BERICHT DE EEMLANDEü Buitenlandsch Beursoverzicht JOH. HE HEER Donderdag 24 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 39e Jaargang No. 228 HET CONFLICT TUSSCHEN ENGELAND EN IERLAND Bewogen tooneelen DE GOETHE-HERDENKING TE WEIMAR TREKT JAPAN TOCH ZIJN TROEPEN TERUG? NEDERLAGEN VAN DE FRANSCHE REGEERING Belangrijkste Nieuws Weerbericht Lacht op 6 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG Piano's, Orgels, Radio ABONfJtMEN fSPRIJ8 pc' maanden voor Amersfoon 2.10 pci maand 0.75, per ■- - - ui. i -■! i i Week (met gratis verzekering tegen ongelukken I 0.17' Binnenland franco oer post per 3 maanden t 3-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTEMTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van ccd Dewnsnummcr elke regel meer f0 25 Licfdadigheids-advcrtentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bcwijsnummci extra I 0.05 Op Vrijdag 25 IVteart a.s. (Goeden Vrijdag) zal het Amersfoorlsch nzgbiad NSET verschijnen. Onze kantoren zutien dien dag gesloten zijn. Tardleu's plannen inzake de Dcnaufederatie. En gelsche opvattingen. In liet kort hebben wij reeds gemeld, dat door den Pavijschcn correspondent van de Londensche Times merkwaardige bi zonderheden zijn meegedeeld omtrent de plannen van Tardieu, die aansturen od de schepping van een economische unie de Donaulanden. Hij verklaart, dat Tardieu in tegenstelling lot Briand, wiens gedach ten in deze richting zeer romantisch en tegenstelling tot Laval, wiens houding zui ver negatief is geweest, dc Europeesche politiek .van Frankrijk een concreet en constructief karakter heeft gegeven. De Fraijsche premier, aldus de correspondent is in staat en ook bereid voor het Donau plan, aan welks slagen hem en zijn land zooveel is gelegen, den beiden landen, met wie het politieke en economische moeilijk heden heeft Duifschland en Italië belangrijke concessies te doen. Tusschen Italië en Frankrijk bestaan evenals tusschen Frankrijk en Duitsch land strijdpunten en daar Frankrijk op hei oogenblik in Europa de sterkste posi tie inneemt, zijn Rome en. Berlijn niet in staat genoemd land lot toegeven te nopen. Wat Italië betreft, zijn het vooral het vraagstuk der vioolpariteit, dc kwestie der Lybischc grens, de verlangens van Italië inzake koloniale uitbreiding en het pro blcem van liet staatsburgerschap der tal rijke Italianen in Tripolis en Algiers, die een toenadering der beide landen tot dus ver verhinderden. De moeilijkheden tus schen Duitschland cn Frankrijk zijn grooter en gewichtiger. Naar dc Correspondent opmerkt, vormeti* du-voornaamste beletselen voor clo-Fransch Duitsche overeenstemming sommige bepa lingen der vredesverdragen, de kunstma .tig? wanvx'rhvu,(UpgM.di.9,,.tlQpr Frankrijk is afgedwongen, (ussch'ëiY di- be'iVapéniiiglm dor beide landen en de talrijke botsingen, die verband houden met het vraagstuk der herstelbetalingen. De vraag wordt nu ge steld, of het voor Duitschland niet de moeite waard.zou zijn, in ruil voor Fran sche concessies zoowel op het gebied der schadevergoeding als op bet terrein der ontwapening, een welwillender houding aan te nemen ten opzichte van het project cener economische Donau federatie. Dc schrijver van het artikel meent tc we ten, dat men te Parijs de hoop koestert, dat Engeland begrip zal toonen tc bezitten voor Frankrijk's goeden wil en de ról van bemiddelaar zal willen spelen. De Vossische Zcilung, die zicb met deze aangelegenheid bezig houdt, verklaart, dal de iriededeelingen van den Engelscben cor respondent klinken, alsof' zij geïnspireerd zijn. Wat Engeland betreft, is, sinds de premier van zijn ziekteverlof is terugge keerd, een levendige activiteit vast te stel len met tietrekking tot het Donau vraag stuk. Onder tusschen is men te Londen wel een beetje uit zijn humeur gebracht door het Parijsche tempo en door het feit, dat men is afgeweken van de oorspronkelijke denkbeelden, die zuiver economisch waren en zich eigenlijk beperkten tot den wenscb door een verlaging of algeheele afbraak der tolmuren tusschen de Oostenrijksch-Hon- gaarsche successiestaten op snelle wijze tc komen tot een saneering van hel economi sche cn financiecle leven dezer staten. Vooral den geldschieters in de Londensche city en niet iri de laatste plaats dc Bank van Engeland was hier zeer veel aan ge legen. Ook nu nog zou de Engclschc regeering er de voorkeur aan geven, wanneer de Do naustaten op eigen houtje cn door onder linge overeenkomsten deze denkbeelden zouden verwerkelijken en daardoor een 111 grijpen onder leiding van Frankrijk, waar door het gehecle plan onmiddellijk een po lit;ek tintje krijgt, overbodig zouden ma ken. Daar nu echter door het optreden van Tardieu deze oplossing nauwelijks meer mogelijk schijnt, wenscht men tc Londen, dal. nu de speciale belangen der betrokken groote mogendheden eenmaal in het geding zijn gebracht, door voorafgaande onder handelingen, of door een conferentie, go tracht zal worden tot een accoord te ko men, voordat liet gehoeJe vraagstuk, zooals blijkbaar in Tardieu bedoeling ligt, voor het veelhoofdige forum der Geneefsche Europa-commissie het cenige overblijfsel van Briand's Europaplan wordt go bracht. Wanneer het artikel van den Parijschcn correspondent der Times dc bedoelingen der Franschc regeering authentiek weer geeft, dan is het duidelijk, dat Tardieu erin is geslaagd een vraagstuk van zuiver eco nomischen aard, waarvan de oplossing builen het bereik der politiek had moeten blijven, samen te koppelen met de nete ligste politieke twistpunten: liet vraagstuk der bewapening en dat dei herstelschul den. Een regeeringsverklaring in hel Lagerhuis Londen, 23 Maart. (V. D.) Vanmor gen is te Londen een kabinetsraad gehou den, om het standpunt der Kngclsche re- geering in de Iersche kwestie vast te slcllen. De Times merkt naar aanleiding van de Iersche verklaring op. dat de Kngclsche re geering in deze aangelegenheid niet over haast te werk zal gaan. Zij zal ongetwijfeld het standpunt innemen, dat bindende over eenkomsten niet door een eenzijdige verkla ring opgeheven kunnen worden. Londen, 23 Maart. (V. D) De minis ter van binnenlandschc zaken van het niet lot den Ierschen vrijstaat behoorendc Noord-Ierland heeft gisteren in het parle ment van L'lsler medegedeeld, dat hij een proclamatie onderteekend heeft, waarbij den Ierschen republikeinen gedurende de Paaschdagen alle demonstraties in Noord Ierland worden verboden. Hij wees er op, dat eventueele betoogin gen in Ierland ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. Londen, 23 Maart. (V.D.) De Engelsche pers houdt ,zich uitvoerig bezig met de op nieuw gerezen Fngelsch—Iersche kwestio, waarin thans tengevolge van de officieele mededeeling van de Iersche regeering over de afschaffing van den eed van trouw een groote spanning is ontstaan. Naar reeds ge meld is. wenscht de Engelsche regeering zich ten strengste te houden aan de bepa lingen van het. EngelschIersche verdrag en van de speciale overeenkomst inzake de Iersche schadevergoedingsbetalingen aan Engeland. Naar verluidt, zal dc minister voor de dominions, J. TL Thomas, in zijn he den af tc leggen verklaring erop wijzen, dat het verdragoen bindende overeenkomst is en ^ial liet tfërbrbken ervan beschouwd zal worabïi als een'daad, die ernstige gevolgen zal hebben. De diplomatieke medewerker van de Ti mes vernoemt, dat de Engelsche regeering waarschijnlijk haar toevlucht zal nemen tot het scheidsgerecht, dat door de Britsche rijksconferentie in 1930 is ingesteld voor het geval, dat geschillen rijzen tusschen de leden van het Britsche gemeenebest. De Daily Telegraph meent, dat Ierland na do afschaffing van den eed van trouw volgens vooraanstaande personen in het Britsche rijk niet meer als een lid firn dit rijk zal kunnen worden beschouwd, zoodat het ook geen aanspraak kan maken, op een zetel aan de cotiferentictafel te Ottawa. Het komt dan ook niet meer in aanmerking voor een voorkeursbehandeling ten aanzien van de douanerechten en door het toepas sen van speciale tarieven voor den invoer van Iersche goederen, kan men een zeer grootcn druk op Ierland uitoefenen. De Daily Herald schrijft, dat het niet uit gesloten is, dat De Valera de zaak voor het Permanente Hof van Internationale Justi tie te Den Haag zal brengen, waarvoor ook bij de andere leden der Iersche regeering groote instemming bestaat. Londen, 23 Maart. (H.N.) Voor een vol bezet Lagerhui? heeft Thomas, de minister vuor de dominions, vanmiddag een regee- ingsvcrklaring over de Iersche kwestie voorgelezen. Hierin wordt meegedeeld, dat de Engelsche regeering een medcdeeling aan de Iersche regeering heeft uitgewerkt, waarin het standpunt der Engelsche rc- eering op de rncest ondubbelzinnige wijze wordt uiteengezet. De eed van trouw aan oen koning is volgens de opvatting der En gelsche regeering ccn onafscheidelijk deel ;an het Ierseh-Engelscho verdrag, dat 10 jaar geleden gesloten en sedert van weers- ijde eervol uitgevoerd is. Een staking van de jaarlijksclie schadevergoeding aan En geland zou een openlijke schennis zijn van en verdrag, waartegen van juridisch stand punt niets in te brengen is, onverschillig, welke regeering er in Ierland aan het be wind is. Over de houding van dc Engelsche cgeering kan geen twijfel bestaan. Een in eere gesloten overeenkomst kan slechts ge wijzigd worden door een door beide par tijen goedgekeurde afspraak. Bij de debatten in het Lagerhuis over de ersche kwestie is het tot zeer bewogen tooneelen gekomen. De afgevaardigde Bu chanan verklaarde onder luid protest der ministers, dat de regeeringsverklaring een oorlogsverklaring aan Ierland beteekent en at wegens een bedrag van enkele mil joen pond. De communistische afgevaar digde Maxton stelde de vraag, of de Iersche natie op een oogenblik, dat de regeering in bijna allo landen over herziening van ver dragen en vermindering van schulden be- ig is, niet even goed als buitenlandsche aties behandeld moet worden. Minister Thomas logde in zijn repliek nogmaals den adruk op het feit, dat een verdrag slechts rnet goedvinden van beide partijen gewij zigd kan worden. IN 1933 KIESRECHT VOOR DE FRANSCHE VROUWEN? P a r ij s, 2 3 Maar t. (V. D.) De kiesrecht- commissie van de Fransche Kamer heeft gisteren een voorstel aangenomen van den socialistischen afgevaardigde Bracke om den vrouwen in 1933 het kiesrecht to ver leencn. VOORLOOPIGE OVEREENSTEMMING IN BRAZILIË. R i o d e Janeiro, 22 Maart. (V.D.) Door de politieke leiders van Zuid Brazilië vvor den de berichten, als zou de staat Rio Grande de Sul dc betrekkingen met de centrale regeering hebben verbroken, on juist genoemd Buitenlandsche sprekers aan het woord Weimar, .23 Maart. (V.D.) Heden werd te Weimar de Goethc-herdoiikingswcek voortgezet met een serie voordrachten van buitenlandsche sprekers, die elf verschillen de landen vertegenwoordigen en een beeld zullen geven van de bcteekenis, die Goethe voor het cultureelo leven van hun volk heeft gehad. Voor Engeland sprak Prof. Dr. Robertson uit Londen, die o.a. mededeelde, hoe Gocthc reeds lijdons zijn leven in Engeland reed* een veel gelezen auteur was. Aanvankelijk was de algemeen e belangstelling echter hij nu uitsluitend op de Werther-periode ge richt Nadat Walter Scott reeds in 1798 „Goetz von Berlichingen" had vertaald kreeg Engeland een dieper inzicht in de be leekenis van Goethe door het bekende werk van Madame de Slael over Duitschland ..L'AIIernagne". Het aantal vertalingen stee; snel en bedraagt thans rneer dan 40. Een belangrijk aandeel aan do verbreiding van kennis omtrent Goethe in eten huidigen tijd had tenslotte Thomas Carlyle. Goethe zeil is nooit in Engeland geweeft. doch het gees telijk contact tusschten hcfih en den Engel schen geest is gelegd door zijn groote liefde voor Shakespeare en MaHokve. Vervolgens sprak Prof. 'jfnry Lichtcnber ger uit Parijs over de verhouding tusschen Frankrijk en Goethe. AI wat in Frankrijk deel had aan het geestelijk en cultureelo leven, boog zich ootmoedig voor Goethe's overweldigende'grootheid. Niet slechts in liefde, doch ook met hoop, boog het cultu reelo Frankrijk zich voor dezen hoogen geest, waarin het den apostel van het men schelijke en het alles verbindende element in de wereldlitteratuur zag. Sedert Goethe is het, ideaal der humaniteit niet slechts een schoone droom, doch een levenswet waaraan de wereld zich vast kan houden, zelfs in een zvvaren tijd als de tegenwoordi ge. waarin de Europeesche mcnschheid ge bukt gaat onder geweld cn geestelijke twee spalt. RUSSISCH OUD-GENERAAL OVERLEDEN. Parijs, 23 Maart. (V.D.) Op 07 jarigen leeftijd is te Parijs overleden de voormalige Russische generaal Nicolaas Baratof, één der leiders der Wit Russische émigrés en commandant van hot Russische legercorps in den Kaukasus tijdens den wereldoorlog. T o k i o, 2 3 M a a r L (V. D.) Officieel wordt medegedeeld, dat do Japansche re geering voornemens is terstond alle Japan sclic troepen uit Sjanghai terug te trekken zonder het resultaat der verdere onderhan delingen af te wachten. Er zal slechte een garnizoen achter blijven voor een voldoen de bescherming fier Japansche concessie, zooals dat ook het geval is met de conces sies der andere mogendheden te Sjanghai. Uitstel der wapcnstilstands- conferentie. Sjanghai. 2 3 Maart. (V. D.) In de wapenstilstandsbesprekingen lusschon Ja pan cn China, waarvoor hedenmiddag een formecle conferentie zou worden gehouden lor bndorte ikening van de in do bemidde- lingsconferentie getroffen overeenkomst, die ter goedkeuring naar de Japansche en Chinee-sche regeering was gestuurd, is on vcrwachts stagnatie gekomen, doordat de Chinecsche vertegenwoordigers nog geen machtiging van hun regeering hebben ont vangen om do overeenkomst definitief te bekrachtigen. De waarnemende Chinocsche minister van buitenlandsche zaken Kwo Tai Sji heeft den Japansehen gezant medege deeld, dat hij er niet op voorbereid was aan de bespreking ded to nemen in ver band met het plotselinge vertrek van den commandant van het 19e Chinecsche leger corps Sjang Kwang Nai. Tengevolge van dit alles is de oorspronkelijk op heden middag bepaalde bijeenkomst tot nader aankondiging uitgesteld Moskou. 23 Maart. (V.D.) Volgens een Russisch bericht uit Sjanghai hebben Ja pansche bombardementsvliegtuigen heden bommen gewoj-pen op Hansljau, dc hoofd stad van de provincie Tsckiang. Acht per sonen werden daardoor gedood. P a r ij s, 2 3 M a a r t. (V. D.j Dc Fransche regeering is gisteren in dc Kamer weer lal van malen in de minderheid geweest, eclv ter zonderdat daaruit consequenties behoef, den te worden getrokken. Do Kamer behan delde de militaire pensioenen, die'bij dc be handeling dér begroeting in eerste lezing verlaagd waren. Ondanks heftig. verzM van den minister van financiën werd beslóten verschillende pensioenen van dc laagste groepen weer te verhoogen, hoewel do mi nister met klem wcos op de noodzakelijk heid om de begrooting in evenwicht te bren gen. Er ontwikkelde zich een uitvoerig de bat over het voorstel der oppositie om het minimum der militaire pensioenen tc ver hoogen van 7000 tot 8000 frs. Minister Flandin betoogde, dat aanneming van dit voorstel een belasting op de bcgrobting met 30 milliocn frs. extra zou beteckënen, wat hij op het oogenblik ondraagbaar achtte. Niettemin besloot dc Kamer met 348 tegen 189 stemmen om flit hoofdstuk naar dc financieele commissie terug tc zenden. Voor dc sluiting van dc zitting verklaarde minister Flandin, dat de regeering in den senaat het voorstel nogmaals krachtig zou bestrijden. BUITENLAND. Groote brand in het Operagebouw te Ko ningsbergen. (Vierde Blad pag. 1). Nieuw bombardement door de Japanners. Eerste Blad, pag. 1). KUNST. De tooneelcrisis te Amsterdam. (Derde Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Te Rotterdam zijn 4 personen gearres teerd wegens het vervaardigen van valschc bankbiljetten van f 1000.— (Tweede Blad, pag. 1.) Een voorloopigc commissio gevormd voor do oprichting van oen Ilollandsche afdec- ling der Pan-Europa Unie. (Dorde Blad, pag. 1). Groote brand tc Drunen. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Dc film over dc Zuiderzeewerken. (Eerste Blad, pag. 3). Lezing van den heer Joman voor do Natuurhistorische Vereeniging, (Eerste Blad, pag. 3). Dc kalender heelt officieel de lente ingezet en ook in de natuur heeft hst er alles van dat het voorjaar met zijn goede gaven ons eens vroeg wil verrassen. Niet alzoo is het ter beurze. Had het er enkele weken geleden al len schijn van, dat de zoo lang gewenschte opleving eindelijk voorgoed had ingezet, de gebeurtenissen van den laatsten tijd hebben ons doen zien, dat het met het beurswezen nog erg slecht is gesteld. Dal de dood van een lucifersmagnaat zooveel invloed heeft, dat in een paar uur aandee'.en van een respecta bel hoogte tot een laagte die men vroeger nimmer voor mogelijk had gehouden, zijn ge daald is leekenend voor den geheelen wereld toestand. Wij zullen er niet nader meer op ingaan, er is al genoeg over gezegd en cr zal later nog wel het een en ander loskomen waar nog wat over gezegd moet worden. Im mers. het geheelc Zweedsche economische le ven was o-> de lucire-strust éebascerd. Het pessimisme wal or> alle Europeesche beurzen heerschende is wordt gevoed door de do'ende koersen in New York. Mogelijk is ook, dat daar de baissiers met de macht der wanhoop bezig zijn zich aan een laatsten stroohalm vast te klampen om dc koersen met geweld naar beneden te krijgen. Zij hebben een harden dobber aan de maatregelen van Hoover en het kon wel eens gebeuren, dat zij binnenkort voorgoed gedwongen worden hun funest bedrijf te staken. Het schijnt, dat ook Ford te hoog van den toren heeft geblazen. Zijn plan om dit jaar de wereld te overstrooraen met een millioen acht-cylinder wagentjes schijnt niet erg te vlotten. Dc stroom is een zeer kalm kabbe lend beekje geworden, dat slechts weinig ijzer verwerkt. Met het gevolg, dat de staal industrie van dc zoo zeer gehoopte orders verstoken blijft. En dit heeft weer tol gevolg, dat de New-Yorksche beurs somber is. Ford gaat het niet al te best en ofschoon zijn Europeesche fabrieken zeker niet te kla gen hadden, hebben zij het dividend gecas seerd. Ook de Nederlandschc Fordfabrieken hadden geen enkel procentje voor de aan deelhouders over. Het schijnt, dat de Euro peesche ondernemingen strenge instructies uit Detroit ontvangen. Intusschen zijn de koersen niet erg gewijzigd Door het pessimisme het zwaarst getroffen waren vooral aandeden Koninklijke en Unile vers. welke laatste naderhand weer wat beter gestemd waren. Dc toestand in Duitschland blijft zorgen ba ren en insiders beweren dat deze slechter is dan ooit tevoren, ook al hoort men buiten verkiezingsnieuws weinig van onze Oosteliike buren. Het werkloozencijfer stijgt met den dag waaruit men moet afleiden dat verschil lende industriein verder inkrimoen. Het schijnt bijna onmogelijk, dat Duitschland nog kunnen voortgaan de meer dan zes milliocn werkloozen oo dc been te houden met onder sleuningen. Als men het aantal meerderjarige Duitschers oo 40 millioen schal, waarvan 20 millioen vrouwen zijn. kan men zelf uitreke nen. wat dat werkloozenciifer beteekent. Dat er nog geen algeheele débacle is ontstaan hlijR ook de politieke onzekerheid in aan merking genomen onbegrijoelijk En zon sukkelen we dan maar weer voort zonder de zoozeer verbeide voorjaarsopleving Ph STRAETMANS Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 770.4 te llclslng- fors (Finland). Laagste barometerstand 755.5 te Vcstma- nör. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z. wind, helder tot licht of half bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verande ring in temperatuur. De gisteren genoemde hooge drukgebie- den namen sterk in beteckenis af. Dc 765 kern in het Z.W. van hot waarnemingsge bied verdween geheel. Het 770 gebied over Scandinavië werd belangrijk kleiner in af metingen. In liet W. vertoont zich op don Oceaan ;ecn tliepc depressie, die op IJsland dé barometer reeds ferm doet dalen, doch waarschijnlijk wel weer Noordelijk aan ons langs zal trekken en dus weinig voor den weersloestand hier te lande zal beteekenen. In Engeland en aan do Noorsche kust bracht deze depressietoestand cenige regen. Overigens heerschte in bijna geheel Europa rustig weer met geringe bewolking. Nog steeds wordt uit Scandinavië. Duitschland cn Noord-Frankrijk ep ons land matige vorst tol lichte vorst gemeld, hoewel plaat selijk in Duitschland dc temperatuur nog ccn weinig steeg. LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Gekleurde PYAMA'S en NACHTHEMDEN. Zeer fijne tinten. Het toonaangevend fabrikaat. Complete collectie. ».rnh.straat. Gevestigd sedert 1387. /srkensmarkt 5 Tel. 1309 Reeds 27000 instrumenten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. EEN VRUCHTELOOZE INVAL. New York,23 >M aart. (V. D.j Op aan- ijzingen van eenigc getuigen hoeft de poli tie le New Vork een inval gedaan in een Bebouw in de New Yorkhche wijk Bronx, dat bekend stond als het hoofdkwartier van een bende, die zich voornamelijk aan „kidnapping" schuldig maakt, liet onder- zonk heeft echter geen resultaat opgele verd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1