DË ËEMLANDEU JOH. DE HEER Woensdag 16 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 221 OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN Arsenalen opgeblazen Piano's Orgels, Radio BRUTALE TREINR00F De conducteurs dachten aan een grapje! LINDBERGH'S BABY NOG ALTIJD ZOEK IN POLEN DREIGT EEN STAKING FRANSCHE BEGROOTING IN DE KAMER 6 uur 34 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. v. d. BURG PIANO'S in huur verkrijgbaar STERVEND EUROPA AMERSFOORTSCII DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 ract inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llcfdadlghclds-advertentiÉn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenttën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 i De overwinning van Hinden burg. Hoe het buitenland reageert. De uitslag der presidentsverkiezing in Duitschland heeft in tal van staten grootc voldoening gewekt. Dit blijkt o.a., wanneer men.de Engelsche, Amerikaansche en Zwit- sersche bladen raadpleegt. Een uitzonde ring maken slechts de Italiaansclie.cn een deel der Fransche pers. Dc Italiaanschc bladen kiezen openlijk partij voor de na- tionaal-socialisten en doen al bun best de nederlaag van Hitler op 13 Maart, te mas- keeren en het succes van Hindenburg te verkleinen. Niet alleen dc provinciale bla den nemen een dergelijke houding aan, maar zelfs bef regeer ingsblad Giornale d'Italia spreekt van een „nationale en poli tieke vernedering" van Hindenburg en ge waagt verder van een „triomfaal succes van Hitler", lfet blad gaat zélfs zoo ver te ver klaren, dat Hindenburg een nederlaag is be spaard, dank" zij tien „antiiiationalcn" par tijen. Merkwaardig is inmiddels ook het oor dcel van verschillende Fransche bladen. Zooals te begrijpen is, verheugt zich de linksgeoriënteerde -pers over den uit slag der presidentsverkiezing. Ondcrtus- schen verklaart de socialistische Populaire met zekeren trots, dat „de beslissende daad, die dc overwinning der republiek heelt be slist, door onze sociaal-democratische par- tijgenootcn in Duitschland is volbracht" cn dat de sociaal-democraten „de. ware over winnaars van Hitier" zijn. Nadat zelfs het Duitsche sociaal-démocratischc blad Vor- warts toegegeven heeft, dat dc'verdienste, Duitschland te hebben gered, ,;in lioogc mate den ouden veldmaarschalk toekomt", dragen stemmen uit het buitenland, zooals van de Populaire, een pijnlijk karakter. Dit is ook het oordeel van de Kölnischc Zeitung, die de opmerking maakt, dat geen Duitscher, die eerlijk is, zal bestrijden, dat ook de sociaal-democraat bij dezen stem busstrijd zijn plicht heeft gedaan. Wie het echter noodig acht écn van de Hindenburg- partijen de hoofdverdienste of de beslissen de verdienste toe te kennen aldus het Kculschc blad geeft aan deze verkiezing voor het rijkspresidentschap een avcrccht- feche heteekenis. In tegenstelling met de andere prcsidehtscandidatAn was -Minden- burg geen pavtijcicndidaat, iriaar een volks- candidaaL Niemand kan loochenen, dat, toen men Hindenburg candidaat stelde, t mén een candidaat op den voorgrond plaat ste, die boven de partijen staat. Hindenburg I zelf heeft, in zijn rede, die hij voor de radio heeft gehouden, er den nadruk op gelegd, dat hij geen Duitscher zou terugstooten, die de eenheid van het Duitsche rijk in zijn per soon wilde terugvinden, maar dat hij zich nimmer zou willen beschouwen als een ge volmachtigde cener partij. Degenen, die hun stem voor Hindenburg hebben uitgc- bracht, zijn verstrooid over alle Duitsche partijen. Het is derhalve onjuist de verdien- I ste van het resultaat der verkiezing op 13 Maart uitsluitend of overwegend aan één I partij toe te kennen, zooals door de socialis tische Populaire is geschied. Tactloos en heleedigcnd acht de Kölnische Zeitung het die kringen van het Duitsche volk, welke rijkspresident von Hindenburg kozen, voor I tc stellen, zooals de fascistische Giornale d'Italia doet, als een „onorganische menig te", die louter en alleen uit vrees voor Hit- lor zich aaneen heeft gesloten. Een dergelijke partij-politieke uitleg in buitenlandsche bladen wordt door de Köl nische Zeitung met groote beslistheid als onjuist verworpen. DE UITVOERING VAN HET MEMEL STATUUT. K o f n o, 15 Maart (V.D.) Dc gouverneur van Memel Merkys heeft in een interview verklaard, dat de regeering ter voorkoming van verdere conflicten met de autoriteiten van het Menielgebied thans een wetsont werp en verschillende uitvoerende bepalin gen voor de toepassing van het Memel statuut voorbehouden. Deze voorbereiding geschiedt in overleg met de onderteekenaars van het Mcmelotatuut, waarmee do Litau- schc regeering in voortdurend contact staat. Het is de bedoeling een aantal „rekbare" begrippen van het statuut duidelijk tc in terpreteeren. KONING GUSTAAF VAN ZWEDEN TERUG NAAR STOCKHOLM. Nice, 15 Maart (V.D.) Koning Gust^a»" van Zweden, die zijn vacantie aan de Ri- vièra doorbrengt.en voornemens was daar te blijven tot. na Paschen. heeft besloten naar Stockholm terug te keeren in verband met de vèr strekkende gevolgen van het overlijden van Ivar Kreugcr. BUITENGEWONE VOLMACHTEN VOOR DEN POOLSCHEN STAATSPRESIDENT. Warschau, 15 Maart. (H.N.) De Pool- pche landdag heeft in een nachtzitting de wet aangenomen, waarbij aan den staats president en de regeering buitengewone volmachten worden verleend. Het ontwerp is door alle oppositiepartijen scherp bestre den, doch het regceringsblok stemde als «en man voor. Japansche troepen trekken naar de Siberische grens G li a r b i u 15 Maart. (V. U. Zooals reeds gemeld werd, bevindt een Japansche divisie zich op ruarsch naar Man'üsjoerije aan do Mandsjoérijsch-Sibensche grens, waar het Chinoeschc garnizoen aau het muiten is geslagen. In Russische, kringen te Charbin beschouwt men dit besluit om oen divisie haar Mandsjoerije te zeilden, als een gevaarlijke manoeuvre van dc Japansche militaire autoriteiten, aangezien een zoo dichte nadering van de Russische grens door dc Japansche troepen gemakkelijk tot botsingen niet de sovjettroepen zou kunnen leiden. Volgens hier ontvangen berichten vloog bij Progranilsjnuja een Jupansch gevechts vliegtuig boven Russisch grondgebied. Het werd door Russische vliegtuigen zóódanig ingesloten, dat het gedwongen was te dalen op Sovjetgebied, waar dc vlieger werd ge- intcrnccrd Nog steeds nieuwe Japansche versterkingen tc Sjanghai. W a s 11.i n g t o n, 15 Maalt. (V.D.) Vol gens alhier ontvangen of f iciecle rapporten landen, ondanks dc gëruchten inzake een volledigcn wapenstilstand nog bijna dage lijks nieuwe Japansche versterkingen na bij Sjanghai en worden grootc hoeveel he den Japnnseh oorlogsmateriaal gelost; De Chineesche voorwaarden. Gelieve, 15 .Maart. (V.D.) lil opdracht van dc Chineosche regeering heeft Dr. Yen den voorzitter van de Volkcnbondsassein blce, Minister Hymans medegedeeld dat dc Chincesciic rcgecring de resolutie dér As semblce aanvaardt als grondslag voor een verdere behandeling van het Japanse!» Chineesche conflict, evenals de instelling van een speciale commissie. Dc Chineesche regeerihg wcnscht daarbij dc vplgcndc be ginselcn opgevolgd tc zien* De regeling mag niet geschieden onder den druk van wapengeweld cn dc terug trekking der Japansche troepen moet voor afgaan aan onderhandelingen tusschcn de beide regecringc». De ledenslaten van den Volkenbond zijn verplicht, geen enkelen toestand tc erken nen die is ontstaan door tocpssing van middelen die niet zijn voorzien in het Vol kenbondsstatuut cn het Kellogpact. Vier Militaire opslagplaatsen opgeblazen. Kanton, 15 Maart. (V.D.) Dinsdag zijn vier grootc militaire arsenalen opgeblazen. De kracht der ontploffingen was bizonder hevig. Er maakte zich een paniekstemming van de bevolking meester, aangezien men geloofde dat er een aardbeving had plaats gehad. Aangenomen wordt dat Chineesche communisten de hand in de zaak hebben. De Chineesche regeering tegen de regcering van Mandsjoerije. Nanking, 15 Maart. (V.D.) De president van de Chineesche republiek, heeft Maan dag een decreet onderteekend, waarbij alle leden der Mandsjoérijsche regcering te Tsjang Tsjocng hoogverraders worden ge noemd. Alle Chineesche autoriteiten die deze regeeringslcden op Chmeesch grond gebied zullen aantreffen, hebben het recht hen zonder vonnis neer te schieten. Anti Japansche demonstratie te Tsjingtau. Tokio, 15 Maart. (V.D.) Volgens een be richt van het telegraafagentschap Simboen Rcngo hebben opnieuw te Tsingtau anti- Japansche demonstraties plaats gevonden, Ter bescherming van de Japansche belan gen werd de Japansche pantserkruiser „Koema" naar Tsjjhgtau. gedirigeerd. AANSLAG OP HITLER? Z'n trein beschoten. Berlijn, 15 Maart (V.D.) De D-trein van 7 uur 45 uit München, waarmede Hitler, dr Gocbbcls cn dr. Frick naar Weimar reisden, is, volgens een mededeeling van de directie der rijksspoorwegen dicht bij Jena door tot dusverre onbekende personen beschoten. Een wagen werd getroffen. Personen wer den niet gewond. De wagen is voor het in stellen van een onderzoek nuar Xaunburg aan dc Saaie gebracht. Nadere bijzonderheden. De aanslag op dén trein heeft plaatsge had in cTe nabijheid von Kahla. In een der de-klasse wagen werd een ruit van een couloir vernield. Er kon nog niet worden vastgesteld, of dc trein beschoten is, dan wel door middel van een katapult met steenen bekogeld. In tegenstelling met het eerste bericht is de wagen eerst naar Ber lijn doorgereden cn vervolgens voor een onderzoek naar Naunburg gebracht. In de omgeving van Hitier heeft men van het gohcele voorval niets gemerkt. VfarkensmarKt 5 Tel. X30S GROOTE VOORRAAD BESPEELDE INSTRUMENTEN. Gedurende de reis Willebroek— Antwerpen 383000 francs gestolen Antwerpen. 15 Maait A'.D.) Hedon- nvond 0111 ongeveer 7 uur zijn twee geraas- vkerde en met revolvers gewapende banaic- ton terwijl dc boenieltrein Willebroek Antwerpen ter hoogte van het station Ho boken kwam. in èen bagagewagen gedron gen. Zij overmanden drie (reinbedienden, terwijl zij de vlucht riamep met twee post zakken, waarvan eén een waarde inhield van 183.000 francs en de ander van 200.000 francs, alles in munten cn bankbiljetten, lier waren de ontvangsten van verschillen de langs de lijn Willebroek—Antwerpen ge legen postkantoren. Hot merkwaardige van liet. geval is, dat de treinbedienden eerst, van mecning wa ren, dat er een grapje gemaakt werd. Ze lachten hartelijk om de vermoende poets, die hen gebakken werd, doch waren spoe dig gedwongen den ernst van het geval in tc zien aangezien cr.ecnige malen op hen gc ichoten werd. Gélukkig zonder dat iemand geraakt werd. Do bandieten, van wie elk spoor ontbreekt, spraken uitsluitend Duitsrti. H a ni b u r g, 14 Maart (V.D;). Hedenmid dag waren telegrammen van de I ransclie kust hier ter stede aangekomen, volgens welke aan boord van het s.s. City of Bal timore. dat op '2 Maart uit Amerika naar Ku.iopa is vertrokken, con kind was, dat een buitengewone gelijkenis vertoonde met den baby van Lindbergh. Ondanks de te leurstelling. opgedaan bij het onderzoek aan boord vah het s.s. President Roose velt, werd besloten ook ditmaal een onder zoek in ie Stellen. Toen de. City of Balti more hedenavond om 9 uur de haven bin nenliep. begaven zich dun ook 15 ambte naren van ile crimineele politie aan boord. Zij zetten allo uitgangen van het schip uf cn onderzochten nauwkeurig de papieren van alle passagiers, die met een kind reis don. Het onderzoek, dat ongeveer lu minu ten duurde, was echter ook ditmaal vruch teloos. N e w-Y oi k, 15 M u a r i. (V. D.) Van do zijde der politïc-autoriteicn tc Hopewell in den staat New-Jersey' wordt openlijk toe gegeven, dat het ingespannen onderzoek naar dc ontvoering van het kind van Lind bcigh tot nog toe zeer weinig positiefs heeft opgeleverd. Practisch heeft men nu even weinig aanwijzingen als op den dag van de ontvoering. Van dc zijde der politie wordt thans medegedeeld, dat reeds in den eersten brief, waarin een losgeld van 50,000 dollars werd gcëischt, gedreigd word. dat liet kind piet ongedeerd zou blij ven, indien Lindbergh met een levende ziel over -1c ontvoering zou spreken. Ook wordt thans medegedeeld, dat uit de vingeraf drukken, die op het kozijn van het slaap kamervenstcr van den kleine zijn gevon den, is gebleken, dat de -ontvoering moet zijn geschied door twee mannen. Op tal van plaatsen werden personen, die zich toeval lig mogen verheugen in het bezit van een blonden baby tusschcn de anderhalf en tweo jaar, herhaaldelijk lastig gevallen en aangehouden, maar tot nog toe wees een onderzoek dan spoedig uit, dat de aange houdenen hun wettigen baby bij zich had den cn dat men niet met een kleinen Lind bergh te doen had. J rftfesie* van de Socialistische Vak vereen igingen Veiligheidsmaatregelen der regeering Warschau, 15 Maart. (V.D.) De bocia- listische vakvërcenigingen hebben voor 16 Maart a.s. voor geheel Polen 't parool uit gegeven voor een algemeene 24 uurstaking als protest tegen de invoering van de 48-urige werkweek, dc hal veering van de wettelijke vacantie voor werknemers, zoo mede de hervorming van de sociale verze kering, waarbij dc tot nu toe door de werk nemers betaalde bijdragen ten gunste dei- werkgevers worden verhoogd. De regeering is voor de protesten der ar beiders niet ongevoelig, in zooverre dat bij de gisteren afgehandelde noodverordening het gebied van de sociale hervorming wordt uitgeschakeld. De parlementaire onderhandelingen be treffende Je sociale hervorming zijn tot na der order verdëagd. Niettemin blijft het stakingsparool van kracht. De niet-socialistischc arbeidersorganisa ties steunen in talrijke districten "de actie der socialisten. De autoriteiten hebben vei ligheidsmaatregelen afgekondigd, zooals b.v. een tapverbod, paraat houden van dc politie, zoomede militarisatie der verkeers middelen. ARRESTATIE VAN NATIONAAL- SOCIALISTEN. Vervolging wegens hoogver raad? Hamburg, 14 Maart (V.D.) Dc Ham- burgsche politie deelt rnede, dat in hot dis trict Pinneberg tal van nationaal-socialis- lisclie S.S.en S.A.-lieden door speciale orders zijn samengetrokken en op boerde rijen in massa-kwartieren ondergebracht. Met behulp van zelf vervaardigde radiotoe stellen werd het contact tusschcn dc ver schillende troepen onderhouden. Dé politie heeft een groot aantal nationaal socialisten gearresteerd en drie van dergelijke radio toestellen, alsmede een aantal wagens cn ruim zevenhonderd revolverpatronen in be slag genomen. Eenige gearresteerden zul len waarschijnlijk ernstig gestraft worden, aangezien zij zullen worden vervolgd we gens hoogverraad. Van de zijde der natio naal-socialistische leiding te Hamburg wordt medegedeeld, dat, aangezien van dc zijde der tegenstanders der nationaal-so cialisten was gedreigd met illegaal optre den in geval van een overwinning van Hit- Ier, men het noodig had geoordeeld verde digingsmaatregelen te nemen, teneinde dc nationaal-socialisten niet dadelijk aan ter reurmaatregelen bloot te stellen. ln eerste lezing aart- genomen Parijs, 15 Maart. (V. D.) In den afge loopen nacht heeft dc Fransche Kamer de staatsbegrooting voor 1932 in eerste lezing goedgekeurd met 386 tegen 133 stemmen. Tegen stemden de socialisten en dc com munisten. Dc begrooting is terstond door gezonden naar den Senaat, waar heden de debatten beginnen. Deze begrooting geldt slechts voor negen maanden cn is voorloo pig vastgesteld op 41,184,541,481 francs aan inkomsten en 41,179,808,080 frs. aan uitga ven. Bij de debatten verklaarde -Flandin, dat Frankrijk op het oogenblikniet kan lijden, dat de begrooting met oen tekort sluit zooals in België, Italië, Engeland en Duilschland is geschied. De begrooting van het huidige jaar is een overgangsbegroo ting die is vastgesteld in de hoop, dat de algemcene toestand beter zal worden. In middels beeft de financioelc commissie van den Senaat het onderzoek van de ver schillende hoofdstukken voortgezet. De be grooting voor publieke werken is vermin derd met zes milliocn, waarvan een half milliocn op rekening van de spoorwegen komt. Bij de behandeling in de senaatscommis sie voor buitenlandsche zaken verklaarde senator Henry Bérenger, dat do begrooting voor buitenlandsche zaken een onvoldoen de credict inhield voor een intensieve Fr; sche propaganda in liet buitenland. Niet temin besloot de financieclc commissie ook op deze begrooting een bedrag van 1,237,750 frs. tc schrappen. DE TREKKING VAN DE SWEEPSTAKE, Dublin, 14 Maart. (V.D.) lieden is de trekking gehouden van de Irish-Hospitals Sweepstake. In totaal is voor deze sweep stake binnen gekomen een bedrag van 3.365.312. Hiervan is voor prijzen uitge trokken 2 239.477. Voor de ziekenhuizen blijft een bedrag van 841.328. Er zijn 22 eerste, tweede en derde prijzen van 30.000, 15.000 cn 10.000. Verder zijn er nog prij zen voor 729, voor alle tickethouders, die een paard trekken. Alle 51 paarden, die in den Grand Natio nal meeloopen, werden heden getrokken. Bijzonder' gelukkig was al een kantoorbe diende, H. Stokes genaamd, uit Welling in Kent, die twee paarden trok, n.l. Annandale en Prince Cherry. De cash-prizes worden Dinsdag en Woensdag getrokken. LAAGTERECORD VAN DEN RUBBERPRIJS. Londen, 15 Maart. (V.D.) Hedenmor gen daalde op de Londensche markt de rubberprijs tot een nieuw laagterecord n.1. 2% d per 1b. BUITENLAND. Grootc troinroof op het traject Willebroek -Antwerpen. (Eerste Blad. pag. 1)» liet conflict in hei Verre Oosten. (Eerste Blad, pag. 1.) Lindbergh's baby nog altijd zoek. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Vcrddp1vcnde middelen in beslag genomen, te Helmond. (Tweede Blad,, pag. 1). Dc aartsbisschop verbiedt do lezingen van Prof. Ude. (Tweede blad, pag. 1)* Fraudes te Goes behandeld voor de Mid* delburgsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. 2.) Ncdcil. Fabrikaat in den vreemde. (Tweede Blad, pag. 3)- STADSNIEUWS. Goetlio-herdenking voor 't Nut. (Eerste Blad, pag. 3)» Hoogste barometerstand: 770.1 te Boedapest (in Hongarije)! Laagste barometerstand; 743.2 tc Hemösand. Verwachting: Zwakke lot matige wind uit N. richtingen, aanvankelijk tocricmcndo bewolking, later licht tot half bewolkt, wei- nig of gocn neerslag, iets zachter des nachts, overdag zelfde temperatuur. De liooge druk die zich gisteren van het X.W. naar het Z.O. van het gebied uitstrek te met barometerstanden van ongeveer 775 m.M. op Groenland en een langgerekt gr. gebied van Schotland tot over ons land nam af, het meest op Groenland. In Middcn-Zwoden en over dc Bott .ni- scbo Golf vormde zich een vrij diepe de» pressie, die nog toeneemt en zich ongeveer Z.O.-waarts schijnt tc verplaatsen. Een aan vankelijk toenemen van do bewolking ia als gevolg daarvan Voor onze streken te verwachten met een iets lioogero nacht- temperatuur door verminderde uitstraling. Deze depressie in het N.O. wordt weer door een drukstijging gevolgd. De Oceaan depressies teekenen zich in do scheepsbe richten niet duidelijk af, maar het schijnt dat een belangrijke daling van dien kant niet dadelijk tc verwachten is. In het. N. van Scandinavië en Finland bleef dc vorst streng. Ook verder bleef de temperatuur verdee ling in hoofdtrekken onveranderd. LAN6ESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 FIJNE WOLLEN DIAGONAALS voor Mantels en Costuums. ARNH.STRAAT Voordracht door CHARLOTTE KÖHLER morgenavond 8 uur in „Amicitia" Kaarten leden Kunstkrina I #.75. nlet-leden I 1.50 Boekh. ITTMANN en Patrio en 's avonds aan de zaaL. KABINETSCRISIS IN JAPAN? Londen, 15 Maart. (H.N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat, naar verluidt, de Ja pansche minister van binnonlandscbe za ken Nakahasji zal aftreden. Officieel zou dit wegens zijn gezondheidstoestand ge schieden, doch feitelijk verwacht men. dat zijn aftreden veroorzaakt zal worden door dc kritiek, die in het parlement op zlja beleid zal worden geoefend, liar hij den aanslag op den keizer rp 8 Januari en an dere poliliekc aanslagen niet heeft weten te verhinderen. Waarschijnlijk zal het af treden van den minister aanleiding geven tot de vorming van een nationaal kabinet Volgens een nader bericht heeft de mi nister zijn ontslagaanvrage reeds bij den keizer ingediend-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1