DE HEER DE ËEMLANDEU Donderdag 17 Maart 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang fêo. 222 GANDHI'S ECHTGEN00TE VEROORDEELD JAPANSCH STOOMSCHIP GEZONKEN DE STAKING IN POLEN MISLUKT Reeds vijf dooden BRAND IN EEN MIJN AANDEMANDSJOERIJSCHE GRENS Voorloopige wapenstilstand? HITLER'S EERSTE REDE NA DE VERKIEZINGEN Licht op 6 uur 35 min. L. I LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ptfr 3 maandeQ vo°' Amersfoort 2.10. per maand i 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vj- Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Licfdadighcids-advcrtcntifin voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtenticn KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Hel vraagstuk der moreele ontwapening. Een Poolsch initiatief. Dc politieke commissie van de ontwape ningsconferentie lieeft het aanzijn gegeven aan een sub-comité, welks taak het is zich bezig te houden met het vraagstuk der mo reele ontwapening. Het is bij difsubcomilé, dat een der Pool- sche afgevaardigden tor ontwapeningscon ferentie een conventie-ontwerp inzake dc moreele ontwapening alsmede een resolutie- ontwerp nopens het bijeenroepen van een persconferentie hoeft ingediend. In het conventie-ontwerp, dat uit vijf ar tikelen bestaat, verplichten dc staten zich binnen een bepaald tijdsbestek na het van kracht woidon der conventie in hun straf wetgeving met straffen te bedreigen ol die genen, dio openlijk lot oorlog aansporen of die er op aandringen, dat een land het gel dende volkenrecht schendt. Dc onderteekenaars nemen verder op zich in hun staatsgcbïed geenerlei organisatie te gedongen, wier bedrijvigheid indruischt tegen de in artikel I vervatte verboden 4 olgens artikel III moeten do ondertoeke- naars ervoor zorgen, dat in dc scholen elke I ophitsing tot haat jegens andere landen wordt verboden en dat uit dc schoolboeken al die zinsneden worden verwijderd, welke zijn opgesteld in een geest van haat jegens een ander volk. Het vierde en vijfde artikel behelzen hot verbod van radio-uitzendingen en bioscoopvoorstellingen, die geschikt zijn om de goede betrekkingen tusschcn dc vol keren tc verstoren. In het resolutie-ontwerp verzoekt dc ont wapeningsconferentie aan den Volkonbonds- raad zoo spoedig mogelijk een internatio nale conferentie der grootc vereénigingen van journalisten en uitgevers bijeen tc roe pen, die het vraagstuk der moreele ontwa pening, voor zoover het dc pers betreft, die nen te onderzoeken. Dc kwestie der moreele ontwapening werd Dinsdag te Genè\e aan dc orde gesteld floor den Poolschcn gedelegeerde. De. zaak had daar dc aangelegenheid van groot belang is, natuurlijk veler aandacht. De voorzitter, dc gewezen Engclsche minister van buitenland s?he zaken, Henderson, heeft, toen dc Pool- sche afgevaardigde zijn rede had gerindigjl aan dc. hand. gêclpan dc, moeilijke aangele genheid ter bestudeering to verwijzen naar een speciaal sub-comité. Aanvankelijk had liet er den schijn van, dat dit voorstel zou worden aanvaard, zonder dat iemand be zwaren opperde. Op het laatste oogenblik echter ging Lilwinof. de Russische gedele geerde. opstaan om het woord te voeren. Ook hij vond, wat zijn Poolsche collega te berde had gebracht, belangwekkend; juist achtte hij het, dat-vee] onheil is aangericht door onjuiste mededeelingen: Rusland kon daarover meepraten en hij meende, dat het niet zonder betcekenis was, wanneer daar tegen iets werd ondernomen. Maar, aldus Lit'winof's opvatting, zou liet intusschen niet beter zijn, dat men zich te Genèvc beperkte tot datgene, wat rechtstreeks met de mili taire ontwapening heeft tc maken? Chau vinisme toch wordt meermalen gevoed en ïii stand gehouden door groepen, die belang hebben bij dc bewapening. Dc groote ver schillen, wat het bestaande bewapeningspeil betreft, beschouwde Litwinof als één van de oorzaken van do moreele spanningen tusschen de verschillende landen: materiee- le ontwapening is derhalve de meest effec tieve methode om de moreele ontwapening een feit te doen worden. Deze is het pen dant van de materieele ontwapening. Van daar aldus de meening van den Russi- schcii gedelegeerde dat de conferentie, het er vooral op aan moet sturen de mate rieele ontwapening te verwerkelijken: zij moet volhouden aan haar marschroutc en geen zijwegen inslaan. Henderson heeft naar aanleiding van Lit- winof's uiteenzettingen nog opgemerkt, dat z.i. een dergelijk gevaar niet bestond en dat een regeling van het probleem der zedelijke ontwapening de regeeringen in staal, zou stellen in den vervolge nog actiever te zijn op het gebied der vrcclc-spropaganda, maar in dc wandelgangen der ontwapeningscon ferentie liêerschtc nadienalgemeen de op vatting, dat Litwinof in wezen niet heelc- rnaal ongelijk had: wanneer al te grootc aandacht aan dc moreele ontwapening wordt besteed, is het in beginsel niet uitge sloten, dat sommige landen hierin een voor wendsel zoeken om de materieele oiitwape- ning op dc lange baan tc schuiven. U o 111 b a y, 16 Maart. (V.D.) Dc rechtbank tc Bardoli heeft Gandhi's vrouw opnieuw gearresteerd en tot zes maanden strenge gevangenisstra f veroordeeld. JAPAN LEENT. L o I! d e n16 Maart (H. N.) De Japanscbc regeering heeft een hinnenlandsche leening van 90 millioen yen uitgegeven tot dekking van de kosten der expeditie in China. De teening, die 5 pel. rente draagt, zal binnen 5U jaar afgelost worden. Vele tientallen slacht offers? Londen 1G Maart. (II.N.) Volgens een bericht uit Tokio is het stoomschip Choan Maroc op een klip gcloopcn en gezonken. Men vreest, dat ruim 110 personen daarbij om het leven zijn gekomen. Toch nog ernstige onlusten Warschau, 10 M aart. (V. D.) De so cialistische algemeene 24 uursstaking is vol komen mislukt. In totaal staakten 40.000 personen of 5 pet, der arbeiders. Het spoor weg-, post- en telegraaf verkeer was nor maal. Slechts eenigo dagbladen zijn niet verschenen. Reeds 5 dooden. W a r s c li a u, 10 M a a i t. (V. D.) Vol gens de tot Woensdagavond binnengekomen berichten betreffende do algemeene 24 uurs staking der particuliere werknemers in ge heel Polen, is het bij Krakau en te Krakau tot bloedige botsingen gekomen tusschcn demonstreerende arbeiders en politie. To Saibusch bij Krakau sommeerde de politie eenigo honderden arbeiders, die voor het paleis van den stratost (districtscom missaris) demonstreerden, uit elkaar te gaan. Toen de arbeiders een dreigende hou ding aannamen, maakten dc politiebeamb ten van de vuurwapenen gebruik. Er wor den vier personen gedood, zeven ernstig en eenigo lichtgewonden. Te Krakau kwam het bij de ontbinding van een demonstratieven optocht door de po li tie tot een schietpartij. Do demonstranten hadden een doode en talrijke gewonden. Ook eenige politiemannen werden gewond. Dc algemeene staking kan over het ge heel als mislukt worden beschouwd. Vooral de deelneming der fabrieksarbeiders was zeer groot. Men becijfert dat ongeveer 30 pet. hunner aan de slaking hebben deelge nomen. Te Warschau werd door een sterke poli ticmacht iedere demonstratie onmogelijk gemaakt. Het is hier nergens tot excessen gekomen. Waarschijnlijk acht slachtoffers Bruc x, 17 Maart (V.D.) In dc Kohinoor- mijn van dc Bruexer Kolilenwerkc A.G. al hier, een van de grootste mijnen in het N.O. Bohcemschc raijndistrict, is in den nacht op Woensdag in 'n op ongeveer 350 M. diepte gelegen mijnschacht een brand ont staan, die. met groote snelheid om zich heen greep. Gelukkig bcvonucn zich in de mijn alleen de veiligheidsmanschappen, daar er Dinsdag in do mijn niet wordt ge werkt Deze mannen geraakten doordekool- oxydegassen buiten bowustzijn. De aflos sende ploeg begon onmiddellijk het red dingswerk en slaagde erin hen allen, op acht na, in veiligheid te brengen. Ongeveer twintig man hadden rook en gasvergifti ging bekomen, De nog ingesloten acht mijn werkers konden tot dusver niet worden ge borgen. Na twee niet groote gasexplosies heeft men telefonisch contact met hen ge kregen, waarbij zij mededeelden, te zullen pogen een luchtschaclit te bereiken. De rcddingsrnanschappcn konden door de groote hitte niet tot de ingeslotcncn doordringen. Reeds zeven uur lang heeft men van hen geen teeken van leven meer gehoord, zoodat men langzamerhand de hoop heeft opgegeven hen nog in leven te zullen aantreffen. De oorzaak van den brand zoekt men in dc licht ontvlambare kool, waardoor zelf ontbranding in deze mijn niets vreemds is DE CRISIS IN BULGARIJE. Sofia, 1 G Maart. (H. N.) De Bulgaar- sche regeering heeft wegens den ongunsti- geu economischcn toestand en den stand der wisselkoersen besloten den rentedienst op dc buitenlandsche leeningen te staken. VIER MIJNWERKERS VERBAND. Eger, 15 Maart. (H.N.) Op de naast elkaar gelegen mijnen Mariahilf en Mattias tc Zwotau is vanmiddag een brand uitge broken. Vier mijnwerkers zijn in dc vlam men omgekomen. Het persbureau Vaz Dias meldt nader: Spelende kinderen hebben bij den ingang van een luchtgat van do mijn droog gras in brand gestoken. Het vuur drong langs liet hout van de schacht snel naar binnen, Vaar door er eon ontploffing ontstond; 30 mijn werkers die in dc mijn werkzaam waren, werden door don rook bevangen. Een red dingsbrigadc heeft het grootste gedeelte van de mijnwerkers naar boven gebracht. Vioi van'hén gelijk gemeld waren reeds overleden. NA DEN DOOD VAN KREUGER. Margus dc vroegere lucifers- magnaat berooft zich van het leven. Re,.val, 17 Maart. (V.D.) In Weisscnstcin in Estland hoeft heden dc bedrijfsleider en directeur van do aldaar gevestigde lucifers fabriek, die eigendom van het Krcugcr- conccrn. een einde aan zijn leven gemaakt. De door den bedrijfsleider, Margus ge leide fabriek is vroeger zijn eigendom ge dweest. Toen Krc.ugor-hot lucifcrsmonopolio kreeg, verkocht Margus de fabriek ,voor aandcelen in het Kreugerconcern. liet dalen van déze papieren te zamen met het feit, dat zijn salaris als bedrijfsleider na den dood van Krcuger met verminderde, heeft voor Margus een rileuwo financieclo débaclc medegebracht, die dc oorzaak van zijn dood schijnt te zijn geweest. Optrekken van Russische troepen of niet? Tokio, 16 Maart. (V. D.) Op in het oog vallende wijze publiceren de Japanschc bladen verdere berichtei* Jictrcffendo tic concentratie van Russische Troepen aan de Russjsch-Mandsjocrijsche greps. De troepen zouden geconcentreerd worden in de rich ting Olowjannana (Mandsjoerijc) en in de omgeving van de Olga-golf bij Posjed in het kustgebied. In totaal zouden meer dan 200.000 man met talrijke vliegtuigen en ar tillerie op de been zijn gebracht. Voorts zouden zware batterijen zijn opgesteld bij Wladiwostok. Een tegenspraak. Moskou, 1G Maart. (V. D.) Dc Russi sche officieele instanties verklaren dat alle berichten betreffende een concentratie van Russische troepen aan de Russisch-.Mand sjoerijsctie grens niet met dc feiten over eenstemmen. Genèvc, 16 Maart. (V. O.) De door do buitengewone Assembléc samengestelde bi zonderc commissie, bestaande uit vertegen woordigers van 19 mogendheden, welke het Japansch-Chineesche geschil verder behan deld, is Woensdag voor het eerst in geheime zitting bijeengekomen. De Japanschc ambassadeur Sato deed de mededeeling dat een voorloopige wapenstil standsverdrag is tot stand gekomen. De juiste inhoud van deze overeenkomst is echter nog niet bekend. GROOTE OVERSTROOMINGEN IN TIFLIS Moskou, 15 Maart. (V. D.) Volgens een bericht uit Tiflis zijn tengevolge van het smelten van sneeuw dé rivieron buiten de oevers getreden, waardoor uitgestrekte ebicden onder water gezet zijn; 23 dorpen zijn overstroomd. Voor zoover tot dusverre kon worden vastgesteld, zijn 22 personen om het leven gekomen. OOX IN BEIEREN OP 21 APRIL VERKIEZINGEN. Muncli en, 15 Maart. (V.D.) In den Bcierschen landdag is door de Beiersche Volkspartij, de sociaal-democraten, den Bcierschen boeren- en middenstandsbond, zoomede dc Duitsch-nationale volkspartij liet voorstel ingediend den landdag met in gang van 2-4 April te ontbinden en de nieuwe verkiezingen op 24 April vast te stellen. Münch en, 16 Maart. (V.D.) De grond wetcommissie van den Beierschen. landdag heeft hedenmorgen besloten, dat het man daat der landdag-afgevaardigden zal ein digen op 24 April a.s., op welken- dag de huidige landdag ontbonden wordt en ver kiezingen voor een nieuwen landdag zul len worden gehouden. Een nationaal-socia- listisch voorstel om de verkiezing voor den Beierschen landdag tegelijk te houden met de verkiezing voor het presidentschap op 10 April a.s., werd verworpen. I)e leider der nazi's zal den aanval voortzetten W c i m a 1 5 Maart. (V. D.,> Heden avond hoeft Hitler voor het eerst na dc presidentsverkiezingen te dezer stede' het woord gevoerd voor een duizendkoppige menigte. 11ij kondigde zijn tegenstanders scherpen strijd, aan. Het feit, dat de sociaal democraten tot den laalsten man voor Hindenburg gislomd hebben, bewijst, dat hun dc angst voor dc nat.-soe. diep in het gebeente zit. Hot is een groot succes van dc nat.-soc. partij thans, na al deze jaren van strijd, dc grootste Duitschc partij Ic zijn geworden, die er ooit is geweest. Hitler gaf dc verzekering, dat er voor hem in dc toekomst geen dag zonder strijd meer zou zijn. Wanneer hij vandaar aanvalt, zal hij ook morgen en overmorgen aanvallen. Men moet hem helpen, wanneer men hem van zijn tegenstanders wil losmaken. Onver schillig of de dag der overwinning mor gen komt of over 10 jaar: die dag komt. De partijen van het systeem hebben in hem, Hitler, oen vijand, dien zij nooit van zich kunnen afschudden. Men zal hem nooit kunnen overhalen dc partij te doen capitu- leercn. Onderwerping zal nooit plaats vin- dén, vooral niet, nu men zoo duidelijk kan zien, wat de nak-soc. partij bereikt heeft. Onder grootcn bijval riep Hitler zijn toj-' hoorders op om in denzelfden geest als lot dusverre met dcnzelfdcn wil en dezelfde be kwaamheid onmiddellijk den nieuwen strijd aan tc binden. Zal Düsterberg geen herstem- mingscandirlatuur aanvaarden? Aan de X. R. C. wordt gcmcid: Terwijl dc Duitsch-nationalen hun hou ding ten aanzien viyi de tweede stemming om het rijkspresidentschap nog niet hebben bepaald, heeft dc Stalen Helm hedenavond besloten met verder deel te nemen aan dezen strijd. Dit beteckcnt vermoedelijk ook, dat Düsterberg bij dc tweede stemming geen candidatuur meer zal aanvaarden. _Het persbureau van den Stalen helm hc?ft pamelijk hedenavond een communiqué ge publiceerd, waaraan wij het volgende ont- leenen: „Wij zijn niet democratisch of formalis tisch genoeg om niet in tc zien, dat Hinden burg eigenlijk dc overwinning in den kies strijd heeft behaald. Ecu tweede stemming zou ook geen ander resultaat kunnen op leveren. Indien deze stemming ook om redenen vaii formcclen aard moet plaats vinden, heeft zij toch geen politieke betee- kenis meer. Indien een mogelijkheid mocht bestaan aan dc formaliteit van do tweede stemming te ontkomen, dan zullen wij ons daartegen niet verzetten." „Dc.reden, die dc Stalen Helm had bewogen samen met de andere groepen van het strijdblok zwart- wit-röod de candidatuur-Düsterberg tc ver dedigen, was een besluit zich in geen geval te onderwerpen aan dc dictatuur van de nationaal-socialistische partij. Dit besluit blijft ook. verder onze houding bepalen. Het is tc betreuren, dat de leider der nationaal- socialistische partij klaarblijkelijk ook na 13 Maart nog niet de noodzakelijkheid van een eensgezinde en loyale samenwerking aller groepen der nationale oppositie heeft ingezien." BUITENLAND. Japansch stoomschip gezonken: tiental len dooden. (Eerste Blad, pag. 1.) Mijnramp tc Bruex in Tsjccho-Slowakijc. (Eerste blad, pag. 1). Belangrijke verklaringen van De Valera. (Eerste Blad, pag. 2). Duitschland's antwoord op het Donau- bondplan. (Eerste Blad, pag. 2), Voorloopige wapenstilstand in liet Oos ten? (Eerste blad, pag. 1)* BINNENLAND. Rede van Dr. Colij» over dc crisis. (Dcrdo Blad pag. 1)'< MIJNONGELUK. Tokio, 16 Maart. (V. D.) Bij een gas ontploffing in de Fuctago-kolenmijn (dis trict Nagasaka) werden 15 mijnwerkers ge dood en meer dan 30 ernstig gewond. Medegedeeld dooi' het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste baromolerstand767.7 te Jan Maye. Laagste barometerstand: 751.0 to Toulon. Verwachting: Zwakke tot matigoN.O. tot N'.W. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering in tem peratuur. De. voornaamste verandering in do lucht- drukverdoeling, de barometerdaling in bet Z.O. van Duitschland, het doordringon uit Spuno van een depressie in hot Zuiden van Frankrijk en het aftrekken van do depressie over Midden-Zweden, laten do toestand in onze omgeving ongeveer zooals deze was, zoodat do wind uit een Noord oostelijke tot Noordelijke of Noord-Weste- llijke richting wel zal aanhouden met wei nig of geen neerslag. Do strenge voret in liet Noorden van Scandinavië en in Fin land, nam af, cvennls in Zuid-Dultsch- land, doch in het midden van Zweden word het koudeiv Op dc Oceaan ligt een uitge breide depressie, die op IJsland dc baro- rpetcr wel zal doen dalen. In het zuiden van Frankrijk hoeft dc depressie zware re gens gebracht; Overigens viol over liet ge» heele gebied niet meer dan enkele m.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Aardige patroontjes in mousseline, printed sparva, sylkoline enz. voor KINDERURNEN. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Wij bevredigen U in ieder opzicht. DE IERSCHE SWEEPSTAKE EEN VOLKSFEEST. Jonge meisjes in de Napoleontische uniform dragen de kisten met do loten naar den trommel. De Iersche Sweepstake maakt telkenjare voor het volk een waar feest uit. Wie maar kan koopt een lootje en duizenden toeschouwers wonen de trekking bij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1