DE EEMLANDEü NIEUW BETOOG VAN BRUNING JOH. DE HEER Vrijdag 8 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 239 „ALLEEN HINDENBURG KAN DUITSCHLAND REDDEN" Geen nieuwe verlaging der salarissen JAPAN EN CHINA ZIJN HET EENS Op 7 uur 14 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG ABONNEMENTSPRIJS •*- 3 maandc" voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05' POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN - 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een oewijsnummer ellce regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlèn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent« elke re^jel meer 10 cent, driemaal pleatsco f Bewijsnummer extra f 0.05 i De „Donau"-conferentie mis- lukt. Onoverbrugbare te genstellingen. De vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk, Italië en Duitschland, die te Londen vergaderen, teneinde te trachten het eens te worden over een plan inzake steunverlceriing aan dc Donaulandcn, die in economischcn en financieelen nood ver- keoren, hebben ijverig van gedachten ge wisseld, doch dc tegenstellingen bleken zoo scherp te zijn, dat een accoord onmogelijk tot stand kon worden gebracht, hetgeen bo- teekent, dat de „Donau"-conferentic is mis lukt. Vandaag vindt de slotzitting plaats en alleen is dc hoop nog gebleven, dat de gedelegeerden der vier mogendheden el kaar binnenkort opnieuw te Geriève zullen ontmoeten, waar zij de zaak nogmaals aan de orde kunnen stellen. Dat de conferentie is gestrand, houdt verband met liet feit, dat zoowel de Duit- schers als de Italianen de Fransche plan nen onaanvaardbaar achtten; noch met de te \olgen procedure, noch met het begin sel, dat eraan ten grondslag ligt, konden zij zich vereenigen. Vooral dc Duitschors hebben zich fel gekant tegen het principe der Frinsdlie voorstellen, waarvan de strekking onder meer is, dat. dc staten, die opgenomen zouden worden in de eco nomische Donaufcdcratic, elkaar voor keu rstariè ven zullen toestaan. Do verwe zenlijking ervan zou volgens dc Duitsche zienswijze tengevolge hebben ook de Italianen deelcn ongeveer dit inzicht dat de Duitschers de voordcelen zouden moe ten opgeven, die thans voor hen voort vloeien uit de bepaling inzake dc rneest- hegunstiging. Wanneer dc Donaustaten el kander voorkeursrechten zouden toestaan, zouden dc Duitschers zich groote offers moeten getroosten, daar zij dan waar schijnlijk niet meer dan dc helft van den tegenwoordigen export zouden kunnen uit voeren, terwijl het zeer de vraag is, of Duitschland vooral in dezen tijd, die in eco nomisch opzicht zoozeer ontredderd is, er in zou slagen elders zich schadeloos te stellen door het vinden van nieuwe afzet gebieden. T er wij 1 tot dusver de Duitsche export naar dc landen, waarvoor Tardicu zich de fedcratio had gedacht, tien procent .bedraagt van.den gcheclen Duitschen uit voerhandel;- zou bij verwezenlijking- dep Fransche plannen Duitschland nog maai de helft kunnen uitvoeren van de waron- hoeveclheid, die* thans naar Oostenrijk. Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Hoornen ié en Joego-Slavie wordt gezonden. In financieel opzicht acht Duitschland dit onverant woord. Ook van Italiaanschc zijde toonde men zich weinig geestdriftig ten opzichte van het voorgestelde preferentieelc systeem; dc Italianen meenon, dat er tusschen de Do naustaten onderling niet een bepaald le vendige warcnuitwisseling bestaat, zoodat liet stelsel van wederzijdschc voorlceursta- riëven geen noemenswaarde verbetering in het leven zal roepen. Italic voelt dan ook veel meer voor een regeling in dier voege, dat er een economische federatie tot'stand komt. waarbij niet alleen de Donaustaten worden betrokken Italië schijnt even tueel ook Bulgarije in een economischcn hond te' willen opnemen maar tevens de vier groote mogendheden, die thans te Londen conferceren. Frankrijk hoeft op de Duitsche en Itali aanschc bezwaren niet willen ingaan, zoo dat dc conferentie vandaag vermoedelijk uiteen gaat, zonderdat er vorderingen zijn bereikt. De botsing Van dc nationale egois- men der vier. mogendheden is te fel ge weest dan da't é'cn accoord kon worden be reikt. Intusschen zijn de Donaustaten zelf zoodoende het kind der rekening geworden. De state.n-, die- te Londen met elkaar over hoop liggen, zijn zoo van zich zelf vervuld, dat zij verzuimd hebben voldoende reke ning te houden met het feit, dat de. Donau staten in een uiterst moeilijke positie ver- keeren cn zich weldra voor don eeonomi- schen cn financieelen ondergang zullen zien geplaatst, wanneer niet spoedig redding opdaagt. Gelijk wij boven reeds aanduidden, is de eenige hoop nu nog gevestigd op Genèvc. waar de „redders"' en dc „drenkelingen opnieuw contact met elkaar kunnen knj gen. Zal aldaar een grootscheepscbe hulp actie worden georganiseerd of zal elk der staten, die op de Londensche conferentie waren vertegenwoordigd, individueel po gingen in liet werk stellen om één of meer slaten op het droge tc brengen'? Dit zal de toekomst moeten leeren. Een feit is echter, dat de conferentie te Londen opnieuw een droevig beeld van dc Luropeesche verdeeldheid Ie aanschouwen heeft gegeven, een verdeeldheid, gebaseerd op nationale zelfzucht en wantrouwen cn die evenmin \cel belooft niet betrekking tot de conferentie van Lausanne en de be sprekingen over dc ontwapening. Hoe dit ook zij: de Franschen zullen vermoedelijk niet nalaten erop te wijzen, dat Duitsch land de reddingsactie ten behoeve van de Donaulanden heeft gesaboteerd. Tardicu kan hieruit een schitterende verkiezings leuze destillceren en het voorstellen, als of Duitschland een tegenstander is van in ternationale economische samenwerking Listiglijk heeft de Fransche'minister-presi dent zich vóór dc eigenlijke viermogendhe- denconferentie als gast der Engelsche re geering opgedrongen en nadien gesugge reerd, dat Engeland en Frankrijk het. over Eet Donauplan vrijwel eens waren. Het Duitsche volk dient tot eenheid ie geraken Weimar, 6 April. (V. D.) Rijkskanse lier Brüning heeft hedenavond alhier een redevoering uitgesproken. Al de fouten, die in de laalstc jaren o\oral ter wereld en vooral bij het sluiten van den vrede zijn gemaakt, hebben eerst thans haar volle uitwerking gekregen. Duitsch land kan van zich zelve zeggen, dat het als eersle land dc economische cn financicele conclusies uit dit inzicht heeft getrokken. Wanneer wij aldus Bruning gewacht hadden, tot dc crisis in Engeland, Frank rijk, Amerika en dc Donaulandcn zou zijn gekomen, zou thans geen kanselier in de ontwapeningskwestie aan het begin van dit jaar een neen hebben kunnen uitspreken. De eerste voorwaarde voor een oplossing van liet herstel vraagstuk is ce.n veilige economische cn financi;cle basis in het eigen land, waarop alleen een kanselier bij dc gedachtcnw issclingcn met dc geheele we reld tot aan de definitieve oplossing van het lierstelvraagstuk vasten voet kan vin den. Tegen liet schrappen der herstelbeta lingen bestaat thans nog slechts één argu ment, n.l. dat dc Duitsche industrie bij een volledige kwijtschelding der reparaties een tc geweldigen voorsprong zou krijgen op dc industrieën van alle overige landen. Wanneer men niet vrijwillig alle twistpun ten laat varen, zal de nood alle standen en lagen der bevolking daartoe dwingen." Dc zin voor rechtvaardigheid groeit langzaam in de wereld, vooral nu men begint in te zien, dat dc vredesverdragen kunnen lei den tot den. e.coj.iömisclien ondergang *0*1 Europa en de geheele wereld. Duitschland zal echter geen profijt kunnen trekken uit dit g?heel veranderde beeld van den inter nationalen toestand, wanneer het zich zelf verslingert. Dc man echter, die Duitschland tot eenheid brengen cri redden kan, is alleen Hindenburg. Dc verdere uiteenzettingen van den rijks kanselier kwamen overeen met datgene, wat bij in vorige redevoeringen reeds be toogd had. E r f u r t, 6 A p r i J. (H. X.) Dc rijkskanse lier sprak in zijn verkiezingsrede de bewe ring tegen, dat de regeering een nieuwe ver laging der salarissen overweegt. De regce- ring denkt er niet aan nieuwe maatregelen voor een algemeen.* deflatiepolitiek te tref fen. Zij is van oordeel, dat de koopkracht van dc groote massa reeds te zeer verzwakt is. Slechts door maatregelen van tariefpoli tiek is het mogelijk geweest de prijzen der landbouwproducten zoo te houden, dat de landbouw niet ten onder gaat. Duitschland is het eenige land, waar het gelukt is den landbouw zoo tc beschermen. In de buiten- landschc politiek zullen de zenuwen op een zware proef worden gesteld gedurende dc eerstvolgende maanden. Bet Duitsche volk moH do kracht hebben tot eenheid tc ge raken in een jaar, dat wellicht over hot lot van geslachten beslissen zal. De rijks president moet Zondag a.s. een nog grootcr aantal stemmen dan tevoren behalen, daar dit aan dc leiding der buitenlandsche poli tiële ten goede zal komen. Hitier spreekt: „Het tegenwoor- dig systeem is in leuzen blijven steken". Néurenbc r g, 6 A p r i 1. YD.) Heden middag heeft Hitler een redevoering gehou den in Wurzburg. Zijn rede werd door mid del van luidsprekers naar nog li zalen over gebracht, zoodat in totaal ongeveer 30.000 personen hem konden volgen. Per vliegtuig begaf Hitler zich daarna naar deze stad, waar hij om 20 uur landde. Door de met juichende Hitlerianen gevulde straten trok hij. naar de LuitpoLd-IIallc, die.rc*ds lang \oor den aanvang der vergadering geheel gevuld was en gesloten werd. I11 zijn redevoering verdedigde Ilitler de nat.-soc. partij tegen dc tegen haar geuite beweringen. Hij prees de voorbeeldige ge-, slotenheid in de beweging, die onder het hakenkruis geen sociale crisis-meer kent, de spaarduiten veiligstelt en de vrouw weer in haar voornaamste rechten en plichten herstelt. Hij, Hitler, en zijn gehede bewe ging zijn geen enkele der principes in den loop van 13 jaren'- onlrouw geworden. Het tegenwoordige systeem echter is in de leu zen blijen steken. Ilitler werd herhaaldelijk door enorme toejuichingen onderbroken. Na zijn rede voering to hebben uitgesproken, begaf hij zich onmiddellijk naar Regensburg, waar hij eveneens nog hedenavond het woord voerde. Huiszoekingen in Leipzig. Leipzig, G A p r i 1. (V. D.) Woensdag avond werd het overvalcommando naar Mockau geroepen. Daar waren tijdens ceh vechtpartij tusschen soc.-dem. cn nat.-soc. schoten gevallen, waardoor twee soc.-dem. ernstig gekwetst werden, zoodat zij naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht. Lenige nat.-soc. werden gearresteerd. In ver band hiermede werden huiszoekingen bij één der gearresteerden gedaan, waarbij drie geweren, een sabel en een groote hoeveel heid munitie is gevonden. In Lcossnig zijn tijdens botsingen tus schen nat.-soc. en communisten vijf pat.- soc. g 3wond. Redevoering van rijksminister Dietrich over dc verdere plan- nen der regeering. B c r 1 ij n, G A ji r-j 1. (V. D.) De leider van de staatspartij, de rijksminister van finan ciën Dietrich, heeft een redevoering uitge sproken voor liet geheele bestuur van de Duitsche staatspartij over dc verdere plan nen en voornemens der rijksregecring. Dietrich wees er op, dat den opheldering tot stand was gekomen in de politieke po sitie van dc rijksregecring t.o.v. de radicale partijen. Het is absoluut noodzakelijk, dat voor de rust van liet binnenland dc organi saties, die thans-zijn gischapen, verdwijnen. Ondanks alle pessimistische profetieën is men er in geslaagd de moeilijkheden van den winter door. te komen. De zomer zal een zekere verlichting geven, maar dan ko men weer dc zorgen \oor den volgenden winter en dio zorgen kunnen niet alleen meer met financieele middelen worden 0,ver wonnen. Hiertoe moeten allo economische cn politieke mogelijkheden worden benut. De noodige voorbereidingen van de rijk6 regeering worden genomen. De rijksbank is ondanks den geringen goudvoorraad op het oogenbiik in een bétere positie dan een jaar geleden. Op 1 April had zij vorderingen van 220 millioen Mark. tegenover 800 inil- lioen in het vórige jaar. De bankbiljetten- omloop is eveneens V* milliard geringer dan een jaar geleden. De rijksregecring is be reid een voorzichtige poging te doen het economische loven tot nieuwen bloei te brengen. De verschillende opvattingen cn belangen moeten weliswaar nog met elkaar in overeenstemming worden gebraeht, maar dit zal gebeuren. Bij deze poging zal ook de rentekwestie nog een rol spelen. Het komt er ecliter ook op aan, dat dc dingen een voudig gezien worden cn dat te rechter tijd de juiste besluiten genomen worden. Wat het herstelproble?m betreft, alles wijst er overduidelijk op, dat Duitschland niet beta len kan. De conferentie van Lausanne moet een groote beslissing brengen. Er mag niet vergeten worden, welke waarde ligt in ver trouwen tusschen de volkeren. Dc a^>. ver kiezingen beslissen over het bestaan van dc burgerlijke economie. De Oostenrijksche vice-kanselier voor Hindenburg. Weimar, 6 April. (V. D.) Tijdens zijn alhier uitgesproken redevoering deelde de voorzitter van het Ilindenburgcomitó, land raad b.d. dr. Gerekc, mede, dat dc Oosten rijksche vice-kanselier cn voorzitter van den Oostcnrijkschen landbond, dr. Winkler; tegen hem gezegd had, dat hij in het be lang niet alleen van het Duitsch-Oostenrijk- schc hoerendom, maar ook in het belang van het geheele Duitsche volk niets drin gender kon wenschen dan een overweldi gende overwinning van Hindenburg. Nationaal-socialistlsche kritiek op Severipg's onthullingen. Berlijn, G A p r i L. (V.. D.) Do nationaal socialistische Angriff, die. pas hedenmiddag verschijnt, schrijft naar 1 aanleiding van dc publicaties van den Pruisische» miuister van binnenlandschc zaken Severing o.u. dat de bewijzen, die Severing uit.het mate riaal mee lid te halen, niets waard zijn. In dien dc minister bovendienobjectief had willen zijn, dan had hij eveneens overvallen moMcn doen cn het resultaat daarvan publi ceeren bij de organisatie Rcichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die ook gemobiliseerd was. Ten aanzien van de beweringen om trent den ccllenbouw bij de politie, het vin den van wapendepots e;d. zou men rustig de verklaringen-van de justitie kunnen af wachten. Waarom een politieman geen na tionaal-socialist zou rnogen zijn, begrijpt be halve Severing en zijn vrienden geen mcnsch in heel Duitschland. Het blad ein digt met de verzuchting, dat'het Pruisische ministerie van binnenlandsche zaken hu eindelijk eens iets nieuws moet brengen. Telkenmale drie dagen voor een verkjezipg „onthullingen" cn „materiaal" .\vorcU op den duur tc eentonig, ook al zit er dan ook dit maal de ongehoorde beschuldiging van landsverraad aan vast. T o k i 0, 7 A p r i 1: (V.Di) Het Japansche Telegraafagentschap Sjimboen Rengo deelt- mede dat tusschen dc Chineesche en de Ja- pansche militaire commissie overeenstem ming is bereikt inzake het terug trekkey van dc Japanners uit Sjanghai. OOSTENRIJKSCHE DEVIEZEN- BEPALINGEN. De Oostenrijksche legatie deelt het vol gendc mede: Buitenlanders, die met buitenlandsche .betalingsmiddelen (banknoten, gouden cn zilveren munten, wissels, cheques, ook zoogenaamde travellerchèqucs betaaibaar- stellingen enz naar Oostenrijk gaan, kun nen dezelfde bedragen, in vreemde munt binnen 2 maanden na aankomst, weder on gehinderd naar liet buitenlartd medené men, wanneer zij bij de heenreis de mee'; genomen bedragen döor de gpenecontróle in hun reispas laten inschrijven. Naar Oostenrijk meegenomen Oostenrijk sche betalingsmiddelen zijp Uitgesloten van inschrijving in een reispas. Buiten deze inschrijving kunnen bij het vertrek uit Oostenrijk zopder bewilliging der Oostenrijksche National Bank slechts de volgende bedragen naar het buitenland me degenomen worden: 1. Oostenrijksche betalingsmiddelen (met uitzondering van gouden munten tot 100 schilling, zilvergeld tot 10 S.). 2. Buitenlandsche betalingsmiddelen (met uitzondering van gouden munten) tot een waarde van 500 S. benevens zilvergeld tot een waarde van 20 S. Credietbrieven en accrcditicven door credietondernemingen, buiten Oostenrijk afgegeven, kunnen zonder vermelding in den reispas en zonder bijzon dcre bewilliging van de Oostenrijk9che Na- tionalbank uit Oostenrijk weer naar het buitenland meegenomen worden. EEN STOOMSCHIP WORDT VERLENGD. In liet drijvende dok der Germaniawerf te Kiel vindt op het oogeniblik een werk plaats, dat op scheepsbouwtech- nisch gebied zéér interessant mag genoemd worden. Het stoomschip Frielinghaus wordt YZV2 M. langer gemaakt, waardoor de inhoud met 050 ton wordt verhoogd. BUITENLAND. Von Bulow spreekt op de Donau-.confe- rentie over liet Duitsche plan. (Derde blad, pag. Sclicringer beschuldigd van hoogvoi-raad. (Derde blad, pag 1). BINNENLAND. De Bossche Hanzebank-affairo. (Tweede Blad. pag. *2.) Het,vermiste meisje terecht. (Tweede Blad,, peg. 1.) Minister de Qoer over het Pondenvcrlies dor Nedërl. Bank. (Eerste Blad, pag. 2). Cóntingenteering van vlcesch. (Tweede blad, pag. 1) STADSNIEUWS. Wie was verdachte? (Kantongerecht). (Eerste blad, pag. 3). Abonnementsconcert van het Hartvelt- kwartet. (Eerste Blad, pag. 3). Vertooning van de film „Wij Bouwen" voor den Aannemersbond. (Eerste Blad, pag. 3.1 Medegedeeld door het Kon. Ned- Mot. Inst. te De Bilt: Hoogste barometerstand 760.1 te Toulouse. Laagsle barometerstand: 729.0 te Helsing- fors. Verwachting: Moest matige, aan de kust aanvankelijk nog. krachtige N.W. tot W. wind, zwaar bewolkt mot lijdelijke opkld- rihgeh, aanvankelijk nog kans op regen buien,-weinig verandering in temperatuur. Dc diepe depressie, die gisteren voor dc Noorsche kust lag, hééft zich Z.O.waarts verplaatst cp is in diepte afgenomen. Het lage, drukgebiod over. Finland bleef sta tionpair. Ten W. vdfe de BritscJjie eilanden strekt zich een rug van hoogo luchtdruk uit. Over IJsland kondigt een barometerdaling het naderen van een nieuwe depressie aan. Ten gevolge daarvan zal dc wind ,bij ons waarschijnlijk weer gaan krimpen en in sterkte afnemen. Ook do kans op buien neemt daarbij af. Toch zal het weer nog wel een guur karakter blijven behouden. Over bijna het geheele waarnemingsge bied viel in do afpeloopen 2-4 uur veel neer slag. In ons land had Maastricht 9 m.M. Gedurende dc eerste 8 dagen van April is in De Bilt 37 m.M. neerslag gevallen, terwijl dc normale hoeveelheid voor deze maand ii 'm.M. bedraagt. LANGESTRMT 49-51 TELEFOON 190 CREPE DE CHINE alle kleuren f 1,20 per meter. CREPE GEORGETTE dito dito FLAMENGA (wol m. zijde) f 2,50 en f 3,25. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Alleen betere merken. Het toonaangevende fabrikaat complete collectie. Arnh-straat. Gevestigd sedert 1887. VERKEERSVLIEGTUIG IN RRAND. Weenen, 6 April. (V.D.) Het vliegtuig A 100 van de Oostenrijksche Luchtvaart maatschappij, dat den dienst onderhoudt op de lijn Berlijn—Praag—Weenen. is Dins dag te Aspern (de vlicghaven van Weenen) tijdens de landing in brand geraakt. Dc piloten konden zich uit het brandende toe stel redden, terwijl de beide passagiers cn de vrachlgoedercn'konden worden gered. Zeven personen die behulpzaam waren ge weest bij de blusschingswerkzaaróheden kregen lichte gasvergiftigingen. De machine is volkomen onklaar geraakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1