verlaten. De financiocle maat regelen van Amerika zullen waarschijnlijk niet alleen voor de Ver. Staten, doch voor de geheele wereld van voordeel zijn. Bij een eventueelon laterën terugkeer tot den gou den standaard zal dc regeering er haar bij zondere aandacht aan moeten schenken, dat de schommelingen van het pond ster ling voor dc industrio wegens daardoor ontstane zekerheid geen groot nadeel zul len veroorzaken. Waar thans ontzaggelijke hoeveelheden ^goud op korten termijn in HEKSEN BEZEMS. De harde wind, die wel een halve storm geleek, heeft de boomen Dinsdag gewei dig heen en weer geschud en hondorden takken en tikjes op den grond bewezen, dat een flinke zuivering.der kroonen had plaats gehad. Het zijn dc beste takken niet, die naar beneden komen cn die blij ven staan krijgen daardoor wat meer ruimte om straks hun bladeren tc ont plooien en weer nieuwe takken tc vormen. Ook op den Berkenweg was de oprui ming goed zichthaar en daar was ook naar heneden gekomen een stuk vreemd gevormde tak, zooals men bij nadere be schouwing er heel wat kan opmerken daar op den Berkenweg. Dit stukje „mis gewas", zooals men het noemde, wrerd bij me thuis gebracht, natuurlijk om tc we ten wat of het was. Misschien zijn er meer zulke nieuws- of eigenlijk weetgie rige menschcn cn dus leek het antwoord me goed voor een mool-Amersfoortje. Dergelijke vergroeiingen in dc berken worden veroorzaakt door een zwam, een buisjeszwam of Ascomyccet, wol bekend aan hen, die veel „aan paddenstoelen doen". Het zijn dezelfde soort zwammen als de Hclvella's, Pezisa's enz. enz. ge kenmerkt door de eigenschap, dat ze hun sporen in zakjes of buisjes vormen, meestal 8 in een zakje, net als peulen in een schil liggend, maar ongeloollijk klein, zooiets van een vijftigste millimeter! Die der berken zijn verschillende soor ten van het geslacht Taphrina cn ze vormen soms geweldige opeenhoopingen van kleine takjes, die wel wat van kraaien- of eksternesten hebben cn liek- senbezems heeten. Vroeger reden dc hek sen er op door dc lucht naar de nachte- lijke feestplaatsen. Tegenwoordig nemen ze daar vliegmachines of auto's voor. Een flink ontwikkelde bezem zag ik deze week op de Pieter Bothlaan in een tuin en de berken, op den weg naar Hoogland vêr- tooncn er vele. Allemaal veroorzaakt door die erg kleine zwammensporen. A. JO^LAN. Europa beschikbaar zijn, "wordt, in de prak (ijk de manipulatie van de wisselkoersen klaarblijkelijk verzwakt. Zoo men onder deze omstandigheden het Engelsche geld zou willen manipuleercn, zou dit op zeer groote schaal moeten geschieden. Cham berlain wees voorts op de conclusies van de McMillan-commissie, die tot de slotsom is gekomen, dat een manipuleering van de valuta niet in de handen van de regeering; doch in die van de centrale bankinstelling gelegd moet worden. Chamberlain ver klaarde, dat hij hiermede geheel accoord ging en dat hij het contact met de bank van Engeland steeds zal bandhaven telkens als dit noodig is. Hindenburg moet winnen omdat Duitschland moet leven" B e r 1 ij n, 11 Maart. (V.D.) Ongeveer 15.000 personen waren hedenavond in het Sportpalast bijeengekomen waar rijkskanse lier dr. Briming een redevoering heeft uit gesproken in verband met de presidents verkiezing. Dr. Brüning, die vergezeld was van rijks minister Groener, staatssecretaris Pünder cn dr. Zechlin, drad te ongeveer acht uur de zaal binnen luide toegejuicht door de aan wezigen. Tijdens de inleidende redevoering van rijksdaglid Gereke, die Hindenburg den ge volmachtigde van het Duitsche v;'k neem- de, werden pamfletten van een tegencan- didaat neergeworpen, hetgeen eniige on rust verwekte. Dr. Brüning wees er op, dat de verkiezing door het volk moet geschieden in een strijd zonder weerga, -waarbij de partijen der rechterzijde het op geen enkel punt eens kunnen worden, zelfs niet over het regee- ringsprogram of de bezetting van een mi nisterzetel. Spr. zeide dat op dit feit niet genoeg kan wordon gewezen. Het uitvaar digen der noodverordeningen is den rijks president dikwijls moeilijk gevallen. Wat de buitenlandsche politiek betreft is do weg vrij gemaakt voer definitieve gelijkberech tiging van het Duitsche volk roet de an dere volkeren. Als antwoord op den „strijd tegen het systeem", het slagwoord der rechtsclie oppositie, wenscht Brüning te vragen hoe het staat met de „stabiele va luta of inflatie". Indien men alles zou na komen, wat men aan do verschillonde be- volkings- en beroepsklassen van hot Duit sche volk heeft beloofd, zou men reeds bin- Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 7G9.4 te Malm- bcad, Blacksod. Laagste barometerstand te Andanes on Holyhead. Verwachting: In het N. zwakke veran derlijke, later N. tot W. wind, toenemende bewolking, wellicht eenige neerslag en zachter, in het Z. matige tot zwakke O. tot N. wind, licht tot. half bewolkt, droog weer, aanhoudende vorst. De depressie in do Fooizee kwain naar het Z. en verdreef don hoogen druk geheel uit Scandinavië. Evenwel nam dc hoogo ruk ten W. van Ierland toe en steeg dc barometer regelmatig in het O. en Z.O., ter wijl over de Noors "he zoo en Scandinavië een krachtige strooming van lucht massa's uit het Poo'gcbierl zich naar het N.O. be weegt, transporteert de O. strooming van uit het. binnenland van Europa nog steeds de continentale koude over Duitschland cn onzo omgeving, tot over de Noordzee en tot iu het Kanaal. Do depressie in het Z.W. is stationnair en verdiept zich voor de kust van Portugal. De depressie in het Noorden bracht neerslag op de Nooischc zee en verminderde de strengheid van den vorst in Scandinavië. De scheiding van het systeem van koude Oostelijke cn minder koude Westelijke wind zal zich nog iets naar het Z. verplaatsen, zoodat in het N. van het land de wind zal krimpen en de vorst doen afnemen. ncn li dagen inflatie in Duitschland heb ben. Met stemverheffing riep spr. uit dat „al diegenen dio voorloopig nog niet bewe zen hebben iets te kunnen presteeren in do practischc politiek moeten zwijgen". Ten slotte deed de rijkskanselier oen beroep op dc vrouwen, cindigendo met dc woorden: Hindenburg moot overwinnen, omdat Duitschland moet leven. Dc redevoering van don rijkskanselier werd door oen ap plaus van '5 -minuten begroot. Vervolgens spraken graai' Westarp en luit.-gen. b.d. Streccius. Toen voorzitter Gcrekc de vergadering wilde sluiten, riepen dc aanwezigen rijks kanselier dr. Brüning nogmaals naar vo ren. Dr. Brüning sprak nog enkele woor den, waarna dc vergadering onder het zin gen van bet Duitschland-licd uiteonging. BUITENLAND. F.ngelands geldpolitiek. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Zitting van Eerste en Tweede Kamer. (Twcedo Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Propaganda-avond dor Cbr. Geheelont houders. (Eorsto Plad, pag. 31. Vergadering van do Kamer v. Koophandel. (Eerste Blad, pag. 3.) LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Amerikaansclio Correspondentie ..Help! Een kind ontvoerd Willy Pctillon Van vogels en parken in Den Haag. II. G. Cannegiotoi Magie. Twee Amerikaansclio films op komst Menschcn im hotol" en „Mata Hari" ver filmd. Bcrlijnscbc Correspondentie Advertentie- piraten. Van velen die in dc Duitsche hoofd stad parasitecron op dc nood cler tijden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE STOFFENAFDEELING krijgt een goeden naam om de smaakvolle sorteering en de ge schikte pHjzen. Het aantal tevre den gebruikers van onze WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN stijgt met den dag. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Alleen betere merken. CIERUIK DONKIRE MANSION VOOR DONKERE HOUTSOORTEN

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1