DE EEMLANDED BERICHT JOH. DE HEER Woensdag 23 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 227 JAPANNERS LANDEN TE HANKAU DE GOETHE-HERDENKING TE WEIMAR HET NETELIG VRAAGSTUK DER SCHULDEN WEER EEN INTERVIEW MET HITLER 6 uur 47 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. van den BURG AMERSFOORTSOH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per - week (met gratis verzekering tegen ongeluk ken f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN -*1-4*9.1» f i.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertentlën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentifcn „KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Op Vrijdag 25 Maart a.s. (Goeden Vrijdag) zal het Amersfoortsch Dagblad NEET verschijnen. Onze kantoren zullen dien dag ges!oten zijn. Een ernstige wrijving tasschen Engeland en Ierland. De Valera wil zijn voornemens ten uitvoer brengen. De vervanging in Ierland van Cosgrave's be\yïnd door dat van De Valera heeft een toestand in het leven geroepen, die als ern stig moet worden beschouwd. Herhaalde keeren heeft De Valera reeds aangekondigd, dat de eed van trouw aan de Engelsche kroon zal worden afgeschaft; hij is namelijk de opvatting toegedaan, dat bedoelde eed geeén verplichting is, die uit de verdragen voortvloeit en verder huldigt hij de meo- ning, dat de Icrsche regeering ontegenzeg gelijk het recht heeft de Iersche constitutie te wijzigen overeenkomstig de verlangens, die ih het Iersche volk leven. De Iersche minister van buitenlandsche zaken heeft dan ook aan den hoogen commissaris van den Icrschen Vrijstaat een stuk doen toe komen, waarin niet alleen het voornemen wordt aangekondigd den eed af te schaffen, maar waarin deze st-ap tevens wordt ge motiveerd. Uiteen wordt gezet, dat alles, wat verband houdt met de grondwet, tot de „onaantastbare soevereiniteit" van Ier land behoort. Betoogd wordt, dat juist deze eed aanleiding heeft gegeven tot ernstige nieeningsvërschillen in Ierland en een sfeer van onrust in het leven heeft geroe pen. Buitengewoon stelt de Iersche regee ring het op prijs betrekkingen met Enge land te onderhouden, die door vriendschap pelijkheid worden gekenmerkt, maar li. i. is hut uitgesloten, dat in Ierland een werke lijke vrede hecrscht, zoolang de verplichte eed van trouw een beletsel vormt voor de yrije en volledige, vertegenwoordiging van het Iersche volk in het parlement. Juist deze eed heeft bij do jongste verkiezingen een uiterst belangrijke rol gespeeld en de meerderheid van het Iersche volk heeft De Valera nadrukkelijk volmacht gegeven den eed van trouw aan den Engelsclien koning op te heffen. Bovendien blijkt uit mededeelingen, die Thomas, du Engelsche minister van de do minions, gisteren 111 het Lagerhuis heeft afgelegd, dat in een nota, die hij pas van de Iersche regeering had ontvangen, wordt meegedeeld, dat Ierland in den vervolge niet langer de jaarlijkschc betaling van drie millioen pond sterling aan Engeland zal verrichten. Gelijk men weet, zijn indertijd gronden in Ierland aangekocht, die aan En- gelschen behoorden en dio naderhand zijn overgedragen aan Iersche paphters. De som, die voor den aankoop moest worden be steed, is door de Engelsche regeering voor geschoten en tot dusver was het de ge woonte tijdens Cosgrave's bewind ge schiedde dit regelmatig dat Ierland jaar lijks drie millioen pond terugbetaalde. Er schijnt reeds 13 millioen te zijn afgelost, doch niet minder dan ongeveer 76 millioen moet nog worden verrekend. Men ziet dus, dat het mecnens is met De Valera, die den eed als een overblijfsel uit het verleden beschouwt en er zich niet langer door gebonden wil achten, daar, ge lijk hij het voorstelf, de eed, die in het ver drag van 1921 is belichaamd, werd afge dwongen, aangezien Engeland, bij niet-aan- vaarding ervan, militaire maatregelen in 't vooruitzicht stelde. De Engelschen beschouwen den toestand, die thans in het leven is geroepen, als buitengewoon ernstig, daar zij in de veron derstelling leefden, dat de Iersch-Engelsche betrekkingen voorgoed waren geregeld door het verdrag van 1921, doch De Valera's stap toont thans overduidelijk aan, dat de Ieren een andere opvatting huldigen. Vandaar dat de Engelsche ministers hun hoofden bij elkaar hebben gestoken om over den nieuw geschapen toestand van gedacliton te wis selen. Het besluit, dat zij hebben genomen, is nog niet bekend geworden, doch vermoe delijk zal men spoedig worden ingelicht over de maatregelen, die de Engelsche re geering zal nemen in antwoord op Dc Va lera's opzienbarende aankondigingen: het ligt toch in minister Thomas' bedoeling de kwestie heden nader in het parlement te bespreken. Ondertusschen is het nog zeer de vraag, of De Valera zal slagen in zijn opzet om den eed van trouw aan don Engelschen koning af te schaffen: voor de aanvaarding der desbetreffende voorstellen is een parle- mentsmeerderheid noodig. Deze kan alleen worden bereikt, wanneer de Labour Partij, die De Valera overigens stellig in vele ge vallen zal steunen, één lijn trekt met de Iersche nationalisten. Juist met betrekking tot de eedskwestie heeft de arbeiderspartij In Ierland zich nog steeds niet met De Valera kunnen vereenigen. De naaste toe komst zal lecren, of dit standpunt wordt gehandhaafd, dan wel of de arbeiders ten slotte over stag gaan. NOODWEER IN DE VEREENIGDE STATEN. Volgens de voorloopige berichten, aldus het H. N., moeten ruim 100 personen om het léven zijn gekomen, terwijl talrijke an dere gewond werden. I-Iet reddingswerk wordt door de zware regens zeer belem merd. In het geheelc door den storm ge teisterde gebied moeten ruim 1000 perso nen dakloos zijn geworden. Het Ameri- kaansche Roode Kruis heeft reeds treinen met doctoren, verplegers en levensmidde len naar het getcisterdo gebied gezonden Ook zijn daarheen troepen gedirigeerd om hulp te verlocncn en plunderingen tc voor komen. Toch bereid tof verdere wapen: stilstandsonderhandelingen Sjanghai, 22 Maart. (V. D.) De Ja- pansebe gezant Sjigomitsoc heeft gister avond nieuwe instructies van zijn regeering uit Tokio gekregen, waarop hij terstond een nieuwe bespreking met de neutrale en Chineesche vertegenwoordigers aanvroeg. Do Chineesche en .lapanschc vertegenwoor digers kwamen tonslotte overeen, dat Woensdag de formeclc onderhandelingen over de nog bestaande strijdpunten geopend zullen worden. Sjigomitsoc deelde mode, dat zijn rcgecring de volgende drie punten als grondslag voor dc tc houden besprekin gen aanvaardt: 1. De Chineesche troepen blijven in hun huidige stellingen. 2. De Japanschc troepen worden syste matisch uit de straten van het Hongkioe- clistrict naar de internationale nederzetting cn de daaraan grenzende straten terugge trokken. 3. Eon gemengde Japansch-Chinecschc commissie zal aan de vertegenwoordigers der neutrale mogendheden worden toege voegd en controle oefenen op dc uitvoering van deze maatregelen. Japansche marinetroepen landen te Hankau. Moskou, 22 Maart, (V.D.) Het telcgraaf- agentschap der sovjet-unie meldt uit Sjang hai dat Dinsdag te Hankau Japansche raa- rinetroepen zijn ontscheept. De chef der Japansche marine, admiraal Josjawa, ver klaarde, dat. de landing geschiedt op grond van het besluit der Japanschc regeering in zake bescherming der Japansche belangen. DE JUNKER.FABRIEKEN STAKEN HAAR BETALINGEN. Berlijn. 22 Maart, (V.D.) Door dc Jun- ker-fabricken wordt medegedeeld, dat alle Junker-ondernemingen zich genoodzaakt hebben gezien haar crediteuren ervan in kennis te stellen, dat prof. Junker zich in het belang van de voortzetting zijner werk zaamheden cn er bescherming van de be langen van zijn crediteuren, verplicht heefi gezien alle betalingen te staken en sur seance van betaling aon te vragen. Dit zou echter voornamelijk verband hou den met een tekort aan liquide middelen aangezien de balans aantoont, dat dc ge zamenlijke ondernemingen over voldoende activa beschikken, waarbij zelfs geen reke ning is gehouden met dc kapitaalwaarde van de resultaten van bet technisch onder zoekingswerk. Ook de stand van orders en omzet is niet al te ongunstig, zelfs iets beter dan verleden jaar. Door sterke verminde ling der onkosten kan de positie van het bedrijf nog belangrijk verbeterd worden en men is voornemens alles in het werk te stellen om dc fabrieken aan den gang en meer dan drieduizend rnan aan het werk te kunnen houden. POSJTIEMELDING VAN GRAF ZEPPELIN. Hamburg, 22 Maart. (V.D.) De Ham burg Amerika lijn deelt mede: Het luchtschip Graf Zeppelin bevond zich om 13 uur G.T. op 18 gr. N.B. en 20 gr. W.L. d.i. ten Noorden van dc Kaap Verdische eilanden. 148 SLACHTOFFERS VAN DEN WERVELSTORM IN AMERIKA. N e w-Y. o r k, 22 Maart. (V.D.) Do hevige wervelstorm, welke ontzettende verwoestin gen heeft aangericht, beweegt zich thans in de richting Carolina. Het totaal aantal dooden in Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky en Carolina is tot 148 gestegen. In Indiana en Ohio hebben sneeuwstormen groote schade aangericht. Gemeld wordt dat de tornado tot nu toe 200 slachtoffers heeft geeischt. Het aantal gewonden is gestegen tot 1000.' ELLY BEINHORN IN AUSTRALIË, Londen. 22 Maart. (V.D.) De aviatrice Elly Beinhorn is Dinsdagmiddag, komende uit Koepang vlot geland aan de Noordkust van Australië, nadat zij een traject van 600 K.M. boven zee had afgelegd. Bedevaart naar het graf van den dichter B c r 1 ij n 22 Möart. (iï.N.) Rijkskanselier dr. Brüning neemt vandaag te Weimar deel aan de herdenking van Goethe's honderd sten sterfdag. Ook vertegenwoordigers van verschillende regeeringun zijn te YVeimar aangekomen. De Indischo dichtor Tagore zond als voorzitter van de pas opgorichte Bengaalsche Goethevcrceniging, een tele gram aan rijkspresident von Hindenburg, waarin Tagore hot Duitsche voik groet en meldt, dat ook in Bengalen de 100e sterf dag van den dichter gevierd wordt De Ben gaalsche Goethevcrceniging is opgericht op initiatief van prof. Benoy Kumar Sarkar, die in 1930 als gast voorlezingen aan de technische hoogeschool to München heeft gehouden. Wel ra ar, 22 Maart. (II. N.) De Goethe herdenking is vanmorgen begonnen in tegen woordigheid van den rijkskanselier en tal rijke vertegenwoordigers van buitcnlandsclm regeeringen en vereenigingon uit binnen cn buitenland. De feestrede werd door prof. Petersen van do universiteit van Berlijn, voorzitter van de Goethcvereeniging, gehou den. Dc plechtigheid word ook door de radio uitgezonden. Weimar, 21 Maart. (H.N.) Vandaag :s to Weimar een Góothetentoonstelling ge opend, waarin o.a. verschillendo teekenin gen van Duitsche, Italiaansche en Neder landschc kunstenaars tc zien zijn, die tot cle verzameling van Goethe hebben be hoord. Het is cle eerste maal, dat hiervan cun tentoonstelling georganiseerd is. In dc Stadthalle hield Thomas Mann vandaag een lezing over Goetho. Weimar, 22 Maart. (V.D.) Heden is het de 100ste verjaardag van den sterfdag van Johan Wolfgang von Goethe. Tc half tien begon in de Weimar-Hallc te Weimar de plechtige herdenkingsdiertst, waaraan gelijk wij als meldden o.a. word deelge nomen cloor don rijkskanselier dr. Brüning cn clen rijksminister van binnenlandscbc zaken dr. Groener. Na koraalgezang van eon koor uit Leipzig oiiclerleiding van prof. dr. Karl Straubc word de grootc her denkingsrede uitgesproken door den voor zitter van de Goelhe-Gescllschaft, prof. dr. Julius Petersen. De rede, waarin prof. Pe tersen Goethc schetste als mcnsch en als werker en zijn beteekenis zoowel voor de eeuw, waarh> hij leefde, als voor bet na geslacht en voor het geestelijk leven in Duitschland en ver daarbuiten, duurde an derhalf uur en werd via den West-Duit schen zender door alle andere Duitsche ra diostations uitgezonden. Dc herdenkingsrede maakte op du aanwe zigen een diepen indruk. Behalve de beide rijksministers waren bijna alle Duitsche landen door één of meer vertegenwoordigd, evenals tal van steden, kerkgenootschappen, universiteiten, kunst en wetenschappelijke corporaties, alsmede verschillende cultuur-organisaties. Nader wordt bericht: Toen hedenmorg"n te half twaalf het doodsuur van Goethe voor de honderdste maal weerkeerde, begonnen alle klokken van het oude Weiraar te luiden en vulde het kerkhof zich met een honderdkoppige menigte. Voortdurend arriveerden nieuwe delegaties mot kransen cn bloemen. Toen ook de cx-groothertogin van Saksen—Wei- mar was gearriveerd, in gezelschap van rijkskanselier dr. Brüning en staatssecreta ris Meissner als vertegenwoordiger van rijkspresident Von Hindenburg, sprak prof. Puterson enkele herdenkingswoorden, waar na de ex-groothertog in, cle rijkskanselier, dr. Meissner en prof. Petersen met eenige vertegenwoordigers van met Goethe ver wante families in dun grafkelder afdaalden om hun bloemen un kransen op de kist neer te leggen. De overige delegaties leg den hun bloemen voor de Goethebustc in de voorhal van het monument, eerst de vertegenwoordigers der buiten'andsche re geeringen, vervolgens de ministers der verschillende Duitsche landen, de verte genwoordigers der verschillende rijks- en landsinstcllingen, de rijksdagvoorzitter Paul Loebe namens den rijksdag, een vertegen woordiger van dc stad Frankfurt als Goethe's geboortestad en tal van andere stedelijke vertegenwoordigers, oen delegatie van Duitsche schrijvers, bestaande uit Von Münchhausen, Lilienheim, Thomas Mann, Schaffner en Kolbcnheyer, intendanten van Duitsche theaters, vertegenwoordigers van de universiteiten van Leipzig, Jena, Frank furt en Berlijn en tal- van andoren. Na de officieele vertegenwoordigers was het pu bliek in de gelegenheid bloemen in de hal neer te leggen, zoodat men er tenslotte niets meer zag dan één groote bloemenzee. Londen, 23 Maart. (H.N.) Vanavond heeft voor een uitgelezen publiek een Goethe-herdenking plaats gehad, Waarbij de minister van buitenlandsche zaken, sir John Simon de beteekenis van Goethe voor cle geheele wereld schetste. Hij wees op het universeele van het genie waardoor Goethe niet alleen tot Duitschland, doch ook tot Engeland behoort, evenals Shakespeare ook tot Duitschland behoort. DE SLUITING DER FRANSCHE THEATERS. P a r lj s, 22 Maart. (H.N.) Do sluiting van de Franschc theaters schijnt voorkomen tc zullen worden. De regeering heeft zich be reid verklaard de bolastingcn tc verlagen en een desbetreffend wetsontwerp bij het parlement in te dienen. Het antwoord der directeuren op dit aanbod wordt nog afge wacht. Intusschen hebben ook de bioscoop directeuren besloten op 29 Maart hun thea ters gesloten te houden als protest tegun dc hooge belastingen. De Parijsche pers over het bezoek van Sacket P a r ij s, 22 Maart. (V.D.) De Parijsche pers wijdt verschillende beschouwingen aan het bezoek van den Amcrikaanschcn am bassudeur te Berlijn, Sackett, aan Parijs Het diner, waaraan hedenavond behalve Sackett ook de Amerikaansche ambassa deur te Parijs, F.dge, de Fransche minister president Tardieu, de minister van finan ciën Flandin en de Duitsche ambassadeur tf' Parijs Von Hoesch zullen deelnemen, zal ongetwijfeld gelegenheid bieden om van go- dachtcn te wisselen over het schuldenvraag stuk en over den stand der ontwapenings conferentie. Er kan echter geen sprako zijn van concrete Amerikaansche voorstellen aangezien cle houding van den Amerikaan schen senaat ten aanzien van het herstel- vlaagstuk een dergelijke stap van den Amerikaanschen president niet mogelijk maakt. Het Journal wijst er in dit verband op dat du Amerikaansche regecring zeer goed weet, dat de toekomst van haar schuldvor deringen op cle Europeesche staten in hoog? mate afhankelijk is van een bereikte over eenstemming tusschen dc crediteurcn-mo gundhuden onderling. Het feit, dat haar op het oogenblik cle handen gebonden zijn mag geen beletsel voor haar zijn de oogen epen te houdon. Na de negatieve houdinu van den Amerikaanschen senaat tegenovei het schuldcnvraagstuk en na de voorgeno men bclastingverhooging tot. dekking van het tekort is het echter uitgesloten, dat men reeds thans van Amerika een groote geste verwachten kan. Ook de Echo cle Paris is ervan overtuigd, dat de bijeenkomst der Amerikaansche di plomaten met do Fransche ministers niet verder zal reiken dan een algemcene gc- dachtenwisseling. Do Fransche minister president heeft zelfs niet het voornemen Sackett te verzoeken stappen bij zijn regee ring te doen in verband mot dc herstel- kwestie. Londen, 22 Maart. (V.D.) Heden is hel de Daily Express, die een interview publi ceert van zijn Bcrlijnsche correspondent met Hitler. Hitler verklaarde, dat hij geenszins ter neergeslagen was door den uitslag der ver kiezing. De oppositie wa6 echter grooter geweest dan hij verwacht had. De versprei de leugens hadden hun uitwerking niet ge mist Het was een felle slag geweest, die echter nog niet voorbij was. Hij zou vechten zooals hij nog nooit gevochten had. Naar aanleiding van de geruchten, dat do geld middelen der nationaal-socialistische partij uitgeput zouden zijn, verklaarde Hitier: „Laat zo rustig kletsen. Onze propaganda financiert zichzelf. Elke deelnemers aan mijn vergaderingen betaalt een toegangs prijs en zoo maken wij ér nog winst uit in plaats van verlies." Hitier verklaarde voorts dat hij er zeker van was, dat zijn stemmen- aantal in de tweede ronde der presidents verkiezing nog zou toenemen. Dc voornaam ste verrassing in de eerste ronde was het geringe aantal communistische stemmen cn dc merkwaardige geslotenheid der soci aal-deriiocratie. Dc correspondent van de Daily Express voegt hieraan toe, dat hij van een der naas te medewerkers van Hitier vernomen heeft, dat de nationaal-socialistische partij van \erschillende groote nationalistische orga nisaties een oproep verwacht aan hun leden om in de tweede verkiezingsronde op Hitier tc stemmen. DE LETLANDSCHE MINISTER VAN FINANCIEN. Riga, 22 %Maart. (H.N.) De Letlandsche minister van financien is afgetreden, daar zijn voorstel om het kabinet buitengewone volmachten voor het heffen van invoerrech ten te verlecnen, sterke tegenkanting van verschillende zijden heeft ontmoet. Zijn por tefeuille wordt voorloopig door den mi nister-president waargenomen. TREINRAMP IN MEXICO. New-York, 22 Maart, (V.D.) Bij Gala manero in Mexico, is een personentrein in botsing gekomen met een goederentrein. Vier personen werden gedood en vijftien ge wond. BUITENLAND. Dc regeering Venizelos afgetreden. iTweedc Blad, pag. 1.)" Gocthoherdenking tc Weimar. (Eerste Blad, pag. 1) BINNENLAND. De Koningin cn de landbouw. (Tweedo Blad, pag. 2.) Na de ontbinding van hot Ned. Tooneel. (Twcode Blad, pag. 2.) Wat de bezulnlgingscommissic Welter in overweging zou geven. (Tweede Blad, pag. 3). Geen verhooging der bioscoopbelasting tc Nijmegen. (Tweede Blad, pag. 1.) Het spoorwegongeluk te Groningen in be handeling voor het Hof te Loeuwarden. (Tweedo blad, pag. 3)< STADSNIEUWS. Jeugdconcort ln de Markthal. (Eerste blad, pag. 3). Muzikaal wijdingsuur in do Remonstrant- sob c kerk. (Eerste Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. lost. tc De Bilt, Hoogsto barometerstand 771.3 le Siirna. Laagsto barometerstand: 761.1 tc Mar seille. Verwachting: Zwakko tot matige, O. tot Z. wind, licht tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering in tem peratuur. In hoofdzaak bleef do luchtverdcolixig on gewijzigd. In de boido hoogo drukgebieden in hot Z.W. van Scandinavië daalde do ba roneter een weinig. De depressie over IJe- land vuide op. Do depressie over do Mid- dcllandscho Zee werd dieper. In onze om geving wordt het weer nog steeds boïu- vloed door het gebied van hoogo druk over Scandinavië Do O. tot Z. windou voeren zeer droge lucht aan, zoodat des nachts do thermometer conlge graden heneden 0 daalt,- terwijl overdag bij gcringo bewolking maxi male temperaturen van ongeveer 10 gr. worden geregistreerd. Het is waarschijn lijk, dat ook voor morgen doze toestand blijft aanhouden. Over het O. deel van het' waarnemingsgebied heerscht eveneens rus tig zonnig weer. Over Engeland cn Frank rijk bracht een uitlooper van do boven genoemde depressie plaatselijk z waren neerslag. Te Parijs viel o.a. 10 ra.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Voor Paschen een paar nieuwe VOORJAARS-HANDSCHOENEN Imitatie Suède of zw wit glacé. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. Het ideaal van den waren muziek liefhebber. Do vertegenwoordiger ARNH.STRAAT. DE GRAF ZEPPELIN NAAR ZUID-AMERIKA. Hamburg. 22 Maart. (II. N.) Naar 'le directie der HamburgAmerika-lijn meedeelt, passeerde de Graf Zeppelin van morgen half acht Grccnwichtijd Kaap Blanco aan do Noordwestkust van Afrika. 6.129.000 WERKLOOZEN IN DUITSCHLAND. Berlijn, 22 Maart. V.D.) Het aantal werkloozen bedroeg per 15 Maart 6.128.000 tegenover 6.128.000 per 29 Februari.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1