DE EEMLANDED DE ENGELSCHE BEGROOTING INGEDIEND e Licht op JOH. DE HEER Woensdag 20 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 249 ARSENAALBRAND TE BUENOS AIRES AMERIKAANSCHE SCHULD STAAT ER NIET OP MUNITIEDEPOT VLIEGT IN DE LUCHT NOG STEEDS OP ZOEK NAAR LINDBERGH'S KIND HET BRITSCHE KABINET VERDEELD 7 uur 37 min. L. J. LUYCX ZOOM BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. v. d. BURG Piano's, Orgels, Radio AMERSFÜ ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ®a#ndcn voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per 1week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.1 7Vj. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. AfzonderIi)ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1:05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 LlefdadlgheJds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES* bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Nieuwe oorlogswolken boven het Verre Oosten? Moeilijk heden tusschen Japan en Rusland. Na den dynamietaanslag van 12 April op een trein, die Japansche troepen in Mand- sjoerije vervoerde, waarbij tientallen Ja- pansche soldaten werden gedood of ge wond, zijn te Charbin tot dusver tusschen de 200 en 300 Russen cn Chinèezcn gear resteerd. Zooals steeds in dergelijke geval len, geven de partijen, die bij het gebeurde zijn betrokken, elkaar de schuld. De Ja panners hebben wcl-is-waar volgens een verklaring in het parlement te Tokio eerst de opvatting te kennen gegeven, dat Russi sche witgardisten de hand in het spel heb ben gehad, maar naderhand werd ver klaard, dat er teekenen waren, die erop wezen, dat de aanslag „het werk van Rus sische agenten was. Van sovjetzijde daar entegen wordt de aanslag voorgesteld als een provocatie van Japansche of Wit-Rus- sische zijde, terwijl er aan wordt toege voegd, dat een dergelijk optreden van de Japanners niets nieuws is, om een mili taire bezetting te rechtvaardigen. De sovjet- Russen meenen aanleiding te hebben om van een anti-bolsjewistische campagne in Charbin te spreken. Alleen is het bemoe digend, dat in alle 60vjet-verklaringen er steeds weer de nadruk op wordt gelogd, dat de sovjetregeéring, ondanks al deze provocaties, zich niet van haar standpunt zal laten afbrengen en in geen geval in Mandsjoerijc zal intervcnieeren. Dc Frankf. Ztg maakt de opmerking, dat bet inderdaad voor de hand ligt, dat de sovjetunie, nu zij zich op geweldige wijze inspant om haar «pbouwarbid te voltooien alle oorlogsverwikkelingen tracht, te ver mijden. Mogen van Japansche zijde de Rus sische troepensamentrekkingen in het grensgebied tusschen Mandsjoerije cn Wla- diwostolc, evenals in de nabijheid van Char- barowsk er moeten daar reeds 70.000 man sovjettroepen staan beschouwd worden als een acuto bedreiging, daar staat tegenover, dat men deze concentra ties ook zóó kan begrijpen, dat Rusland, ernstig verontrust door de anti-sovjet-gc- zindheid der nieuwe Mandsjoerijeche machthebbers cn door dc Japansche troc- penzendingen naar Mandsjoerije, zich ter wille van zijn bezittingen verplicht gevoelt alle voorzorgsmaatregelen te treffen, ten einde gewapend te zijn, voor het geval Ja pan bepaalde ambities zou willen verwer kelijken, hetgeen binnen het bereik der mogelijkheden ligt. Ook van Japansche zijde werd tot nog toe steeds verklaard, dat een oorlog met de 60vjet-unie, als het, maar eenigszins mo gelijk is, zal worden vermeden. Ook nu valt weer tc beschikken over een officicele verklaring, welke behelst, dat. Japan zorg vuldig er voor zal waken sovjet-Rusland geen reden te geven zich op te winden. Er wordt aan toegevoegd, dat de Japansche troepen order hebben gekregen de grens gebieden te verlaten. Uit verklaringen in de Japansche pers die afkomstig zijn van het ministerie van buitenlandschc zaken valt echter op te maken, dat Japan bereid is in te grijpen, d.w.z. met geweld van wa penen te intervcnieeren, „wanneer er ge vechten zouden worden geleverd tusschen Rusland en den nieuwen Mandsjocrijschen staat". Elke verdere handeling in den geest van den aanslag op den trein met Japan sche troepen, zoo wordt verder in de Ja- panscüfc verklaring betoogd, zou tot de ernstigste gevolgen kunnen leiden. Het zen den van Russische troepen wordt uitgelegd als een bewijs, dat de sovjet-unie besloten is hetzij offensief, hetzij defensief, .den strijd aan te binden. Ieder* zal moeten toe geven, da^t, als dc Japanners een derge lijke taal spreken; dn niet bepaald bij draagt. tot kalmeering der gemoederen, al moge dc Japansche regeering telkens op nieuw verklaren, dat men geen ernstige verwikkelingen behoeft te duchten. De bezetting van Mandsjoerije door dc Japanners en vooral dc uitbreiding dezer bezetting tot het gebied van den Oost-Chi- neeschcn spoorweg, die onder Russisch be heer staat, bergt in elk geval uiterst groote gevaren in zich. Bekend is ook, aldus do Fr. Ztg., dat dc Japanners, die het zoo gaarne laten voorkomen, dat zij dc wer kelijke ordebewaarders zijn, geenszins in staat zijn ervoor te zorgen, dat de sovjet- Russische spoorweg-ambtenaren niet las tig worden gevallen, hetgeen den laatsten tijd meermalen is geschied. Zoo kan iedere dag nieuwe incidenten brengen, die mis schien eenmaal uitloopen op zoo'n groote catastrophe, dat geen uitweg meer moge lijk is. Dc Volkenbondscommissie, die thans ••n reis door Mandsjoerije zal maken, ziet »ich dus tegenover een zeer moeilijke taak gaplaatst. Mogo er op het oogenblik en de naaste toekomst al geen sprake SilQ ven een acuut oorlogsgevaar tusschen ■Usland en Japan, niettemin zal dc gewa gende inmenging der Japanners in het Mandsjoerijschc complex van vraagstuk ken stellig een haard van gevaar blijven, die het Verre Oosten voorloopig niet tot rust zal laten komen en die tevens een beletsel is voor de binnenlandsche conso lidatie, welke van groot internationaal be lang is. HET DUITSCH ALS OFFICIEELE TAAL IN ZUID-WEST-AFRIKA. Kaapstad, 19 April. (V. D.) In het ZuidAfrikaansche Huis van Afgevaardig den heeft de leider der Zuid-Afrikaansche partij, generaal Smuts, een scherpen aan val gedaan op dc regeering, omdat deze heeft goedgekeurd, dat in Zuid-West-Afri- ka, in de voormalige Duitsche kolonie, het Duitsch als derde officicele taal naast het Engelsch cn Afrikaansch wordt ingevoerd. Generaal Smuts verklaarde, dat deze maat regel financieel zeer kostbaar zal blijken tc zijn. Bovendien kon men verwachten, dat bij de praktijk van deze bepaling' dc Duit schers in Zuid-West-Afrika bevoorrecht zullen worden, terwijl de uit Zuid-Afrika komende ambtenaren in een nadeelige po sitie komen, als zij het Duitsch niet mach tig zijn. Minister-president generaal Hert zog verdedigde het beleid van dc regeering en verklaarde, dat Zuid-West-Afrika zijn ambtenaren zelf betaalde en hun benoe ming dus zelf in de hand had. Ten aanzien van dc voorgenomen leening der Zuid-Afri kaansche unie aan Zuid-West Afrika, deel dc Hertzog mede, dat deze leening twee honderdduizend pond bedroeg, waarvan 100,000 pond bestemd was voor delging van dc huidige schuld en de rest voor werkloos heidsbestrijding. Buenos Aires, 19 A p r i 1. (V.D.) Dins dag is in het arsenaal van dc marine een groote brand uitgebroken, welke zich zeer snel uitbreidde cn ontzaglijke schade aan richtte. Eerst hadden ccnigc hevige ont- ploffingcn plaats, welke in de geheele stad te hooren waren. Korten tijd daarna stond oen pakhuis in lichterlaaie. Hoewel onmid doll ijk honderden brandweerlieden ter plaatse waren, breidde het vuur zich ra zendsnel uit. Spoedig stonden zes pakhui zen in lichter laaie. De gebouwen waren gevuld met hout, verfstoffen cn levensmid delen. In een pakhuis waren verscheidene zuurstofreservoirs opgeslagen, welke met luiden knal ontploften. Eerst na ecnige urch gelukte het den brand te beperken. DE OVERSTROOMINGSRAMP IN JOEGO-SLAVIE. Belgrado, 19 April. (V;D.). Terwijl in de berichten in de pers tot nog toe niet dui delijk is gebleken, welken omvang de over stroomingen in Joego-Slavië hadden aan genomen, schrijven zij thans algemeen, dat een dergelijke ramp zonder voorbeeld in de Joego-Slavische geschiedenis is. De Vremc schrijft over een nieuwe zee, die tusschen Belgrado cn Brod aan dc Save over een lengte van 200 K.M. is ontstaan. Uit deze waterwoestenij steken nog slechts de daken der huizen van steden cn dorpen als eilanden omhoog. Uit een vlieg tuig gezien lijkt geheel Slavonië een reus achtige archipel met duizenden eilanden en kanalen. Dc bevolking heeft zich niet overal in veiligheid kunnen brengen. Dui zende menschen zaten nog opgesloten jn bun huizen,'den honger en wanhoop ter prooi. Indien niemand spoedig hulp komt verlecnen, zouden zij verloren zijn. AARTSHERTOG OTTO GEOPEREERD. Brussel, 18 April. (H. N.) Aartsher tog Otto van Ilabsburg is vandaag door den Keulschen professor Ilabbrer onder as sistentie van drie Belgische geneesheeren geopereerd. Zijn locstand is naar omstan digheden bevredigend. DE AARDBEVING IN DE PROVINCIE HOEPEH. Sjanghai, 18 April. (V. D.) Volgens een bericht uit Nanking is de aardbeving op verschillende plaatsen in dc provincie Hoepeh waargenomen. Volgens tot nu toe onbevestigde berichten zou het aantal slachtoffers 51 bedragen. Marga von Ltzdorf, dc Duitsche sportvlieq- ster, die zich met haar kleine vliegtuig „Kiekindiewelt" op den terugtocht van Ja pan naar Duitsch land in Siam bevond, is, toen zij van hot vliegterrein van Bangkok vertrok, neergestort. 1-Ict toestel werd vol komen vernietigd, maar dc vliegstor liep slechts lichte verwondingen op. De minister verzoekt het Lagen huis een leening van 150 mih lioen pond te willen toestaan Nieuwe belastingen Londen, J9 April. (V.D.) Het. Lagerhuis was hedenmiddag tot de laatste plaats be zet, toen do minister van financiën, Ne ville Chamberlain, het woord nam tot het uitspreken van zijn begrootingsredevoering. Op de gaanderij hadden o.m plaats ge nomen dc prins van Wales-en talrijke le den van het corps diplomatique. De minister wees er in den aanvang van zijn redevoering op, dat sinds November j.l. groote bezuinigingen zijn ingevoerd. Toen heeft het deficit 74 milliocn bedra gen, terwijl hij thans kan wijzen op een klein overschot tot een bedrag van 364.000. Feitelijk is do toestand echter t 9 millioen gunstiger dan geraamd was. O.m. zijn als gevolg van de afneming der werkloosheid in plaats van 22 millioen, 3il/s milliocn kunnen bezuinigd worden. Dank zij de nieuwe douancpolitiek is 3 milliocn meer ontvangen dan in November word ge raamd, terwijl de bierbelasting met 3Vk millioen niet geheel de raming van d'/s millioen heeft bereikt. De inkomsten uit clc alcoholbelasting wa ren opnieuw achteruitgegaan cn zijn 1 millioen achtergebleven bij dc verwachtin gen. De successiebelasting brengt oen ver schil van 18 millioen, terwijl de inkom stenbelasting 15 millioen meer heeft op gebracht. Do Erigelsche belastingbetaler heeft zijn plicht op buitengewone wijze vervuld en heeft met patriottisme de op wekking dor regeering beantwoord oni dc belastingen vroeger te betalen dan vorige jaren het géval is gewéést! Tot nu toe' zijn 65 millioen certificaten geconverteerd. In het algemeen gesproken, zcidc Chamberlain tc' hopen, dat thans voor Engeland het zwaarste achter den rug is. De begrooting der uitgaven voor het vol gende bögroótmgsjaar wijst een eindcijfer aan van 766 millioen, met inbegrip, van het amortisatiefonds voor de binnenland sche schulden. Chamberlain besprak vervolgens, de doua ncpolitiek, welke hij door do gebeurtenis sen gerechtvaardigd f noemde. Aangeno- f ncn cjat anti- dumping-rechtcn, j .velkc den 19 Mei ^xpireeren, op hun luidige hoogte blij- en, zullen zij 250.000 en de dum- pingtaricven op landbouwproducten - 750.000 opbrengen. De ontvangsten it hoofde van het nvoerrecht ad 10 vvórclen op 27 mil lioen geraamd. De pttamrfrt atv minister hoopt nog CHAMBERLAIN. VOQr ,]ct oinJe der week verdere antidumpingtarieven te kun nen aankondigen, welke naar zijn schatting 5 millioen zouden kunnen opbrengen. Dan blijft er nog een deficit van 1.700.000, aangezien de uitgaven 766 millioen, doch dc gewone uitgaven slechts 76i.300.0U0 zullen bedragen. Dc minister zcide door dc macht der ge beurtenissen gedwongen te worden ter ver mijding van heftige en gevaarlijke valuta- tluctuaties een goudreserve en buitenland schc deviezen ter beschikking tc stellen, ten einde plotselinge kapitaal-opyragingén het hoofd tc lcunncn bieden. Derhalve verzoekt dc minister het La gerhuis een leening van 150 millioen te willen toestaan om den wisselkoers te cga- iiseeren en een goudreserve te vormen. Indien de rcgcering deze leening zal kunnen opnemen, zal dc minister nochtans geen definitieve verzekering kunnen geven, dat de valuta-fluctuaties ten slotte beëin digd zullen worden, doch, aldus dc mi nister, de regcering zal dan heter dan tot nu toe in de gelegenheid zijn de valuta op peil te houden. De minister deelde voorts mede, dat hij voor dit jaar geen verlichtingen zal kun nen geven bij de heffing der inkomstenbe lasting. Chamberlain kondigde vervolgens aan dat de inkomstenbelasting zal worden geheven door dc onmiddellijke betaling von dc vervallende belastingbedragen door de werkgevers ten behoeve van de werkne mers. Tot groote verrassing van het Lagerhuis deelde de minister vervolgens mede niet in slaat te zijn de bierbelasting te verlagen, hoewel hij zeide er van overtuigd te zijn, dat het bier overbelast is. Van Januari af wordt de belasting op motorrijwielen, naar gelang van den cylin- dcr-inlioud, verlaagd. Dc subsidies voor binnenlandsche beetwortelsuiker ten be drage van 12 shilling por centenaar blijven bestaan. Door de nieuwe maatregelen is hot deficit, zoonis dat oorspronkelijk moest worden verwacht, omgezet in een surplus van 760.000. De minister besloot met tc zeggen, dat indien Engeland zich nog iets langer be perkingen wenscht op to leggen, het daar voor ten sloile een groote cn zekere beloo ning zal ontvangen. Harde arbeid, ijzeren spaarzaamheid, vaslc moed en onuitputte lijk geduld zijn de kwaliteiten welke En- geiand thans moot toonen to bezitten. In zijn bcgrootingsrcdcvocring kondigde Chamberlain nog aan, dat dc rechten op thee weer zullen worden ingevoerd cn wel van 4 pence per pond van buitenlandschc thee cn van twee pence per pond voor dc uit het Britsche rijk afkomstige thee. Op de aanwezige voorraden zal een rcclit van twee pence per pond worden geheven. Een en ander zal 3.600.000 per jaar op brengen. De schuldbetalingen a.in Amerika zijn niet op de bcgrootlng geplaatst. Groot opzien te Washington. Het bcrieht dat dc Amcrikaansche schul den niet op dc Britsche begrooting zijn ge plaatst, heeft groot opzien gebaard bij dc regcering te Washington. De republikeinsche senator Reed, die als woordvoerder van het ministerie van finan ciën wordt beschouwd, verklaarde in den Senaat, dat noch de Amcrikaansche regce ring. noch toonaangevende ambtenaren Engeland aanleiding hebben gegeven toe te stemmen in dc verlenging van het schul- denmoratorium. Reed is overtuigd, dnt En geland de schuldbetalingen zal verrichten. Talrijke dooden nabij Tokio Tokio, 1 9 A p r i 1. (V. D.) Hedenmorgen vroeg is een militair munitiedepot, te Tnki- nokawa, een voorstad van Tokio, in dc lucht gevlogen. Dc explosie- was zoo hevig, dat tal van huizen in do omgeving werden vernield. liet aantal dooden staat nog niet precies vast, doch bedraagt -40 k 50. Dc oor zaak van de ontploffing is nog niet bekend. De pers maakt het hem lastig New York, 19 April. (V. D.) Dc poli tie kreeg dezer dagen een aanwijzing, dat de baby van Lindbergh zich, gekleed in mcis- jeskleeren, aan boord van het Duitsche Lloydschip Europa zou bevinden. Bij aan komst van de Europa in.de haven van New York doorzocht de politic het hcelc schip, doch zonder resultaat. Kolonel Lindbergh heeft opnieuw een dringend beroep op dc pers gedaan, om hem niet voortdurend lastig te vallen en alle bewegingen van hem en zijn medewer kers te vermelden. Lindbergh verklaarde tc geloovcn, dat dit één van dc voornaamste redenen wus, waarom hij geen contact met dc ontvoerders van zijn zoontje kon krijgen. Alle personen, die namens hem optraden, werden voort durend door reporters achtervolgd, zoodat dc ontvoerders niet het risico wilden loopen bij ontmoetingen met Lindbergh's vertegen woordigers door dc pers te worden gesigna leerd. Londen, 19 April. (V. D.) In de kabi netszitting van gisteravond werd in do eerste plaats besproken het herstel- en oor- logsschuldenvraagstuk en in verband hier mede de voorbereidingen voor de conferen tie van Lausanne. Ook de besprekingen van Macdonald met de verschillende staatslie den te Genèvc werden in den ministerraad behandeld. Volgens de Daily Express is het bij de beraadslagingen van bet kabinet over dc begrootingen tot ernstige mecningsver- schillen gekomen en wel voornamelijk ovor de te volgen tariefpolitiek. Het verschil zou zulk een omvang bobben aangenomen, dat een aantal ministers met aftreden had ge dreigd. Macdonald was er toen echter in geslaagd de eenheid te herstellen, door den ministers, die zich op het vrijhandelsstand- punt plaatsten, te garandeeren. dat zij te allen tijde uiting zouden kunnen geven aan hun afwijkende meening. Op deze voorwaarden konden ook dc libe rale ministers hun goedkeuring aan het be grotingsvoorstel hechten. BUITENLAND. Dc Lngelsclie begrooting ingediend. (Eerste Blad, pag. 1.) Arsenaalbrand to Buenos Aires. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Dc llaagscho Nutsspaarhank is safe. (Tweede Blad, pag. 2.) Echtelijk drama tc Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 1.) UIT DEN OMTREK. Motorongelukken tc Baarn cn Soester- berg. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Vliegtuig neergestort boven onze stad. (Eerste Blad, pag. 2.) Hoogste barometerstand: 766.8 tc Jan Mayen. Laagste barometerstand: 715.3 te. Storno- way. Verwachting: Meest matige wind uit richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk ccnigc regen, weinig verandering in temperatuur. De depressie in het N.W. verplaatst zich slechts zeer langzaam en ligt thans met een iets dieporen kern bij Schotland. In den Z.-sector daalt de luchtdruk re gelmatig In het O. on Z. wordt de depressie be grensd door ruggen van hoogen luchtdruk. Bij IJsland was de barometer gister avond nog sterk stijgende bij zeer lage temperatuur. Bij het geringste luchtdruk- verval zijn overal de winden zwak en ko men in de- streken voor de nacht heldere wat lage ochtcndtcmperaturcn voor. Bij de geringe beweging der depressie en de da ling van don luchtdruk in het Kanaal zal de wind in het Z. blijven zonder groote. kracht te bereiken cn is te voorzien, dat dc lucht betrokken zal blijven met kans op tijdelijke lichte neerslag en zonder veel verandering van temperatuur. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Dagelijks nieuws in: KNOOPEN, GESPEN, CEINTUURS, KRAGEN, RüCHEN. Het ideaal van den waren muziek liefhebber. Dc vertegenwoordiger AnNH.STRAAT Varkensmarkt 5 Tel. 1339 Reeds 27000 instrumenten werdon door ons geleverd! Zegt U dit niets EEN SLEEPBOOTKAPITEIN VER DRONKEN. In de Moezel gevallen. Vannacht is Ie Coblenz de kapitein van de in dc Moezel liggende Ncderlandschc sleepboot Sirah. uit Dordrecht, Willem Bon gaards genaamd, op dc looppank uitge gleden en in de rivier gevallen, die daar ter plaatse heel diep is. Op zijn hulpgeroep werd hem een reddingsgordel toegegooid, welken hij echter ondanks alle wanhopig* pogingen niet kon grijpen. Plotseling uitt* hij een gil cn zonk in dc diepte weg. Men vermoedt, dat hij in het koude water hart- kramp heeft gekregon. Zijn lijk is nog niet gevonden Bongaards, uit Esscnberg afkomstig, was 36 jaar en gehuwd. Het droevig ongeluk is telefonisch aan zijn vrouw meegedeeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1