DÉ ËEMLANDEQ JOH. DE HIER Belangrijkste Nieuws Dinsdag 22 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 226 Overzicht L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio Buitenland EEN SOMBERE LIJST PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" DE COUP D'ETAT IN MEMEL Weerbericht Licht op 6 uur 45 min. AMERSF00RTSCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS po» 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand week (met gratis verzekering tegen ongelukkeni 0.75. per f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3--. Afzonderlijke nummers f 0.05- POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llefdadighclds-advertentién voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra t 0.05 De aanstaande verkiezingen in Pruisen. Zal de nationale op positie aan het bewind komen? In Duitscliland zullen eerlang twee be langrijke verkiezingen plaats vinden: op 10 April zal definitief worden uitgemaakt, wie staatspresident wordt in Duitscliland. Nie mand twijfelt eraan, of Hindenburg wordt opnieuw lot dit hooge ambt geroepen. Voerticn dagen later, op 24 April der halve, zullen dc burgers, die in den groot- sten Duitschen staat, Pruisen, wonen, ter stembus moeten trekken: op genoemden datum toch moeten dc nieuwe landdagafge vaardigden wórden aangewezen. Zooals men weet, regeert op bet oogen- blik in Pruisen al meer dan een decen nium lang d. zoogenaamde coalitie van Weimar: d. w. z. een combinatie van demo craten, centrumsteden en sociaal-democra ten; daar laatstgenoemde partij de sterkste is, behoort ook de minister-president, Otto Braun, tot de sociaal-democraten. De coali tie beschikt over een meerderheid in den landdag, zoodat zij de aanvallen, die de op positie voortdurend op haar 'doet, steeds met succes heeft kunnen afweren. Talloos zijn de moties van wantrouwen goweest, die de Duitsch-nationalen, communisten en Duitschc Volkspartij zoo voor en na hebben ingediend, maar het kabinot-Bruun wist deze politieke stormwinden steeds tc trot- scercn. Ondertusschen was de meerderheid, waarover de Weimarschc coalitie beschikte, uiterst bescheiden en het waren vooral de paar democratische stemmen, die dikwijls den doorslag gaven. Vandaar dat men dan ook dikwijls schertsend heeft opgemerkt dc Ncue Zürchor Zeitung herinnerde er gisteren nog aan „Wanneer vandaag een democratisch afgevaardigde van den Pruisischen landdag wegens verkoudheid thuis blijft, dan is het lcabinet-Braun er ge weest." De verkiezingen van 24 April zullen w aar schijnlijk een niet onbelangrijke wijziging in bet leven roepen. Het geciteerde Zwitser- sche blad vestigt er de aandacht op, dat de nationaal-socialisten tot dusver numeriek in den Pruisischen landdag een uiterst onbe- teekenende rol speelden- ongeveer een half dozijn aanhangers van Hitler maakten deel uit van het Pruisische parlement. Het is nu echter vrijwel uitgesloten, dat dc coalitie van Weimar, wanneer de Pruisische verkie zingen hebben plaats gehad, zal blijven voortbestaan. De Duitsch-nutionalen zullen vermoedelijk niet in hun tegenwoordige sterkte terugkeoren, doch daar staat tegen over, dat de nationaal-socialisten des te tal rijker hun intrede zullen doen. voor een deol waarschijnlijk ten koste van de Duitsch-nationalen, maar het ligt voor de hand, dat vooral dc in verval geraakte bur gerlijke middenpartijen menige veer zullen moeten laten. Zal de winst der nazi's tevens een feit worden, dank zij de verzwakking der sociaal-democraten? Wanneer dit laat ste, niet geschiedt, dan zal het den partijen der nationale oppositie zeer moeilijk wor den een regeering te vormen, tenzij liet cen trum ervoor te vinden is een accoord met de rechtse!)e groepen aan tc gaan. Het feit alleen, dat de kleine meerderheid der Wcimarsche coalitie in den Pruisischen landdag als gevolg van de verkiezingen verdwijnt, is op zich zelf nog geen waar borg, dat in plaats daarvan de „nationale oppositie" een meerderheid kan vormen. Troggelen niet dc nationaal-socialisten, maar dc communisten den sociaal-democra ten een aantal zetels af, dan hangt de moge lijkheid voor rechts om tc regeeren weer ge heel af van het centrum, zelfs in het geval, dat llugenberg en Ilitler, ondanks hun tegenwoordige meeningsvcrschillen, het over de verdeeling der Pruisische minister zetels onderling eens zouden worden. Zal bij dc Pruisische verkiezingen de meerderheid van links veranderen in een meerderheid van rechts, dan is het noodig, dat rechis (des in hoofdzaak dc partij van Hitler), links (dus 111 hoofdzaak den sociaal democraten) minstens een paar dozijn zetels afkaapt; de hoop der rechtschc partijen, om het centrum belangrijk tc verzwakken, zal wel niet in vervulling gaan, terwijl bij de staatspartij (de democraten) niets is te halen, dat naam mag hebben. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Heeft U die leuke bont gekleurde WOLLEN PUNTSJAALTJES al gezien? 95 ct., 1,25, 1.75. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 De garantie van ons huis is voor U een absolute waarborg. DE MISLUKKING VAN DE RUBBER- BEPERKING. Londen. 20 Mnnrl* (V.D.) Algomccn wordt te Londen verwacht, dat de minis ter van koloniën lord Cunliffe Lister mor gen een verklaring in het Lagerhuis zal afleggen over de mislukking van de onder handelingen inzake de rubber-restrictie, waarbij hij zal mededcclen, dat geen nieu we onderhandelingen geopend zullen wor den, aangezien de definitieve mislukking is veroorzaakt door dn onmogelijkheid een doeltreffend schema te ontwerpen, waaron der de hevolkings- en dc plantage-rubber zou kunnen vallen De oorlogsschade Ie Sjanghai Wanneer eindigt de oorlog? Sjanghai, 21 Maart. (VU.) Dc Chincc- sche autoriteiten schatten dc door de Ja panners aangerichte schade tc Sjanghai op anderhalf milliard zilver dollars. Het aan tal gedoode Chinecsche burgers wordt op «000 geschat. 70 procent der Chinecsche bezittingen in dc bezette zone is verwoest. De waarde der vernietigde gebouwen wordt op 240 milliocn zilver dollars geschat en die der verwoeste fabrieken op OS milliocn zilver-dollars geraamd. .'>50.000 menschen zijn werkloos geworden. Het onderwijs aan de Universiteiten en de scholen is stopge zet. 3000 onderwijzers zijn zonder emplooi. 1'? hoogore, 17 middelbare en 40 inrichtin gen v.-ior lager onderwijs zijn verwoest, hetgeen in totaal een schade bctcekont van ongeveer 14 milliocn zilver-dollars. De ver liezen der spoorwegen worden op 17 mil Poen zilver-dollars geschat. De waarde der vernielde bruggen en wegen bedraagt 1.4 millioen zilver-dollars terwijl de aan dn havenwerken aangerichte schade 10 mil lioen zilverdollars beloept. Voorts schatten dc Chinecsche banken hun verlies op 85 pet. van het normale zakenverkeer. 80 pet, van allo katoenspin r.crs zijn zonder werk. Voorloopig verdrag tusschen Japanners en Cbineezen. Door bemiddeling van de buitcnlandsche diplomaten is tc Sjanghai thans tusschen de vertegenwoordigers van Japan en China een overenkómst tot stand gekomen, waar bij bepaald is dat Woensdag na PasHten ^en nieuwe conferentie zal worden gehou den. Als voorwaarde daarvoor werd bc schouwd een accoord betreffende do mili taire maatregelen, welk accoord evenwel niet werd bereikt Terwijl de Japanners er bij persistccren dat alle troepenbewegingen dooi' buiten- landsche waarnemers moeten worden ce controleerd, weigeren dc Chineesche mili taire autoriteiten aan onderhandelingen, van welken aard ook, deel te nemen, alvo rens de Japanners het gebied van Sjanghai volkomen zullen hebben ontruimd. Do perspectieven der a.s: conferentie wor den in verband hiermede in welingelichte kringen pessimistisch beoordeeld. Londen,. 21 Maart (l IN). Uit Tokio wordt gemeld, dat dc Japansche regeering den eisch van China, dat voor het begin der vredesonderhandelingen de Japansche troepen uit dc internationale nederzetting te Sjanghai teruggetrokken zullen worden, onaannemelijk acht. Daarentegen kan zij met de overige voorwaarden accoord gaan. Amerika trekt zijn oorlogssche pen terug. Londen, 21 Maart (HN). Volgens een bericht uit Washington zullen de Ameri- kaansche oorlogsschepen, die in verband met de crisis te Sjanghai daarheen gediri geerd zijn, binnenkort wcr naar hun oor spronkelijke standplaatsen terug koeren. In regeeringskringen memt aan, dat het gevaar thans voorbij is. Ook de Japansche rcgecring wil een gedeelte van haar oor logsschepen -terug trekken. LEGAAT VAIJ EEN MILLIOEN DOLLAR VAN EASTMAN. Vcor de lascisten Lissabon. 21 Maart. (V.D.) Te Lissa bon is aangekomen de particuliere secreta ris van den overleden Kodak-koning George Lastman. De secretaris, Durkhart, zal zich van hier naar Rome begeven om Musso- linie een bedrag te overhandigen van eer. millioen dollar, dat volgens de „Diaria Lis boa" Eastman als legaat heeft geschonken voor den bouw van een hospitaal ten be hoeve der jong-fascistische organisaties. HITLER CONTRA SEVERING. Munch en, 21 Maart. (HN). Uit naam van Adolf Hitier heeft de advocaat Frank een eisch bij het etaatsgerechtshof te Leip zig ingediend, dat dit in kort g?ding het optreden van den Pruisischen staat en van minister Severing tegen de nationaal socialistische partij zal verbieden. WAT DOEN WE DEZE MAAND MET ONZE KAMERPLANTEN? In de eerste plaatr is Maart de verplant- maand voor dc kamerplanten. Slaan zc dus in een tc kleine pot of hebben zc behoefte aan nieuwen ^rond, dan kan dat nu gebeuren Het is moeilijk uit tc mikken een juiste pot te krijgen voor een bepaalde plant. Neemt men de pot te groot, dan wordt dc overtolli ge grond zuur en doet zoodoende de wortels schade. Neemt men ze klein, dan kunnen de wortels zich niet voldoende ontwikkelen. Als polten neemt men steeds dc gewone gebak ken aarden potten en niet dc z g.n. sierpoüe.n die verglaasd zijn. Dc meeste kamerplanten slikken hier in, omdat er dan niet voldoende lucht bij de wortels kan komen Men verpot in voldoende vochtigen grond en in een meng sel van goede samenstelling, wat voor de meeste poorten bestaat uit kleigrond, fijne blad-grond, en ccn deel scherp zand. Naar nutc dc planten hardere groeiers zijn, wordt in de meeste gevallen meer klei en minder bladgroüd gebruikt. Door den grond mengt men verder een weinig ouden mest op een lepeltje vol van ccn der goede kunstnicstmengsels, die tegen woordig zoo gemakkelijk tc krijgen zijn bij de bloemisten. De planten die men niet verplant, geeft men ook een weinig verdunde koemest of een weinig je kunstmest, gewoonlijk is van de laatste daD een theelepeltje in 1 Liter wa ter voldoende om de verschillende lcamer- olanten te mesten. Men giet ze hiermee en herhaalt het nog eens over een maand. Nu de zon meer kracht begint tc krijgen zet men vooral de planten die hier niet tegen kunnen, zooals b.v. varens, hier niet in, maar liever voor een vensters op het Noorden. Varens, die minder mooi zijn geworden kan men nu van hel slechte blad ontdoen. Er komen weer nieuwe bladeren hierna te voorschijn. Vooral de Mediola loopt bijvoorbeeld weer mooi uil, al snijdt men ze geheel kort Het gieten begint nu ook weer regelmatiger Vooral bloeiende planten als Azalea's, Cin- neraria's enz. geeft men eiken dag een flinke dosis. De uitgebloeide Cyclamen houdt men nu wat droger, zoodat langzamerhand het blad afsterft. Is dit gebeurd, dan zet men ze buiten op een beschaduwd hoekje, wat niet te droog moet zijn. Hier rusten ze dan een paar maan den, waarna men de jonge blaadjes weer ziet verschijnen. Dit vertel ik li later uilgehxei* -'er Eenjarig bloemzaad kan men nu zaaien in een kistje met fijnen bladgrond met een ruitje erover in de kamer. Vooral Cyclamen Afrikanen, Asters enz, kunnen hierin goed gezaaid worden. Ook stekken kan men nu maken van verschillende planten, o.a. dc Chrysanthemum Heeft men een oude plant hiervan in den kelder overwinterd, dan ziet men hie-op de jonge scheuten nu in groote hoeveelheid zitten en' kan men zc. na ze te hebben a'gcsnedcn, stekken elk. afzonderlijk in een bloempotje, men plaatst ze dan vóór een schaduwrijk venster en zet er een water glas over om het verdampen van de blaadjes wat tegen te gaan. Hierdoor werkt men het aangroeien in de hand. Over het kwecken van deze stekken vertel ik U later. Bij mooi weer wordt de ka mer, waarin de planten slaan eiken dag goed gelucht, want zoowel voor mensch als plant is frissche lucht een eerste vereischte. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 Horse Weide" Kweekerij Heeft de zekere pretentie Dat ze onherroep'lük slaat Alle, ied're concurrentie. jjVraagt gratis catalogus CRITIEK VAN BREITSCHEID OP RIJKSMINISTER GROENER. Stuttgart, 20 M a a r t. (V.D.) De voor zit ter der sociaal-democratische rijksdag- fractie dr. Rudolf Brcitscheid heeft heden een rede gehouden voor een vergadering van dc Wurtcrnburgschc sociaal-democra tische partij. Hierbij oefende hij scherpe critiek op het optreden van den rijks-mi nister van binncnlandsche zake» en voor de rijksweer Groener, vvien hij o.a. verweet de zaak der republiek op een verkeerde ma nier to dienen door nationaal-soeialistische vertegenwoordigers tc ontvangen, kort na dat deze op zoo duidelijke wijze hadden getoond, hoe zij rijkspresident Von Hinden burg bestreden, terwijl Groener's verklarin gen kunnen worden opgevat als een zich losmaken van de Pruisische actie tegen de nationaal-socialisten. Dc vergadering nam tenslotte een motie aan, waarin gecischt werd, „dat dc rijksregeering in overleg met do landsregeeringen en overeenkomstig het optreden der Pruisische regeering met alle wettige middelen tegen het particuliere le ger van Hitler zal optreden". NAAR AUSTRALIË. Koepang, 21 Maart. (Aneta). De Britschc vliegbooten van de Royal Air Force cn «1e Duitschc sportvliegster Elli Bem- horn, vertrokken Dinsdagmorgen van Koepang naar Australië. Zaunius protesteert Zegen de houding der mogend- heden Kófno, IJ» Maart. (V.D.) Naar het Li- tausch telegraafagcntschap meldt, hebben «ie vertegenwoordigers van Frankrijk, En geland on Italië hedenmiddag ieder afzon vierlijk de Litauscho rcgecring een nota overhandigd, waarin er op wordt gewezen, dat de vorming van het directorium-Sim mat, dat het vertrouwen van den Memel landschcn landdag niet kon verwachten, mdruischt tegen de beloften van dr. Znu- :iius, op 20 Fcbruui i to Gonóvc gedaan. Om deze.reden zullen de onderteekonendc mo gendheden gedwongen zijn het voor het gcval-Böttchcr voorziene scheidsrechterlij ke optreden te herroepen en dc gehcele aangelegenheid van dc Memelkwcstio voor tc leggen aan het Internationale Gerechts hof. Ook dc ontbinding van den Memel landschen landdag zou in tegenspraak zijn mét het besluit van den volkenbondsraad van 20 Februari cn de onderteek enen de mogendheden zouden dan de vraag moeten opwerpen of een dergelijke stap van de Li tausche i'cgccring niet een overtreding van liet Mcmclstatuut zou vormen. Kofno, 19 Ma a r t.. (V. D.) De Litau- sche minister van buitcnlandsche zaken Zaunius heeft dc volgende verklaringen af gelegd in verband met den stap van de drie groote mogendheden: Dc vorming van het huidige directorium is geschied na overleg met de meerderheidspartijen, zoo dat hij tegen de bewering, als zou dc vor ming van dit directorium in tegenspraak ujn mot zijn beloften van Geneve, energiek moet protcstccrcn. Integendeel heeft hij in Gonóvc uitdrukkelijk gewezen op dc mo gelijkheid van ontbinding van den land dag. De Li tausche regeering draagt er geen schuld aan, wanneer de onderhandelingen met dc meerderheidspartijen tot geen re sultaat zijn gekomen. Bij de besprekingen met dc onderteekenendc mogendheden te Gcnóvc heeft de Litauschc delegatie ver klaard, dat zij geen verband erkent tus sclien het geval-Böltcher cn de door be voegde instanties van dc centrale rcgecring genomen verdere, maatregelen. Deze ver klaringen hebben de mogendheden voor kennisgeving aangenomen. Wanneer dc mogendheden thans een dergelijk verband willen constatccrcn. zal ook dr. Zaunius ,'cdwongen zijn die verklaringen te herroe pen, waarbij voor het geval van nieuwe 'anddagsverkiczingen de staat van beleg in het Memelgcbicd werd afgeschaft. Zaunius begrijpt niet hoe een op grond van het Me- molstatuut uitgeschreven nieuwe verkie zing van den Mcmellandschch landdag voorgesteld zou kunnen worden als een overtreding van de Mcmelconvéntic. K o f n o, 18 Maart. (V.D.) Na de stappen van de slaten-onderleekonaars van het Memel-verdrag heeft het Litauschc kabi net een buitengewone beraadslaging ge houden, waaraan ook werd deelgenomen door den voorzitter van den staatsraad en dc juridische adviseurs der rcgecring. Naar u;t bevoegde bron verluidt, werd besloten zich niet tc verzetten legen de wens cl) en der statcn-ondertéjekenaars de Memelaangelegenheid te onderwerpen aan het oordeel van het internationale Ilaag- sche Hof. Men staat op het standpunt, dat do souvereiniteit van Litauen over het Me- melgebied in de kwestie van dc vorming van een directorium eens voor al moet worden uitgemaakt, ten einde verdere in cidenten van gelijken aard te voorkomen. DIETRICH OVER DE DUITSCHE FINANCIËN. Keulen, 19 Maart. (V. D.) De rijksmi nister van financiën, Dietrich, heeft heden te dezer stede een redevoering uitgespro ken over het thema: DuitscMands nood, de oorzaken en de.opheffing. De minister zet te o.a. uiteen, dat in het loöpende begroo- tingsjaar, dat op 1 April afloopt, de uit gaven volkomen uit de gewone middelen betaald zijn. Dc schulddelging stond op dc bcgrooting met ongeveer 400 milliocn, doch kon over het geheel niet tot uitvoe ring worden gebracht, ofschoon het gedu rende de eerste negen maanden van het jaar gelukt was schulden te delgen volgens het program. Intusschen is dit toch een groot succes geweest. Zelfs de gezondste staten ter wereld hebben in tegenstelling tot Duitscliland schulden gemaakt. De mi- nistor van financiën zeide vervolgons, dat men met dc uiterste zuinigheid dc bcgroo ting voor het komende jaar in evenwicht zou brengen en ook de garantie' op zich wilde nemen, dat zij, zooals zij ingediend werd, ook ten uitvoer gebracht kon wor den. Aan eén verlaging van salarissen is daarbij niet gedacht. Het in stand houden van de betalingscapaciteit van het rijk is dc voorwaarde voor hét gedijen en de be staansmogelijkheid van het economische leven. Tenslotte riep spreker zijn hoorders op ook op 10 April op rijkspresident Hinden burg te stemmen. DE CHILEENSCHE REGEERING AFGETREDEN. Santiago de Chili, 20 Maart. (V. D.) De Chileensche regeering onder leiding van minister-president Marcial Mora heeft den president der republiek Juan Montcro haar ontslag aangeboden. BUITENLAND. Do opstandige beweging in Brazilië. (Derde Blad, pag. 1.) KUNST. Ter herdenking van Goethe's honderdsten sterfdag. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. H.M. de Koningin in Friesland, in ver band met den nood in de zuivelindustrie. (Tweede Blad, pag. 2.) De nood der boeren'op do Vol uwe. (Tweede Blad pag. 1). Prof Ude naar Graz teruggekeerd. (Derde Blad, pag. 3). Vragen van den heer Wijnkoop inzake Let sterfgeval in het Missiehuis „St. Jan" te Socstcrbcrg beantwoord. (Tweede Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. Onze nieuwe politieverordening. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Mot. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 776.5 tc Kopen hagen. Laagste barometerstand 757.6 te Vcst- manör. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z. wind, licht tot half bewolkt, droog weer, iets zachter overdag. Het hooge drukgobicd. uit Scandinavië verplaatste zich naar het Scagerak cn breidt ziel) vooral Oostwaarts uit. De depressie bij IJsland begint af te nemen. Zij heeft op (le Britsche eilanden vrij veel regen gebracht en de temperatuur verder doen stijgen. In het hooge drukgebied is de lucht in Scan dinavië grootendecls bedekt onder invloed van de afnemende depressie uit het hoogo Noorden, zoodal de vorst daar afnam en in N. Zweden zelfs looi weer inviel. Ten Z. van het centrum is dc lucht opgeklaard, zoodat in geheet Duitscliland weer lichte vorst voorkwam, terwijl overdag echter hoögere temperaturen kunnen worden ver wacht. Ook in Frankrijk is de temperatuur gestegen en de algcmcone toestand doet weer ccnigc verdere stijging overdag ver- wachten. DE ONTVOERING VAN DEN JONGEN LINDBERGH. Dc twee bedienden van mevrouw Light- foot uit Franklinpark, die door dc politie zijn gearresteerd, omdat mevrouw Light- foot meende eenig verband tc zien tusschen de ontvoering van Lindbergh's baby en het gebruik dat de beide bedienden van haar automobiel hadden gemaakt, houden hard nekkig vol, dat zij onschuldig zijn en het onderzoek schijnt deze verklaring ook wel to bevestigen, hoewel de politie weigert na dere modedeelingen hieromtrent tc doen. Do politie stelt voorts een onderzoek in t^ Po- catclli, in den staat Idaho, waar iemand heeft beweerd de auto met de ontvoerders te hebben gereden. Waarschijnlijk heeft de man echter slechts opgeschopt om vrienden te imponeeren. COMMUNISTISCH WAPENDEPOT ONTDEKT. Keulen, 19 Maart. (V. D.) Dc politie van Sieglar had vernomen, dat op den dag na den diefstal van slaghoedjes bij de Dy- namit-A.G. in de nabijheid van Kriegsdorf een zware kist onder geheimzinnige om standigheden begraven was. Op de aange geven plaats liet de politie nu graven, waarbij zij een groote kist vond, waarin bijna 900 infanleriepatronen, een karabijn model 98, een Fransch geweer, twee sabels, 110 lonten en verschillende onderdcelen werden gevonden. Twee personen zijn in verband hiermede gearresteerd. BOTSING TUSSCHEN VRACHTAUTO EN TREIN. Emmcndingcn, 20 Maart (V.D.) In den afgeloopen nacht legen vier uur is een vrachtauto met aanhangwagen nabij het station Emmcndingcn in Baden bij een spoorwegovergang, waarvan dc afsluitboo- rnon niet gesloten waren, door de locomo tief van een uit Freiburg komenden trein egrepen en geheel vernield. De chauffeur werd zwaar gewond, terwijl een tweede in zittende van dc auto op slag gedood werd. De haanwachter, die de afsluitboom en ver zuimd had tc sluiten, is gearresteerd. BOSCH EN WEIBRANDEN. Londen, 20 Maart (V.D.). Na 64 dagen ononderbroken droogte zijn heden tal van branden uitgebroken in uitgedroogde bos- schen en weilanden in de Zuidelijke graaf schappen van Engeland.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1