DE EEMLANDED Bukeelaedsclh Overzicht Buitenland Ml Beursoverzicht Belangrijkste Nieuws Weerbericht JOH. DE HEER Vrijdag 22 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 251 VIJFTIGSTE STERFDAG VAN DARWIN PLAFOND INGESTORT IN RECHTZAAL MOEILIJKHEDEN IN J0EG0-SLAVIE AMERIKA EN'T SCHRAPPEN DER SCHULDEN 7 uur 37 min. L. J. LUYCX ZOON VOSSEN vanaf f 16.50 ZILVERVOSSEN vanaf f70.— MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG Piano's, Orgels, Radio RUSLAND ALS VRIEND VAN DEN VREDE AHERSFOÖRTSCti ABONNEMENTSPRIJS P® 3 naandtn voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75. per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN «-* «geis t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadighclds-advertentlën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—, Bewijsnummer extra f 0.05 Ameiika niet bereid de schulden te schrappen. Een merkwaar dige stap van het staatsdepar- tement. Europa staat, gelijk men weet, voor grootc bedragen bij do Verecnigde Staten in bet krijt. Met betrekking tot de loopendc annuïteit is den debitcurstaten uitstel van betaling toegestaan. Dit is geschied door het bekende moratorium, waaraan de naam van Hoover, den Arnerikaanschen president is verbonden en waarvan de strekking was, dat Amerika een jaar lang bereid was geen gelden van de schuldenaarsstatcn te innen wanneer op hun beurt de crediteuren van het Duitsche rijk dit land een jaar lang on gemoeid lieten. Ondertussclien loopt het Hoovermoralo- rium weldra af en daar sommige Europee sche landen misschien in de waan verkee ren, dat de tijdelijke stopzetting der beta lingen misschien een permanent karakter zal gaan dragen, heeft het Amcrikaansche staatsdepartement zich thans gehaast deze illusie wreed Ie verstoren. Washington heeft namelijk aan do departementen van buitenlandscho zaken van een veertiental Europeosche schuldenaarsstaten een gelijk luidend protocol doen toekomen, waarin heel precies uiteen wordt gezet op welke wijze de annuïteit, waarvoor de bctalings- opschorling gold, terug dient te worden be taald. Vriendelijk, maar heel dringend wordt eraan herinnerd, dat de 246 milliócn dollar, waarvoor uitstel van betaling is ver leciid, in tien jaarlijksche termijnen, te be ginnen met Juli 1933, most worden terug betaald en dat «ie interest zal worden be rekend op vier procent. Ofschoon men aan den eencn kant den indruk krijgt, dat aan den stap der Ver ecnigde Staten slechts een formeele betee kenis raoct worden tosgekend, liggen er natuurlijk pok politieke bedoelingen aan ten grondslag. Feitelijk wordt met de toe zending van het protocol te kennen gege ven, dat de dcbitcurlanden zich niet moe ten voorstellen, dat dc Verecnigde Staten op liet stuk der schulden ook maar ecnigszins over de brug .zullen komen, wanneer niet een volkomen nleuwo wereldtosstand wordt geschapen. Bestaat er kans op ver wezenlij king daarvan? De Amerikanen zijn van gevoelen, dat dit aan Europa zelf zal lig gen. Wanneer dc Europcesche staten wer kelijk ernst maken met de ontwapening en tevens een bevredigende oplossing vinden voor het vraagstuk der schadevergoeding, zal er met Amerika zijn te praten. Trouwens: do vertegenwoordigers van Amerika 'e Geneve laten zich in denzelfden zin uit oi suggcreeren minstens, dat Ame rika niet het volle pond zal éisclien, wanneer Europa blijken geeft tot inkeer te zijn gekomen, d.vv.z. wanneer de Europei- sche staten een einde maken aan den feilen bewapeningswedstrijd, die milliocnen ver slindt, en tevens onderling redelijke finan cicele en economische schikkingen aangaan, waardoor de voorwaarden voor rust, vrede en welvaart worden geschapen. Sinds het Hoover-moratorium werd afge kondigd, zijn nu een maand of tien ver streken en althans in deze periode hebben de Europeesche staten er nu niet bepaald toe bijgedragen het vertrouwen der Ameri kanen te wekken. De jongste stap der Ver ecnigde Staten kan als een laatste aanspo ring worden beschouwd om de verdwa- zingspolitiek niet langer voort te zetten. In beginsel heeft de Amcrikaansche re geering waarschijnlijk geen bezwaar tegen verlenging van het eenjarigi moratorium en evenmin tegen een schrapping der schulden in meer of minder grootcn om vang, doch dan moet Europa de tot dusver gevoerde politiek radicaal wijzigen. Het staatsdepartement was wel genood zaakt tot zijn jongsten stap over te gaan, omdat het congres bij voortduring duidelijk heeft laten uitkomen zoowel de meerder heid der republikeinen als die der demo craten nemen dit standpunt in dat on der de tegenwoordige omstandigheden er niet aan gedacht kan worden de welwil lendheid, die dc Europcesche staten van Amerika verwachten, in daden om te zet ten. Kort samengevat: Amerika is slechts tot concessies bereid, wanne sr Europa, dat op den verkeerden weg is geraakt, spoedig en duurzaam zijn thans verre van onberis pelijk leven betert. STAAT VAN BELEG AAN DE MANBSJOERIJSCHE GRENS. Tokio, 21 April (V.D.). De Japansche bladen melden, dat het hoofdkwartier van bet Roode Leger in het Verre Oosten Woens dag den staat van beleg aan de Russisch Mandsjoerijsche grens afgekondigd heeft In het bizonder wordt de grens bij Pogra- nitsjnaja bewaakt, aangezien hier, naar dc Russische opvatting, een inval van Wit- gardistcn dreigt. Het Japansclie hoofdkwartier heeft be volen, dat de Japansclie staatsburgers Po- granitsjnaja direct moeten verlaten cn naar Japan terugkeeren. DE OVERSTROOMINGEM IN HET GEBIED VAN DE SAVE. Bijna 6CQ0 huizen onder water. Belgrado, 21 April (V.D.). Naar de bi- zondere cor. espondent van dc „Prawda" bericht is dc Save Donderdag opnieuw ge wassen. zoodat er geen uitzicht meer is op een spoedig afvloeien van het hooge water In het middenstroomgebied van dc rivier staan 5987 huizen onder water, waarvan reeds GOO volkomen vernield zijn cn onge veer 2000 ernstige schade hebben opgeloo- pen. Levendige herdenking in Rusland Moskou, 21 April. (V.D.) Dc academie van wetenschappen der sovjet-unie, de communistische academie cn liet Lenin-in- stituut hebben Ier gelegenheid van den 50sten sterfdag van Darwin een feestzit ting georganiseerd, die gehouden is in de zuilenzaal van het vakvereenigingshuis te Moskou. Boecharin hield een rede over Darwin cn het Marxisme, waarin hij erop wees, dat de theorieën van Darwin en Marx de grootste wetenschappelijke gebeur tenissen waren van de afgcloopen eeuw. Zij ontstonden als een practisch gevolg van dc noodzakelijkheden van het tijdstip, waarin zij ontwikkeld werden cn toen de meening van de mensehheid over de historische ont wikkeling der wereld cn van het mcnsche- lijk geslacht radicaal gewijzigd werd. Professor Wewilof hield een toelichten de rede op zijn rapport over de bctcekcnis van het Darwinisme voor dc geschiedenis der biologische wetenschap, Dc Darwinisti sche theorie van de teeltkeus had voor den socialistisclicn opbouw van den landbouw en veeteelt in de sovjet-unie ontzaggelijke mogelijkheden geopend. Tenslotte voerde prof. Sawodofski het woord over het Darwinisme en de evolutie leer. Ook in andere steden in de sovjet-unie zijn herdenkingsbijeenkomsten cn weten schappelijke voordrachten over Darwin ge houden. De geheelc Russische pers wijdt uitvoerige artikelen aan Darwin cn dc bc- leekenis van zijn leer. Groot aantal dooden en gewonden Parijs, 21 April (V.D.). Donderdagmor gen heeft in het. gerechtsgebouw te liastia (Corsica) tijdens een rechtzitting een ern stig ongeluk plaats gehad, doordat het pla fond instortte en alle 50 in de zaal aan wezige personen onder het puin werden bedolven. Brandweer en militairen kondei» tot. den middag vijf lijken bergen. Een groot aantal zwaargewonden moest naar het zie kenhuis worden overgebracht. Nader wordt gemeld: Het ernstige instortingsongeluk dat heeft plaats gehad in hot gerechtsgebouw van Bastia zou reeds 15 menschcnlevens hebben geëischt Tot hen bchooren twee advoca ten, van wie de een Colombani, de presi dent van d. orde van advocaten te Bas tia is. DE AMERIKAANSCHE NOTA AAN ENGELAND. Inzake terugbetaling der schulden. Londen, 21 April (V.D.). Het Foreign Office bevestigt, dat do Amcrikaansche re geering met het oog op de terugbetaling zich tot Engeland heeft gewend. De annuïteit bedraagt 33 millioon goud sterling. Dc nota is reeds begin Maart ver zonden. Amerika eischt een terugbetaling der uitgestelde jaarlijksche betalingen in tien termijnen, met een rentevergoeding van 4 De Amcrikaansche stap is ge schied op grond van dc besluiten van den Arnerikaanschen senaat. In Engelsche kringen is men verrast over het feit, dat Amerika aandringt op een ren tevergoeding van 4 's ja ars, terwijl hij-,de n de maand Augustus j.K gehouden ne- iprckingen nog rekening werd gehouden met 3 NIEUWE PLANNEN VAN ELLY BEINHORN. Sydney, 21 April. (V.D.) Dc Duitsche ia trice Èllv Bcinhorn, die met haar Klemm Argus—vliegtuig naar Australië is gevlogen, is voornemens zich rnet haar toestel naar Valparaiso in te schepen om 'andaar uit ccn vlucht door Zuid-Amerika te ondernemen. Zij wil o.a. Santiago, Bue- nos-Aires, Montevideo cn Rio dc Janeiro bezoeken. Banken kabinetscrisis Belgrado, 20 April. (V.D.) De binnen landsch-politieke toestand van Zuid-Slavië is verward. De openbare meening wordt beheerscht door het bericht, dat de eerste Kroatische spaarbank, de grootste deposi- tobank van den staat, haar ljctalingen, ook die van beperkten omvang, heeft gestaakt. Dc op één na dc grootste bank, de crujdiet- instel ling te Laibach, zou eveneens in moeilijkheden verUeeren. Dc onduidelijk heid van den toestand wordt groot er, aan gezien dc pers de aangelegenheid ver zwijgt. Naar in politieke kringen verluidt, heeft de ministerraad zich in de laatste, zittingen uitvoerig inct het bank-vraagstuk bezig ge houden. Er konden evenwel geen besluiten worden genomen, aangezien het eerste ka- binct-Marinkowitsj reeds zijn eerste crisis doormaakt. De minister van financiën heeft in de afgcloopen drie weken twee malen zijn portefeuille Ier beschikking gesteld, evenwel zonder dat zijn ontslagaanvrage werd ingewilligd Evèözoo hebben de Kroa tische ministers Se.hibc.nik en Prosca ver geefs ontslag aangevraagd. Ook de positie van het kabinet nopens do Skoeplsjina is volkomen onduidelijk. De bedoeling om on der leiding vau Maiink'ow itsj een nieuwe staatspartij te stichten en tc trachten dc af gevaardigden voor deze partij te winnen, is tot.nu toe zonder resultaat gebleven. Het mcercndcel der afgevaardigden heeft de onclcrteckening van de uit tc vaardigen partijproclamatie geweigerd. ERNSTIGE COMMUNISTISCHE ONLUSTEN TE PHILADELPHIA. N cw Y o r k, 21 April (V.D.). Te Philadel phia hebben Communisten Donderdag een z.g. „hongermarsch" georganiseerd door dc zakenwijk der stad. Het is tot bloedige bot singen rnet de politie gekomen. Minstens 60 personen w.crden gewond. Een politie beambte word levensgevaarlijk gekwetst. Bereden politic dreef de menigte, van waar uit met steenen werd geworpen, uit een. Honderden personen werden gearres teerd. MAATREGELEN TEGEN DE NAZI'S TE BRESLAU. R. r e s 1 a u, 2 1 April. (V. D.) Volgens in structies van den regceringsp resident heeft de politic te Breslau ccn nat.-soc. partijlo kaal aldaar gesloten. De 'nat.-socialisten trokken uit protest gewapend met schoppen cn andere tuinwerktuigen, door dc stad. Dc politic moest herhaaldelijk van den gummiknuppel gebruik maken cn arresteer de eenige personen. DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE. De bijeenkomst van wereld* beteekenis. Londen, 21 April. (V. D.) In den loop der begrootingsdcbalten in het Lagerhuis verklaarde 6ir Robert Ilorne, dat allen, die naar Lausanne gaan, een grootcre verant woordelijkheid hebben dan ooit staatslieden te dragen hebben gehad. Het lot van de ge- hcele wereld ligt in hun handen. Ook de conservatieve afgevaardigde Amcry gaf evenals sir Robert Hornc uiting aan zijn tevredenheid over dc nieuwe valuta-poli tiek. De debiteuren moeten een bewijsje teekenendat zij zullen betalen Washington, 21 April. (V. D.) Het Amcrikaansche staatsdepartement heeft, teneinde de informcele ovcrovereenkomst, waarbij verleden jaar werd besloten tot uit stel van alle betalingen aan do Verecnigde Staten voor een totaal bedrag van ongeveer 250 milliócn dollars, formeel in weltelijken vorm tc gieten, thans aan alle mogend heden, wien door het. Iloover-moratorium uitstel van betaling was toegestaan, schuld bewijzen ten bedrage van 246 milliócn dol lars ter onderteckening toegezonden met uit zondering van Oostenrijk cn Griekenland. Door onderteckening van deze schuldbe wijzen verbinden do debiteuren van Ame rika zich om dc achterstallige bedragen te rug te betalen over een periode van2tien jaar met een interest van 4 In liet feit, dat men hiertoe overgaat op het moment, dat er wear een sterke oppositie tegen schrap ping der schulden in het Amcrikaansche congres is opgestoken, ziet men algemeen dc bedoeling der Amerikaansche regeering om deze oppositie overtuigend te tooncn, dat het niet in haar voornemen ligt dc schulden te schrappen. DE JAPANSCH-CHINEESCHE MOEILIJKHEDEN. M o s k o u, 2 1 A p r i 1. (V*. D.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat de Chineeschc autoritei ten van Poctoeng de vakvereeniging van de arbeiders, werkzaam aan de Japansche ka- toenfabriekon te Poctoeng, hebben ontbon den, aangezien het Japansche consulaat er tegen heeft geprotesteerd, dat de 3000 leden dezer vereeniging een besluit hebben aangenomen om het werk in de fabrieken niet to hervatten, zoolang de Japansche troepen liet Chineesche grondgebied bezet houden. Dat cr iets ongezonds is in ons tegen woordige economische leven, daarover zal wel niemand van meening verschillen, het is treurig maar waar. Ook dat de grootste kwakzalvers op dit gebied hun heilbrengende methodes kunnen blijven aanprijzen en voor wijze, onfeilbare toovenaars worden aange zien, wier raad men volgt, zal nog steeds wel blijven voortduren. Dat een groot deel van het publiek den beurshandel beschouwt als een gokspel in grooten stijl is niets ver wonderlijks en om met Tijl Uilenspiegel te spreken, „men heeft het er naar gemaakt". De Kreuger-affaire is wat dit betreft een zeei leerzaam voorbeeld. Deze lucifers-lee- ningeri-waanzin is zoo langzamerhand uitge groeid tot het grootste financieele schan daal, dat de wereld in den laatsten tijd heeft aanschouwd. Ons woordenboek blijkt niet bij machte de daden die door den ge vaarlijken geldfantast, die tenslotte niets beters "-wist dan door .een revolverschot zich aan de aardsche verantwoordelijkheid te ont trekken, zijn gepleegd, te karakteriseeren. Zwendel en oplichting zijn slechts zeer eufe mistische uitdrukkingen, die bij lange na niet dekken hetgeen de overleden lucifersmagnaat een groot deel der wereld heeft aangedaan. Want niet alleen heeft hij door zijn oneerlijke handelingen talrijke directe slachtoffers ge maakt, we bedoelen hiermede de menschen en staten, die hij voor milliocnen heeft opge licht, maar erger is, dat hij er toe heeft bijge dragen het toch reeds zoo groote wantrou wen, dat alom, ten deele ten rechte, maar ook voor een groot deel ten onrechte heerscht. enorm te vergrooten. De schade, die hierdoor geleden wordt zal zeker een even groot, zoo niet grooter bedrag vertegen woordigen dan de rechtstrceksche oplichtin gen, die door Kreuger cn zijn medeplichtigen zijn gepleegd. In dit verband willen we ook den naam van mevrouw Hanau, de Parijsche 'financieele avonturierster, die op het oogenblik in de St. Lazare zit opgesloten noemen, omdat zij de Parijsche beurs door baisse-speculaties en onthullingen in haar blad over bestaande of op komst zijnde financieele schandalen bezig hield. Madame Hanau s zeker geen engel, en onbevlekt financieel verleden heeft ze geenszins, we behoeven slechts te denken aan dc geruchtmakende zaak tegen George An- quetil, eenige jaren geleden. Omkooping en afdreiging speelden hierin een groote rol, wederzijds trouwens. Anquetil had zijn dag blad „le Rumcur", een yellow paper van de eerste rang, mevrouw Hanau haar „Gazette du Franc". De overeenkomst tusschen de zaak Hanau toen en nu, is, dat er weer ver schillende kopstukken van de republiek bij betrokken zijn en dat de kleine spaarders zoogenaamd of inderdaad tegen de groote geldwolven achter de schermen in bescher ming worden genomen. Ook nu schijnt er weer een politieke kant aan de zaak Hanau te zitten. De overeenkomst tusschen toen en thans is, dat er ook nu weer door deze avonturierster in troebel water wordt ge- vischt. Met dit alles willen we slechts doen uit komen dat er inderdaad veel in de wereld ge beurt, dat deze onophoudelijke aanvallen tegen het vertrouwen begrijpelijk maakt. En we behoeven niet eens zoo ver van honk te gaan. De déconfiture van Scheurleer heeft in Nederland meer onrust tewcegebracht, dan redelijkerwijze verwacht Icon worden. Een groote dosis laster heeft het publiek der kleine spaarders in een angstpsychose ge bracht en deed in enkele plaatsen van ons land een run op de spaarbanken ontslaan. Hoe is het nu na al deze onrust op onze beurs gesteld? Het spreekt vanzelf, dat zij zich niet zoo gauw van haar stuk af laat brengen als het groote publiek, dat van bank- technische zaken niet het geringste benul schijnt tc hebben, spoken ziet en denkt te vangen waar deze niet zijn en werkelijke economische spoken over het hoofd ziet en die noch in spaarbanken noch in gewone banken huizen. Hel is op onze beurs kalm, veel te kalm en zij vertoont van den eenen dag op den anderen nauwelijks eenige verandering. Nog steeds houdt men het oog op de overzijde van den grooten vijver gericht. Gelooft men nu werkelijk nog, dat vandaar het verlossen de woord zal komen. We kunnen het werke lijk niet begrijpen. De koersen op ons Dam rak blijven de New Yorksche volgen. Over het algemeen, behalve de plotselinge groote daling in ..Koninklijke", waren de aandeelen nrijshoudend en was er weinig verschil met de vorige week te constateeren. Detailleering is derhalve overbodig. AD INTERIM. BUITENLAND. Macdonald en Tardieu naar Genève. (Derde blad, pag. 1). BINNENLAND. Dc verduistering van 80 mille. (Tweede blad, pag. 1). Zitting Tweede Kamer. (Tweede blad, pag. 1). 764.6 te Wecnen. 718.0 te Thorshavui. Verwachting: Meest matige Z. tot W wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets zachte** Dc daling van den barometer op IJsland heeft, weer plaats gemaakt voor stijging terwijl de temperatuur aldaar weer ge daald is. Met daalgebicd van den lucht druk in het N.W. had tot gevolg, dat de kern dor depressie (hans weer bij de Fa- roër ligt. In het Kanaal steeg dc barometer cvenzoo in Scandinavië cn in het Z O. Over Frankrijk cn Duitsc.hla.nd bewegen zich warme luchtmassa's die temperatuur* stijgingen brachten om de Oostzee. In En geland zijn de ochtendtemperaturen laag, tengevolge van helderheid in den nacht. Doordat de koude strooming over IJs land zich naar het Z.W. beweegt verlieten do koude luchtmassa's zich op den oceaan cn zijn geen koude invallen in zicht, zoo dat het weer geleidelijk zachter kan wor den en minder buiig. LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Het toonaangevende fabrikaat complete collectie. Arnh.straat. Gevestigd sedert 1887. I Varkensmarht 5 Tel. 1303 KWALITEIT WINT ALTIJD. Molofof kritiseert de imperialistische mogendheden Moskou, 21 April. (V. D.) Gisteren is het Russischo vakverccnigingscongres ge opend met een rede van Molotof, die een overzicht gaf van de rol van het eerste vijf jarenplan en de taak der Vakvereenigingen ten aanzien van het tweede vijfjarenplan. Vervolgens ging hij uitvoerig in op de in ternationale positie van de sovjetunie en de gibeurtenissen in liet verre Oosten, die dui delijk bewezen, dat een versterkte waak zaamheid noodig was. Door thans te spreken van ontwapening trachten de imperialisti sche mogendheden de aandacht at tc leiden van het opvoeren hunner bewapeningen en trachten zij de zich verscherpende tegen stellingen in het imperialistische kamp cn het gevaar van een nieuwen oorlog te be mantelen. Alle voorstellen der sovjetdele gatie ter ontwapeningsconferentie, die wer kelijke ontwapeningsmaatregelen ten doel hebben, werden verworpen. De arbeiders klasse der sovjet-unie moet de vreedzame betrekkingen met allo volken handhaven cn met alle kracht werken aan de bevestiging dc politieke en economische macht van do sovjetunie en voor dc overwinning van het socialisme.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1