DE EEMLANDÊB NAZI'S TOT REGEEREN BEREID JOH. DEHEER Nietu ws Lacht op PIANO'S-VLEUGELS Woensdag 27 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «8» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 255 REEDS CONTACT MET HET CENTRUM Hoe de wereld reageert Piano's, Orgels, Radio DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE 7 uur 46 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. VAN DEN BURG AMERSFÖÖRT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc» 3 Baanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per wec^ (mct gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadigheids advcrfentlen voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlfin „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 ALBERT THOMAS. De politiek vernietigt het economische leven. Een felle aanklacht van Albert Thomas ann 't adres der re geeringen. Niemand zal kunnen loochenen, dat het er momenteel met het economisch leven der wereld allerbedroevendst uitziet en tevens begint het inzicht hoe langer hoe meer door te dringen, dat plotseling een keer ten goe de zou kunnen intreden, wanneer de staten, in plaats van hun nationale egoïsme uit te leven en elkaar dwars tc zitten, ertoe konden besluiten samen te werken. In dit verband is van buitengewoon grootc beteekenis de redo die Albert Tho mas, de Fransch- man, die de leiden de rol speelt bij de internationale ar- beidsconfcrentie to Genóve. dezer dagen heeft gehouden. Hetgeen hij te ber de bracht, vormde een fello aanklacht aan het adres der regeeringen en hun politiek gekrakeel, waardoor de ople ving van het economisch leven wordt ver hinderd. Vooral heeft de aandacht getrokken Al- bert Thomas' vaststelling, dat het de poli tiek is, die een rem vormt voor een nieuwe organisatie van het bedrijfsleven der we reld, ja: deze gewoonweg onmogelijk maakt. Wat er momenteel ontbreekt, dat is de wil en van dit gebrek aan willen bespeurt ook de internationale arbeidsconfercntie zelf de gevolgen. Wanneer zij de missie heeft te vervullen ervoor zorg tc dragen, dat er een algerneene vrede ontstaat op den grondslag van het beginsel der sociale recht vaardigheid, dan dient er thans op te wor den gewezen, dat als voorwaarde daarvoor eerst eens een internationale economische en financieele samenwerking der volkeren en staten een feit dient te worden. Taak der conferentie is het- naar de meening van Albert Thomas nog een maal een beroep op de regeeringen te doen, "dat zij in de eerste plaats de taak tot een goede oplossing brengen, welke hierin be staai, dut groote openbare werken worden uitgevoerd, waardoor het mogelijk zal zijn duizenden menschen, die thans geen em plooi hebben, aan arbeid te helpen. Ondertussehen ging Albert Thomas nog een stap verder door de ontwapening met zeer veel klem aan te duiden als een zeer belangrijke voorwaarde voor den economi- schen wederopbouw. Alleen een grootscheepsclie oplossing der schade.vergoedings- en valutavraagstukken, van het Donau- en het oorlogsschuldcnpro- bieem, zou de mogelijkheid schpppen voor eeninternationale economische overeen stemming, die tot dusver steeds men don- ke slechts aan den strijd om de ratificatie van het accoord inzake den arbeidstijd in de kolenmijnen door politieke onecnigheden achterwege moest blijven. Voorloopig kan een uitweg uit de ellende misschien alleen worden gevonden, wanneer de ondernemers zelf, eventueel met medewerking, der regeo- ringen, het economisch leven organiseeren. Men ziet: de directeur van het interna tionale arbeidsbureau spreekt woorden, welke elkeen zal kunnen onderschrijven, die van oordeel is, dat, wil Europa en de wereld den chaos niet tegemoet stormen, er onmiddellijk rechtsomkeert moet worden gemaakt. De staatslieden dienen van de dwalingen huns weegs terug te keeren en het gevaar te onderkennen, dat er schuilt ih een bestendiging van den tegenwoordi- gen toestand, die gekenmerkt wordt door een weergalooze economische en poli tieke verwarring en verwording. Het is de allerhoogste tijd, dat er daden worden ge steld, dat de staten, in stede van elkaar naar den hals te springen, de handen in elkaar slaan, een streep halen door het ver leden en op de puinhoopen der teloor ge- gane welvaart en vrede, een nieuw gebouw van vertrouwen en samenwerking oprich ten. Daarom is het jaar 1932 van buitengewoon groote beteekenis. Zal de ontwapeningscon ferentie erin slagen werkelijk bet oorlogs gevaar door een belangrijke reductie van strijdkrachten en oorlogstuig te verkleinen? Zal men te Lausanne een redelijke regeling van het herstel vraagstuk naderbij brengen? Zal het oorlogsschuldenvraagstuk een hoop-gevende oplossing vinden? Deze vra gen zijn nu nog niet met zekerheid te be antwoorden. Maar reeds nu staat het on- ómstootelijk vast, dat, wanneer geen duide lijke feiten het positieve antwoord zullen zijn op deze vragen, het er ellendig met de wereld uit zal zien. Onmiddellijke terugkeer tot paradij selijke toestanden is misschien uitgeslo ten, maar een afwenden van den baaierd is nog steeds mogelijk. Wanneer er gehandeld wordt, wanneer er aan het regiem der thans oppermachtige verdwazing een oinde komt Terstond. DE TERUGKEER VAN DE GRAF ZEPPELIN. Hamburg, 26 April (H.N.) Naar do HamburgAmerika-lijn meedeelt, bevond het luchtschip Graf Zeppelin zich vanmor gen kwart over zes aan de Spaansche kust. „Zwarhroode blok beslissend verslagen". München, 25 April. (V. D.) Van natio naal-socialist'sche toonaangevende zijd' wordt verklaard: De N.SD.A.P. is bereid, overeenkomstig den wil van het volk, overal da Ar de regee- ringsveruntwuordelijkheid op zich te ne rnen, waar de vroegc-e regeeringen zijn ver slagen en in een minderheid zijn gekomen Zulks geidt in liet bizonder voor het land Druisen, waar do nationaal-socialisten mei 162 mandaten ai leen reeds zoo sterk zijn geworden als de coalitie van Weimar. D? bewering nu dut de N.S.D.A.P. ondanks haar stembuszege niet in staat zou zijn in Pruisen ten ccaliticivgeering te vormen, is een manoeuvre. De N.S.D.A.P. heeft al- leidende partij der nationale oppositie naar letter en geesl van de grondwet liet recln in Pruisen te regeeren. Naar do D.A.Z. verneemt, zou reeds Maan dag door de Centrum-fractie van nationaal socialistische z.ijo een verzoek tot samen werking ontvangen zijn. Do officicele onderhandelingen zouden in de eerstvolgende dagen aanvangen. De voor zitter van de centrumpartij zou te dien ein de naar Berlijn komen. Voor tegin Mei zou een buitengewone partijdag van het centrum op het program ma staan, waar over de te volgen politiek een beslissing zal worden genomen. B e r 1 ij n, 2 5 A p r i I. 0(V. D.) De weinig.' Berlijnscue blaclen, die op Maandagmorgen verschijnen, wijden reeds uitvoerige be schouwingen aan den uitslag van do ver kiezingen in Pruisen. De Dsutsch. Allgemeine Zeitung consta teert, dat het voornaamste doel van den verkiezingsst.'ud in Priiiscn bereikt is: de meerderheid van de coalitie van Weimar is verdwenen. Het centrum, waarzonder de regeeringsvorming in Pruisen niet mogelijk is, moet tot overeenstemming komen mei de partijen, die rechts van hem staan. De nederlaag, die zijn coalitiegenooten tot nu toe hebben geleden, is zóó groot en het suc ces der natiDiiaabsocialisten zóó aanzien lijk, dat hier ongetwijfeld de politieke con sequentie? uit getrokken moeten worden Het blad wijst er tenslotte op, dat het re sultaat van dc verkiezingen in de landen onmogelijk zijn uitwerking kan missen op de politiek van het rijk. De soc-dem. Vcrwarts schrijft, dat rechts bijna dc meerderheid heeft en dat de natio naal-soci disten thans in het protestantsche deel van Duitschland de burgerlijke partij zijn gewirden. De beslissing over de ver dere ontwikkeling ligt thans in de eerste plaats in handen van het centrum. In elk geval staat men in Pruisen en in geheel Duitschland voor een zwaren strijd, die slechts onder sociaal-democratische leiding tot do overwinning kan voeren. De Mor.tag schrijft, dat het zwart-roode blok bes'issend verslagen is, doch dat de regeeringsvorming zeer moeilijk zal zijn, aangezien ook de Duitsch-nationalen en de nationaa'.-soci ilisten samen geen meerder heid hebben. Een rechtsche meerderheid, die door hel centrum wordt geduld? Over de Pruisische verkiezingen schrijf! de Kölnische Zeitung, dat ten aanzien van de regeeringsvorming de wet eischt, dat de sterkste partij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. De nationaal-so cialistische partij is thans voor de vraag gesteld of zij de verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen. Het hangt thans ge heel van het centrum af, of in Pruisen een rechtsch kabinet of een kabinet in het al gemeen gevormd zal kunnen worden, dat op de basis van een parlementaire meer derheid kan regeeren. Aangezien door de beslissing van het centrum'niet slechts hel lot van Pruisen, doch dat van het Duit sche rijk in het geding komt. zal het cen trum loyaal uiting moeten geven aan zijn wil tot iamenwerking met rechts. Het ge val zou zich echter kunnen voordoen, dat de Pruisische landdag, doordat het een trum-en nationaal-socialisten niet tot ovei eensteraming kunnen komen, niet zal kun nen functionncercn. Het rijk zal dan de taak hebben in te grijpen, om to voorko men, dat de zaken in liet grootste Duitsche land verkeerd zullen gaan. De Dresdener Anzciger oppert het denk beeld, da- de vereenigde rechtsche partijen een minderheid zouden kunnen vormen die door het centrum getolereerd zou kun nen worden. In hoeverre de groei van de rechtsche oppositie in Pruisen invloed op het rijk zal hebben en in hoeverre de rijks president en de rijkskanselier uit dezen groei conclusies zullen trekken, die bij voorbeeld tot uiting zouden komen in een wijziging in de rijksregeering, vermag het blad nog niet te overzien. De Dresdener Nachriclilen ziet in het succes van H'tler een duidelijke afkeuring door vliet volk van dc onderdrukkingsmetho cicn van de Pruisische en de rijksregeerinu. zooals cli*- bijv. nog pas tot uiting kwamen in het verbod van de S.A.'s. Zoowel Brü ning's i!itièk-ip het rijk. als die van Brauri in Pruisen, ls door de kiezers ten scherpst" afgekeuru. Wanneer liet democratische principe in Duitschland nog eenigen zin heeft, clan zullen zoowel in Duitschland ah in Pruisen de consequenties getrokken moe ten worden uit de gebeurtenissen van 24 April. Ook het centrum zal, ondanks zijn als polit.êke pjrtij bijna niet aangetaste po sitie, de consequenties moeten trekken uit de nederlaag van zijn bondgenootcn en to« samenwüi king met do rechtsche partijen moeten komen. De Leipziger Neueste Nachrichten schrijft, c'at w.nneer de zaken zouden gaan zooals tiet behoorde, het kabinet Braun Severing terstond diende af tc treden om plaats te maken voor een kabinet van rechts. Men kan zich echter bijna niet in denken, dat de manoeuvre, die verleden week is uitgdiaald met de wijziging van het reglement van orde, door dc regeeren de mannen der Pruisische coalitie niet za' worden uitgebuit. Dc politieke verantwoor delijkheid voor de in dat geval onvermij delijke verscherping van den toestand op 't gebied der b'.nnenlandsclie politiek, waar door niet alleen Pruisen, doch het geheel.' rijk zal worden getroffen, zal dan door het centrum gedragen worden. „De grondwet van Wei ra ar ver liest van dag tot dag aan betee kenis." De Figaro maakt van de overwinning der nationaal-socialisten gebruik, om de Fran sche kiezers aan hun plicht te herinneren, aangezien do verkiezingsuitslag ongetwij feld lot uiting zal komen in de Duitsche buitcnlandscln* polilick. De Echo dc Paris trekt uit den verkie zingsuitslag de conclusie, dat de grondwet vaniWeimar van dag tot dag aan beteeke nis verlhst. Het Journal schrfjft, dat wanneer Hitier ook nog niet de absolute heerscher is, toch reeds thans nog slechts een krachtige coa litie kan voornomen, dat hij de belangrijk stc rol in de Duitsche politiek speelt. Het P^iit Journal schrijft, dat alle pessi mistische voorspellingen nog zijn overtrof fen. De nationale oppositie staat op het punt om met een laatstcn stormloop do de finitieve overwinning in het geheele rijk te behalen. Araerikaansche persstemmen over de Pruisische verkiezin gen. New-York. 25 April. (V. D.) De New- York Times publiceert den uitslag van de verkiezingen voor de Duitsche landdagen op de voorpagina zonder gelegenheid te hebben er nog commentaar aan toe te voe gen. In een hoofdartikel in de New-York He raid Tribune wordt verzekerd, dat men in Duitschland in breede kringen gelooft, dat dc nationaal-socialistische beweging haar hoogtepunt h^eft bereikt. Het blad rekent uit, dat de winst van 600,000 stemmen, die de nationaal-socialisten in vergelijking met de eerste verkiezingen voor den rijkspresi dent hebben behaald, geheel ten koste der Duitsch-üationalen is gegaan en dat de nationaal-socialisten, vergeleken met de Greta Garbo (rechts) gaat trouwen met den jongen Z\veed_schen_schrijver - - wilhelm Sörenscn (links), Varkensmarkt S Tel. 1309 Billijke stcmabonnementen. Vakkundig stemmen. tweede ronde van do- presidentsverkiezing. 750,000 stemmen hebben verloren. Natio naal-soc.alisten en Duitsch-nationalen zijn ongetwijfeld hondgenooten, die nooit mei succes kunnen samenwerken, liet blad acht het voorbarig te constateercn, dat de pers pectieven voor de Hitler-beweging aan hei verdwijnen zijn, doch gelooft, dat de par tijen van de coalitie van Weimar deze mee ning zullen blijven propagecren vanwege de propagandistische werking en het psy cbologisrh effect, dat daardoor gemaakf wordt op do aatzelcnde volgelingen van Hitier. Groote bolangstolling in Engolsche kringen. Dc Times schrijft, dat de nationaal-socia listen roet reusachtige energie hun positie hebben versterkt Mor kan erop rekenen, dat dc inderhandelingcn over de vorming van een nieuwe regeering gcruimen tijd zullen duren en waarschijnlijk voor he' einde van Mei niet beëindigd zullen zijn. De Da ly Express wijst op de beteekenis Jer verk'ezingen in Bruisen, die de geheel' wereld iuideiijk toonen. welke werkelijke politieke bedoelingen er in Duitschland be staan. Wanneer de rechtsche partijen in Bruisen de macht krijgen, dan is dat een belangrijke stap voorwaarts op den wee naar de volledige politieke macht in Duitschland. Het aftreden van Braun is slechts een politieke schaakzet om de re geering gedurende den komenden lijd noa aan de macht te laten en haar de moge lijkheid te geven om de komende storm achtige poli.ieke gebeurtenissen «onder haar comróle te houden. Do Daily Mail schrijft, dat het wel voor dc eerstp inaa. in de geschiedenis van Prui sen zal zijn, dat dc geheele wereld zooveei belangstelling loont in de verkiezingen voor den Pruisische» landdag. De wereld wil nu ten spoedigste weten, of de oude regecring Braun zal blijven, of dat Hitlei in Pruisen zal regeeren. De beteekenis va: dezeverkiezing ligt in het feit. dat door een nationaal socialistisch bewind in Prui sen het aanzien van de regeering-Brüning ondermijnd zal worden. De Duitsche rijks regeering, die geen meerderheid in den rijksdag heeft, zal ondervinden, dat haar positie sïeeds moeilijker wordt. De News Chronicle acht do zwaro verlie zen der sociaal-democraten en van de staatspariij buitengewoon merkwaardig. D. HohenzoLern beleven hun eerste revanch. door den intocht van een koninklijken prins in den republikeinschen landdag Bitier za' in de Duitscho politiek een over heerschende factor blijven. De moeilijkhe den voor een regeeringsvorming zijn zeer groot en de huidige regcering-Braun kan zich slechts handhaven, wanneer zij dicta toriale methoden toepast. De socialistische Daily Herald schrijft eveneens, dat de republikeinsche meerder heid in .'en landdag verdwenen is. Het bla 1 hoopt, dat de communisten de vorming van een rechtsche regeering zullen verhinderen en dat het op deze wijze de regeering-Braun nog zal gelukken voorloopig aan de macht te blijven. Binnenkort is de verzending der uitnoodigingen te verwachten G e n v e, 2 5 April. (V. D.) Van welin gelichte Engelsche zijde wordt medegedeeld, dat zeer binnenkort de Engelsche regeering waarschijnlijk langs diplomatioken weg de uitnoodigingen zal verzenden voor de confe rentie van Lausanne. Do uitnoodiging zal geschieden namens Engeland, Duitschland, Frankrijk, Italië, België en Japan. Uitge- noodigd worden de bij het herstelvraagstuk belang hebbende mogendheden der Kleine Entente; Tsjeeho-Slowakije en Joegoslavië, alsmede Griekenland, Portugal on Polen. In de uitnoodiging zal vermeld worden, dat het doel der conferentie is een duurzame rege ling te krijgen van de op het rapport der deskundigen van Bazel gebaseerde kwes ties, aismede het treffen van maatregelen ter bestrijding van de economische en finan cieele crisis. De openingsdatum, 16 Juni, schijnt vast te staan. Voorts wordt mede gedeeld, dat de zes uitnoodigende mogend heden accoord gaan met de benoem:ng van den voormaligen Belgischen minister-preei dent Theunis tot voorzitter der conferentie, doch dat Theunis zelf nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Ook het Donauvraagstuk wordt ln de uit noodiging genoemd en de vijf Donau- mogendheden zullen worden uitgenoodigd om den vier grooten Europeeschen mogend heden, die hebben deelgenomen aan de Lon- densche conferentie, uitvoerige rapporten over den financieelen en economischen toe stand van hun land te doen toekomen, die kunnen dienen als basis voor verdere onder handelingen te Lausanne. -- - -- BUITENLAND. De nationaal-socialisten tot regeeren be. rcid. (Eerste Blad, pag. 1). Dc conferentie van Lausanne (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Een wetsontwerp houdende steunregeling aan dc kippenfokkerij. (Tweede Blad, pag. 1). Vragen van het Eerste Kamerlid Van Embden inzake de bezuiniging op defensie (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. I)c gemeenteraad besluit tot verbooging van den pensioenaftrek. (Tweede Blad, pag. 3). Vergadering der Stichting Ziekenhuisver- pleging. (Eerste Blad, pag. 3). Wapenschouw op do Vlasakkers. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. to Do Bilt. Hoogste barometerstand: 761.9 te Dyon. Laagste barometerstand: 748.5 to Nordöyan. Verwachting: Matige, wellicht tijdelljko toenemende Z.W. of Z. wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk en kele regenbui -n, weinig verandering in temperatuur. Daar do hoogo druk van IJsland N.- waarts aftrok, terwijl over het Z.W. do nieu we Occaandeprcssio zich ontwikkelde, is het geheele gebied mpt uitzondering van hot Z.O. onder invloed van tvvoe depressie- systemen, die door een rug van hoogen druk zijn gescheiden. Dat aan do Noorscho kust is nog ongeveer ter plaatse blijven liggen, terwijl het andere onder vrij ster ke dalingen en hier en daar met krachtigo wind nadert. In onze streken en het kanaal- gebied tusschen deze depressies waar op klaring zou zijn tc verwachten geven zeer plaatselijke storingen nog regenbuitjes. In den nacht is in ons land regen gevallen. In den Helder 10 m.M., bij hot overtrekken van de secundaire die gisteren over het Z. van Engeland lag. Dc wind, dio in dit over gangsgebied zwak werd en to Do Bilt door N. en O. rondloopt, zal bij de verdere ont wikkeling van do W. depressie wel weer Z.W. tot Z. worden en toenemen bij onge veer gelijkblijvende temperaturen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN AFGHALAINE moderne tinten 130 cM. breed f 1,95, f 2,75, f 2,90 per meter. Flamenga, wol'zij de f 2,50 en f 3,25 per meter. ARNHSTRAAT. Importeurs van: Bechstcin, Blüthner, Grotrian Stoinweg DE BEZITTINGEN VAN EX-KONING ALFONSO. Madrid, 25 April. (V.D.). Effecten ter waarde van twintig millioen pesetas zijn gevonden in een safe in het voormalige koninklijke paleis, aldus deelt de heer Genonimo Bujido mede, de voorzitter van de commissie voor do eigendommen van den ex-koning. LEENING AAN BRUSSEL. Brussel, 25 April (V.D.). Hedenmiddag heeft een bespreking plaats gehad tusschen den eersten minister Renkin, den gouver neur van de Nationale Bank, Louis Franck en Adolphe Max, burgemeester van Brussel, betreffende het verstrekken van een leening van 150 millioen franken aan de gemeente Brussel voor de uitvoering van groote open bare werken. De gemeenteraad van Brussel heeft de leenings voor waarden goedgekeurd. RUSSISCH VLIEGTUIG VERONGELUKT. B e r 1 ij n 2 5 A p r i 1. (H. N.) Volgens een officieel bericht uit Moskou is bij Tiflis een Russisch bombardeervliegtuig neergestort, aan boord waarvan zich de chef der roode luchtstrijdkrachten in den Kaukasus, Prochorof bevond. Deze en zijn begeleider werden gedood.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1