DE EEMLANDED ësf JOH. DE HEER Maandag 4 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 235 F 3 ii§ fH {pp, ,*^TURO FARINELLI HlHflb JÊ\ jfjF^ Jf ,lJ«»TO j ROM A tLAll ACCADD4IA O-TTAU» MUITERIJ IN 'T LEGER VAN GENERAAL MA Overeenstemming te Sjanghai MILLIOENENTEKORT IN ARGENTINIË EEN TWEETAL GROOTE AARDVERSCHUIVINGEN DE EX-KROONPRINS VOOR HITLER 7 uur 6 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. van den BURG Piano's, Orgels, Radio TSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 "=-an*n v°°' Amersfoort 2.10. per maand i 0.75, per ,*1 (aat gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco ?er po.t per 3 maanden f 3— Afzonderli|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47S10 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f i.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlèn voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 De Donauconferentie tc Londen. Spoedig han delen dringend noodig. Gelijk men weet, is de Fransche minis ter-president, Tardieu, reeds in Londen aangekomen om met de Engelsche minis Iers voorafgaande besprekingen tc hou den, nu in liet midden dezer week in de Engelsche. hoofdstad de z.g. Donauconfe rentie zal worden geopend. Dat spoedig handelen een dringende noodzaak is, blijkt ook uit het pas gepu bliceerde rapport van de financieelc com missie aan den Volkcnbpndsraad over haar zitting te Parijs, die vooral gewijd was aan een onderzoek van den financi- celen toesland. waarin zich Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland en Hongarije be vinden. Evenals indertijd de economische com missie van den Volkenbond in haar jong ste zifting, stelt de financieele commissie o)) den voorgrond, dat een staat zijn ver plichtingen aan het buitenland alleen kan vervullen in den vorm van goud of van waren. Daar de debiteurstaten niet over liet vereischle geld beschikken, zijn uit de hindernissen op handelsgebied, die de crcd'itcurstaten den anderen landen in den weg hebben gelegd, steeds grooter moeilijk heden voortgevloeid voor de schuldenaars, die door den uitvoer van goederen thans veel minder gemakkelijk hun verplichtin gen kunnen nakomen. De crcdiditeurstaten dienen, zoo wordt betoogd, de waren, door welker uitvoer alleen de betaling van het overgroote deel der schulden kan worden gewaarborgd, aan tc nemen. Wanneer zij dit weigeren, dan kunnen de debiteuren hun verplichtingen onmogelijk vervullen Met bizonder grooten nadruk wijst de commissie op de noodzaak zoo vlug mogelijk handelend op tc treden, teneinde een nieu we financieelc ineenstorting te voorkomen. iVoor het oogcnblik' stelt zij een gemeen schappelijke actie voor in den vorm van een leening op de internationale markten, die door de betrokken staten zou moeten worden gewaarborgd, teneinde de dringend ste behoeften der bedreigde landen te bevre digen. Het belang van allen eischt een ge meenschappelijke inspanning van de regee ringen, teneinde redding te brengen in den nood. De tijd dringt echter: onmiddellijk handelen is onvermijdelijk. De commissie herinnert eveneens aan liet advies, vervat in haar laatste rapport, vol gens hetwelk zoo spoedig mogelijk in Mid den-Europa nauwere economische betrek kingen moeten worden aangeknoopt tus- schen de buurstaten onderling en met de andere staten. Toegejuicht wordt het initia tief, dat in den tusschentijd op dit gebied is genomen en eveneens wordt het wensche- lijk geacht, dat Bulgarije en Griekenland betrokken worden bij de pogingen om in de Donaustaten een nieuwe orde in het leven tc roepen. Men ziet dus, dat dc Donau-conferentic te Londen buitengewoon actueel is. Zullen er echter regelingen tot stand komen? Of zul- j len bepaalde staten bij de onderhandelingen er naar streven particuliere politieke suc cessen te boeken, waardoor een accoord in gevaar wordt gebracht? Inmiddels heeft dc Times reeds een po ging gedaan om een objectieve atmosfeer tc scheppen, die geheel vrij is van politieke auimositeiten cn verdachtmakingen. Zeer nadrukkelijk wendt het blad zich tegen de verdachtmakingen, die in de laatste dagen vooral in de Daily Herald tegen de weekend-besprekingen der Fransche cn En gelsche staatslieden zijn geuit en betoogt, dat het Fransche bezoek niets anders dan als een volkomen natuurlijke stap in dc lichting van een gemeenschappelijke Euro- pcesche samenwerking mag worden opge vat. De voornaamste taak der Londcnsche conferentie aldus de Times is een ge meenschappelijk memorandum uit te wer ken, waarin de Donaustaten ertoe worden aangespoord een schema op tc stellen, ten einde te komen tot een nauwer economische samenwerking op den grondslag der meest- begunstiging. Een vraag is inmiddels, of deze aansporing zal worden gericht tot alle Donaustaten of tot enkele van heil. De vier groote mogendheden Engeland, Frankrijk, Italië en Duitschland moeten bet erover eens zien te worden hoever zij moeten gaan rnct hun concessies. Op de Donauconferentie bestaat rijkelijk de moge lijkheid, dat er misverstanden cn moeilijk- beden rijzen, wanneer de betrokken regec- i'ingen niet vooraf ervan doordrongen zijn, dat de tegenwoordige toestand van Europa geen moeizame discussies verdraagt; tevens fcullen zij bereid moeten zijn elke redelijke concessie te doen ten gunste van die staten, vs elke zich, in economisch opzicht, in een buitengewoon groot gevaar bevinden. De gevolgen eener ineenstorting van Midden-Europa zouden zoo ernstig zijn, dat alle krachten moeten worden ingespannen °rn dat onheil te vermijden. Dc moeilijk- beid is hierin gelegen, dat de verschillende ïegecringen zich niet kunnen bevrijden van baar onderling wantrouwen. Bij eiken Duit- schen politieken stap fronsen de Franschen, bij eiken Franschen politieken stap de Duit- schcrs hun voorhoofd. Dc besprekingen over bet Donauplan zijn door allerlei verdacht makingen bemoeilijkt, doch deze moeten alle zoo meerit cïe Times verdwijnen, omdat het anders onmogelijk is vorderin gen te maken. reale accademia d'italia johann;caspar:goethe VIA'GGIO IN ITALIA .(1740) L piima dl non riM IflCAtlCO OEL LA IIALZ ACCADtKU O-JTAUA Vcujmi hnt HET ITALIAANSCHE REISDAC-3GDK VAN GOETHE'S VADER. Aan den Italiaansohen litteratuur-historicus Farinelli is het gelukt liet verdwenen Italiaansche reisdagboek van Goethe's vader terug Ie vinden. De Italiaansche Academie van Wetenschappen heeft ter gele genheid van de Gocthe-herderrking een zorgvuldig voorbereide uitgave van dit waardevolle werk het licht doen zien, terwijl het origineel zelf door dc Italiaansche regeering aan de Duitschc regeering is ten ge schenke gegeven. Boven in onze afbeelding ziet men Johann Kaspar. Gocthe naar liet portret van Tischbein den ouderen, onder prof. Fari nelli; rechts dc titelpagina van de uitgave der Academie. Door Japanners onderdrukI Mock den, 1 April. (V.D.) De Chineeschc vrijscharen welke de regeering van Mand- sjocrijc ten val willen brengen, hebben de stad Nocnang in cle omgeving van Tsjang- tsjoen veroverd. Van Tsjangtsjoen enChar- bin uit zijn Japansche versterkingen naar Noenang gedirigeerd, ten einde een verder ourukken der Chincezen naar Tsjangtsjoen te voorkomen. De sovjet-autoriteiten tc Charbin hebben dc Japanners evenwel de gebruikmaking van de spoorlijn verboden. Ook op vele andere plaatsen langs den Chineeschcn Oosterspoorweg vallen de Chineezen in sterke colonnes aan. Op het Japansche munitie-arsenaal werd een aan slag gepleegd, vvclko evenwel kon worden afgeslagen. Een Japansche transporttrein, welke beladen was met munitie en explo sieve stoffen, werd overvallen en volkomen eplundcrd. De toestand in Sjanghai. Sjanghai, 1 April. (V.D.) Nu dc effec tenbeurs en de winkels hier weer geopend zijn, herneemt het leven zijn gewone aan zien. Een kern van troepen wordt nog ge handhaafd rond dc internationale nederzet ting. Deze voorteekenen van een terugkeer tot het normale leven staan echter in een schril contrast met dc sombere voorspel lingen, die men hier uit aangaande de re sultaten van de vredesonderhandelingen, die Zaterdag worden hervat cn waarvan al- emeen verwacht wordt, dat zij zullen mis lukken. Een gunstig verloop der wapen stilstandsbesprekingen? Tokio, 2 April. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld, dat onderhandelingen tc Sjanghai een bevredigend verloop nemen. Dc Japansche regeering heeft de Chineeschc eischcn, dat dc Japanners noch het dorp Iviangwan noch dc Wocsongforten berst mogen houden, aangenomen. Thans blijft nog het tijdstip van dc terugtrekking der Japansche troepen tc regelen. De staat van beleg te Sjanghai is opge heven. Winkels, kantoren cn banken zijn weer geopend. o li ar bin, 2 April. (V.D.) In dc nabij heid van de Nonni-rivicr heeft een brigade van generaal Ma gemuit tegen Poe Ji. Dc Japansche troepen cn de trouwen gebleven troepen van generaal Ma hebben de mui tende brigade omsingeld cn ontwapend. Tijdens dc ontwapening wercten zes Chi neeschc soldaten necrgeschoterT Chincesche burgeroorlog bij Sjanghai. Sjanghai, 3 April. (V.D.) Het negen tiende Kantonleger bevindt zich in openlij ken strijd met do -17e divisie van Tsjang Kai Tsjek. De Nankingtroepcn trachtten de Ivanto- neezen bij Tsjitsang te ontwapenen. Er ont- ikkelde zich een verbitterde strijd, waar van de afloop nog niet beslist is. het artillerie- en geweervuur duidelijk te booren is, groote ongerustheid te weeg ge bracht. Dc neutrale legerautoriteitcn heb ben een bijeenkomst der beide vijandelijke Chincesche legers tot stand gebracht. De zer dagen zal de ontmoeting plaats heb ben. Overeenstemming te Sjanghai. Het telegraafagentschap der sovjet-unie bericht uit Sjanghai, dat hij de tusschcn dc Chincesche en Japansche vertegenwoordi gers gevoerde onderhandelingen is overeen gekomen, dat door dc Japanners zullen worden ontruimd. 1. Verschillende deelcn van dc Chinee- jsenwijk le Tsjapci; 2. Het Oostelijke deel van Kiahgvvan cn dc renbaan; 3. Het dorp Woesocng; •L Het district Jansoepoc. De evacuatie moet in den loop van de maand geschieden. Er mogen zich in de ontruimde gebieden voorloopig geen Chi neescho troepen ophouden, behalve dan de Chincesche politie. Ter uitvoering dezer overeenkomsten zal een Chincescli-Japan sclie commissie worden gevormd welke de controle op zich zal nemen. Politiebeambten uit Tokio te Tsjangtsjoen aangeko men. Zondag zijn te Tsjangtsjoen 260 politie beambten uit Tokio aangekomen ten ein de den politiedienst tc organiseeren. De beambten beheerschen dc Chincesche taal volkomen cn zullen vooraanstaande posi ties verkrijgen in Mandsjoerijc. Er zullen nog G00 Japanners uit Tokio aankomen ten einde verschillende functies in dc regeering Poe Ji op zich te nemen. Japansche leening goedgekeurd. Het Japansche kabinet heeft de lecning voor de regeering Poe Ji ter hoogte van 20 millioen Yen goedgekeurd. Van Japansche officieele zijde wordt in verhand hiermede medegedeeld, dat de goedkeuring voor deze leening met de kwestie der erkenning van de Mandsjoerij- sche rogeering door Japan geen verband houdt. De leening zal dezer dagen worden geteekend. Buenos Aires, 2 April. (V.D.) Het nieuw gekozen Argenlijnschc congres is bijeengekomen ter behandeling van de bc- grooting, waaraan ditmaal buitengewone beteekenis werd gehecht. De rcvolutie-re- gecring is er tengevolge van dc economi sche crisis, ondanks draconische bezuini gingsmaatregelen en het heffen van nieu we belastingen, waaronder nieuwe inkom stenbelasting, niet in geslaagd dc bcgroo- ting in evenwicht tc brengen. Er blijft een tekort van 57 millioen aan achterstallige salarissen cn niet-betaalde rekeningen, voor het meercndecl nog af komstig uit do regecringspcriodcn van Irrigoyen. De kamer heeft een uit 19 personen be staande commissie benoemd, die nieuwe be zuinigingen tot stand moet brengen. De gevechten hebben te Sjanghai^ aar_ nield*_ FRANSCH-ZWITSERSCH GRENSSTATION AFGEBRAND. P a r ij s, 2 April. (V. D.) In den afgeloo- pen nacht is het Fransch-Zwitsersche grensstation Belle in de nabijheid van Bel fort door brand izoo goed als geheel ver- Vooral in Noorwegen groote schade aangericht Albe n e, 2 April. (V.D.) Tengevolge van een aardverschuiving van de glooiing van liet kanaal van Corinthe, waarbij ongeveer 10.000 kubieke meter aarde naar beneden stortte, moest het scheepvaartverkeer in het kanaal worden stopgezel. Oslo, 2 April. (V.D.) In het Namdul (ten N. van Dronthcim) is een zeer groote aard verschuiving ontstaan. Ruim 1000 m. van den hoofdweg werden hierdoor weggesla gen, groote stukken bosch werden ver nield. Op dc plaats, waar de aardverschui ving begon, was juist een autobus van I-Iöyland naar Namsos gepasseerd. Dc oor zaak van het ongeluk schijnt te moeien worden gezocht in het zachte weer, dat reeds eenigen lijd in het Namdal hcerscht. Een ooggetuige verhaalt, dat hij gezien heeft hoe dc aardverschuiving begon, op een plaats, Eidsneswald gcheeten. De heele streek was letterlijk voor zijn cogcn weg gezonken. Als een golf aarde waren dc massa's van het rotiand over een afstand van ongeveer 1 k.rn. dalwaarts gestort. Honderden reusachtige dennen zijn in do diepte verdwenen. Na dc aardverschuiving is Iioyland zon der wegverbinding met de omgeving. Het verkeer is volkomen onderbroken. Er zijn bezittingen ter waarde van minstens Vs millioen kr. verwoest. Een boerenhofstede, die in dc nabijheid van het verschuivings- gebied ligt, verkeert nog iu gevaar. Maatregelen tegen de nazi's Berlijn, 2 April. (V.D.) De ex-kroon prins publiceert de volgende kennisge ving: „Stemonthouding bij de tweede ver kiezing van een rijkspresident is onveree- nigbaar met de gedachte van het Ilarzbur- ger front. Daar ik een gesloten nationaal front, voor onvoorwaardelijk noodzakelijk houd, zal ik bij de tweede verkiezing op Adolf Hitler stemmen". Berlijn, 2 April. (V.D.) De tusschen de economische partij, dc landvolkpartij en dc rijksconservatieven gevoerde onderhande lingen met het doel gezamenlijk op te tre den hij de a.s. verkiezingen voor den Prui- sischen landdag, kunnen thans als beëin digd beschouwd worden. De partijen zullen in dc kieskringen wel zelfstandig werken, maar onderlinge lijstcombinatics hebben, Voor -.dc drie partijen tezamen wordt een gemeenschappelijke landslijst opgesteld, die „nationaal front van Duitschc standen" heetcn zal. Men verwacht, dat nog andere partijen zich bij dit blok zullen aansluiten. Besprekingen zullen in verband hiermede in het begin van dc volgende weck wor den gevoerd. Berlijn, 2 April. (V.D.) Dc politie heeft hedenmiddag tegen halfvier weer een huis zoeking gehouden in het gebouw van het nat.-soc. dagblad Der Angriff. Deze huiszoe king zou in verband staan met een vecht partij, die kort geleden plaats heeft gehad tusschcn nazi's cn leden van de rijksbanier. Het nationaal-socialistische partijhuis te Berlijn geslo ten? Berlijn, 2 April. (V.D.) Naar verluidt, is het Berlijnsche politiepresidium voorne mens het nat.-soc. partijhuis op grond van dc verordening van den i ijkspresident in zake de bestrijding van politieke excessen geheel of gedeeltelijk te sluiten. DE MOELIJKHEDEN INZAKE MEMEL. Berlijn, 2 April (II.N.) Volgens le Me mel loopende geruchten, die echter nog niet nader bevestigd zijn, moet Mcrkys, de Litausche gouverneur van het Memelgebied, teruggeroepen en door den vroégeren op perburgemeester, Vileischis, vervangen zijn. Merkys was sedert 1927 gouverneur cn heeft als zoodanig vele maatregelen getrof fen. die tccen do Duitscliers gericht, waren en herhaaldelijk voor den volkenbond ge bracht zijn, terwijl zij ook tot diplomatieke stappen aanleiding hebben gegeven. Voorts wordt gemeld, dat de twee leiders der Duitschers in het Memelgebied, Konrad en Gubba, in den laatsten tijd dreigbrie ven hebben ontvangen, die vermoedelijk uit Litausche kringen afkomstig zijn. Daar in wordt geëeischt, dat zij zich voor dc aanstaande landdagverkiczingcn niet meer candidaat zullen stellen cn voor hun eigen veiligheid wordt hun de raad gegeven uit het Memelgebied te vertrekken en naar Duitschland te gaan. Ten slotte wordt nog gemeld, dat het di- rectorium-Simaitis bij dc Litausche regee ring om een moratorium voor dc belastin gen van het eerste kwartaal 1932 heeft ver zocht, aan welk verzoek, naar verluidt, ge volg zal worden gegeven. BUITENLAND. Muiterij in 't leger van generaal Ma. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. liet einde van den strijd in Twcntbe. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Vergadering van dc ring Amersfoort der Verccniging tot Bevordering der Bijenteelt (Eerste Blad, pag. 3.) Bazar in liet Padvindslcrshuls. (Eerste Blad, pag 3.) SPORT. H.V.C. lijdt ccn 91 nederlaag te Rotter dam. (Tweede Blad, pag. 1.) Arnsvordc verliest in Utrecht met 5--0 van Holland. (Tweede Blad, pag. 1.) Do Amcrsfoortschc Boys behalen liet al- gchcclc kampioenschap van den U.P.V.B. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst, tc Dc Bill. Hoogste barometerstand 756.1 te Thors- havn. Laagste barometerstand 742.9 tc Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot W. later weer krimpende cn toenemende wind, meest zwaar bewolkt tot betrokken, aanvankelijk weinig of geen neerslag, wei nig verandering in temperatuur. Het depressiegebied, dat Zaterdag over Noordzee en Noorsche zee gelegen was, ver plaatste zich Z.-waarts, terwijl op IJsland een nieuwe depressie verscheen, die waar schijnlijk in ongeveer Z.O.-richtmg zal ver der trekken over het gcheelc gebied met uitzondering van hot deel van den Oceaan. Ten W. van de Britschc eilanden is de toe stand dcprcssicachtig. Van de 66 stations, die op het weerkaartje voorkomen, zijn er slechts 11 waar'het half of minder dan half bewolkt is. Voor onze omgeving is in den regenaebtigen toestand wel een tijde lijke onderbreking to verwachten, doch waarschijnlijk zal bij de nadering van de depressie uit hot N.W. opnieuw een regen- toestand bij krimpende» cn locnemendcn wind intreden. Alleen in liet. binnenland van Scandinavië komt nog matige vorst voor. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Camisoles, Directoires, Onderjurken, Pyama's Nachthemden, (met spaarsysteem). PIANO'S, ORGELS, VLEUGELS- ARNH.STRAAT. Bezoekt onze magazijnen; wij bie den U een enorme keuze zoowel in het eenvoudige als in het meest luxe genre. Betalingen vanaf i.per maand. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. EEN DEMONSTRATIEF VOORSTEL TEGEN HOOVER AANGENOMEN. Wasliington, 2 April (V.D.) De Se naat heeft met 42 tegen 30 stemmen een voorstel der democraten inzake de douane tarieven aangenomen, waarbij dc bevoegd heid van president Hoover wordt beperkt. Het is zeker, dat president Hoover dit voor stel niet zal aanvaarden. Aan het voorstel wordt evenwel geen bijzondere beteekenis gehecht, omdat het. naar men meent, meer gedaan is in verband met dc a.s. verkie zingscampagne.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1